Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA"— Transkript prezentace:

1 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA
Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338

2 Anotace: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky
Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru podstatné věci zopakují a udělají zápis. Jazyk: český jazyk Očekávaný výstup: žák se orientuje v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti Speciální vzdělávací potřeby: Žádné. Klíčová slova: Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj, kníže Mojmír I., kníže Rastislav, kníže Svatopluk, kníže Mojmír II., zánik Velkomoravské říše Druh učebního materiálu: DUM - Prezentace doplněná výkladem Cílová skupina: Žák Typická věková skupina: let (4. ročník)

3 Velkomoravská říše Počátkem 9. století vznikl na Moravě a na západním Slovensku první opravdový stát – Velká Morava. Původně zaujímala pouze území dnešní jižní Moravy a západního Slovenska. Slovanské obyvatelstvo se v zemi opět sjednotilo na obranu proti cizím útočníkům. Na mnohých místech byla vystavěna opevněná hradiště. V čele státu stála knížata z mocného rodu Mojmírovců. Kníže Mojmír postupně upevňoval svou moc a rozšiřoval území.

4 Kníže Rostislav V roce 846 upevnil na Velké Moravě svou moc za pomoci sousední Franské říše kníže Rostislav – mimořádně silný a obratný panovník i válečník. Frankové se postupem doby stali velkým nepřítelem Velké Moravy, protože jim Rostislav nechtěl dovolit, aby zasahovali do vnitřních záležitostí tohoto státu. Rostislav několikrát úspěšně odrazil útoky franských vojsk a nakonec ze země vyhnal také německé kněží, kteří kázali latinsky a většina prostých lidí jim nerozuměla.

5 Naši předkové na Velké Moravě se většinou klaněli různým bůžkům, stromům a studánkám – věřili v jejich nadpřirozenou sílu. Byli pohany.

6 Rostislav, aby upevnil na Velké Moravě svou moc, velmi podporoval šíření nového náboženství – křesťanství, které přinášelo víru v jediného křesťanského Boha, znalost čtení a psaní, ale i nové pořádky (Desatero božích přikázání). Pohané se přijetím křtu stávali křesťany. Císař mocné Byzantské říše sem na žádost knížete Rostislava vyslal věrozvěsty (učitele víry), dva učené bratry Konstantina a Metoděje. Ti se na svou misi důkladně připravili. Konstantin vymyslel nové slovanské písmo – hlaholici a do slovanského jazyka přeložil náboženské texty. Bratři zorganizovali výchovu domácích kněží a ti začali novou víru šířit mezi prostým lidem.

7

8 Konstantin a Metoděj Oba bratři pocházeli ze Soluně ležící na území dnešního Řecka. Starší Metoděj byl původně světským úředníkem a do kněžského stavu vstoupil teprve v pozdějším věku. Dočkal se vysvěcení na arcibiskupa. Mladší Konstantin byl knězem, zabýval se filosofií a ovládal řadu cizích jazyků: řečtinu, latinu, arabštinu, hebrejštinu. Konstantin po odchodu z Velké Moravy vstoupil v Římě do kláštera, kde přijal jméno Cyril, a brzy poté zemřel.

9 Hlaholice Až do této doby bylo u nás písmo věcí neznámou. Psát umělo pouze několik osob, většinou cizinci. Používali latinku, kterou zavedl ve své říši Karel Veliký a kterou k nám cizinci přinesli. Latinka u nás po krátkém užívání hlaholice zdomácněla.

10 Vznik křesťanství Křesťanství vzniklo v 1. století v římské říši
Vznik křesťanství Křesťanství vzniklo v 1. století v římské říši. Postupně se šířilo, i když byli křesťané zpočátku pronásledováni. Pohanům křesťanství přineslo vzdělanost, nové mravní a kulturní hodnoty. Zakladatelem křesťanského náboženství byl Ježíš Kristus. Křesťané věří jen v jednoho Boha, který je věčný a vševědoucí. Ježíš hlásal, že lidé si mají pomáhat a řídit se božími přikázáními. Ta ukládala, že lidé mají milovat Boha i své bližní, nezabíjet jiné lidi, ctít rodiče, nekrást, nelhat a nezávidět. Hlavní myšlenky křesťanství jsou shrnuty v bibli.

11 Svatopluk Za vlády Svatopluka se stala Velkomoravská říše skutečnou středoevropskou velmocí. Kromě Moravy, Čech a Slovenska k ní patřila i velká část dnešního Maďarska a také oblasti v jižním Polsku. Země se rozvíjela i hospodářsky, vzkvétalo zemědělství, obchod a řemesla. Svatopluk na sklonku svého třiadvacetiletého panování nabádal své syny k bratrské lásce a svornosti:

12 Tři pruty Svatoplukovy
Svatopluk vzal do rukou tři svázané pruty a položil je před sebe. „Zde vidíte tři svázané pruty. Kdo z vás je zlomí, převezme po mně vládu. Začni ty Mojmíre.“ Všichni tři synové se postupně snažili přelomit pruty, ale marně. Nikomu se úkol nezdařil. Vrátili je tedy otci. Svatopluk je rozvázal a podal každému ze synů jeden prut. „Nyní zkuste zlomit každý svůj prut.“ Synové se rozesmáli. Tento úkol byl snadný. A opravdu se to všem třem lehce podařilo. „Vidíte, že i ten nejslabší z vás druhý úkol snadno splnil. Proto si dobře pamatujte, že zůstanete-li spolu, nepřátelé vás nikdy nepřemohou. Budete-li se však navzájem hádat, vaše moc bude zlomena tak snadno, jako vy jste zlomili jeden prut.“

13 Mojmír II. Historie zná bezpečně jen dva Svatoplukovi potomky, z nichž Mojmír II. se ujal vlády po otcově úmrtí roku Od počátku však musel čelit nesnázím. Z velkomoravského područí se brzo vymanily Čechy i Panonie. Větší nebezpečí však představovali kočovní Maďaři, kteří od poloviny století pronikali do střední Evropy. Ti také roku 907 zcela vyvrátili velkomoravskou říši, ale po jejím zpustošení se stáhli zpět do nížin kolem Dunaje a Tisy.

14 Mojmír (830-846) Rostislav (846-870)
Panovníci Velkomoravské říše Mojmír ( ) Rostislav ( ) 863 n. l. - příchod Konstantina a Metoděje, kteří zde šířili křesťanství hlaholice – první slovanské písmo Svatopluk ( ) Mojmír II. ( )

15

16 Použité zdroje: Opevněné hradiště. In: Historie České republiky: Příchod Slovanů [online]. [cit ]. Dostupné z: Mojmír I. In: GamePark: Velkomoravská říše [online]. [cit ]. Dostupné z: Kníže Rastislav. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Uctívání božstev. In: Historie České republiky: Příchod Slovanů [online]. [cit ]. Dostupné z: Vznik křesťanství. In: Historie České republiky: Příchod Slovanů [online]. [cit ]. Dostupné z: Příchod Konstantina a Metoděje. In: Lubomír Šára: Málotřídní škola - přípravy na vyučovací hodiny: Historie v obrazech [online]. [cit ]. Dostupné z: Cyril a Metoděj. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Velká Morava. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Svatopluk a jeho synové. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Mojmír II. In: PROMORAVIA: Historie Moravy [online]. [cit ]. Dostupné z: Vlastivěda 5. Nová škola, Brno : Nová škola, s. ISBN Historie České republiky [online] [cit ]. Habsburkové. Dostupné z WWW: <cr.ic.cz>.


Stáhnout ppt "VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA"

Podobné prezentace


Reklamy Google