Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_16."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_16 Tematická oblast:Psychologie a pedagogika Cílová skupina ž áci školy Téma:Postoje Anotace: Autor:Mgr. Olga Koutenská Datum vytvoření:18.08.2012

2

3  Postoje vyjad ř ují vztah jedince k ur č ité skute č nosti, k ur č itým v ě cem, k lidem, k č innostem  Č lov ě k postoje nejd ř íve p ř ijímá od rodi čů,MŠ, ZŠ, č len ů skupiny  P ř ejímání postoj ů se d ě je pozorováním a osobní zkušeností, odm ěň ováním, trestáním p ř edstavitel ů postoje  Ur č itý postoj zaujímáme, abychom dokázali, ž e pat ř íme do rodiny, skupiny

4  Názory jsou verbálním vyjad ř ováním postoj ů  P ř. postoj – neni č ím, chráním p ř írodu neodhazuji odpadky názor – podporuji ochranu p ř írody – ř íkám to nahlas

5  V pr ů b ě hu ž ivota ( odd ě lováním od rodiny, za č len ě ním do r ů zných skupin) se postupn ě m ě ní  Vliv má i získání nových zkušeností, informací  p ř. zm ě na víry – od nábo ž enství a ž k ateismu

6 snáze se podléhá zm ě n ě neutrální  p ř. zm ě na vyhran ě ného postoje – musí probíhat postupn ě. Nejprve zm ě nit postoj v neutrální a pak vytvá ř et protikladný postoj. jiným postupem spíše dosáhneme upevn ě ní p ů vodního postoje.

7  Jaké argumenty jsou ú č inn ě jší • citové X rozumové  Ú č inn ě jší jsou argumenty citové

8  Pomocí moci p ř im ě jeme druhé, aby akceptovali a plnili co chceme  „jestli ž e ud ě láš, to co chci, dám ti to, co pot ř ebuješ“  Slibovaná odm ě na a strach jsou zdrojem závislosti

9  Kdy se cítíte mocní a kdy bezmocní  V jakých situacích vás mohou druzí snadno ovlivnit  Jakým zp ů sobem se sna ž íte ovlivnit druhé

10  Kladné X záporné – k hudb ě, literatu ř e, k práci, k p ř átel ů m…

11  P ř esv ě d č ení – nebo – li názor, ve kterém p ř evládá kognitivní = poznávací slo ž ka. Vytvá ř í se v ě dom ě. V p ř esv ě d č ení se vyjad ř uje souhlas, nesouhlas  P ř edsudky – p ř evládá iracionální slo ž ka = rozumovými argumenty nepodlo ž ená. Bývá zam ěř en proti n ě komu nebo n ěč emu bez p ř esv ě d č ivých argument ů – rasismus, víra  Víra – p ř eva ž uje iracionální slo ž ka

12  Snaha po seberealizaci, sebepoznání, sebeuplatn ě ní  Nep ř im ěř ené ambice vadou k p ř ece ň ování nebo k podce ň ování jedince

13  PAULÍKOVÁ, Phdr. Lea. Psychologie pro tebe. Praha: Informatorium Praha, 1998, ISBN 80-85427-30-0.  Č ECHOVÁ, Phdr.v ě ra; ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie. Obecná psychologie pro st ř ední zdravotnické školy. Brno: Institut pro další vzd ě lávání pracovník ů ve zdravotnictví Brno, 1992, ISBN 80-862-92.  ROZSYPALOVÁ, Phdr. Marie; Č ECHOVÁ, Phdr. V ě ra; MELLANOVÁ CSC., Phdr. Alena.Psychologie a pedagogika 1. Praha: Informatorium Praha, 2003, ISBN 80-7333-014-8.


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_KOUTENSKA_16."

Podobné prezentace


Reklamy Google