Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o veřejných zakázkách: problémové okruhy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o veřejných zakázkách: problémové okruhy"— Transkript prezentace:

1 Zákon o veřejných zakázkách: problémové okruhy
Vlastimil Fidler

2 Novela novela 55/2012 Sb. přinesla celou řadu nových povinností silnější odpovědnost zadavatele posílení transparentnosti procesu, širší kontrola nárůst administrativy

3 Zjednodušené podlimitní řízení
prokázání předložením čestného prohlášení (o splnění kvalifikace) před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů pokud nepředloží - neposkytne součinnost k uzavření smlouvy ? Lze dožádat chybějící doklady? nic zadavateli nebrání, není to ale postup podle § 59 odst. 4 ! Pokud zadavatel doklad neuzná, vybraný uchazeč se to nemusí dozvědět.

4 Jednací řízení bez uveřejnění
písemná výzva se nevyžaduje komoditní burza dodatečné stavební práce (písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny (§ 34 odst. 5) neformalizované řízení soupis součástí dokumentace oznámení smlouva

5 Změna lhůty pro podání nabídek
v případě změny PŘIMĚŘENĚ změna rozšiřující okruh možných dodavatelů o CELOU PŮVODNÍ DÉLKU (§ 40 odst. 3) přiměřené prodloužení již v původní úpravě původní délka (zásady), celá délka x minimální

6 Forma nabídky výhrada podání elektronicky prostřednictvím el. nástroje
(§ 44 odst. 3 písm. i)) stanovení závazné formy sankce vyloučení el. nástroj

7 Poskytování ZD textová část na profilu vodítkem způsob zpracování
(§ 48 odst. 1) vodítkem způsob zpracování ZD na stavební práce neuveřejněné části podle předchozí úpravy

8 Ekonomická a finanční způsobilost
čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c)) není vymezen přesný obsah ČP nelze požadovat údaje mající charakter ek. kvalifikace pojistná smlouva

9 Technická kvalifikace - reference
není-li možné osvědčení získat čestné prohlášení nahrazeno smlouvou a dokladem o uskutečnění plnění dodavatele u stavebních prací nesmí požadovaný rozsah u jednotlivé položky v seznamu překračovat 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky

10 Posouzení kvalifikace
skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pro podání nabídek (§ 59 odst. 4) změna proti předchozí úpravě skutečnosti v původní lhůtě, nelze zhojit dodatečně ke zpětnému datu vydává ČSSZ, FÚ ne rejstřík trestů nelze dodatečně uzavírat subdodavatelské smlouvy

11 Hodnocení nabídek dílčím hodnotícím kritériem nemohou být
smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele platební podmínky dílčí kritéria + váha v oznámení / výzvě, ne v ZD

12 Povinný obsah nabídky seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

13 Otevírání obálek otevírání obálek musí být zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek (§ 71 odst. 4) bezprostřední návaznost zahájení organizační opatření stanovení lhůty (§ 71 odst. 5)

14 Otevírání obálek II kontrola požadovaného jazyka a podepsaného návrhu smlouvy (§ 71 odst. 9) informace o nabídkové ceně o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím (§ 71 odst. 10)

15 Změna smlouvy zákaz změny práv a povinností ze smlouvy, která by
rozšířila předmět veřejné zakázky za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče (§ 71 odst. 9)

16 Zrušení zadávacího řízení
povinnost zrušit zadavatel obdržel jen jednu nabídku k hodnocení zbyla jen jedna nabídka (§ 71 odst. 7, § 84 odst. 1 písm. e)) obecná povinnost výjimky snížení požadavků na kvalifikaci, mírnější obchodní podmínky

17 Předběžné oznámení zahájení zadávacího řízení nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení (§ 86 odst. 1) doporučení: po schválení rozpočtu na příslušný rok „platnost“ není omezena

18 Odůvodnění VZ účelnost veřejné zakázky
přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady vymezení obchodních a technických podmínek stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek (§ 156 odst. 1) uveřejnění na profilu

19 Předběžné oznámení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (§ 86 odst. 2)
popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny stručný popis předmětu veřejné zakázky předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

20 Ex post uveřejňování oznámení o výsledku do 15 dnů Věstník písemná zpráva zadavatele také u podlimitních identifikace uchazečů a ceny

21 Ex post uveřejňování II
smlouva včetně změn a dodatků nad 0,5 mil. Kč do 15 dnů od jejího uzavření profil skutečně uhrazená cena do 90 dnů od splnění u dlouhodobých smluv do za předchozí rok výjimka pro VZMR

22 Seznam subdodavatelů dodavatel předloží seznam subdodavatelů plnění subdodávky uhradil více než 10 % u významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky z části ceny veřejné zakázky v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok do 60 dnů od splnění smlouvy do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok u subdodavatele a.s. v příloze seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů

23 Seznam subdodavatelů zadavatel uveřejní seznam subdodavatelů do 90 dnů od splnění smlouvy do 31. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok

24 Perspektivy VZ návrh zákona o registru smluv návrh zadávacích směrnic „klasická“ sektorová koncese transpozice do 2 let od přijetí nový zákon?

25 ☺ DĚKUJI ZA POZORNOST Vlastimil Fidler vlastimil.fidler@mmr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "Zákon o veřejných zakázkách: problémové okruhy"

Podobné prezentace


Reklamy Google