Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Žiadosť o prijatie do zamestnania"— Transkript prezentace:

1 Žiadosť o prijatie do zamestnania
MENO, PRIEZVISKO, TITUL, ADRESA Podľa predchádzajúceho rokovania s Vaším pracovníkom žiadam o prijatie do pracovného pomeru vo Vašej organizácii. Uchádzam sa o povolanie - funkciu Nastúpiť môžem dňa na dobu neurčitú *) – určitú *) Názov a adresa organizácie, kde som doteraz zamestnaný (školy, kde doteraz študujem): Doterajšie zamestnania, pracovné zaradenia V dňa podpis

2 Prílohy: 1. Osobný dotazník
2. Vysvedčenie *) 3. Výučný list *) 4. Výpis z registra trestov *) *) Čo sa nehodí prečiarknite!

3 Vyplňuje organizácia Záznamy o prijímacom postupe Prijímací pohovor - výsledok: Dátum ………………..... Podpis ………………..... Odborná skúška - výsledok: Výsledok lekárskej prehliadky: Dátum ………………....….... Podpis …………..……… Dátum ………… Podpis …………… Návrh na prijatie ku dňu ………………….. do útvaru ………………………………………………… na dobu neurčitú *) - určitú *) ……………………………… skúšobná doba ……………………………… Zaradenie (povolanie - funkcia) ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Návrh základnej mzdy (platu) …………………………………………………………………………………… Prijatie schválené dňa ………………………… Podpis ……………………… Nástup Dňa Podpis referenta Prevzaté Zápočtový list Prihláška nárokov na prídavky na deti Fotografie (………….. ) ks Výpis z registra trestov Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch

4 - ďalšie podmienky (mzda)
Pracovná zmluva Obsahuje : - druh práce - miesto výkonu práce - deň nástupu do práce - ďalšie podmienky (mzda)

5 Pracovná zmluva Zamestnávateľ: IČO: a zamestnanec: narodený(á): občiansky preukaz číslo: rodné číslo: trvalý pobyt: uzatvárajú túto pracovnú zmluvu (§ 43 ZP)

6 1. Zamestnanec nastúpi do práce dňa: ........................................................
2. Zamestnávateľ prijíma zamestnanca do pracovného pomeru na vykonávanie práce: 3. Miesto výkonu práce (obec a organizačná časť, alebo inak určené miesto): 4. Pracovný pomer je dohodnutý na dobu: - neurčitú - určitú (uvedie sa konkrétna doba trvania pracovného pomeru, max. 3 roky) (nehodiace sa prečiarknite) 5. Mzdové podmienky (ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve) a výplatné termíny:

7 6. Podľa § 45 Zákonníka práce sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na skúšobnej dobe v trvaní do (max. Do 3 mesiacov): Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. 7. Zamestnanec prehlasuje, že pred uzatvorením pracovnej zmluvy bol oboznámený s právami a povinnosťami, ktoré pre neho budú vyplývať z pracovnej zmluvy a s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých bude prácu vykonávať. 8. Zamestnanec potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, protipožiarnymi predpismi a s predpismi o práci na pracovisku, ktoré musí pri svojej práci dodržiavať.

8 9. Obsah tejto zmluvy môže byť zmenený len vtedy, ak sa na jeho zmene dohodnú obaja účastníci písomne, formou dohody o zmene obsahu pracovných podmienok. 10. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto pracovnej zmluvy sa riadia ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými súvisiacimi predpismi, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy. 11. Ostatné dohodnuté podmienky: V zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, § 6, písmeno b, súhlasím s evidenciou svojich osobných údajov poskytnutých v osobnom dotazníku po dobu 5 rokov. V Dňa zamestnanec zamestnávateľ

9 Skončenie pracovného pomeru:
a) dohodou medzi pracovníkom a podnikom b) výpoveďou zo strany pracovníka alebo zo strany podniku c) okamžitým zrušením - po závažnom porušení pracovného a organizačného poriadku d)počas skúšobnej doby bez udania dôvodu Zákonník práce

10 Dohody Dohoda o brigádnickej práci študentov
Dohoda o hmotnej zodpovednosti Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru Dohoda o skončení pracovného pomeru Dohoda o vykonaní práce Dohoda o zmene pracovnej zmluvy Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnanca Dohoda o pracovnej činnosti

11 je cena práce jednotlivých pracovníkov podniku.
Mzda: je cena práce jednotlivých pracovníkov podniku. predstavuje pre podnikateľa náklad.

12 Zloženie mzdy tarifná mzda mzdové zvýhodnenia ostatné mzdové zložky

13 Formy mzdy: časová mzda - Výška časovej mzdy závisí od odpracovaného času a zaradenia pracovníka do tarifného pásma. úkolová mzda - závisí od dosiahnutého výkonu pracovníka podielová mzda - je určená ako určitý podiel z dosiahnutých výkonov.

14 Druhy mzdy Hrubá mzda - vypláca sa pracovníkom v závislosti od odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu Čistá mzda - vyplatí podnik pracovníkovi po odčítaní dane, príspevkov na poistenie a do fondu zamestnanosti

15 Nominálna mzda - je mzda vyjadrená v peniazoch
Reálna mzda - vyjadruje množstvo tovarov, ktoré si môže pracovník kúpiť za svoju mzdu. Výška reálnej mzdy závisí od nominálnej mzdy a cien tovarov.

16

17 Výplatná páska VZOR, s. r. o. IČO: Meno JANEKOVÁ Mária Použitý priemer 0, Obdobie 3/2009 Osobné číslo PP002 Zvyšok dovolenky Kalendárne dni Prac. Dni 22 Choroba/OČR 0/0 Neospravedlnené Odpracované Hodiny Celková cena práce ,00 Dovolenka 0 d 0,00 Osobné ohodnotenie 0,00 Základná mzda 830,00 Sviatky 0 d 0,00 Prémie 0,00 Neplatené voľno d 0 h Platené voľno 0 d 0,00 Ost. náhrady 0,00 Hrubá mzda 830,00 Nemocenské 12,00 Daň preddavky 81,00 Odvody Dôch. starobné + invalidné 59,00 Daň zrážková 0,00 Zdravotné 34,00 Poist. v nezam. 9,00 Daňový bonus 1,61 Nezdanené 286,27 Deti 0,00 Inval. 0,00 Ost. 0,00 Čistá mzda 637,00 Náhrada príjmu 0,00 Nezdaniteľné náhrady 0,00 Zrážky 0,00 Vyúčtovanie 637,00 Záloha 0,00 Vyúčtovanie v Sk 19190,00 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK Poistné, ktoré platí zamestnávateľ Nemocenské 12,00 Garančné 3,00 Starobné 117,00 Poist. v nezam. 9,00 Rezervný fond 40,00 Invalidné 25,00 Zdravotné 83,00 Úrazové 7,00

18

19

20 Čo platí zamestnanec Odvody (v % z hrubej mzdy) Starobné poistenie 4
Nemocenské poistenie 1,4 Invalidné poistenie 3 Poistenie v nezamestnanosti 1 Zdravotné poistenie 4 Odvody spolu 13,4

21 Mzda a výplatná páska Mzda sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor. – v cudzej mene len ak to upravuje zákon Plat musí firma vyplácať vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej alebo v kolektívnej zmluve.

22 Mzda sa vypláca v pracovnom čase a na pracovisku, ak sa v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Posielanie aj na účet v niektorej z komerčných bánke

23 Medzi výplatnými termínmi
môže zamestnávateľ poskytovať pracovníkovi preddavok na mzdu v dohodnutých termínoch. Na žiadosť zamestnanca môže zamestnávateľ poskytnúť preddavok na mzdu aj v inom termíne.

24 Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci údaje o jednotlivých zložkách mzdy a o vykonaných zrážkach a o celkovej cene práce. Údaj o celkovej cene práce tvorí súčet mzdy a úhrady poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti platených zamestnávateľom.

25 Na žiadosť zamestnanca
- zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na základe ktorých mu učtáreň mzdu vypočítala.


Stáhnout ppt "Žiadosť o prijatie do zamestnania"

Podobné prezentace


Reklamy Google