Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.Svislé nosné konstrukce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.Svislé nosné konstrukce"— Transkript prezentace:

1 2.Svislé nosné konstrukce
1.Ročník pozemní stavitelství

2 ROZDĚLENÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 1. NOSNÉ ZDI, SLOUPY A PILÍŘE
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE JSOU ZÁKLADNÍ STATICKOU ČÁSTÍ KAŽDÉHO OBJEKTU. STĚNA - JE TAKOVÁ KONSTRUKCE, KDE VÝŠKA A DÉLKA STĚNY PŘEVAŽUJÍ NAD JEJÍ TLOUŠKOU SLOUP - JE TAKOVÁ KONSTRUKCE, KDE VÝŠKA SLOUPU PŘEVAŽUJÍ NAD PŮDORYSNÝMI ROZMĚRY PILÍŘ - JE TAKOVÁ KONSTRUKCE, KDE VÝŠKA SLOUPU PŘEVAŽUJÍ NAD PŮDORYSNÝMI ROZMĚRY (OPROTI SLOUPU JE MOHUTNĚJŠÍ)

3 2.FUNKCE SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PŘENÁŠEJÍ VEŠKERÉ ZATÍŽENÍ Z VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ AŽ DO ZÁKLADŮ OBJEKTU. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY : 1. ÚNOSNOST (BEZPEČNOST) 2. HOSPODÁRNOST: Z HLEDISKA FINANČNÍHO Z HLEDISKA FYZIKÁLNĚ-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁL (NAPŘ. TEPELNÝ ODPOR) 3. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ (SCHOPNOST KONSTRUKCE ODOLÁVAT ÚČINKŮM OHNĚ - ZATŘÍDĚNÍ DO TŘÍD HOŘLAVOSTI)

4 PODLE PŮDORYSNÉ POLOHY:
URČUJE POLOHU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OBJEKTU V PŮDORYSE VNITŘNÍ NOSNÉ ZDI SCHODIŠŤOVÉ ZDI OBVODOVÁ ZEĎ (PRŮČELNÍ, ŠTÍTOVÁ, DVORNÍ) ZTUŽUJÍCÍ STĚNA SLOUP PILÍŘ POŽÁRNÍ A DILATANÍ STĚNY PŘÍČKY

5

6 PODLE VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ:
URČUJE POLOHU JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ OBJEKTU DLE VÝŠKOVÉHO UMÍSTĚNÍ ZÁKLADOVÉ PASY NADZÁKLADOVÉ STĚNY PODKROVNÍ STĚNY NADSTŘEŠNÍ ZDIVO ATIKA

7 PODLE MATERIÁLU: PRO STĚNY
1. ZDIVO KAMENNÉ - POUŽÍVÁ SE NA PODEZDÍVKY, OPRAVY A REKONSTRUKCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKT, OPĚRNÝCH ZDÍ NEBO ZÁRUBNÍ A POD. GABION

8 2. ZDIVO CIHELNÉ : Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH (CPP) VOŠTINOVÉ CIHLA DĚROVANÁ (CD INA, CD IVA, CDm) CIHELNÉ TVAROVKY,BLOKY NA PŘESNÉ ZDĚNÍ /POROTHERM, HELUZ / VÁPENOPÍSKOVÉ (VP) ŠAMOTOVÉ - JEN PRO KOMÍNOVÉ ZDIVO

9 3. zdivo z tvárnic z lehčeného betonu :
pórobetonové (HEBEL - YTONG) keramzitobetonové (LIATHERM,liapor) škvárobetonové (ISOBLOK)

10 4. ZDIVO BETONOVÉ : BETONOVÉ ZDIVO MŮŽE BÝT BUĎ MONOLITICKÉ (PROVÁDÍNÉ PŘÍMO NA STAVENIŠTI) NEBO MONTOVANÉ (PŘEDEM VYRÁBĚNÉ V PREFÁCH) Z PROSTÉHO BETONU (PB) A SLABĚ VYZTUŽENÉHO BETONU (SVB) - JEN PRO ZÁKLADY A SUTERÉNÍCH ZDI ŽELEZOBETONOVÉ (ŽB) - SUTERÉNNÍ ZDI, ZTUŽUJÍCÍ STĚNY, ZÁKLADY

11 5. zdivo speciální : tvárnice na suchého zdění - tsz tvarovky CEPOL, velox, / jedná se o lehké, duté /

12 B) Pro sloupy a pilíře 1. cihelné CP,CPd , cihelné tvarovky

13 2. betonové - z prostého betonu i železobetonové (možnost vytvářet rozličné tvary)

14 3. ocelové : válcované profily tvaru I, U, L, H svařované profily tvaru I příhradové

15 4. DŘEVĚNÉ : Z HRANOLŮ LEPENÝCH Z FOŠEN – OD TL. 30 MM (LEPENÉ NEBO SPOJENÉ HŘEBÍKY) Z MASIVU

16 PODLE POJIVA: POJIVO ROZHODUJE O ÚNOSNOSTI ZDIVA,
MENŠÍ PEVNOST MALTY UMOŽŇUJE ROZNESENÍ DEFORMACÍ ZDIVA DO SPAR MALTY MV - MALTA VÁPENNÁ MC - MALTA CEMENTOVÁ MVC - MALTA VÁPENOCEMENTOVÁ TMELY /TENKOVRSTVÉ ZDÍCÍ MALTY/ PUR PĚNY

17 PODLE POVRCHOVÉ ÚPRAVY:
ZDIVO REŽNÉ (NEOMÍTANÉ) - JE ZDIVO PROVÁDNÉ Z TZV. PŘESNÝCH CIHEL (LÍCOVEK - KVALITNÍ A PŘESNÉ) NA MC PÁLENOU NEBO LEPÍCÍ TMEL (SPÁRY JSOU VYSPÁROVÁNY OCELOVOU SPÁROVAČKOU SPÁROVACÍM TMELEM) ZDIVO OMÍTANÉ - JE PROVÁDĚNO BUĎ KLASICKOU DVOUVRSTVOU OMÍTKOU (JÁDRO + ŠTUK) NEBO PROGRESIVNÍ OMÍTKOU (TENKOVRSTVÉ, NÁSTŘIKOVÉ) ZDIVO OBKLÁDANÉ - SE OBKLÁDÁ OBKLADY KERAMICKÝMI, KAMENNÝMI, DŘEVĚNÝMI NEBO AGLOMEROVANÝMI ,OSINKOCEMENTOVÝMI DESKAMI , POPLASTOVANÝMI PLECHY,KOVOVÝMI LAMELAMI…..

18 1. CIHELNÉ ZDIVO ZDĚNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE
ZDĚNÍ - PROCES VÝSTAVBY KONSTRUKCE Z KUSOVÉHO STAVIVA A POJÍCÍHO MATERIÁLU VÝHODY: DOBRÁ ÚNOSNOST MALÁ NASÁKAVOST - DOBRÉ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SCHOPNOSTI, MRAZUVZDORNOST SNADNO SE UPRAVUJE DOBRÁ POJIVOST S POJÍCÍM MATERIÁLEM NEVÝHODY: / LZE ODSTRANIT POUŽITÍM SYSTÉMOVÝCH STAVEBNIC / KLASICKÉ ZDIVO Z CIHEL MÁ NEDOSTATEČNÝ TEPELNÝ ODPOR PŘI OBVYKL. TLOUŠŤKÁCH ZDÍ PRACNOST

19 Tepelně izolační vlastnosti

20 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI
OBVODOVÉ ZDIVO, RESPEKTIVE ZDIVO NA ROZHRANÍ VYTÁPĚNÝCH A NEVYTÁPĚNÝCH PROSTOR MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY NA TEPELNÉ OCHRANY BUDOV: 1. DOSTATEČNÝ TEPELNÝ ODPOR (SCHOPNOST MATERIÁLU ZABRÁNIT PROSTUPU TEPLA) 2. ROSNÝ BOD (TEPLOTA, PŘI KTERÉ DOCHÁZÍ KE KONDENZACI VODNÍCH PAR VE VZDUCHU; TEPLOTA NA VNITŘNÍM POVRCHU KONSTRUKCE MUSÍ BÝT VYŠŠÍ NEŽ TEPLOTA ROSNÉHO BODU) 3. PROSTUP TEPLA KONSTRUKCÍ (POLOHA TEPELNÉ IZOLACE OVLIVŇUJE PRŮBĚH TEPLOTY A POLOHU, KDE DOCHÁZÍ KE KONDENZACI VODNÍCH PAR) PRŮBĚH TEPLOTY VE STĚNE Z PLNÝCH CIHEL

21 ÚNOSNOST ZDIVA ÚNOSNOST JE OVLIVNĚNA NEJEN PEVNOSTÍ VLASTNÍCH CIHEL, ALE I PEVNOSTÍ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A VAZBOU ZDIVA. PŘI VYZDÍVÁNÍ CIHELNÝCH ZDÍ SE KLADOU CIHLY VEDLE SEBE NA PLOCHU V LEŽATÝCH VRSTVÁCH. MEZERY MEZI JEDNOTLIVÝMI CIHLAMI, KTERÉ SE VYPLŇUJÍ MALTOU, JSOU TZV. STYČNÉ SPÁRY A JSOU ŠIROKÉ ASI MM (STYČNÉ SPÁRY MAJÍ NA ÚNOSNOST ZDIVA POMĚRNĚ MALÝ VLIV). VRSTVA POJIVA SPOJUJÍCÍ VZÁJEMNĚ JEDNOTLIVÉ VRSTVY CIHEL TVOŘÍ LOŽNOU SPÁRU, KTERÁ JE ROVNĚŽ TLUSTÁ ASI 1-10 MM. LOŽNÁ SPÁRA SPOJUJE JEDNOTLIVÉ CIHLY V PEVNÝ CELEK (ZEĎ) A ZAMEZUJE ROZTRŽENÍ CIHEL VNITŘNÍMI SILAMI VZNIKAJÍCÍMI PŮSOBENÍM TLAKU NA ZEĎ. SPOJOVÁNÍ CIHEL styčná spára ložná spára

22 VAZBA ZDIVA - VAZBOU ROZUMÍME TAKOVÉ SESTAVENÍ CIHEL, ABY VE DVOU SOUSEDNÍCH VRSTVÁCH NEPROBÍHALY STYČNÉ SPÁRY NAD SEBOU. TATO VAZBA MÁ VELKÝ VLIV NA ROVNOMĚRNÉ ROZNESENÍ TLAKU VE ZDIVU. α (α - úhel roznášení Zatížení)

23 Různé druhy vazeb: 1. 2. Polokřížová vazba Vazáková vazba 3. 2. 1. 4. Křížová vazba

24 Vazba zdi tloušťky 300 a 450 mm (1 - vazáková vrstva, 2 -běhounová vazba) Ukončení zdi tloušky 450 mm pomocí tříčtvrtečních cihel

25 Křížení zdí tloušťky 450 a 300 mm
(1 - první vrstva, 2 -druhá vrstva)

26 Vazba rohu zdi tloušťky 450 mm (1 - první vrstva, 2 -druhá vrstva)

27 Vazba připojení zdi tloušťky 450 mm (1 - první vrstva, 2 -druhá vrstva)

28 Zalomené ostění (1 - první vrstva, 2 - druhá vrstva)

29 Vazba pilíře 450 x 600 mm

30 1.1. CIHELNÉ TVAROVKY TVAROVKY JSOU VETŠÍ NEŽ KLASICKÁ CIHLA PLNÁ A NA ROZDÍL OD CIHLY PLNÉ SE NEDĚLÍ NA ČÁSTI, JELIKOŽ SE VYRÁBÍ V RŮZNÝCH ROZMĚRECH, KTERÉ UMOŽŇUJÍ VAZBU BEZ DĚLENÍ TVAROVEK. PŘI ZDĚNÍ Z TVAROVEK MUSÍME DODRŽET ZÁSADU, ŽE DUTINY V TVAROVKÁCH MUSÍ BÝT DELŠÍ STRANOU KOLMO NA SMĚR TEPELNÉHO TOKU. DRUHY VAZEB: VAZÁKOVÁ (POUŽITÍ U JEDNOVRSTVÉ ZDI, KDY SE TVAROVKY PŘEKRÝVAJÍ O 1/2 PŘES SEBE) BĚHOUNOVÁ (PŘEVAZBY SE PROVÁDĚJÍ POUZE V ROZÍCH, PŘIPOJENÍ ZDI NENÍ ZAJIŠTĚNO PŘEVÁZÁNÍM, ALE POMOCÍ PÁSKOVÉ OCELI, KTERÁ SE PRŮBĚŽNĚ VKLÁDÁ DO LOŽNÉ SPÁRY. NEJZNÁMĚJŠÍMI CIHELNÝMI TVAROVKAMI JSOU VÝROBKY FIRMY WIENERBERGER, HELUZ … Vazba rohu z tvarovek CD-INA

31

32 Vazba rohu z tvarovek POROTHERM

33

34 TECHNOLOGIE ZDĚNÍ ZDĚNÍ JE SOUHRNNÝ PRACOVNÍ PROCES SKLÁDAJÍCÍ SE Z:
1. PŘÍPRAVNÝ - PŘÍPRAVA MALTY 2. DOPRAVNÍ - ZAHRNUJE DOPRAVU MALTY, CIHEL, ALE I LEŠENÁŘSKÝCH A JINÝCH PRVKŮ AŽ NA MÍSTO ZDĚNÍ DOPRAVA HORIZONTÁLNÍ (PLOŠNÁ) MIMOSTAVENIŠTNÍ - PŘIVEZENÍ MATERIÁLU NA STAVBU DOPRAVA HORIZONTÁLNÍ STAVENIŠTNÍ - PŘEPRAVA V PLOŠE STAVENIŠTĚ (OD SKLÁDEK MATERIÁLU AŽ K VÝTAHŮM A JEŘÁBŮM) DOPRAVA VERTIKÁLNÍ (SVISLÁ) - DOPRAVA ZVEDACÍMI MECHANISMY DO URČENÉHO PODLAŽÍ DOPRAVA VODOROVNÁ (V PODLAŽÍ) - DOPRAVA OD ZDVÍHACÍCH ZAŘÍZENÍ NA PRACOVIŠTI ZEDNÍKA 3. POMOCNÝ - POSTAVENÍ LEŠENÍ A PŘISTAVENÍ MALTY A CIHEL NA PRACOVNÍ MÍSTO 4. HLAVNÍ ZDÍCÍ - VLASTNÍ ZDĚNÍ, OSAZOVÁNÍ RŮZNÝCH ZAŘÍZENÍ DO ZDIVA APOD.

35 Organizace pracoviště při zdění
a - pracovní pásmo b- materiálové pásmo c - dopravní pásmo 1 - zeď okenní otvor palety cihel truhlík s maltou

36 ZÁVISLOST PRODUKTIVITY NA VÝŠCE ZDĚNÍ
1 - KŘIVKA PRODUKTIVITY VÝŠKA ZDĚNÍ

37 ROZDĚLENÍ ZDĚNÍ NA TŘI VÝŠKY

38 Zdění se systémem POROTHERM CB
casosber_na_dvd.wmv VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY 001_PTH-CB_ZAMERENI_ZAKLADOVE_DESKY,0.AVI 002_PTH-CB_NASTAVENI_VYROVNAVACI_SOUPRAVY,0.AVI Urovnání maltového lože /speciální vápenocementová zakládací malta 10 mm/ podle vodicích lišt 003_pth-cb_nanaseni_malty,0.avi

39 Založení a vyrovnání cihel první vrstvy v podélném a v příčném směru
004_pth-cb_polozeni_prvni_vrstvy_cihel,0.avi

40 Příprava a Dávkování malty
do zásobníku nanášecího válce a nanášení na vrstvu cihel 005_pth-cb_zdeni_dalsich_vrstev_cihel,0.avi

41 Kladení cihel zasunutím do drážek a hotová stěna
006_pth-cb_zasady_spravneho_zdeni,0.avi 007_pth-cb_koncove_cihly_v_parapetu_a_osteni,0.avi Video sekvence zdění firma Wienerberger

42

43

44

45

46 2. ZDIVO Z LEHČENÝCH BETONŮ
LEHČENÝ BETON - JE TAKOVÝ, KTERÝ MÁ OBJEMOVOU HMOTNOST NIŽŠÍ NEŽ 1800 KG/M3 PŘÍMO LEHČENÉ - VYLEHČENY POMOCÍ PLYNOTVORNÉ PŘÍSADY (NAPŘ. PÓROBETON) NEPŘÍMO LEHČENÉ - VYLEHČENY POUŽITÍM LEHKÉHO PLNIVA PŘÍMO LEHČENÉ - YTONG PRO VYLEHČENÍ POUŽIT PLYNOTVORNÝ HLINÍKOVÝ PRÁŠEK. PŘI VÝROBĚ JE POUŽITO EKOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ (KŘEMIČITÝ PÍSEK, VÁPNO, CEMENT, VODA, PLYNOTVORNÉ PŘÍSADY) VÝHODY: VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI HYGIENIČNOST VYŠŠÍ PRODUKTIVITA PRÁCE MENŠÍ TLOUŠŤKY STĚN PŘI DOSTATEČNÉM TEPELNÉM ODPORU - VEDE K ÚSPOŘE MATERIÁLU PŘESNÉ TVÁRNICE (PRO OMÍTÁNÍ STAČÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA) PRO SNADNÉ ZDĚNÍ A MANIPULACI JSOU TVAROVKY OPATŘENY KAPSAMI, SPOJENÍ VE STYČNÉ SPÁŘE JE NA PERO A DRÁŽKU.

47 NEPŘÍMO LEHČENÉ - ŠKVÁROBETON
JE TŘEBA PŘI ROZUMNÝCH TLOUŠŤKÁCH OPATŘIT TVÁRNICI VRSTVOU TEPELNÉ IZOLACE TJ. JAKO SENDVIČOVÉ ZDIVO. ISOBLOK - VÍCEVRSTVÁ TVAROVKA SKLÁDAJÍCÍ SE Z VNĚJŠÍ PLNÉ ČÁSTI, Z TEPELNÉ IZOLACE A Z VNITŘNÍ DUTINOVÉ ČÁSTI NEPŘÍMO LEHČENÉ - LIATHERM, LIAPOR PLNIVO POUŽÍVÁ LIATHERM (EXPANDOVANÝ KERAMZIT) NEBO LIAPOR. JEDNÁ SE O DĚROVANÉ TVAROVKU S VYNIKAJÍCÍMI TEPELNĚ-IZOLAČNÍMI VLASTNOSTMI NEPŘÍMO LEHČENÉ - TVÁRNICE SUCHÉHO ZDĚNÍ (TSZ) VYROBENY Z NEPŘÍMO LEHČENÉHO BETONU, VE KTERÉM JE OBSAŽEN ELEKTRÁRENSKÝ POPÍLEK. TVAROVKY JSOU BUĎ JEDNO NEBO DVOU-DĚROVANÉ, KTERÉ SKLÁDAJÍ SE NA SUCHO DO ZDI A NÁSLEDNĚ SE ZMONOLITNÍ BETONEM. SYSTÉM OBSAHUJE I SPECIÁLNÍ TVAROVKY JAKO NAPŘ. PŘEKLADY A VĚNCE. OBDOBNÝ PRINCIP VYUŽÍVÁ I SYSTÉM CEPOL (POUŽITÍ EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU).

48 3. BETONOVÉ KONSTRUKCE SVISLÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE PATŘÍ MEZI PROGRESIVNÍ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍCH OBJEKTŮ. Z HLEDISKA TECHNOLOGIE VÝSTAVBY ROZEZNÁVÁME DVA DRUHY BETONU: MONOLITICKÝ (PRVKY ZHOTOVENÉ PŘÍMO NA STAVBĚ) MONTOVANÝ (PRVKY VYRÁBĚNÉ V PREFÁCH). VÝHODY: BETON MÁ 5X AŽ 8X VĚTŠÍ PEVNOST NEŽ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK A TVÁRNIC DOSTUPNOST SUROVIN NA ÚZEMÍ ČR VYBETONOVAT LIBOVOLNÝ TVAR NEVÝHODY: NÍZKÝ TEPELNÝ ODPOR PRACNÁ VÝROBA BEDNĚNÍ PRO MONOLITICKÉ KONSTRUKCE / ODSTRAŇUJÍ SYSTÉMOVÁ BEDNĚNÍ / TĚŽKÉ ZVEDACÍ MECHANISMY PRO MONTOVANÉ KONSTRUKCE

49 MONOLITICKÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE
MONOLITICKÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE LZE POUŽÍT PRO VŠECHNY TVARY KONSTRUKCÍ. NEVÝHODOU JE POTŘEBA BEDNĚNÍ, KTERÉ DŘÍVE BÝVALO PRKENNÉ (DNES POUŽÍVANÉ JEN U ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ), ALE Z DŮVODU PRACNOSTI SE DNES JIŽ NEPOUŽÍVAJÍ A POUŽÍVAJÍ SE VELKOROZMĚROVÉ DESKOVÁ BEDNĚNÍ (HLINÍKOVÉ RÁMY OSAZENÉ VODOVZDORNOU PŘEKLIŽKOU) NAP. PERSI,NOE, MEVA NEBO SYSTÉMOVÁ BEDNĚNÍ NAPŘ.PERI,DOKA U STĚNOVÝCH SYSTÉMŮ SE NĚKDY POUŽÍVÁ TZV. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ (BEDNĚNÍ, KTERÉ ZŮSTANE TRVALOU SOUČÁSTÍ STAVBY) NAP. VELOX,DITON.

50 A. ŽELEZOBETONOVÉ STĚNOVÉ SYSTÉMY
MONOLITICKÝ: VÝHODY: LEPŠÍ VZÁJEMNÉ SPOLUPŮSOBENÍ KONSTRUKCE, POUŽITÍ SUBTILNĚJŠÍCH KONSTRUKCÍ NEVÝHODY: PROBLEMATICKÉ DODRŽENÍ VLASTNOSTÍ BETONU, DLOUHÁ DOBA VÝSTAVBY MONTOVANÝ VÝHODY: RYCHLÁ VÝSTAVBA, KONSTRUKCE LZE IHNED ČÁSTEČNĚ ZATÍŽIT, STÁLÁ KVALITA KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ NEVÝHODY: PRVKY JSOU MOHUTNÉ A TĚŽKÉ, VYŽADUJE TĚŽKÉ ZVEDACÍ MECHANISMY MONOLITICKÝ TUHÝ STYK STĚNA X STROP - VÝZTUŽ STĚN A STROPNÍ KONSTRUKCE JE PRŮBĚŽNÁ, TO ZNAMENÁ, ŽE VÝZTUŽ PROCHÁZÍ Z JEDNOHO PRVKU BEZ PŘERUŠENÍ (JEDNOTLIVÉ PRVKY VÝRAZNĚ SPOLUPŮSOBÍ)

51 b. Železobetonové sloupové konstrukce
Opět jsou v provedení monolitickém nebo montovaném. Hlavní nosné prvky jsou sloupy a průvlaky (vodorovné prvky), které dohromady tvoří tzv. rámy. TYPY PREFABRIKOVANÝCH PRŮVLAKŮ a - obdélníkový průvlak b- tyčový průvlak s úložnými ozuby c - deskový průvlak)

52 3. KAMENNÉ ZDIVO S KAMENNÝM ZDIVEM SE V HROMADNÉ VÝSTAVBĚ DNES SETKÁVÁME JEN ZCELA VÝJIMEČNĚ. VYSKYTUJÍ SE VŠAK V INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBĚ JAKO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, OHRADNÍCH A OPĚRNÝCH ZDÍ, POPŘ. PŘI REKONSTRUKCÍCH HISTORICKÝCH PAMÁTEK. NEJČASTĚJI SE POUŽÍVÁ LOMOVÉHO KAMENE O VELIKOSTI NEJMÉNĚ 150 MM. Z NEOPRACOVANÉHO KAMENE SE PROVÁDÍ TZV. REŽNÉ ZDIVO, KYKLOPSKÉ ZDIVO. Z ČÁSTEČNĚ NEBO ZCELA OPRACOVANÉHO KAMENE SE PROVÁDÍ TZV. ŘÁDKOVÉ ZDIVO HRUBÉ RESPEKTIVE ČISTÉ. SPOJOVÁNO MC NEBO MVC. Režné zdivo (1 - větší nárožní kámen) Kyklopské zdivo

53 řádkové zdivo – hrubé řádkové zdivo – čisté MŮŽEME SE SETKAT I S TZV. SMÍŠENÝM ZDIVEM, KDE JE POUŽITO JAK CIHEL NEBO BETONU TAK I KAMENE. SMÍŠENÉ ZDIVO Z CIHEL A LOMOVÉHO KAMENE (1 – ŘETĚZY) Svisle provazované řádkové zdivo (haklíkové)

54 Zdění v zimě

55 ZDĚNÍ V ZIMĚ UŽ PŘI +5°C SE V MALTĚ ZASTAVUJE HYDRATAČNÍ PROCES A PŘI NIŽŠÍCH TEPLOTÁCH ZAMRZÁ A TÍM SE PORUŠUJE VZNIKAJÍCÍ KRYSTALICKÁ MŘÍŽKA, ČÍMŽ ZDIVO ZTRÁCÍ ÚNOSNOST. ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ: PRACUJEME NA MENŠÍCH PRACOVNÍCH ÚSECÍCH JE-LI TEPLOTA VZDUCHU NIŽŠÍ JAK +5°C, POUŽIJEME MALTU V MNOŽSTVÍ ZPRACOVATELNÉM DO 15 MINUT A HOTOVÉ ZDIVO POTÉ MUSÍME OHŘÍVAT (ZDIVO JE ZAKRYTO PE FÓLIÍ NEBO GEOTEXTILIÍ A DO KONSTRUKCE VPOUŠTÍME TEPLÝ VZDUCH) JE-LI TEPLOTA VZDUCHU NIŽŠÍ JAK 0°C, MUSÍME OHŘÍVAT VODU DO MALTY JE-LI TEPLOTA VZDUCHU NIŽŠÍ JAK -5°C, MUSÍME OHŘÍVAT NEJEN VODU, ALE I OSTATNÍ SLOŽKY NEBO POUŽÍT SPECIÁLNÍ ZIMNÍ MALTU, JEJICHŽ SMĚSI NEOBSAHUJÍ ŽÁDNOU VODU. PŘI ZDĚNÍ MUSÍ BÝT CIHLY SUCHÉ, NENÍ DOVOLENO ANI KROPIT. PO DOBU ALESPOŇ DVOU TÝDNŮ NESMÍ TEPLOTA KLESNOUT POD – 5 ° C A NESMÍ NA VYTVOŘENÝ OBJEKT PRŠET ANI SNĚŽIT. CIHLY URČENÉ KE ZDĚNÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY NA PALETÁCH V CHRÁNĚNÉM PROSTORU A MUSÍ SE TEMPEROVAT PO UKONENÍ ZDĚNÍ MUSÍME KONSTRUKCI ZAKRÝT PŘI POKRAČOVÁNÍ V PRÁCI MUSÍME ZDIVO OČISTIT OD SNĚHU NEBO NÁMRAZY MIN. 3X DENNĚ KONTROLUJEME TEPLOTU VZDUCHU A MIN. 1X DENNĚ KONTROLUJEME TEPLOTU KONSTRUKCE OHŘÍVÁNÍ KONSTRUKCE SE MUSÍ PROVÁDĚT MIN. 2 DNY A MAX. TÝDEN

56

57 BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
PŘI PRÁCI NA STAVBĚ JE NUTNO DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ PŘEDPISY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. BETONÁŘSKÉ, MONTÁŽNÍ A ZEDNICKÉ PRÁCE MOHOU VYKONÁVAT POUZE VYUČENÍ PRACOVNÍCI, VÝJIMEČNĚ VYŠKOLENÍ PRACOVNÍCI NA POMOCNÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PRACOVNÍK ALESPOŇ ZACVIČEN VŠICHNI PRACOVNÍCI MUSÍ POUŽÍVAT OCHRANNÉ POMŮCKY VÝSTUPY DO JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY MINIMÁLNĚ PROVIZORNÍMI SCHODIŠTI NEBO RAMPAMI VEŠKERÉ OTVORY V PODLAŽÍ MUSÍ BÝT PROVIZORNĚ ZAKRYTY PŘI ZDĚNÍ NEBO BETONÁŽI ZÁKLADOVÉHO A SUTERÉNNÍHO ZDIVA MUSÍ BÝT STĚNY JÁMY NEBO RÝHY DOSTATEČNĚ ZAJIŠTĚNY PAŽENÍM NEBO ROUBENÍM VSTUPY A VÝSTUPY DO STAVEBNÍ JÁMY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY ŽEBŘÍKY NEBO PROVIZORNÍMI SCHODIŠTI MATERIÁL MUSÍ BÝT ULOŽEN V TZV. MATERIÁLOVÉM PÁSMU (VIZ TECHNOLOGIE ZDĚNÍ) A NESMÍ PŘEKÁŽET V PRACOVNÍM PÁSMU KOMÍNY, PILÍŘE A SLOUPY SE MUSÍ PROVÁDĚT PO ČÁSTECH, AŽ KDYŽ SPODNÍ ČÁST KONSTRUKCE NABYLA URČITÉ PEVNOSTI KONTROLA SVISLOSTI ZDIVA SE NESMÍ PROVÁDĚT ZE ZDI, PILÍŘE NEBO SLOUPU

58 Konec 2.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

59 https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_budov_sv%C4%9Bta


Stáhnout ppt "2.Svislé nosné konstrukce"

Podobné prezentace


Reklamy Google