Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1602_RM SYSTÉM Téma: Pojem F. G._ RM SYSTÉM Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1602_RM SYSTÉM Téma: Pojem F. G._ RM SYSTÉM Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1602_RM SYSTÉM Téma: Pojem F. G._ RM SYSTÉM Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3496 Datum vytvoření: 24. 4. 2013Datum ověření: 15. 5. 2013

2 Prezentace je ur č ena pro ž áky 6. – 9. ro č níku., vzd ě lávací oblast finan č ní gramotnost, tematický okruh RM systém. Cílem prezentace je, seznámit ž áky co RM systém je a na jakém principu pracuje.

3 RM systém je trh, který ješt ě v roce 2008 byl voln ě p ř ístupný všem zájemc ů m – na rozdíl od burzy. Poté, co se zájemce o obchodování zaregistruje, m ůž e dávat sám pokyny k nákupu č i prodeji na obchodních místech. Je mo ž né podávat tyto p ř íkazy i na dálku prost ř ednictvím internetu.

4 Pokud by váš tatínek m ě l zájem o 300 akcií ur č ité spole č nosti, má tedy t ř i mo ž nosti: a) prost ř ednictvím maklé ř e je koupit na burze – regulovaný trh, b) koupit je v RM ‑ S (nyní voln ě, v budoucnu prost ř ednictvím obchodníka – regulovaný trh), c) koupit si cenné papíry p ř ímo od obchodníka, který s nimi b ěž n ě obchoduje a obvykle vlastní n ě jaké mno ž ství cenných papír ů – neregulovaný trh.

5 St ř edisko cenných papír ů V ě tšina cenných papír ů obchodovaných na burze a RM ‑ S je v elektronické podob ě, obdobn ě jako bezhotovostní peníze. Proto bylo z ř ízeno St ř edisko cenných papír ů. Jeho hlavním úkolem je vedení evidence cenných papír ů. V jejím rámci vede ú č ty majitel ů cenných papír ů, registr majitel ů a registr emitent ů, resp. emisí cenných papír ů. Dále poskytuje n ě které další slu ž by související se zaknihovanými cennými papíry a informa č ní servis pro ú č astníky kapitálového trhu.

6 Citace: STRECKOVÁ, Yvonne – MALÝ, Ivan a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-112-6. Petr Klínský, Danuše Chromá, Svatava Tesařová, Michal Janák – Finanční gramotnost obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978 ‑ 80 ‑ 87063 ‑ 13 ‑ 2


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola Pomezí, okres Svitavy Autor: Olga Kotvová Název: VY_62_INOVACE_1602_RM SYSTÉM Téma: Pojem F. G._ RM SYSTÉM Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google