Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PENĚŽNÍ DENÍK (deník příjmů a výdajů) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PENĚŽNÍ DENÍK (deník příjmů a výdajů) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu"— Transkript prezentace:

1 PENĚŽNÍ DENÍK (deník příjmů a výdajů) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Je základní knihou daňové evidence, kde podnikatel sleduje: stav a pohyb peněz (v hotovosti, bance); příjmy a výdaje v předepsaném členění. Nepatří sem zápisy, které nesouvisí s platbami. Peněžní deník nemá zákonem o účetnictví předepsanou formu, ale je stanoven minimální obsah. Rozlišujeme peněžní deník pro plátce a neplátce DPH.

3 Neplátci DPH se daní z přidané hodnoty nemusí zabývat. Plátci DPH však mají povinnost tuto daň zaznamenávat a podávat v pravidelných intervalech daňové přiznání finančnímu úřadu. Podnikatel – plátce DPH eviduje všechny nákupy a prodeje v peněžním deníku v cenách bez DPH a pro daň z přidané hodnoty je v peněžním deníku určen sloupec příjem nebo výdej DPH podle toho, jedná-li se prodej nebo nákup.

4 Příjmy a výdaje zahrnované a nezahrnované v peněžním deníku: Příjmy zahrnované nezahrnované prodej zboží peněžní vklady prodej výrobků přijaté půjčky, dary prodej služeb úvěry ostatní (úroky, prodej DHM příjem DPH drobného hmotného majetku) přeplatky daní

5 Výdaje Zahrnované nákup materiálu nákup výrobků a zboží nákup služeb výplaty mezd platby zdravotního a soc. pojištění za zaměstnance provozní režie (platby nájemného, elektřiny, telefonních poplatků, nákup PHM atd.) Nezahrnované osobní spotřeba splátky úvěrů, půjček platba daně z příjmů podnikatele platba zdravotního a soc. pojištění podnikatele platba DPH

6 Do jednotlivých řádků a sloupců peněžního deníku zapisujeme položky, které jsou příjmem nebo výdajem v hotovosti nebo bankovního účtu, a dále pak tyto položky rozepisujeme na příjmy a výdaje zahrnované a nezahrnované do základu daně, průběžné položky, příjem a výdej DPH (pouze u plátců DPH). Do peněžního deníku zapisujeme účetní případy na základě těchto dokladů: a) pohyb v hotovosti – příjmový pokladní doklad (PPD) – výdajový pokladní doklad (VPD)

7 b) pohyb na bankovním účtu – výpis z účtu (BÚ) K dokladům je připojeno číselné označení (pořadové číslo). Při zařazování plateb do peněžního deníku se musí podnikatel řídit Zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

8 Obsah peněžního deníku Existují peněžní deníky pro plátce a neplátce DPH. Členění do jednotlivých sloupců se může lišit podle potřeby podnikatele. Nejčastější obsah peněžního deníku: 1. pořadové číslo řádku 2. označení a číslo dokladu 3. text – popis účetního případu 4. příjem peněz v hotovosti 5. výdej peněz v hotovosti

9 6. zůstatek peněz v hotovosti 7.příjem peněz na bankovní účet 8.výdej peněz z bankovního účtu 9. zůstatek na bankovním účtu 10. příjmy zahrnované do základu daně 11. výdaje zahrnované do základu daně 12. průběžné položky příjem (při převodu peněz) 13. průběžné položky výdej (při převodu peněz) 14. příjem nezahrnovaný 15. výdej nezahrnovaný 16. příjem DPH (pouze u plátců DPH) 17. výdej DPH (pouze u plátců DPH)

10 Zápisy v peněžním deníku se zásadně provádějí v časovém sledu podle jednotlivých účetních dokladů. Proto každý účetní případ musí být doložen originálním daňovým dokladem, který splňuje veškeré náležitosti (označení a číslo dokladu, datum, částka, účel platby, označení účastníků, podpisy, popřípadě u plátců DPH sazbu DPH). Při účtování v peněžním deníku se často setkáváme s pojmem průběžné položky.

11 Průběžné položky v peněžním deníku: Jsou určeny k překlenutí časového nesouladu při převodech peněz z banky do pokladny a naopak z pokladny do banky. Vždy vzniká časový rozdíl několika dnů mezi skutečným pohybem peněz (příjem nebo výdej z pokladny) a obdržením bankovního výpisu jako účetního dokladu.

12 Tento rozdíl několika dnů se v peněžním deníku musí zaznamenat: Převod peněz z bankovního účtu do pokladny: 1. hotovost příjem a průběžná položka výdej (Vystavíme příjmový pokladní doklad.) 2. bankovní účet výdej a průběžná položka příjem (Máme výpis z účtu s odepsanou částkou.) Převod hotovosti na bankovní účet: 1. hotovost výdej a průběžná položka příjem (Vystavíme výdajový pokladní doklad.) 2. bankovní účet příjem a průběžná položka výdej (Máme výpis u účtu s připsanou částkou.)

13 Příklad a řešení Zaznamenejte přes průběžné položky do deníku tyto hospodářské operace 1.22. 8. 2013 výběr peněz z účtu do pokladny – příjmový pokladní doklad (PPD/49) 50.000 Kč 2. Výpis z běžného účtu na výběr peněz jednotka až 26. 8. 2013 (BÚ/8) 50.000 Kč 3. 1. 9. 2013 odvod peněz z pokladny na běžný účet – výdajový pokladní doklad (VPD /136) 40.000 Kč 4. Výpis z běžného účtu na odvod peněz obdržela účetní jednotka až 6. 9. 2013 (BÚ/9) 40.000 Kč

14 Pořadové číslo Doklad/číslo Datum Text Peněžní prostředky v hotovosti Peněžní prostředky na bank. Účtech Průběžné položkyPříjmy zahrnova né do ZD Výdaje zahrnova né do ZD Příjmy nezahrno vané do ZD Výdaje nezahrnov ané do ZD PříjemVýdejPříjemVýdejPříjemVýdej abcd12345678910 1.PPD/4922.8 dotace pokladny50000 2BÚ/826.8 vyúčtování dotace 50000 3VPD/1361.9 výběr pokladny 40000 4BÚ/96.9 vyúčtování výběru 40000

15 Po ukončení účetního období se zápisy v peněžním deníku uzavírají součtem jednotlivých sloupců. Pro sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob jsou nejdůležitější celkové součty sloupců příjmy zahrnované do základu daně a výdaje zahrnované do základu daně. Rozdílem těchto položek vzniká základ daně. Peněžní deník podléhá kontrole ze strany příslušného finančního úřadu, a proto je nutné jej archivovat.

16 Příklad – ukázka zápisů v peněžním deníku Pan Jiří Kučera, fyzická osoba, předmětem podnikatelské činnosti – zámečnictví, není plátce DPH. Počáteční zůstatky k 1. 1. 2013: peníze v pokladně 50.000 Kč na běžném účtu 450.000 Kč Zapište počáteční stavy a zaúčtujte do deníku příjmů a výdajů následující platby.

17 Pokladní doklady: VPD/1 Nákup kancelářského nábytku 9.400 Kč PPD/1 Přijatá záloha na prodej zboží 4.000 Kč VPD/2 Platba opravy firemního auta 24.200 Kč VPD/3 Nákup PHM do firemního auta 1.150 Kč PPD/2 Přijaté peníze za prodej zboží 90.000 Kč VPD/4 Výběr pro osobní potřebu 20.000 Kč VPD/5 Odvod peněz na účet 60.000 Kč

18 Bankovní výpisy: BÚ/1 Zaplacena faktura za nákup zboží 79.000 Kč Splátka úvěru 22.000 Kč Úroky z úvěru 10.000 Kč Platba za pronájem prodejních a skladovacích prostor 28.000 Kč Zaplacena faktura za nákup kopírovacího stroje 54.000 Kč BÚ/2 Vyúčtování odvodu peněz 60.000 Kč Přijatá úhrada od odběratele za prodej zboží 75.000 Kč Poplatky bance 800 Kč Připsané úroky 90 Kč

19 Deník příjmů a výdajů Text Peněžní prostředky v hotovosti zůstatek hotov. Peněžní prostředky na bank. účtech zůstatek banka Průběžné položkyPříjmy zahrn. do ZD Výdaje odčitatel. od ZD Příjmy nezahrn. do ZD Výdaje neodčit. od ZD PříjemVýdejPříjemVýdejPříjemVýdej 123456789101112 0Počáteční stavy50 000 450 000 1V/1Kancelářský nábytek 9 400 40 600 9 400 2P/1Přijatá záloha4 000 44 600 4 000 3V/2Oprava firem. Auta 24 200 20 400 24 200 4V/3Nákup PHM 1 150 19 250 1 150 5P/2Prodej zboží90 000 109 250 90 000 6V/4 Výběr pro osobní potřebu 20 000 89 250 20 000 7V/5Odvod peněz 60 000 29 250 60 000 8BÚ/1Platba FD 79 000 371 000 79 000 9 Splátka úvěru 22 000 349 000 22 000 10 Úroky z úvěru 10 000 339 000 10 000 11 Pronájem 28 800 310 200 28 800 12 Platba FD kopír. stroj 54 000 256 200 54 000 13BÚ/2 Vyúčtování odvodu peněz 60 000 316 200 60 000 14 Úhrada od odběratele 75 000 391 200 75 000 15 Poplatky bance 800 390 400 800 16 Připsaný úrok 90 390 490 90


Stáhnout ppt "PENĚŽNÍ DENÍK (deník příjmů a výdajů) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu"

Podobné prezentace


Reklamy Google