Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 I. Tomáš Líbal © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 I. Tomáš Líbal © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."— Transkript prezentace:

1 Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 I. Tomáš Líbal © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Předpisy upravující náležitosti dokladů 1.Zákon o účetnictví 2.Zákon o DPH 3.Zákon o spotřebních daních 4.Živnostenský zákon 5.Zákon o ochraně spotřebitele 6.Nový občanský zákoník (NOZ) 7.Směrnice EU o DPH 8.Ekologické daně 9.Další (např. Informace GFŘ k fakturaci, Zákon o významné tržní síle) © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

3 NOZ - obchodní listiny Na obchodních listinách, tj. na fakturách, objednávkách jsou podnikatelé povinni uvádět svoji jméno sídlo IČO (identifikující údaj) zapsaní v OR - údaje o zápisu nezapsaní v OR - údaje o zápisu v jiné evidenci NOZ - § 435 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

4 IČO - IČ Označení pojmu Zkratka Účinnost od Podle zákona Identifikační číslo organizace IČO1. 1. 1990č. 128/1989 Sb. Identifikační číslo IČ15. 6. 1995č. 89/1995 Sb. Identifikační číslo ekonomického subjektu IČES11. 3. 2004č. 81/2004 Sb. Identifikační číslo osoby IČO1. 7. 2010č. 111/2009 Sb. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

5 NOZ - splatnost faktur Splatnost „faktur“ za zboží a služby mezi podnikateli je do 30 dnů a)od doručení faktury (nebo obdobné výzvy), b)doručení zboží nebo poskytnutí služby, podle toho co nastalo později. Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Je-li dlužníkem veřejná korporace, dobu splatnosti delší než 30 dní lze ujednat jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti nepřesahuje 60 dnů. NOZ - § 1963 Nařízení vlády zvyšující úrok z prodlení na repo sazbu ČNB + osm procent. Je možné uplatnit i náklady související s vymáháním pohledávky v minimální výši 1 200 Kč. Nař. vlády č. 351/2013 Sb., od 1. 1. 2014 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

6 Daňové doklady u DPH (DD) ZDPHObecná pravidla pro DD § 26Co je DD § 27Pravidla pro vystavování DD v EU a třetích zemích § 28Pravidla pro vystavování DD v tuzemsku ZDPHDruhy DD a jejich náležitosti § 29 Náležitosti DD a)co DD musí obsahovat b)co DD nemusí obsahovat § 29aNáležitosti DD skupiny § 30Kdy se vystavuje zjednodušený DD § 30aNáležitosti zjednodušeného DD © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

7 Daňové doklady u DPH (DD) ZDPHZvláštní DD a jejich náležitosti § 31Splátkový kalendář § 31aPlatební kalendář § 31bSouhrnný DD § 32 Doklad o použití § 33 DD při dovozu § 33a DD při vývozu § 45/1 Opravný DD § 45/5 Opravný DD u telekomunikačních služeb § 46/1 DD při opravě daně při insolvenčním řízení § 46/2 DD při opravě daně při insolvenčním řízení - při inkasu © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

8 Forma DD Listinná (písemná) Elektronická (DD je vystaven a obdržen elektronicky), pouze se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění, podepsaná a)uznávaným elektronickým podpisem b)nebo uznávanou elektronickou značkou c)nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI) ZDPH § 26 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

9 Pravidla pro vystavování DD - EU a třetí země Vystavování DD při dodání zboží nebo poskytnutí služby podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je místo plnění. Výjimky Vystavování DD podléhá pravidlům členského státu, ve kterém má OPD, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, pokud je místo plnění a)v členském státě jiném, než ve kterém má OPD, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, a pokud osobou povinnou přiznat daň je osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, a tato osoba nebyla zmocněna k vystavení DD, nebo b)ve třetí zemi. ZDPH § 27 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

10 Pravidla pro vystavování DD Příklad 1 ORD se sídlem v SRN si najme automobil na 15 dnů od CZ plátce. Místo plnění je v CZ. DD se vystaví podle pravidel CZ (ZDPH § 29). Příklad 2 ORD se sídlem v SRN fakturuje za projekt nemovité věci v CZ plátci CZ. Místo plnění je v CZ (ZDPH § 10). DD se vystaví podle pravidel SRN. Příklad 3 ORD se sídlem v SRN fakturuje za zboží dodané do CZ plátci. DD se vystaví podle pravidel SRN. ZDPH § 27 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

11 Vystavení DD v tuzemsku Plátce je povinen vystavit DD v případě a)dodání zboží, poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, b)zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, c)dodání zboží do EU, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, d)přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty, nebo e)uskutečnění plnění podle ZDPH § 13/4, s výjimkou ZDPH § 13/4/c) až d), nebo podle ZDPH § 14/3, s výjimkou ZDPH § 14/3/c) až d) ZDPH § 28/1 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

12 Vystavení DD v tuzemsku Osoba povinná k dani je povinna vystavit DD v případě a)uskutečnění plnění pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, pokud jde o b)poskytnutí služby, c)dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo d)dodání zboží soustavami nebo sítěmi, e)poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo f)přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty. ZDPH § 28/2 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

13 Vystavení DD v tuzemsku (3) DD musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění. (4) DD musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém a)se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, b)se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, c)se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo d)byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění podle písmen b) nebo c) vznikla povinnost vystavit DD v důsledku přijetí úplaty. ZDPH § 28/3 a 4 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

14 Vystavení DD v tuzemsku Osoba povinná k dani může k vystavení DD písemně zmocnit osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu Pokud je zmocnění uděleno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem ZDPH § 28/5 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

15 Náležitosti DD (1) DD musí obsahovat tyto údaje a)označení osoby, která uskutečňuje plnění, b)DIČ osoby, která uskutečňuje plnění, c)označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, d)DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, e)evidenční číslo DD, f)rozsah a předmět plnění, g)den vystavení DD, h)den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení DD, i)jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, j)základ daně, k)sazbu daně, l)výši daně; tato daň se uvádí v české měně. ZDPH § 29/1 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

16 Náležitosti DD DD musí dále obsahovat odkaz na příslušné ustanovení ZDPH, předpisu EU nebo jiný údaj uvádějící, že „plnění je od daně osvobozeno“, je-li plnění osvobozeno od daně „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení DD „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno - § 29/2 při uskutečnění plnění ve zvláštním režimu a)„zvláštní režim - cestovní služba“ - § 89/9, b)„zvláštní režim - použité zboží“ - § 90/14, c)„zvláštní režim - umělecká díla“ - § 90/14, d)„zvláštní režim - sběratelské předměty a starožitnosti“ - § 90/14. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

17 Náležitosti DD (3) DD nemusí obsahovat tyto údaje: a)DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno, b)rozsah plnění a jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty, c)sazbu daně a výši daně, 1.jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo 2.je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno (např. § 92a). (4) Označením se pro účely DD rozumí a)obchodní firma nebo jméno, b)dodatek ke jménu a c)sídlo. ZDPH § 29/3 a 4 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

18 DD z EU a do EU reverse charge Náležitosti DD podle pravidel příslušné země, respektující Čl. 226 Směrnice 2006/112/ES DD se vystavuje v případech podle ZDPH § 28/1 (plátci) a § 28/2 (OPD) Náležitosti DD podle ZDPH § 29 Při dodání zboží odkaz na ZDPH § 64 - osvobození Při poskytnutí služby text „daň odvede zákazník“ reverse charge © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

19 Evidenční číslo DD 1.111 2.Daňový doklad: 111 3.Faktura číslo: 111 4.Faktura - daňový doklad číslo: 111 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

20 Jméno právnické osoby název + dodatek označující právní formu jméno právnické osoby - obchodní firma NOZ § 132 zkratky akciová společnostakc. spol. a. s. společnost s ručením omezenýmspol. s r.o. s. r. o. komanditní společnostkom. spol. k. s. veřejná obchodní společnostveř. obch. spol. v. o. s. družstvox x evropská společnostSE © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

21 Jméno právnické osoby - firma ČESKÁ DAŇOVÁ, a.s. ČESKÁ DAŇOVÁ, akc. spol. ČESKÁ DAŇOVÁ, akciová společnost ČESKÁ DAŇOVÁ Česká daňová, a.s. ČESKÁ DAŇOVÁ a.s. CESKA DANOVA, a.s. NOZ § 423 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

22 Jméno fyzické osoby - dodatek Jan Novák Novák Jan J. Novák J. Novák - kancelářské potřeby JN Jan Novák - kancelářské potřeby JN Kancelářské potřeby JN NOZ § 77, § 422 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

23 1.Adresa místa jejího vedení, tj. místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení, popřípadě 2.Místo, kde se schází její vedení 3.Nemá-li FO místo svého vedení, rozumí se sídlem u FO místo jejího pobytu a)adresa FO vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné obdobné evidenci, nemá-li ji b)adresa, kterou FO uvedla správci daně a nemá-li ani tu, c)místo, kde se FO obvykle zdržuje z důvodu osobních nebo profesních vazeb; má-li tato osoba profesní vazby v jiné zemi, než ve které má své osobní vazby, je místo, kde se obvykle zdržuje, určeno osobními vazbami Sídlo osoby povinné k dani ZDPH § 4/1 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

24 DIČ právnické osoby - CZ + IČO CZ12345678 DIČ fyzické osoby - CZ + rodné číslo CZ123456789 CZ0123456789 DIČ skupiny - CZ699 + generované číslo CZ699123456 Daňové identifikační číslo DIČ nemusí být uvedeno u osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

25 Rozsah a předmět plnění Chyby Na DD je uveden text …za práce podle smlouvy Vám fakturuji……. GFH 659 (na DD je uveden jen skladový kód zásoby u dodavatele) Rozsah plnění se nemusí uvádět u DD k úplatě © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

26 Jednotková cena zboží cena za 1 ks počet ks celkem Fix černý803240 Kancelářský papír1005500 Kancelářské sponky15460 pořadač752150 Jednotková cena se nemusí uvádět u DD k úplatě © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

27 Sazby daně Základní - 21 % Snížená - 15 % U zboží uvedeného v § 47 a v příloze č. 3 (např. potraviny, zdravotnické prostředky, atd.) U služeb uvedených v příloze č. 2 (např. pravidelná hromadná přeprava osob, ubytovací služby, kulturní činnosti, atd.) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 Další zdanitelná plnění (např. bytová výstavba) ZDPH DÍL 7 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

28 Přepočet cizí měny Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění a to kurz devizového trhu vyhlášený ČNB, nebo poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou - viz www.ecb.int (klik na liště „Statistics“ a dále klik na „Exchange rates“). Přepočet mezi měnami jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru. Při opravě základu daně a výše daně se použije kurz použitý u původního zdanitelného plnění, resp. kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy - ZDPH § 42/4 ZDPH § 4/4 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 I. Tomáš Líbal © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o."

Podobné prezentace


Reklamy Google