Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 I."— Transkript prezentace:

1 Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 I.
Tomáš Líbal Účetní a daňové doklady fakturace I. Tomáš Líbal © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Účetní a daňové doklady - fakturace 2014

2 Předpisy upravující náležitosti dokladů
Zákon o účetnictví Zákon o DPH Zákon o spotřebních daních Živnostenský zákon Zákon o ochraně spotřebitele Nový občanský zákoník (NOZ) Směrnice EU o DPH Ekologické daně Další (např. Informace GFŘ k fakturaci, Zákon o významné tržní síle) © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

3 NOZ - obchodní listiny Na obchodních listinách, tj. na fakturách, objednávkách jsou podnikatelé povinni uvádět svoji jméno sídlo IČO (identifikující údaj) zapsaní v OR - údaje o zápisu nezapsaní v OR - údaje o zápisu v jiné evidenci NOZ - § 435 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

4 IČO - IČ Označení pojmu Zkratka Účinnost od Podle zákona
Identifikační číslo organizace IČO č. 128/1989 Sb. Identifikační číslo č. 89/1995 Sb. Identifikační číslo ekonomického subjektu IČES č. 81/2004 Sb. Identifikační číslo osoby č. 111/2009 Sb. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

5 NOZ - splatnost faktur Splatnost „faktur“ za zboží a služby mezi podnikateli je do 30 dnů od doručení faktury (nebo obdobné výzvy), doručení zboží nebo poskytnutí služby, podle toho co nastalo později. Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Je-li dlužníkem veřejná korporace, dobu splatnosti delší než 30 dní lze ujednat jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku a doba splatnosti nepřesahuje 60 dnů. NOZ - § 1963 Nařízení vlády zvyšující úrok z prodlení na repo sazbu ČNB osm procent. Je možné uplatnit i náklady související s vymáháním pohledávky v minimální výši Kč. Nař. vlády č. 351/2013 Sb., od © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

6 Druhy DD a jejich náležitosti
Daňové doklady u DPH (DD) ZDPH Obecná pravidla pro DD § 26 Co je DD § 27 Pravidla pro vystavování DD v EU a třetích zemích § 28 Pravidla pro vystavování DD v tuzemsku ZDPH Druhy DD a jejich náležitosti § 29 Náležitosti DD co DD musí obsahovat co DD nemusí obsahovat § 29a Náležitosti DD skupiny § 30 Kdy se vystavuje zjednodušený DD § 30a Náležitosti zjednodušeného DD © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

7 Zvláštní DD a jejich náležitosti
Daňové doklady u DPH (DD) ZDPH Zvláštní DD a jejich náležitosti § 31 Splátkový kalendář § 31a Platební kalendář § 31b Souhrnný DD § 32 Doklad o použití § 33 DD při dovozu § 33a DD při vývozu § 45/1 Opravný DD § 45/5 Opravný DD u telekomunikačních služeb § 46/1 DD při opravě daně při insolvenčním řízení § 46/2 DD při opravě daně při insolvenčním řízení - při inkasu © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

8 Forma DD Listinná (písemná)
Elektronická (DD je vystaven a obdržen elektronicky), pouze se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI) ZDPH § 26 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

9 Pravidla pro vystavování DD - EU a třetí země
Vystavování DD při dodání zboží nebo poskytnutí služby podléhá pravidlům členského státu, ve kterém je místo plnění. Výjimky Vystavování DD podléhá pravidlům členského státu, ve kterém má OPD, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, pokud je místo plnění v členském státě jiném, než ve kterém má OPD, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, a pokud osobou povinnou přiznat daň je osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, a tato osoba nebyla zmocněna k vystavení DD, nebo ve třetí zemi. ZDPH § 27 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

10 Pravidla pro vystavování DD
Příklad 1 ORD se sídlem v SRN si najme automobil na 15 dnů od CZ plátce. Místo plnění je v CZ. DD se vystaví podle pravidel CZ (ZDPH § 29). Příklad 2 ORD se sídlem v SRN fakturuje za projekt nemovité věci v CZ plátci CZ. Místo plnění je v CZ (ZDPH § 10) DD se vystaví podle pravidel SRN. Příklad 3 ORD se sídlem v SRN fakturuje za zboží dodané do CZ plátci. DD se vystaví podle pravidel SRN. ZDPH § 27 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

11 Vystavení DD v tuzemsku
Plátce je povinen vystavit DD v případě dodání zboží, poskytnutí služby osobě povinné k dani nebo právnické osobě nepovinné k dani, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně, zasílání zboží do tuzemska s místem plnění v tuzemsku, dodání zboží do EU, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty, nebo uskutečnění plnění podle ZDPH § 13/4, s výjimkou ZDPH § 13/4/c) až d), nebo podle ZDPH § 14/3, s výjimkou ZDPH § 14/3/c) až d) ZDPH § 28/1 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

12 Vystavení DD v tuzemsku
Osoba povinná k dani je povinna vystavit DD v případě uskutečnění plnění pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, pokud jde o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi, poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění podle písmene a) nebo b) vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty. ZDPH § 28/2 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

13 Vystavení DD v tuzemsku
(3) DD musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění. (4) DD musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, se uskutečnilo poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění v členském státě, ve kterém nemá osoba povinná k dani, která plnění uskutečňuje, sídlo nebo provozovnu, je-li plnění uskutečněno prostřednictvím této provozovny, se uskutečnilo poskytnutí služby nebo dodání zboží s instalací nebo montáží pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani, je-li místo plnění ve třetí zemi, nebo byla přijata úplata, pokud před uskutečněním plnění podle písmen b) nebo c) vznikla povinnost vystavit DD v důsledku přijetí úplaty. ZDPH § 28/3 a 4 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

14 Vystavení DD v tuzemsku
Osoba povinná k dani může k vystavení DD písemně zmocnit osobu, pro kterou se plnění uskutečňuje, nebo třetí osobu Pokud je zmocnění uděleno elektronicky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem ZDPH § 28/5 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

15 Náležitosti DD (1) DD musí obsahovat tyto údaje
označení osoby, která uskutečňuje plnění, DIČ osoby, která uskutečňuje plnění, označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, evidenční číslo DD, rozsah a předmět plnění, den vystavení DD, den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení DD, jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, základ daně, sazbu daně, výši daně; tato daň se uvádí v české měně. ZDPH § 29/1 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

16 Náležitosti DD DD musí dále obsahovat
odkaz na příslušné ustanovení ZDPH, předpisu EU nebo jiný údaj uvádějící, že „plnění je od daně osvobozeno“, je-li plnění osvobozeno od daně „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení DD „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno - § 29/2 při uskutečnění plnění ve zvláštním režimu „zvláštní režim - cestovní služba“ - § 89/9, „zvláštní režim - použité zboží“ - § 90/14, „zvláštní režim - umělecká díla“ - § 90/14, „zvláštní režim - sběratelské předměty a starožitnosti“ - § 90/14. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

17 Náležitosti DD (3) DD nemusí obsahovat tyto údaje: DIČ osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno, rozsah plnění a jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty, sazbu daně a výši daně, jedná-li se o plnění osvobozené od daně, nebo je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno (např. § 92a). (4) Označením se pro účely DD rozumí obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo. ZDPH § 29/3 a 4 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

18 DD z EU a do EU Náležitosti DD podle pravidel příslušné země, respektující Čl. 226 Směrnice 2006/112/ES DD se vystavuje v případech podle ZDPH § 28/1 (plátci) a § 28/2 (OPD) reverse charge reverse charge Náležitosti DD podle ZDPH § 29 Při dodání zboží odkaz na ZDPH § 64 - osvobození Při poskytnutí služby text „daň odvede zákazník“ © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

19 Evidenční číslo DD 111 Daňový doklad: 111 Faktura číslo: 111
Faktura - daňový doklad číslo: 111 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

20 název + dodatek označující právní formu
Jméno právnické osoby název + dodatek označující právní formu jméno právnické osoby - obchodní firma NOZ § 132 zkratky akciová společnost akc. spol. a. s. společnost s ručením omezeným spol. s r.o. s. r. o. komanditní společnost kom. spol. k. s. veřejná obchodní společnost veř. obch. spol. v. o. s. družstvo x evropská společnost SE © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

21 Jméno právnické osoby - firma
ČESKÁ DAŇOVÁ, a.s. ČESKÁ DAŇOVÁ, akc. spol. ČESKÁ DAŇOVÁ, akciová společnost ČESKÁ DAŇOVÁ Česká daňová, a.s. ČESKÁ DAŇOVÁ a.s. CESKA DANOVA, a.s. NOZ § 423 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

22 Jméno fyzické osoby - dodatek
Jan Novák Novák Jan J. Novák J. Novák - kancelářské potřeby JN Jan Novák - kancelářské potřeby JN Kancelářské potřeby JN NOZ § 77, § 422 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

23 Sídlo osoby povinné k dani
Adresa místa jejího vedení, tj. místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení, popřípadě Místo, kde se schází její vedení Nemá-li FO místo svého vedení, rozumí se sídlem u FO místo jejího pobytu adresa FO vedená v základním registru obyvatel nebo v jiné obdobné evidenci, nemá-li ji adresa, kterou FO uvedla správci daně a nemá-li ani tu, místo, kde se FO obvykle zdržuje z důvodu osobních nebo profesních vazeb; má-li tato osoba profesní vazby v jiné zemi, než ve které má své osobní vazby, je místo, kde se obvykle zdržuje, určeno osobními vazbami ZDPH § 4/1 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

24 Daňové identifikační číslo
DIČ právnické osoby - CZ + IČO CZ DIČ fyzické osoby - CZ + rodné číslo CZ CZ DIČ skupiny - CZ699 + generované číslo CZ DIČ nemusí být uvedeno u osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

25 Rozsah a předmět plnění
Chyby Na DD je uveden text …za práce podle smlouvy Vám fakturuji……. GFH 659 (na DD je uveden jen skladový kód zásoby u dodavatele) Rozsah plnění se nemusí uvádět u DD k úplatě © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

26 Jednotková cena zboží cena za 1 ks počet ks celkem Fix černý 80 3 240
Kancelářský papír 100 5 500 Kancelářské sponky 15 4 60 pořadač 75 2 150 Jednotková cena se nemusí uvádět u DD k úplatě © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

27 Sazby daně Základní - 21 % Snížená - 15 %
U zboží uvedeného v § 47 a v příloze č (např. potraviny, zdravotnické prostředky, atd.) U služeb uvedených v příloze č (např. pravidelná hromadná přeprava osob, ubytovací služby, kulturní činnosti, atd.) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 Další zdanitelná plnění (např. bytová výstavba) ZDPH DÍL 7 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

28 Přepočet cizí měny Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění a to kurz devizového trhu vyhlášený ČNB, nebo poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou viz (klik na liště „Statistics“ a dále klik na „Exchange rates“). Přepočet mezi měnami jinými než euro se provede za použití směnného kurzu každé z těchto měn vůči euru. Při opravě základu daně a výše daně se použije kurz použitý u původního zdanitelného plnění, resp. kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy - ZDPH § 42/4 ZDPH § 4/4 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Účetní a daňové doklady - fakturace 2014 I."

Podobné prezentace


Reklamy Google