Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antický Řím – Římská republika I. Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antický Řím – Římská republika I. Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02015."— Transkript prezentace:

1 Antický Řím – Římská republika I. Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02015

2  Po vyhnáníetruského krále novému politickému uspořádání  Po vyhnání posledního etruského krále Tarquinia Superba z Říma v roce 510 př. n. l. došlo k novému politickému uspořádání ve vznikající říši. vzniklařímská republika  Na přelomu 6. a 5. století př. n. l. se vláda soustředila mezi římský lid a vznikla tak římská republika. stále platily reformy rozdělil Římany do majetkových třídbohatší člověk silnější pozici při hlasování  V Římě však stále platily reformy etruského krále Servia Tullia, který rozdělil Římany do majetkových tříd, v nichž měl bohatší člověk silnější pozici při hlasování. vládla pouze bohatá vrstva patricijovédosazovali náboženské představitele, úředníky, rozhodovali o zákonech  Celému Římu tak prakticky vládla pouze bohatá vrstva – patricijové, kteří společným hlasováním dosazovali náboženské představitele, úředníky, rozhodovali o zákonech atp.  Nespokojenost nižších vrstev plebejů problémech své komunityna svých sněmech  Nespokojenost nižších vrstev - plebejů, které tak majetné nebyly, s formou vlády rostla každým dnem. O problémech své komunity rozhodovali na svých sněmech a úředníci v plebejských záležitostech pocházeli také z řad plebejů.  Celořímská nařízení pocházela od patricijů  Celořímská nařízení, která život plebejů značně omezovala, však pocházela od patricijů.

3  Plebejovépracovali pro patricije stála hospodářská rovnováha Říma svůj protest odchodem z Říma (secesí) nebudou splněny podmínkyrozšiřovaly práva plebejů  Plebejové, v podstatě lidé, kteří pracovali pro patricije a na nichž stála hospodářská rovnováha Říma, se rozhodli reagovat netypickým způsobem – svůj protest dali najevo odchodem z Říma (secesí) a odmítali se vrátit, dokud jim nebudou splněny podmínky, které by rozšiřovaly práva plebejů v Římě. tři secese  Z dnešního pohledu byly důležité tři secese v průběhu 5. – 3. století př. n. l.: ◦ První secese494 př. n. lprávo vlastního zástupce při jednání patricijů v senátutribuna lidu mohl zamítnout jednánípráva veta ◦ První secese v roce 494 př. n. l. přinesla plebejům právo vlastního zástupce při jednání patricijů v senátu – úřad tribuna lidu, kdy tento zástupce mohl zamítnout jednání na základě tzv. práva veta (přerušení jednání o zákonech poškozujících plebejskou komunitu). ◦ Druhá secese 449 př. n. l. sepsání zákoníkuzákony dvanácti desek patricijové a plebejovérovni před zákonem povoleny sňatky mezi plebeji a patriciji dosazování plebejů do nejvyšších úřadů ◦ Druhá secese na sebe nedala dlouho čekat a proběhla v roce 449 př. n. l. Jejím výsledkem bylo sepsání zákoníku, který nazýváme zákony dvanácti desek (byl to první soupis zvykového práva, které uvádělo, že římští občané – patricijové a plebejové, jsou si rovni před zákonem). Později byly povoleny sňatky mezi plebeji a patriciji a dosazování plebejů do nejvyšších úřadů (konzul). ◦ Poslední secese 287 př. n. l. vyhláškyschváleny na plebejském sněmuplatnost pro celý Římplebiscity ◦ Poslední secese z roku 287 př. n. l. dopomohla plebejům k tomu, že vyhlášky, které byly schváleny na plebejském sněmu, měly platnost pro celý Řím. Tato ustanovení se nazývala plebiscity.

4 1) Odchod plebejů z Říma dle představ italského umělce z 19. století Barlocciniho. Secese plebejů

5  Základemobčanské sněmyse volili konzulovétribun liducenzořivyšší úředníci  Základem římské republiky byly občanské sněmy, na nichž se volili konzulové, tribun lidu, cenzoři a další vyšší úředníci.  Občanprávapovinnosti  Občan měl jistá práva a povinnosti: práva občana účast na sněmechzastávání veřejných a náboženských úřadůvlastnit majetekženit seodvolávat se ke sněmu ◦ Mezi práva občana patřila účast na sněmech, zastávání veřejných a náboženských úřadů, vlastnit majetek, ženit se a odvolávat se ke sněmu. musel platit daně sloužit ve vojsku ◦ Občan musel platit daně a sloužit ve vojsku. úředníkemdostatečný majetekzastávání bezplatné ◦ Občan, který se chtěl stát úředníkem, musel mít dostatečný majetek, protože jejich zastávání bylo bezplatné. ◦ Občanem narodili římským občanůmbyli adoptováni stačilo se přestěhovat do Římazásluhy pro říšiPostupem času všichni svobodní obyvatelé říše ◦ Občanem byli lidé, kteří se narodili římským občanům, popř. jimi byli adoptováni. Římské občanství bylo dosažitelnější než v Řecku (stačilo se přestěhovat do Říma, popř. mít velké zásluhy pro říši, za což občanství získali). Postupem času se stali občany všichni svobodní obyvatelé říše (dokonce i osvobození otroci).  V čele dva konzulové  V čele římského státu stáli dva konzulové, kteří byli voleni na jeden rok. Konzulové vystupovali jako zástupci státu před ostatními státy, s nimiž uzavírali smlouvy, stáli v čele vojska a mohli v určitých případech soudit.  V období války jediný diktátor  V období války konzuly nahradil jediný diktátor, který byl v čele Říma šest měsíců. Měl neomezené pravomoci a byli mu podřízeni všichni úředníci. tribuna lidu  Pravomoci tribuna lidu, který byl volen na jeden rok, jsou zmíněny v předchozí části.  Cenzoři  Cenzoři (zpravidla dva) se starali o zjišťování majetku občanů, podle nichž je zařazovali do majetkových tříd. Jejich význam spočíval hlavně v kontrole senátu a vybírání nových senátorů. Cenzoři byli voleni na pět let.  Senátor Senát  Senátor byl ve svém úřadu doživotně (pokud se neprovinil proti pravidlům, což hlídali cenzoři). Senát měl 300 členů. Rozhodoval o zákonech pro říši. Zároveň kontroloval činnost konzulů a úředníků. prétořikvestoři édilové  Soudní spory řešili volení vyšší úředníci - prétoři (občanské spory), kvestoři (vraždy) a édilové (morální prohřešky).

6 2) Zasedání římského senátu dle představ italského umělce z 19. století Maccariho. Senát

7 Řím připraven rozšiřovat své území území dnešní Itálie  Po urovnání sporů uvnitř římské republiky byl Řím připraven rozšiřovat své území. Nejprve musel obsadit nejbližší okolí – území dnešní Itálie. okolní města založena latinskými kmeny  Nejprve se součástí vznikající římské říše stala okolní města založena latinskými kmeny. Latinové byli bráni spíše jako římští spojenci, a více méně se na stranu Říma dávali dobrovolně. etruská města  Dalším cílem Římanů bylo severní území, na nichž se vyskytovala etruská města, která byla v 5. století př. n. l. již značně v úpadku. Římané postupovali proti etruské kultuře tvrdě a likvidovali většinu jejích projevů (jeden z důvodu mála etruských archeologických památek). severu dnešní Itálie keltské kmeny  Na severu dnešní Itálie na sebe narazili Římané a keltské kmeny (Římany nazýváni Galové). Ze začátku byly boje vyrovnané (Keltové se dostali až k Římu v roce 387 př. n. l.), ale nakonec se ukázalo, že Římané budou mít převahu a Kelty vytlačili. na jihsamnitské kmeny  Po ovládnutí severu Apeninského poloostrova obrátili Římané svou pozornost na jih, kde narazili na samnitské kmeny, které porazili v průběhu první poloviny 3. století př. n. l. řecká města Tarent272 př. n. l.  Posledním velkým soupeřem Římanů „na jejich půdě“ byla řecká města, která byla založena během řecké kolonizace. Nejsilnějším městem v oblasti jižní Itálie byl Tarent, který nakonec podlehl římskému tlaku v roce 272 př. n. l. a s ním celá oblast. ovládnutí Apeninského poloostrova Římem 265 př. n. l.poraženo poslední etruské město Volsinie  Milník, kterým označujeme ovládnutí Apeninského poloostrova Římem, je rok 265 př. n. l., kdy bylo poraženo poslední etruské město Volsinie, čímž byl ovládnut sever Itálie. římská výbojná politika v prostředí Středozemního moře  Od této doby se římská výbojná politika soustřeďuje na konkurenty v prostředí Středozemního moře.

8 3) Mapa znázorňující ovládnutí dnešní Itálie Římem. Čím světlejší barvou je území znázorněno, tím později se území stalo součástí římské říše. Legenda mapy je v angličtině. Ovládnutí Apeninského poloostrova

9 4) Pyrrhos I. Épeirský byl makedonským králem, kterého na pomoc zavolala jihoitalská řecká města. Pyrrhos s Římem úspěšně bojoval ve dvou velkých bitvách (někdo tvrdí, že remizoval, někdo, že vyhrál), ale při bojích bylo jeho vojsko tak zničeno, že se musel stáhnout. Vítězství přes obrovské ztráty je díky tomu nazýváno Pyrrhovo vítězství. Pyrrhos

10  1) Popiš spory patricijů a plebejů.  2) Vysvětli dopad secesí plebejů na vývoj římské republiky.  3) Charakterizuj římský politický systém.  4) Popiš, jak Římané ovládli Apeninský poloostrov.

11  POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-7235-145-1.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-57-0.

12  1) BARLOCCINI, B.. Wikipedia.cz [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/S ecessio_plebis.JPG  2) MACCARI, Cesare. Wikipedia.cz [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/M accari-Cicero.jpg  3) JAVIERFV1212. Wikipedia.cz [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/C onqu%C3%AAte_romaine_de_l%27Italie_%28400- 264%29.png  4) YONGE, Charlotte Mary. Wikipedia.cz [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Yo ung_Folks%27_History_of_Rome_illus146.png


Stáhnout ppt "Antický Řím – Římská republika I. Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02015."

Podobné prezentace


Reklamy Google