Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÍT Ě ZSLAV HÁLEK KAROLÍNA SV Ě TLÁ JAKUB ARBES GUSTAV PFLEGER-MORAVSKÝ Mgr. Michal Oblouk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÍT Ě ZSLAV HÁLEK KAROLÍNA SV Ě TLÁ JAKUB ARBES GUSTAV PFLEGER-MORAVSKÝ Mgr. Michal Oblouk."— Transkript prezentace:

1 VÍT Ě ZSLAV HÁLEK KAROLÍNA SV Ě TLÁ JAKUB ARBES GUSTAV PFLEGER-MORAVSKÝ Mgr. Michal Oblouk

2

3  básník, prozaik, dramatik, noviná ř, kritik, organizátor kulturního d ě ní  narodil se jako Vincenc Hálek v Dolínku u M ě lníka v rodin ě hostinského  za č al studovat kn ěž ský seminá ř, ale proti v ů li rodi čů (odmítli ho dále financovat) vystudoval Akademické gymnázium, poté nedokon č il studium filozofie  hodn ě cestoval – navštívil Itálii, Polsko a Balkán  pracoval jako redaktor (kulturní rubrika) Národních list ů, redigoval almanach Máj, byl v ů d č í osobností č asopisu Ruch, spolu s Nerudou redigovali č asopisy Lumír a Kv ě ty  byl č lenem výboru Um ě lecké besedy  byl ž enatý s dcerou pra ž ského advokáta Dorotou Horá č kovou, jejich synem byl Ivan Hálek – významný léka ř, jeho pravnu č kou je here č ka Jana Št ě pánková  zem ř el v Praze na zán ě t pohrudnice

4 Alfred – lyrickoepická báse ň Ve č erní písn ě – lyrická sbírka, vyjád ř ení radosti ze ž ivota, tématem básní je č istá a š ť astná láska, je plná optimismu a radosti, je napsána lehkou zp ě vnou formou, básn ě jsou psány pro jeho lásku – Dorotku V p ř írod ě – p ř írodní lyrická sbírka, obraz rodného kraje – M ě lnicka, je velmi optimistická, nej č ast ě jším tématem je jaro Pohádky z naší vesnice – drobná epika, venkovské p ř íb ě hy, upozor ň uje na sociální rozpory, ale i na rozpor mezi mládím a stá ř ím, je zde zna č n ě kritický Na vejminku – povídka, vesnická tematika, vztahy rodi čů a d ě tí Muzikantská Liduška – povídka pojednává o sociálních pom ě rech na vesnici, p ř íb ě h dívky, které rodi č e bránili ve s ň atku se svým milým a nutili ji do svazku s bohatým č lov ě kem, tím v ní vyvolali psychickou poruchu a dívka zešílela Na statku a v chaloupce – povídka, obraz neradostného ž ivota na statku Poldík ruma ř – povídka, psychologický obraz prostého č lov ě ka, který se stará o dít ě svého soupe ř e v lásce Král Vukašín – tragédie ze srbských d ě jin (14. století), uvedena p ř i otev ř ení Prozatímního divadla (1862)

5

6  spisovatelka, zakladatelka č eského vesnického románu  narodila se v Praze v zámo ž né obchodnické rodin ě ( ž elezá ř ství) jako Johana Rottová  r. 1852 se vdala za svého u č itele hry na klavír Petra Mu ž áka (pseudonym p ř ijala podle vesnice Sv ě tlá v Podješt ě dí, rodišt ě man ž ela, kam 30 let jezdila ka ž dé léto)  r. 1853 jí zem ř ela jediná dcera Bo ž ena  r. 1871 zalo ž ila Ž enský výrobní spolek (cílem spolku byla pomoc dívkám z chudých rodin vzd ě láním a prací), spoluzalo ž ila Americký klub dam  od r. 1878 trp ě la o č ní chorobou (tém ěř oslepla) a musela svá díla diktovat nete ř i Ane ž ce Č ermákové-Slukové  její sestrou byla spisovatelka Sofie Podlipská  její dílo a ž ivot velmi ovlivnilo p ř átelství s Janem Nerudou (s kterým m ě la platonický vztah) a s Bo ž enou N ě mcovou  zem ř ela po dlouhé nemoci v Praze

7 Č erný Pet ř í č ek – povídka z pra ž ského prost ř edí, obraz ž ivota obchodníka na trhu První Č eška – román o t ěž kém prosazování č eského vlastenectví v pra ž ské pon ě m č elé spole č nosti Zvone č ková královna – protikatolický román z doby josefinské Hubi č ka – povídka, mladý chlapec Lukáš se o ž ení bez lásky, ale stále myslí na svou lásku Vendulku, po smrti své man ž elky se chce o ž enit s Vendulkou, ale ta odmítá p ř edsvatební polibek s tím, ž e by to jeho ž enu mrzelo, Lukáš jí za č ne d ě lat naschvály a ona odchází ke své tet ě, p ř ekupnici pašovaného zbo ž í, Lukáš ji hledá, a po delším č ase ji najde, Vendulka ho pak políbí a vezmou se, povídku zpracovala Eliška Krásnohorská jako libreto k ope ř e Bed ř icha Smetany

8 Vesnický román - tragédie man ž elství bez lásky, Antoš Jirovec, který pracuje na statku, si po rychtá ř ov ě smrti vezme rychtá ř ku, ta se sna ž í Arnoštovi líbit, ale ten na ni kv ů li práci na statku nemá č as, pojme podez ř ení, ž e má jinou ž enu, najme si slu ž ku Sylvu, která se s Antošem velmi sblí ž í, i kdy ž rychtá ř ka umírá, Sylva si Antoše vzít nem ůž e, proto ž e rychtá ř ce p ř ed smrtí slíbila, ž e Antoš z ů stane jejím, nakonec Sylva ze statku odchází K ř í ž u potoka - hlavní hrdinka Eva bojuje za rovnoprávnost, kon č í tragicky, ob ě tuje svou lásku, aby zachránila man ž ela Nemodlenec – román zam ěř ený proti katolickému nábo ž enskému fanatismu Frantina - Frantina byla zvolena rychtá ř kou, ve v ů dci loupe ž ník ů pozná svého vyvoleného a zabije ho sama, p ř ed tím ne ž milého zavra ž dí, vede vnit ř ní spor, nakonec p ř em ůž e svoje city a v ů dce loupe ž ník ů zabije Kant ů r č ice – román o problému postavení ž eny ve spole č nosti

9

10  prozaik a noviná ř, tv ů rce nového ž ánru – romaneta (novela s dobrodru ž ným, napínavým a fantastickým d ě jem, s výraznou pointou, zdánliv ě nepochopitelné záhady jsou vysv ě tleny logicky, v ě decky, hlavními postavami jsou v ě dci nebo studenti)  narodil se v Praze, pocházel z chudých pom ě r ů (m ě l být obuvníkem, ale díky dobrým známkám mu rodi č e umo ž nili studium)  studoval na vyšší n ě mecké reálce, kde č eštinu u č il J. Neruda (pova ž oval ho za sv ů j vzor), poté za č al studovat polytechniku, ale více se v ě noval ž urnalistice  r. 1868 se stal redaktorem Národních list ů, nakonec se stal jejich majitelem, s M. Alšem vydával satirický č asopis Šotek  v letech 1876 – 1879 p ů sobil jako dramaturg Prozatímního divadla  za protirakouské názory byl n ě kolik m ě síc ů v ě zn ě n  rozluštil deník K. H. Máchy  jeho zásluhy o č eskou literaturu byly ocen ě ny č lenstvím v Č eské akademii v ě d a um ě ní  zem ř el v Praze

11 a) romaneta Svatý Xaverius – o domn ě lé záhad ě obrazu v malostranském kostele sv. Mikuláše, podivín Xaverius se sna ž í rozšifrovat záhadné body na obraze, vyprav ěč = noviná ř se s ním náhodn ě seznámil a sleduje jeho snahu a ž k neúsp ě šnému konci Newton ů v mozek - kamarád hlavního hrdiny jde do války a je zabit, hlavní hrdina má potom sen, ž e kamarád dostal Newton ů v mozek, sestrojil stroj č asu a spolu s ním podnikl cestu do minulosti, zjistil, ž e d ě jiny lidstva jsou d ě jinami válek Ď ábel na sk ř ipci, Sivooký démon, Uk ř i ž ovaná, Zázra č ná madona, Šílený Job, Etiopská lilie b) romány Kandidáti existence – sociální román, parta mladých mu žů sní o sociáln ě lepším sv ě t ě, kdy ž však jeden z nich zd ě dí fabriku, chová se jako kapitalista a ostatní mu to vy č ítají Štrajchpudlíci - román z prost ř edí smíchovských tiska ř ských d ě lník ů, lí č í zde jejich existen č ní problémy Moderní upí ř i, And ě l míru, Mesiáš

12 -prozaik, básník a dramatik -narodil se v Karasín ě u Byst ř ice nad Pernštejnem v rodin ě hrab ě cího nadlesního -po smrti otce se rodina p ř est ě hovala do Prahy, kde studoval na Akademickém gymnáziu (spolu ž ák J. Nerudy, studium kv ů li č astým nemocem nedokon č il) -r. 1854 za č al pracovat jako ú ř edník ve spo ř iteln ě, pozd ě ji pracoval jako dramaturg a noviná ř -r. 1856 podnikl cestu do severního N ě mecka, o dva roky pozd ě ji do Saska a Slezska -zajímal se o francouzskou literaturu, p ř ekládal a psal divadelní kritiky do n ě meckého č asopisu Politik a do č eského Národního pokroku, kde se stal redaktorem -zem ř el v Praze na tuberkulózu -jako první si za č al všímat nových sociálních problém ů, popsal prost ř edí d ě lník ů a nov ě vznikající bur ž oasie

13 Dumky, Cyp ř iše – sbírky básní, sentimentální motivy nenapln ě né lásky a ž alu Poslední Ro ž mberk, Boleslav Ryšavý – historická dramata Pan Vyšínský – první č eský román ve verších, typ „zbyte č ného“ č lov ě ka (obdoba Puškinova On ě gina), ironicky zachycuje prost ř edí vyšších spole č enských vrstev Paní fabrikantová - psychologicky nejpropracovan ě jší román, man ž elka továrníka, která vyšla z d ě lnického prost ř edí, se zamiluje do šlechtice a k uhájení cti své rodiny spáchá sebevra ž du utopením Z malého sv ě ta – sociální román, popisuje ž ivot ve 40.letech 19.stol., d ě j se odehrává mezi smíchovskými textilními d ě lníky, ukazuje na konflikty sociální, ale i národnostní, na vztahy šlechty a nové podnikatelské bur ž oazie, lí č í první d ě lnickou vzpouru roku 1844

14  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt% C4%9Bzslav_H%C3%A1lek http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADt% C4%9Bzslav_H%C3%A1lek  http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s _lang=2&id_desc=31839 http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s _lang=2&id_desc=31839  http://cs.wikipedia.org/wiki/Karolina_Sv% C4%9Btl%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Karolina_Sv% C4%9Btl%C3%A1  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Arbes http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Arbes  http://poznanie.wordpress.com/2009/08/15 /citat-tyzdna-%E2%80%93-332009/ http://poznanie.wordpress.com/2009/08/15 /citat-tyzdna-%E2%80%93-332009/  http://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_Pflege r_Moravsk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Gustav_Pflege r_Moravsk%C3%BD


Stáhnout ppt "VÍT Ě ZSLAV HÁLEK KAROLÍNA SV Ě TLÁ JAKUB ARBES GUSTAV PFLEGER-MORAVSKÝ Mgr. Michal Oblouk."

Podobné prezentace


Reklamy Google