Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačové sítě IP routing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačové sítě IP routing"— Transkript prezentace:

1 Počítačové sítě IP routing
1 1

2 Počítačové sítě IP routing
IP sítě jsou propojeny směrovači - routery Funkce směrovačů odpovídá 3. vrstvě referenčního modelu OSI - L3 L3 odpovídá IP vrstvě architektury TCP/IP Směrovače provádějí přepojování datagramů mezi IP sítěmi (datagramová služba) Směrovače určují „nejlepší“ cestu pro datagramy podle směrovacích map (tabulek), které obsahují celou topologii internetu (internet = propojené IP sítě) Získání celé topologie sítě – konvergence sítě 2 2

3 Počítačové sítě IP routing
Architektura internetu Core-network (jádro sítě) – původní koncepce Core routers Autonomní systémy - současná koncepce Hraniční směrovače AS 3 3

4 Architektura Core-network
4

5 Architektura autonomních systémů
5

6 Počítačové sítě IP routing
Směrovací mapy (směrovací tabulky) Směrovač získává informace o sítích Staticky (statické směrovací tabulky) Administrátorem ručně editované záznamy Směrovač nemůže vytvářet alternativní cesty, jestliže se nastavená cesta přeruší Možnost chybné konfigurace Riziko vzniku směrovacích smyček 6 6

7 Počítačové sítě IP routing
Dynamicky (dynamické směrovací tabulky) Na základě informací periodicky šířených směrovacími protokoly se mapy vypočítávají podle určitého algoritmu Snadná adaptace na změny v topologii sítě Mezi směrovači musí být dohoda o implementaci stejného směrovacího protokolu 7 7

8 Počítačové sítě IP routing
Připomeňme si: Přímé směrování - zdroj i cíl ve stejné IP síti Nepřímé směrování - zdroj a cíl v různých IP sítích Výchozí směrovač (default router) 8

9 Počítačové sítě IP routing
Co obsahuje směrovací tabulka? Pro každou IP síť internetu záznam: Síť – IP adresa cílové sítě Rozhraní – identifikátor rozhraní routeru Brána - IP adresa rozhraní dalšího směrovače Metrika - zhodnocené parametry přenosové cesty (parametry jsou stanoveny protokolem) - např. počet směrovačů na přenosové cestě, cena za přenos, přenosová kapacita, zpoždění ... Síť Brána Rozhraní Metrika 9 9

10 10

11 Počítačové sítě IP routing
Každý směrovač musí mít mapu pro celý internet - pro globální síť Internet je to nerealizovatelné Řešení: rozdělení Internetu na autonomní systémy Autonomní systém (AS) AS je komplex sítí a směrovačů AS je jedna administrativní doména se společnou směrovací strategií 11 11

12 Počítačové sítě IP routing
AS je registrován u NIC (Network Information Center) a má přidělen unikátní identifikátor (16/32 bitů), který používají ke své identifikaci externí směrovací protokoly v procesu vzájemné výměny směrovacích informací Dvě úrovně směrování v AS architektuře Uvnitř AS - směrování interními směrovacími protokoly (IGP - Interior Gateway Protocol) Mezi AS - směrování externími směrovacími protokoly (EGP -Exterior Gateway Protocol) 12

13 Počítačové sítě IP routing
Propojení autonomních systémů Internetu

14 Počítačové sítě IP routing
Dohody o tranzitu datových přenosů mezi AS - peering

15 Počítačové sítě IP routing
Peering Peeringová centra v ČR NIX (Neutral Internet Exchange) - NIX.CZ, z.s.p.o. CBIX (Commercial Brno Internet Exchange) - Master Internet, s.r.o.    15 15

16 Počítačové sítě IP routing
Algoritmy pro výpočet směrovacích cest Distance Vector Algorithmus (DVA) Link State Algorithmus (LSA) Princip DVA Směrovače periodicky vysílají obsah své směrovací tabulky Směrovače přijímají informace vysílané ostatními směrovači a podle nich aktualizují obsah své tabulky Směrovací tabulky obsahují částečné informace o vzdálených oblastech sítě 16 16

17 Počítačové sítě IP routing
Charakteristika DVA Protokoly založené na DVA definují malé přirozené číslo, které omezuje hodnotu DISTANCE (tzv. max. hopcount). Pokud v tabulce dojde k dosažení této hodnoty, síť se považuje za nedostižitelnou a záznam se z tabulky odstraní Protokoly jsou tedy vhodné pro nepříliš rozsáhlé sítě 17

18 Počítačové sítě IP routing
DVA algoritmus Bellman-Ford Cíl je vytvořit tabulku: Distance je počet směrovačů, přes které musí datagram projít na trase do cílové sítě Směrovač šíří svou směrovací tabulku IP broadcastem nebo IP multicastem Jestliže přijme směrovač novou informaci (záznam pro síť, kterou ve své tabulce nemá nebo je v záznamu pro známou síť kratší hopcount, svou tabulku opraví) Net Gateway Distance („hopcount“) 18 18

19 Počítačové sítě IP routing
Vytvoření tabulky zahrnuje: Vytvoření záznamů pro sousedící (přímo připojené) sítě Podle postupně (po krocích) přijímaných obsahů tabulek sousedních směrovačů se tvoří záznamy pro vzdálenější sítě Hodnota „hopcount“ přijatá od sousedního směrovače se vždy zvýší o 1 Nevýhody DVA: Periodicky se vysílají celé tabulky U větších sítí to jsou velké datové pakety Přenosy velkých tabulek zatěžují sítě Možnost vzniku dočasných smyček 19 19

20 Počítačové sítě IP routing
Princip LSA Směrovače vysílají pouze informace („Link State Packets“ - LSP) o stavu spojů, ke kterým jsou připojeny. LSP jsou vysílány všem ostatním směrovačům („flooding“) ve stejné směrovací oblasti – přenosy Každý směrovač si vytváří z obdržených informací kompletní topologickou mapu sítě 20

21 Počítačové sítě IP routing
Podle mapy jsou určeny „nejlepší“ cesty k cílovým sítím (Dijkstra algoritmus) Metrika LSA - „cost“ (administrativně nastavená pro každou cestu) Směrovač zpracovává pouze změny stavů spojů, které obdrží v LSP a potom znovu spočítá nejkratší cestu Výhody LSA: Pakety protokolů LSA jsou mnohem kratší než u protokolů DVA, velikost jejich obsahu nezávisí na velikosti sítě Protokoly LSA jsou vhodné i pro velmi rozsáhlé sítě 21 21

22 Počítačové sítě IP routing
22

23 Počítačové sítě IP routing
Interní protokoly - IGP Protokol RIPv1 a RIPv2 (Routing Information Protocol version 1/2) Protokol OSPF (Open-the Shortest-Path-First) 23

24 Počítačové sítě IP routing
Charakteristika RIPv1 a RIPv2 Algoritmus DVA Metrika hopcount (max. hopcount = 16) RIPv1 vysílá zprávy IP broadcastem každých 30 sec RIPv2 vysílá zprávy IP multicastem ( ) Pokud není přijata RIP zpráva po dobu 180 sec, platnost směrovací tabulky vyprší (dojde ke ztrátě konektivity) Použití v malých a středních sítích Implementace RIP protokolu jsou součástí OS Unix Protokol RIP nevytváří alternativní cesty Problémy RIP protokolu: pomalé šíření informace náchylnost ke vzniku směrovacích smyček 24 24

25 Počítačové sítě IP routing
RIP nevytváří hierarchické směrovací oblasti RIP vytváří „ploché“ (flat) směrovací oblasti RIP definuje pouze jeden typ směrovače Nastavení RIP routing na směrovačích a počítačích (programová konfigurace): Aktivní – generují a šíří RIP zprávy (síťové směrovače) Pasivní – pouze přijímají RIP zprávy od aktivních subjektů (počítače) 25 25

26 Počítačové sítě IP routing
Formát zprávy RIPv1 Figure 176: RIP Version 1 (RIP-1) Message Format The RIP-1 message format can contain up to 25 RIP Entries. Here, RIP Entry #1 is shown here with each of its constituent subfields. 26 26

27 Počítačové sítě IP routing
Formát zprávy RIPv2 27

28 Počítačové sítě IP routing
28 28

29 Počítačové sítě IP routing
Charakteristika OSPF Algoritmus LSA Metrika „cost“ přiřazená administrátorem každému spoji – podpora ToS (Delay, Throughput, Reliability) – ToS = 0, pak „cost“ = šířka přenosového pásma Možnost vytvářet paralelní cesty (stejná metrika) – rozdělení zatížení sítě (load balancing) 29

30 Počítačové sítě IP routing
OSPF vytváří hierarchické sítě tvořené směrovacími oblastmi (area) OSPF definuje více typů směrovačů generujících více typů OSPF zpráv Šíření zpráv mezi OSPF směrovači – komunikace prostřednictvím přenosů „multicast“ Adresa všechny OSPF směrovače sítě Adresa „pověřený“ směrovač (designed router) 30 30

31 Počítačové sítě IP routing
Oblasti OSPF (areas) zahrnují typicky více sítí, každá oblast je připojena k páteřní oblasti (transportní síti) Nelze-li připojit oblast (area) k páteři, vytvoří se „virtuálního spoj“ přes jinou oblast (tranzitní síť) OSPF podporuje ToS a autentizaci LSA

32 Počítačové sítě IP routing
32

33 Area - soustava jedné nebo více souvislých sítí
OSPF doména Area - soustava jedné nebo více souvislých sítí Každá area má svou „kopii“ Shortest Path First (SPF) algoritmu Hierarchické směrování Uvnitř oblasti – intra area – společná topologická databáze Vnitřní směrovač AR (Area Router) DR (Designed Router) Mezi oblastmi - inter area – přes páteřní oblast– sumarizuje topologické informace oblasti Hraniční směrovač ABR (Area Border Router) Mezi OSPF směrovacími doménami – autonomní oblasti Se stejnou metrikou S rozdílnou metrikou Hraniční směrovač AS ASBR (AS Border Router) 33 33

34 Počítačové sítě IP routing
OSPF doména

35 Počítačové sítě IP routing
Zprávy OSPF – LSA (Link State Announcements Packets) LSA pakety obsahují informace o spojích připojených k vysílajícímu směrovači LSA pakety jsou generovány, jestliže nastane změna stavu spojů, jinak periodicky každých 30 min. nebo na vyžádání Protokol „Hello“ – zřizuje a udržuje vztahy mezi sousedními směrovači, provádí výběr designed router („pověřeného“ směrovače ) v síti s více směrovači 35 35

36 Počítačové sítě IP routing
Formát společného záhlaví OSPF zprávy

37 Počítačové sítě IP routing
Pakety OSPF

38 Počítačové sítě IP routing
LSA pakety (zprávy OSPF) Typ 1 (Hello Packet) - vytváří se v prvním kroku LSA - "oslovení sousedních routerů" Typ 2 (Database Description Packet - DDP) - odpověď na Hello Packet Typ 3 (Link State Request Packet - LSR) - žádost o vyslání Link State Update Packet  Typ 4 (Link State Update Packet - LSU) - odpověď na Link State Request Packet LSU LinkType 1 – Router Link – zahrnuje informace o stavu všech rozhraní směrovače s oblastí. Je vysílán do vlastní oblasti všemi směrovači AR (Area Router) LSU LinkType 2 – Network Link – zahrnuje seznam směrovačů připojených do společné sítě. Je vysílán do vlastní oblasti a je generován „pověřeným“ směrovačem DR (Designed Router) 38

39 LSU LinkType 3– Summary Link to Network – popisuje cestu v rámci vlastního AS. Je generován ABR (Area Border Router) a vysílán do připojených oblastí, popisuje cestu k sítím. LSU LinkType 4 – Summary Link to ASBR – popisuje cestu mimo oblast. Je generován ASBR(Autonomous System Boundary Router) a vysílán do připojených oblastí, popisuje cestu k hraničním směrovačům AS. LSU Link Type 5 – External Link – popisuje cestu v jiném AS. Je generován ASBR (Autonomous System Boundary Router) a vysílán do AS LSU LinkType 6 – Group Membership – podpora skupinových přenosů Typ 5 (Link State Acknowledgment Packet - LSAck) - potvrzuje příjem Link State Update Packet 39 39

40 Příklad konfigurace OSPF

41 Počítačové sítě IP routing

42 Počítačové sítě IP routing
Formát zprávy OSPF Hello

43 Počítačové sítě IP routing
Formát zprávy OSPF Database Description

44 Počítačové sítě IP routing
Formát zprávy OSPF Link State Request Packet

45 Počítačové sítě IP routing
Formát zprávy OSPF Link State Update

46 Počítačové sítě IP routing
Záhlaví každého oddílu Link Status Advertisements 1 - n

47 Počítačové sítě IP routing
Pakety Link State Update Typ 1 a 2 – mezi routery uvnitř oblasti („AREA #“) Typ 3 (sumární) – mezi sousedícími oblastmi přes hraniční routery

48 Počítačové sítě IP routing
Externí protokoly - EGP Protokol EGP (Exterior Routing Protocol) Protokol BGP (Border Gateway Protocol) 48

49 Počítačové sítě IP routing
Protokol EGP – jednoduchý protokol, na bázi stromové struktury (nepřipouští „peering“), bez metriky. Princip: Zjistí každému směrovači sousední směrovače, se kterými bude komunikovat, Periodicky „sousedství“ ověřuje Vyměňuje se sousedy informace o dostupnosti sítí ve svém AS (seznam sítí a směrovačů) 49 49

50 IP směrování Externí protokoly
Protokol BGP Hvězdicová struktura (Core Network) V současnosti oficiální externí protokol Internetu (routery WAN podporují BGP) 50 50

51 Počítačové sítě IP routing
BGP protokol používá transportní protokol TCP (spolehlivý), dokáže šířit informace i mezi interními směrovači (uvnitř AS) BGP kombinuje algoritmus DVA a LSA Funkce BGP Navázáni a udržování komunikace se sousedními směrovači Při první výměně informací vysílá celé směrovací mapy Nevysílá zprávy periodicky, pouze aktualizuje směrovací informace 51 51

52 Počítačové sítě IP routing
Typy zpráv BGP OPEN – navázání spojení se sousedním routerem (jsou na stejné IP síti/subsíti) UPDATE – předání informace o sítích, které jsou dosažitelné touto směrovací cestou a/nebo informace o změně směrovacích cest KEEPALIVE – periodické ověření spojení se sousedním routerem NOTIFICATION – chybová zpráva 52 52

53 Počítačové sítě IP routing
Implementace externích a interních směrovacích protokolů 53

54 Implementace směrování v LAN
Počítačové sítě IP routing Implementace směrování v LAN Router HW – Cisco, Nortel, Juniper ……. SW – PC router L3 switch Pojmy: prefix, netmask, VLSM, metrika, hope, next_hope, default gateway, propagace routů, sumarizace routů, redundance cest, agregace směrovacích cest 54 54


Stáhnout ppt "Počítačové sítě IP routing"

Podobné prezentace


Reklamy Google