Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Temperament Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Temperament Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Temperament Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál definuje pojem temperament, seznamuje žáky s modely temperamentu. Musí být doplněn výkladem. AutorMgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slova Temperament (Hippokratův, Kretschmerův, Pavlovův, Jungův, Eysenckův model temperamentu, Big Five) Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályPracovní listy – Struktura temperamentu

3 TEMPERAMENT Psychické charakteristiky osobnosti, jež jsou Vrozené (dědičné) Můžeme u nich najít biologický základ Týkají se formální (průběhové, dynamické) nikoli obsahové stránky chování a prožívání

4 Temperamentové vlastnosti jsou jen velmi málo ovlivnitelné nejen výchovou, ale do značné míry nepodléhají ani volní kontrole Jsou typické spontánností projevů Temperament ovlivňuje vnitřní prožívání (rychlost paměti, myšlení, intenzitu citů) i chování (mimiku, gesta) Vlastní temperament můžeme jen v nepatrné míře trvale a záměrně ovlivnit, můžeme se však naučit účelně s ním zacházet

5 Temperament postihujeme v podobě vlastností, vyvozených především z interpersonálního srovnávání Spojení temperamentových vlastností (v jejich různé kvalitě a stupni) vytváří strukturu temperamentu osobnosti ( typologie temperamentu) Existuje mnoho popisných soustav temperamentových vlastností, zde uvedeme jen některé z nich

6 Hippokratovy (klasické) temperamentové typy Vytvořena asi v r. 460 př.n.l., později upravil Galénos Vychází z tehdejších lékařských poznatků Podle nich v těle existují 4 tekutiny (sanquis – krev, cholé – žluč, černá žluč – melancholé a sliz – phlegma) Podle toho, která tekutina v těle převládá, vznikají čtyři základní typy temperamentu

7 Klasické typy temperamentu Sangvinik (krev) Živý, nestálý, značně pohyblivý Lehce vznikají a rychle se střídají nepříliš hluboké city Melancholik (černá žluč) Laskavá povaha, city vznikají pomalu, ale jsou trvalé Cholerik (žluč) Výbušná povaha, náhlé, silné emocionální reakce, obtížné sebeovládání Flegmatik (sliz) Pomalý a klidný, slabé, pomalu vznikající, navenek málo výrazné reakce

8 „ Při běžných, všedních radostech a starostech je třeba být sangvinikem, při závažných životních událostech melancholikem, ve vztahu k dojmům, které se hluboce dotýkají našich zájmů, cholerikem, a konečně při plnění už jednou přijatých rozhodnutí flegmatikem.“ Wilhelm Wundt

9 Hippokratovy (klasické) temperamentové typy Úkol: Pokuste se doplnit klasické temperamentové typy Pocit blízkosti a pohody nejčastěji vyvolává ………………….. Pocit napětí a chuti vzdorovat ……………………………………….. Pocit nudy a lhostejnosti ……………………………………………….. Pocit účasti, soucitu, chuti poskytnout pomoc…………………

10 Kretschmerova konstituční typologie Základem je představa, že určitý druh duševní choroby je vázán na určitý typ tělesné stavby (spojení je endokrinní a nervové) Duševní choroba je pouze krajní podobou určitého temperamentu, s nímž se v normálním stupni setkáváme u zdravých lidí

11 Kretschmerova konstituční typologie Typologii vytvořil metodou klinického pozorování Systematicky měřil popisoval dvanáct charakteristik lidského těla (celková výška a hmotnost, rozměry a tvar hlavy,…) Každou charakteristiku popsal a zařadil do systému

12 Tělesný typTemperamentový typDuševní choroba Pyknický Zaoblená postava, střední výška, velké rozměry dutin (lebky, hrudníku, břicha), kratší končetiny Cyklotymní Střídání veselé a smutné nálady, vzrušení a klidu, společenská bezprostřednost a přizpůsobivost Maniode presivní psychoza Leptosomní Malý růst do šířky, normální výška, útlé končetiny, nízká tělesná hmotnost (Astenický) Schizotýmní Orientace na sebe, sklon k ulpívání (na slově, myšlence), špatně se přizpůsobuje Schizo frenie Atletický Silný vývoj kostry, svalstva, střední až vysoká postava, málo tuku Viskózní Protiklady střídavé výbušnosti a netečnosti, typická je pomalost, důkladnost, malá proměnlivost, houževnatost v činnosti Epilepsie Dysplastický typ Různé případy nepravidelné tělesné stavby

13 Typologie I.P. Pavlova Z roku 1926, dále ji rozpracoval Teplov a Nebylicyn v 60. letech Základem psychiky je nervová soustava, temperament je podmíněn typem vyšší nervové činnosti Jsou určeny vlastnostmi korových procesů( dráždění, útlumu) Vlastnosti korových procesů : Pohyblivost, síla, vyrovnanost, vyváženost Různým kombinacím těchto vlastností odpovídají různé typy temperamentu

14 Typologie I.P. Pavlova Základní vlastnosti vyšší nervové činnosti (podráždění a útlumu): o Síla tj. odolnost nervové soustavy o Dynamičnost tj. rychlost vytváření dočasných spojů o Pohyblivost tj. snadnost přetváření již vytvořených dočasných spojů

15 Zdroj : KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie 1. díl., s.54. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3270-1. TEMPERA MENT ÚTLUMROVNOVÁ HA POHYBLI VOST VLASTNOSTI PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ Sangvinik SilnýZnačná Pohyblivost, nestálost, živost Cholerik SlabýMalá, převládá vzruch ZnačnáVýbušnost, malé sebeovlá - dání, ukvapenost Flegmatik SilnýZnačnáMaláPomalý, klid, nepřizpůso - bivý změnám Melancholik SlabýMalá, převládá útlum MaláDlouho přetrvávající city, pomalý VLASTNOSTI NERVOVÉ SOUSTAVY (PODLE I.P.PAVLOVA)

16 NERVOVÁ SOUSTAVA SILNÝ POMALÝ SLABÝ RYCHLÝ NEVYROVNANÝ VYROVNANÝ Jednoduchý model typologie I.P.Pavlova – doplňte typy klasického temperamentu

17 Typologie C.G.Junga Kritériem pro rozlišení typů je vztah člověka k vnějšímu světu a k sobě samému Rozlišuje dva typy: Introvert, extrovert Neexistují vyhraněné typy, člověk ve svém chování inklinuje buď k introverzi nebo k extroverzi

18 Typologie C.G.Junga Introvert o Zaměřený na sebe o Zahleděný do svého nitra o Vůči okolí uzavřený, nedůvěřivý, plachý, nejistý, neprůbojný o Intenzivní vnitřní život o Hluboké city o Těžko přizpůsobivý o Vztahovačný, přemýšlivý, samotářský Extrovert o Zaměřen na vnější svět a ostatní lidi o Společenský, přístupný, aktivní v činnostech i v jednání o Otevřený o Přizpůsobivý

19 Typologie H.J.Eysencka Integrativní pojetí Od Junga přejímá rozměr extraverze – introverze, neuroticismu K výkladu užívá fyziologických a neuropsychických pojmů (navazuje na Pavlova) Později přidal dimenzi psychoticismu

20 Dimenze Eysenckovy typologie Extroverze-Introverze : zaměřenost na vnější/vnitřní svět, družnost vůči sociální izolaci Neuroticismus : dimenze emocionální stability/lability Nízký neuroticismus: psychická stabilita, po emočně vypjatých situacích se rychle vrací do stavu psychické rovnováhy, spokojenost, klid, vyrovnanost, dobrá sebekontrola Vysoký neuroticismus : neuropsychická labilita, sklon k úzkostem, starostem, depresím, je náladový, přehnaně emotivní, obtížně se uklidňuje po vzrušení, obtížně se přizpůsobuje, iracionální chování

21 Psychoticismus: náchylnost k psychóze tvoří kontinuum od normality (bez psychotických příznaků) přes psychopatii (antisociální chování) až po psychózu (psychotické onemocnění, např. schizofrenie) Psychotické rysy: samotářský, lhostejný k lidem, citově plochý, necitlivý, nesoucitný, vyhledává vzrušení, agresivní, nepřátelský, ignoruje nebezpečí, nepřizpůsobivý, působí obtíže Dimenze, která byla přidána k modelu temperamentu dodatečně

22 introverze emoční labilita (neuroticismus ) emoční stabilita extraverze Jednoduchý model Eysenckovy temperamentové typologie – doplňte klasické temperamentové typy

23 BIG FIVE - Pětifaktorový model osobnosti Autorem Goldberg, nezávisle na něm McCrae, Costa Založen na analýze lexikálních prostředků popisu osobnosti Tj. byl získán analýzou přívlastků užívaných k popisu osobnosti, které jsou běžně používány v jazyce Srovnáváním jednotlivých jazyků se zjistilo, že většina kultur používá shodné názvy pro charakteristiky osob Pojmy s totožným významem lze použít pro označení osobnostních rysů

24 BIG FIVE Výzkumem osobností v různých zemí světa bylo zjištěno pět univerzálních vlastností: Otevřenost (Openess) závislý - nezávislý Svědomitost (Conscientiousness) spolehlivý – nespolehlivý Extraverze (Extraversion) společenský – samotář Vstřícnost (Agreeableness) ochotný – neochotný Neuroticismus (Neuroticism) vyrovnaný - úzkostlivý Otázka: Dokážete říci, proč se dotazník Big Five někdy označuje jako OCEAN?

25 Název a popis osobnostních faktorů BIG FIVE FaktorPopis OtevřenostVynalézavý – praktický rozmanitost – rutina, nezávislost - konformita SvědomitostOrganizovaný – neuspořádaný, opatrný – neopatrný ukázněný - neukázněný ExtraverzeSpolečenský – samotářský, vtipný – rozvážný citlivý - zdrženlivý VstřícnostOhleduplný – bezcitný důvěřivý – podezíravý ochotný - neochotný NeuroticismusKlidný – úzkostlivý jistý – pochybující spokojený - nespokojený Zdroj : CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. s. 133. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4033-1.

26 ZDROJE obrázky : REPIN, Ilja. I.P.Pavlov by Repin. [online]. 2007 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:I.P.Pavlov_by_Repin.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:I.P.Pavlov_by_Repin.jpg?uselang=cs UNKNOWN. Hall Freud Jung in front of Clark 1909 - Jung cropped. [online]. 2010 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hall_Freud_Jung_in_front_of_Clark _1909_-_Jung_cropped.jpg?uselang=cs SIRSWINDON. Hans.Eysenck. [online]. 2008 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans.Eysenck.jpg?uselang=cs

27 ZDROJE- literatura CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4033-1. NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0525-0. BLATNÝ, Marek a Alena PLHÁKOVÁ. Temperament, inteligence, sebepojetí. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2003. ISBN 80-86620-05-0. ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk, 1997. ISBN 80-85765-70-5. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, 2002. ISBN KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie 1. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3270-1.


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Temperament Mgr. Magdaléna Nevařilová PÉČE O NEMOCNÉ www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google