Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Temperament

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Temperament"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Temperament
PÉČE O NEMOCNÉ PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Temperament Mgr. Magdaléna Nevařilová

2 Anotace Materiál definuje pojem temperament, seznamuje žáky s modely temperamentu. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Temperament (Hippokratův, Kretschmerův, Pavlovův, Jungův, Eysenckův model temperamentu, Big Five) Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Pracovní listy – Struktura temperamentu

3 TEMPERAMENT Psychické charakteristiky osobnosti, jež jsou Vrozené (dědičné) Můžeme u nich najít biologický základ Týkají se formální (průběhové, dynamické) nikoli obsahové stránky chování a prožívání

4 Temperamentové vlastnosti jsou jen velmi málo ovlivnitelné nejen výchovou, ale do značné míry nepodléhají ani volní kontrole Jsou typické spontánností projevů Temperament ovlivňuje vnitřní prožívání (rychlost paměti, myšlení, intenzitu citů) i chování (mimiku, gesta) Vlastní temperament můžeme jen v nepatrné míře trvale a záměrně ovlivnit, můžeme se však naučit účelně s ním zacházet

5 Temperament postihujeme v podobě vlastností, vyvozených především z interpersonálního srovnávání
Spojení temperamentových vlastností (v jejich různé kvalitě a stupni) vytváří strukturu temperamentu osobnosti ( typologie temperamentu) Existuje mnoho popisných soustav temperamentových vlastností, zde uvedeme jen některé z nich

6 Hippokratovy (klasické) temperamentové typy
Vytvořena asi v r. 460 př.n.l., později upravil Galénos Vychází z tehdejších lékařských poznatků Podle nich v těle existují 4 tekutiny (sanquis – krev, cholé – žluč, černá žluč – melancholé a sliz – phlegma) Podle toho, která tekutina v těle převládá, vznikají čtyři základní typy temperamentu

7 Klasické typy temperamentu
Sangvinik (krev) Živý, nestálý, značně pohyblivý Lehce vznikají a rychle se střídají nepříliš hluboké city Melancholik (černá žluč) Laskavá povaha, city vznikají pomalu, ale jsou trvalé Cholerik (žluč) Výbušná povaha, náhlé, silné emocionální reakce, obtížné sebeovládání Flegmatik (sliz) Pomalý a klidný, slabé, pomalu vznikající, navenek málo výrazné reakce

8 při závažných životních událostech melancholikem,
„Při běžných, všedních radostech a starostech je třeba být sangvinikem, při závažných životních událostech melancholikem, ve vztahu k dojmům, které se hluboce dotýkají našich zájmů, cholerikem, a konečně při plnění už jednou přijatých rozhodnutí flegmatikem.“ Wilhelm Wundt

9 Hippokratovy (klasické) temperamentové typy
Úkol: Pokuste se doplnit klasické temperamentové typy Pocit blízkosti a pohody nejčastěji vyvolává ………………….. Pocit napětí a chuti vzdorovat ……………………………………….. Pocit nudy a lhostejnosti ……………………………………………….. Pocit účasti, soucitu, chuti poskytnout pomoc…………………

10 Kretschmerova konstituční typologie
Základem je představa, že určitý druh duševní choroby je vázán na určitý typ tělesné stavby (spojení je endokrinní a nervové) Duševní choroba je pouze krajní podobou určitého temperamentu, s nímž se v normálním stupni setkáváme u zdravých lidí

11 Kretschmerova konstituční typologie
Typologii vytvořil metodou klinického pozorování Systematicky měřil popisoval dvanáct charakteristik lidského těla (celková výška a hmotnost, rozměry a tvar hlavy,…) Každou charakteristiku popsal a zařadil do systému

12 Dysplastický typ Různé případy nepravidelné tělesné stavby
Tělesný typ Temperamentový typ Duševní choroba Pyknický Zaoblená postava, střední výška, velké rozměry dutin (lebky, hrudníku, břicha), kratší končetiny Cyklotymní Střídání veselé a smutné nálady, vzrušení a klidu, společenská bezprostřednost a přizpůsobivost Maniodepresivní psychoza Leptosomní Malý růst do šířky, normální výška, útlé končetiny, nízká tělesná hmotnost (Astenický) Schizotýmní Orientace na sebe, sklon k ulpívání (na slově, myšlence), špatně se přizpůsobuje Schizo frenie Atletický Silný vývoj kostry, svalstva, střední až vysoká postava, málo tuku Viskózní Protiklady střídavé výbušnosti a netečnosti, typická je pomalost, důkladnost, malá proměnlivost, houževnatost v činnosti Epilepsie Dysplastický typ Různé případy nepravidelné tělesné stavby

13 Typologie I.P. Pavlova Z roku 1926, dále ji rozpracoval Teplov a Nebylicyn v 60. letech Základem psychiky je nervová soustava, temperament je podmíněn typem vyšší nervové činnosti Jsou určeny vlastnostmi korových procesů( dráždění, útlumu) Vlastnosti korových procesů : Pohyblivost, síla, vyrovnanost, vyváženost Různým kombinacím těchto vlastností odpovídají různé typy temperamentu

14 Typologie I.P. Pavlova Základní vlastnosti vyšší nervové činnosti (podráždění a útlumu): Síla tj. odolnost nervové soustavy Dynamičnost tj. rychlost vytváření dočasných spojů Pohyblivost tj. snadnost přetváření již vytvořených dočasných spojů

15 VLASTNOSTI NERVOVÉ SOUSTAVY (PODLE I.P.PAVLOVA) ÚTLUM ROVNOVÁ HA
TEMPERA MENT ÚTLUM ROVNOVÁ HA POHYBLI VOST VLASTNOSTI PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ Sangvinik Silný Značná Pohyblivost, nestálost, živost Cholerik Slabý Malá, převládá vzruch Výbušnost, malé sebeovlá - dání, ukvapenost Flegmatik Malá Pomalý, klid, nepřizpůso - bivý změnám Melancholik Malá, převládá útlum Dlouho přetrvávající city, pomalý Zdroj : KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie 1. díl., s.54. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN

16 Jednoduchý model typologie I. P
Jednoduchý model typologie I.P.Pavlova – doplňte typy klasického temperamentu VYROVNANÝ RYCHLÝ SILNÝ NEVYROVNANÝ POMALÝ NERVOVÁ SOUSTAVA SLABÝ

17 Typologie C.G.Junga Kritériem pro rozlišení typů je vztah člověka k vnějšímu světu a k sobě samému Rozlišuje dva typy: Introvert, extrovert Neexistují vyhraněné typy, člověk ve svém chování inklinuje buď k introverzi nebo k extroverzi

18 Typologie C.G.Junga Introvert Zaměřený na sebe Extrovert
Zahleděný do svého nitra Vůči okolí uzavřený, nedůvěřivý, plachý, nejistý, neprůbojný Intenzivní vnitřní život Hluboké city Těžko přizpůsobivý Vztahovačný, přemýšlivý, samotářský Extrovert Zaměřen na vnější svět a ostatní lidi Společenský, přístupný, aktivní v činnostech i v jednání Otevřený Přizpůsobivý

19 Typologie H.J.Eysencka Integrativní pojetí
Od Junga přejímá rozměr extraverze – introverze, neuroticismu K výkladu užívá fyziologických a neuropsychických pojmů (navazuje na Pavlova) Později přidal dimenzi psychoticismu

20 Dimenze Eysenckovy typologie Extroverze-Introverze : zaměřenost na vnější/vnitřní svět, družnost vůči sociální izolaci Neuroticismus : dimenze emocionální stability/lability Nízký neuroticismus: psychická stabilita, po emočně vypjatých situacích se rychle vrací do stavu psychické rovnováhy, spokojenost, klid, vyrovnanost, dobrá sebekontrola Vysoký neuroticismus : neuropsychická labilita, sklon k úzkostem, starostem, depresím, je náladový, přehnaně emotivní, obtížně se uklidňuje po vzrušení, obtížně se přizpůsobuje, iracionální chování

21 Psychoticismus: náchylnost k psychóze tvoří kontinuum od normality (bez psychotických příznaků) přes psychopatii (antisociální chování) až po psychózu (psychotické onemocnění, např. schizofrenie) Psychotické rysy: samotářský, lhostejný k lidem, citově plochý, necitlivý, nesoucitný, vyhledává vzrušení, agresivní, nepřátelský, ignoruje nebezpečí, nepřizpůsobivý, působí obtíže Dimenze, která byla přidána k modelu temperamentu dodatečně

22 Jednoduchý model Eysenckovy temperamentové
typologie – doplňte klasické temperamentové typy emoční labilita (neuroticismus) introverze extraverze emoční stabilita

23 BIG FIVE - Pětifaktorový model osobnosti
Autorem Goldberg, nezávisle na něm McCrae, Costa Založen na analýze lexikálních prostředků popisu osobnosti Tj. byl získán analýzou přívlastků užívaných k popisu osobnosti, které jsou běžně používány v jazyce Srovnáváním jednotlivých jazyků se zjistilo, že většina kultur používá shodné názvy pro charakteristiky osob Pojmy s totožným významem lze použít pro označení osobnostních rysů

24 BIG FIVE Výzkumem osobností v různých zemí světa bylo zjištěno pět univerzálních vlastností: Otevřenost (Openess) závislý - nezávislý Svědomitost (Conscientiousness) spolehlivý – nespolehlivý Extraverze (Extraversion) společenský – samotář Vstřícnost (Agreeableness) ochotný – neochotný Neuroticismus (Neuroticism) vyrovnaný - úzkostlivý Otázka: Dokážete říci, proč se dotazník Big Five někdy označuje jako OCEAN?

25 Název a popis osobnostních faktorů BIG FIVE
Otevřenost Vynalézavý – praktický rozmanitost – rutina, nezávislost - konformita Svědomitost Organizovaný – neuspořádaný, opatrný – neopatrný ukázněný - neukázněný Extraverze Společenský – samotářský, vtipný – rozvážný citlivý - zdrženlivý Vstřícnost Ohleduplný – bezcitný důvěřivý – podezíravý ochotný - neochotný Neuroticismus Klidný – úzkostlivý jistý – pochybující spokojený - nespokojený Zdroj : CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. s Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN

26 ZDROJE obrázky : REPIN, Ilja. I.P.Pavlov by Repin. [online] [cit ]. Dostupné z: UNKNOWN. Hall Freud Jung in front of Clark Jung cropped. [online] [cit ]. Dostupné z: SIRSWINDON. Hans.Eysenck. [online] [cit ]. Dostupné z:

27 ZDROJE- literatura CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, ISBN BLATNÝ, Marek a Alena PLHÁKOVÁ. Temperament, inteligence, sebepojetí. Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR, ISBN ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk, ISBN SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, ISBN KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie 1. díl. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Temperament"

Podobné prezentace


Reklamy Google