Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Život jako leporelo, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Pohlavní soustava - žena Autor: Mgr. Kateřina Čermáková Datum: 12. 5. 2013 Cílový ročník:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Život jako leporelo, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Pohlavní soustava - žena Autor: Mgr. Kateřina Čermáková Datum: 12. 5. 2013 Cílový ročník:"— Transkript prezentace:

1 Život jako leporelo, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Pohlavní soustava - žena Autor: Mgr. Kateřina Čermáková Datum: 12. 5. 2013 Cílový ročník: 8.

2 Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a p ř íroda Vzd ě lávací obor: P ř írodopis Tematický okruh: Orgánové soustavy Téma: Pohlavní soustava - žena Metodický list/anotace: Práce seznamuje se stavbou ženské pohlavní soustavy a její funkcí Jazyk: Č eština O č ekávaný výstup: Žáci um ě jí popsat jednotlivé č ásti ženské pohlavní soustavy a její č innost Speciální vzd ě lávací pot ř eby: žádné Druh u č ebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupe ň a typ vzd ě lávání: základní vzd ě lávání – druhý stupe ň Typická v ě ková skupina: 13 – 14 let

3 Vaječníky Produkují ženské pohlavní hormony (estrogeny, gestageny…) Produkují ženské pohlavní bu ň ky – vají č ka Vaje č níky jsou párový orgán, uložený v dutin ě b ř išní a mají asi velikost švestky Už když se d ě v č átko narodí má ve vaje č nících asi 400 tisíc nezralých vají č ek Vají č ka dozrávají v období puberty a kon č í kolem 50. roku života – tzv. p ř echodem neboli klimakteriem (na rozdíl od muž ů, jejichž pohlavní bu ň ky spermie jsou v podstat ě aktivní a funk č ní až do konce života)

4 Ženské pohlavní ústrojí Vejcovod Vaje č ník D ě loha Pochva

5 Cesta vajíčka Zhruba každý m ě síc je vypuzeno jedno vají č ko z vaje č níku do vejcovodu Vždy st ř ídav ě z levého a pravého vaje č níku Ve vejcovodu m ů že dojít k oplození Pokud dojde k oplození, vají č ko se zahnízdí v d ě ložní sliznici a vyvíjí se Pokud nedojde k oplození, odchází s menstrua č ní krví z t ě la ven Vají č ko

6 Cesta vajíčka Zhruba zde dochází k zahnízd ě ní vají č ka po oplodn ě ní Vejcovod Vaje č ník D ě loha

7 Menstruační cyklus Trvá obvykle asi 28 dní 1-5 – menstruace – krev spole č n ě s vají č kem odchází z t ě la ven. D ě loha, která byla nachystána na zahnízd ě ní oplozeného vají č ka tak odplavuje nahromad ě nou krev a kousky d ě ložní sliznice. 5-12 – r ů stová fáze – roste nová d ě ložní sliznice 13-27- sekre č ní fáze – v této fázi stále roste d ě ložní sliznice – chystá se na zahnízd ě ní vají č ka. Vají č ko se uvol ň uje asi 12-14 den cyklu – tomuto se ř íká ovulace. 27-28- ischemická fáze – pokud nedojde k oplození, za č íná se d ě ložní sliznice op ě t rozpadat, za č íná nový cyklus

8 Ženské pohlavní orgány Vaje č níky D ě loha – svalnatý orgán, hruškovitého tvaru, charakteristický zna č nou roztažitelností pro vývoj plodu Pochva – svalnatá trubice, dlouhá asi 10cm, vstup ohrani č ují zevní pohlavní orgány – malé a velké stydké pysky a topo ř ivé t ě leso tzv. klitoris (pošt ě vá č ek)

9 Ženské pohlavní orgány Vejcovod Kostr č Kone č ník Pochva Vaje č ník D ě loha Mo č ový m ě chý ř Klitoris Stydké pysky

10 Opakování – šestisměrka Najdi 6 pojm ů souvisejících s ženskou pohlavní soustavou AKIPDSKP FLO Ř BNÍP AIHE Č ANO ITYCHNL Č DOVOCJEV ŠRTDLEJA RIOQPSAL TSPSWAVA

11 Správné řešení Vejcovod Vaje č ník AIDS Pochva Klitoris P ř echod

12 POUŽITÉ ZDROJE Van ěč ková, I., et al. P ř írodopis 8 u č ebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plze ň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-428-7 Obrázky - vlastní tvorba


Stáhnout ppt "Život jako leporelo, registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Pohlavní soustava - žena Autor: Mgr. Kateřina Čermáková Datum: 12. 5. 2013 Cílový ročník:"

Podobné prezentace


Reklamy Google