Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýzy scénářů vývoje elektroenergetiky v EU Pavel Šolc Ředitel sekce Strategie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýzy scénářů vývoje elektroenergetiky v EU Pavel Šolc Ředitel sekce Strategie."— Transkript prezentace:

1 Analýzy scénářů vývoje elektroenergetiky v EU Pavel Šolc Ředitel sekce Strategie

2 Obsah  Faktory ovlivňující ceny elektřiny  Hlavní charakteristiky očekávaného vývoje  Scénáře vývoje cen elektřiny

3 Faktory ovlivňující ceny elektřiny  Krátkodobé –Poptávka po primárních zdrojích a elektřině (vývoj ekonomiky, státní zásahy, fungování trhů) –Nabídka zdrojů a el. (těžební kapacity, politické vlivy, státní regulace, přírodní katastrofy, tržní manipulace) –Klimatické podmínky (voda, vítr, teplota) –Situace na kapitálových trzích –Poruchy zdrojů ????  Dlouhodobé –Legislativa EU a liberalizace (disponibilita zdrojů a investice) –EKO/ENERGO cíle EU ( Zdrojový mix v EU) –Energetická politika EU (koordinace vs individualizace EP čl. zemí) –Vývoj ekonomiky EU a její konkurenceschopnosti ve světovém měřítku –Nabídka a poptávka na světových trzích energetických komodit (těžební kapacity, objevení nových zásob, politické vlivy, vývoj ekonomiky velkých zemí mimo OECD) –Technologický vývoj

4 Trendy vývoje trhu s elektřinou v Evropě a ve středoevropském regionu

5 Vnější podmínky  3.balíček –unbundling (Rizika a příležitosti) – ISO, ITO – vliv velkých hráčů –evropská harmonizovaná regulace (snížení vlivu NRA na tarify ) –Koordinace TSO - ENTSO (Rizika a příležitosti pro národní TSO)  Klima balíček –Alokace povolenek a její dopad na uhelnou energetiku (útlum !! ) –Rozšíření podpory OZE (200 až 300 GW instalovaného výkonu) –Úspory a DSM (budoucí trend)  Trh v CEE –Vyrovnání cen ČR a Německa (velké snížení výnosů z aukcí) –Oddělení cenové oblasti Slovenska + možná regulace!!! –Fungování PXE a posílení obchodů na OTE –Změny na Polském trhu s el (CO2, LCPD, PPA  zvýšení cen, snížení exportů)  Růst cen paliv –Růst poptávky z JV Asie – bitva o zdroje (Čína v Africe) –Komodity jako atraktivní trh – zesiluje vliv nabídky a poptávky  ceny, deriváty –Politické vlivy (Nigerie, Venezuela, Irán, Gruzie)

6 Vnější podmínky  Hypokrize –Kolaps důvěry na kapitálových trzích a propad cen akcií –Nižší dostupnost úvěrových zdrojů zdrojů (zdroje pro financování investic) –Zpomalení hospodářství v USA se přelévá do světa (spotřeba v EU i v Číně a Indii)  Dodavatelské kapacity –Nedostatek dodavatelských kapacit v energetice – prodlužující se doby dodávek ( může dojít k dalšímu zhoršení)  Plyn pro Evropu –Budování zdrojů pro Jižní Evropu (North/South Stream, Nabucco, LNG terminály)  budoucí změny bilancí a toků ve střední Evropě  Regionální bezradnost v CEE, vývoj v CWE –Spory o FBA a implicitní aukce CE/SK –Pentalaterální market coupling  ITC mechanismus a přenosové tarify –Zabránilo se mechanismu nevýhodnému pro ČR i SR –Přetrvává tlak na mechanismus výhodný pro DE, FR –„Neví se jak dál“  šance pro návrhy  regulované tarify  Envy regulace – ochrana území –Posilování nástrojů ochrany přírody a území v Evropské i národní legislativě

7 Dlouhodobé cíle EU  Vytvoření jednotného a konkurenčního vnitřního trhu s elektřinou a plynem zahrnujícího státy EU a další spolupracující země Odstranění národních trhů a vlivu národních šampiónů Tlak na ceny prostřednictvím konkurence ve výrobě a dodávce a harmonizace regulace monopolních činností  Zabezpečení udržitelného rozvoje a snížení emisí škodlivých látek a skleníkových plynů Náhrada části uhelné energetiky OZE a zdroji na ZP Rychlý rozvoj všech obnovitelných zdrojů  Zajištění energetické bezpečnosti (spolehlivého zásobování energiemi) vč. přímých pravomocí Komise Společný postup vůči dodavatelům mimo EU? Společné řízení sítí a regulačního rámce ?

8 Dlouhodobé trendy vývoje EU - 1  Rozvoj a integrace trhů s elektřinou –Propojování národních a později regionálních trhů s elektřinou –Konvergence cen elektřiny –Rozšíření servisu dodavatelů (balíčky služeb apod..) i jejich působnosti –Postupné vymizení „přeshraničního“ obchodu jako specifické obchodní aktivity –Přechod od fyzických kapacitních práv k finančním nástrojům a denním implicitním aukcím –Regionální trhy s rezervami a regulační energií

9 Cílem EU je vytvořit jednotný trh s energiemi, a to tvorbou regionů a miniregionů a jejich postupným slučováním Regiony severozápadní Evropy směřují svými řešeními k implicitním aukcím pro denní obchodování (Market Coupling/Splitting)

10 Dlouhodobé trendy vývoje EU - 2  Změny struktury výroby elektřiny v celé EU –Útlum uhelných zdrojů ve střední Evropě (DE, PL, CZ) –Útlum JE zdrojů v Německu (Zatím platí, je v mezních možnostech Německa) –Masivní rozvoj větrné energetiky v severní a jihozápadní Evropě –Rozvoj uhelné energetiky v jihovýchodní Evropě –Rozvoj zdrojů na zemní plyn (náhrada uhlí a JE v Německu, doplnění bilance v Itálii)  Zvyšující se nároky na kapacity sítí pro dálkové přenosy a jejich proměnlivý charakter

11 Toky větrné elektřiny evropskými sítěmi a možná přetížení

12 Dlouhodobé trendy vývoje EU - 3  Koordinace rozvoje, provozu a řízení sítí –Postupné prosazení vyššího stupně koordinace provozovatelů –Společné plánování rozvoje i provozu sítí –Koordinační centrum (centra) pro řízení provozu propojené soustavy  Zapojení spotřeby do řízení rovnováhy –Řízení spotřeby ve vazbě na ceny elektřiny (pružné tarify) –Větší prostor pro okamžitý (vyrovnávací) trh s elektřinou a přístup dodavatelů na tento trh

13 Očekávaný vývoj ve střední Evropě  Střednědobý vývoj (do poloviny příští dekády) –Dočasný Deficit Slovenska a reorientace exportů ČR –Dramatický útlum uhelné energetiky v Polsku –Nárůsty tranzitních toků Přenosy větrné elektřiny ze severu Německa Úzká hrdla uvnitř Rakouských a Německých sítí a tlak na snižování obchodních toků ve střední Evropě –Integrace trhu s elektřinou v regionu –Rychlejší růst cen elektřiny s většími výkyvy cen

14 Očekávaný vývoj ve střední Evropě  Dlouhodobé trendy –Útlum uhelné energetiky v CZ –Snížení pásmových tranzitů sever-jih Snížení importů Itálie – růst výkonů na ZP Snížení exportů Německa a Polska –Nárůst tranzitů V+JV  Stř + Záp. Evropa Rozvoj energetiky na Balkáně (JE, uhlí) Připojení Ruska a/nebo Ukrajiny –Off shore VtE v Severním a Baltském moři Výrazná volatilita tranzitních toků –Pomalejší růst cen elektřiny

15 Pokles výroby z uhlí Poland Generation Mix  Státy EU s výrazným podílem uhelných zdrojů EU řeší problém snížení schopnosti regulace, kdy se v soustavách bude navyšovat podíl zdrojů které neposkytují točivé rezervy.  Týká se to především Polska, Německa a Států z východní Evropy zapojených do ETS.

16 Nárůst CCGT v celé Evropě  Pokles cen zemního plynu a nárůst cen povolenek CO2 zapříčiní nárůst CCGT v celé Evropě.  Zvýšená poptávka po zemním plynu zvýší palivové náklady plynových elektráren, tyto náklady však nevyrovnají vyšší náklady na povolenky CO2 ostatních tepelných zdrojů. Hungary Capacity Mix

17 Nárůst výroby z OZE  Německo zůstává v dlouhém období hlavním výrobcem z OZE, hlavně díky výrobě z onshore a offshore VtE a z biomasy.  Dalšími velkými výrobci z OZE jsou severní Evropa, Španělsko a státy jižní a západní Evropy, kde jsou příhodné podmínky. Ostatní státy jsou závislé na obchodě s certifikáty původu. Germany Generation Mix

18 Italská energetická bilance  V Itálii dojde k rapidní redukci importu elektřiny z 45,6 TWh v roce 2008 na 18,1 TWh v roce 2014 a 10,5 TWh v roce 2020.  4.2 GW CCGT je ve výstavbě a bude v provozu před rokem 2010, k tomu další 2 GW uhelných zdrojů. Dle modelu ICF dojde dále k výstavbě dalších 7,3 GW CCGT s uvedením do provozu od roku 2012. Italy Generation Mix

19 Pokles toků směřujících na jih Evropy  Navzdory zvýšené přenosové kapacitě bude Itálie schopna z větší části pokrýt svou spotřebu z vlastních zdrojů, to zapříčiní nižší toky směřující na jih Evropy  Rozdíly v cenách jednotlivých regionů nejsou natolik významné, aby garantovaly státům jižní Evropy závislost na možnosti zásobování ze států severní a západní Evropy  Odstavení německého jádra a vyšší náklady uhelných zdrojů zredukují množství elektřiny, jež dříve směřovalo do Itálie. Nárůst výroby na severu Evropy uspokojí poptávku pouze v Německu a Polsku.

20 Nárůst přenosových toků z východní a jihovýchodní Evropy  Země mimo EU, jejichž mix je založen na uhelných zdrojích, z východní a jihovýchodní Evropy, jež budou těžit z nárůstu nákladů na výrobu elektřiny účastníků ETS. Vývozy z těchto regionů porostou. 2008 Time 2020 Eastern Europe South-Eastern Europe Eastern Europe South-Eastern Europe Data v GWh

21 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Výrobní dostatečnost

22 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Regionální pohledy

23 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Regionální pohledy

24 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Výrobní přiměřenost – porovnání regionů

25 Scénáře dlouhodobého vývoje cen elektřiny

26  Optimistický scénář (ekonomické optimum) –Ceny ropy se vrátí k hladině okolo 70 USD/bbl –Časový posun cílů EU v oblasti emisí CO2 + zapojení dalších hlavních zemí (USA, Čína, Indie) –Liberalizace a omezení státních zásahů, stabilita legislativy, společná energetická politika EU  Střední scénář –Cena ropy okolo 100 USD/bbl + pozvolný růst –Tlak na plnění EKO cílů EU, postupné zapojení dalších zemí –Liberalizace energetiky, základy společné energetické politiky, postupné změny legislativy  Vysoký scénář –Cena ropy nad 150 USD/bbl –Udržení nebo zpřísnění EKO cílů EU, nedostatečné připojení ostatních zemí –Absence jednotné energetické politiky EU, lokální zásahy států (regulace cen), měnící se legislativa

27

28 Závěrečné shrnutí  Dlouhodobý růst cen elektřiny k hladině 80 Eur/MWh –Rychlejší tempo růstu a překmit nad tuto hladinu v období 2010 až 2013 –Relativní pokles cen po roce 2015  Vyšší volatilita cen –Výkyvy cen ročních produktů ve vazbě na hospodářský cyklus, ceny komodit, situaci na kapitálových trzích –Vysoká volatilita cen na krátkodobých trzích – vlivy krátkodobých cen komodit a výroby ve větrné energetice  Posun z nákupu elektřiny na obchodování s finančními produkty = cena elektřiny vázaná na indexy + finanční nástroje k zajištění cen

29 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Pavel Šolc Ředitel sekce Strategie ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10 solc@ceps.cz www.ceps.cz


Stáhnout ppt "Analýzy scénářů vývoje elektroenergetiky v EU Pavel Šolc Ředitel sekce Strategie."

Podobné prezentace


Reklamy Google