Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠFS. Rozhodnutí řídícího orgánu Výběrová komise Expertní posouzení Hodnocení přijatelnosti Posouzení formální správnosti Podání projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠFS. Rozhodnutí řídícího orgánu Výběrová komise Expertní posouzení Hodnocení přijatelnosti Posouzení formální správnosti Podání projektu."— Transkript prezentace:

1 VŠFS

2 Rozhodnutí řídícího orgánu Výběrová komise Expertní posouzení Hodnocení přijatelnosti Posouzení formální správnosti Podání projektu

3  Příručka pro žadatele

4

5

6

7

8

9

10  Projekt musí odpovídat výzvě – nutné reagovat na požadavky konkrétní výzvy  Dbát na celkovou úroveň zpracování projektu  Zaměřit se na jasné zdůvodnění potřebnosti projektu a jeho dopady/přínosy pro cílové skupiny  Psát jasný a srozumitelný popis k jednotlivým bodům žádosti, zdůvodnit a vysvětlit jednotlivé části  Zpracovat jasnou analýzu cílové skupiny  Jasný a přehledný rozpočet projektu

11  Promyšlení způsobu realizace projektu - rozdělení rolí příjemce a dodavatelů  Realizace dodavatelskými službami – do žádosti mít promyšlenou i zadávací dokumentaci  Návaznost rozpočtu a příloh na klíčové aktivity projektu  Detailnější popis klíčových aktivit

12  Podrobnější popis rizikovosti projektu - Kontrola projektu, dodavatelská rizika, vnější a vnitřní rizika.  Přímá podpora – rozpočet musí odpovídat velikosti cílové skupině v souvislosti s popisem přímé podpory v KA  Publicita – pozor na duální činnosti příjemce a dodavatele

13 Možná rizika:  nejasně vymezená cílová skupina – příliš obecná, nekonkrétní, nespecifikovaná  aktivity neodpovídající schopnostem a možnostem CS  rozpor - výběr x popis CS – správně vybraná CS (Benefit) z popisu však vyplývá, že se jedná o nesprávnou CS

14 Žádost musí představovat komplexní soubor aktivit zaměřených na cílovou skupinu s cílem pomoci jí s uplatněním na trhu práce! Aktivity by měly být po většinu doby realizace zaměřeny na cílovou skupinu! Aktivity by měly být provázány s:  realizačním týmem (kdo)  rozpočtem (za kolik)  harmonogramem (kdy)  monitorovacími indikátory (výstup)

15 Možná rizika:  příliš obecné vymezení aktivit  pouze jedna či dvě oprávněné aktivity  nekomplexnost aktivit  aktivity netvoří logický celek  absence vazby na trh práce  nevhodně zvolené aktivity ve vztahu k CS  neoprávněné aktivity (vzdělávání realizačního týmu)  aktivity nezaměřené na práci s cílovou skupinou (metodiky, analýzy, studie,…)

16 Možná rizika:  nepřehledný  příliš obecný (popis položky, jednotka, počet, cena)  neprovázaný s aktivitami – neodůvodněné položky  nadhodnocený (využívat doporučené ceny a výši mezd a platů, příp. zdůvodnit výši)  obsahuje položky spadající do nepřímých nákladů Nejčastější chyby (kapitoly a položky):  PC – HW a základní SW = jedna položka  chybějící/nadhodnocený audit – nad 3 miliony povinný

17  mzdové příspěvky – max. trojnásobek minimální mzdy  uvedení položek, které náleží do nepřímých nákladů  chybné procento nepřímých nákladů – nelze měnit oproti výzvě (18 % nebo 16 %)  porušení závazných limitů kapitol (včetně NN) - viz Metodika způsobilých výdajů OP LZZ (část pro grantové projekty) a výzva → nově znamená vyřazení žádosti! Podrobné informace (limity kapitol, přímé a nepřímé náklady, nezpůsobilé náklady apod.) – Metodika způsobilých výdajů OP LZZ

18 Uvádějte reálně dosažitelné hodnoty, při schválení projektu k financování jsou hodnoty závazné a lze je měnit pouze podstatnou změnou projektu! V MZ se již vykazují v detailním členění Možná rizika:  extrémní hodnoty (příliš nízké – příliš vysoké)  nejasné hodnoty – co je danou hodnotou míněno (např. nové / inovované produkty)  neprovázanost na aktivity  chybné uvedení hodnoty MI  výchozí hodnota vyšší než 0  datum dosažení stanovené hodnoty (spíše ke konci projektu)

19 Před vyplněním daného MI si pečlivě přečtěte jeho definici v Metodice monitorovacích indikátorů OP LZZ! Nejvíce chyb v MI „Počet vytvořených pracovních míst“ – patří do něj:  nově vytvořená pracovní místa  místa pro sebezaměstnání (OSVČ) Nepatří - odborné praxe, stáže, místa na zkoušku, zprostředkované PM, umístění na existující místo, místa v realizačním týmu atd. POZOR – pro vytváření nových PM, umístění na volná PM či zprostředkování PM u jiného zaměstnavatele je nutné mít povolení ke zprostředkování dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; netýká se vytváření či obsazování míst u žadatele a partnera projektu

20 Nejčastější chyby:  chybějící podpisy (žádost + přílohy)  odlišný počet listů (seznam příloh x skutečnost)  pevnost vazby  chybějící doklady o právní subjektivitě (viz Příručka pro žadatele OP LZZ)  není jasné, kdo je statutárním zástupcem organizace Projektová žádost musí být:  finalizovaná v aplikaci Benefit7 (ne pracovní verze)  po finalizaci a odeslání nelze do projektu zasahovat (tj. provedení storna finalizace) = vyřazení žádosti!

21 VŠFS

22 Závěrečná monitorovací zpráva, žádost o závěrečnou platbu Monitorovací zprávy, žádosti o platbu Zahájení projektu (ZoZRP) Schválení projektu, podpis smlouvy

23 Finanční řízení Zálohové platby Změny rozpočtu Realizace klíčových aktivit Plnění indikátorů PublicitaZadávání zakázekUdržitelnostKontroly projektů

24  „Desatero příruček“  http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/desatero-op-lzz

25

26  „Právní akt o poskytnutí podpory“  Obsahuje datum zahájení a ukončení projektu  Projekt obvykle přílohou  Je možná změna?

27  Nepodstatná změna  Nutné nahlásit okamžitě ▪ Př.: změna kontaktní osoby  Nutné nahlásit v nejbližší monitorovací zprávě ▪ Př.: Nepodstatná změna rozpočtu  Podstatná změna  Formální žádost poskytovateli ▪ Př.: Změna partnera, Změna data zahájení, ukončení, změna indikátorů, Podstatná změna rozpočtu,…  Je možná změna výše dotace?

28  V případě fúze, rozdělení, převod jmění na společníka  IČ je klíčové  Žádost o souhlas s přechodem práv a povinností  Je možné projekt předčasně ukončit?

29  Ve výjimečných případech  Žádost ze strany příjemce  Řízení o odnětí dotace ▪ Neúplné nebo nepravdivé údaje v žádosti ▪ Udělení dotace v rozporu se zákonem nebo právem EU ▪ Nemožnost splnění účelu dotace ▪ Rozhodnutí EK o navrácení veřejné podpory ▪ Umožnění výkonu nelegální práce  Snížení rozpočtu nebo vrácení dotace z důvodu porušení rozpočtové kázně

30  Rozpočet projektu  Struktura rozpočtu ▪ Osobní náklady ▪ Cestovné ▪ Zařízení a vybavení ▪ Nákup služeb ▪ Stavební úpravy ▪ Přímá podpora ▪ Křížové financování

31  Uvnitř kapitol  Mezi kapitolami do 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly  Mezi kapitolami nad 15 %  Je možné vytvářet a rušit položky kapitol

32  1. krok  přesun rozpočtových prostředků z kapitoly Osobní náklady do kapitoly Nákup služeb ve výši odpovídající 10 % celkového objemu způsobilých výdajů kapitoly Osobní náklady  nutno ověřit, zda kapitola Nákup služeb v tomto případě nepřekročí limit 60 %, nebo 70 %, resp. limit stanovený ve výzvě pro předkládání projektů  2. krok  oznámení v nejbližší monitorovací zprávě/dodání nového rozpočtu

33  Účetnictví, doklady  Povinnost vést účetnictví v souladu s předpisy ČR 1. Doklad musí splňovat náležitosti daňového dokladu 2. Doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a chronologicky vedené 3. Při kontrole povinnost poskytnout daňovou evidenci v plném rozsahu 4. Příjmy a výdaje vedeny transparentně a s jednoznačnou vazbou na projekt  Doklady musí být konkrétní ▪ Př: Občerstvení, pronájem salonku, kancelářské potřeby, administrativní činnost

34  Konkrétní podmínky pro každou rozpočtovou kapitolu  Osobní náklady / Mzdy  Cestovné  Zařízení a vybavení  Přímá podpora

35  Může mít projekt příjmy?

36  Pronájem, prodej  Zápisné  Smluvní pokuty  Průběžné vykazování v MZ  Odečítání od způsobilých nákladů

37

38  Účast partnerů musí být opodstatněná a nezastupitelná  Zajištění aktivit, bez jejichž realizace by nebylo možné dosáhnout cílů projektu  Příjemce tyto aktivity nemůže zajistit vlastními silami  Nesmí se jednat o skrytou dodávku služeb  Př.: Zpracování MZ, Vytvoření webu projektu, Dodání počítačů

39  Partner s finančním příspěvkem  Partner bez finančního příspěvku

40  Pravidla přísnější než u Zákona o veřejných zakázkách  Závazné postupy pro zakázky malého rozsahu  Povinnost zveřejňovat  Povinnost postupovat transparentně a nediskriminačně

41  Projektových aktivit  V žádosti uvedeno, co bude udržitelné  Příklady: ▪ Web? ▪ Kurzy? ▪ Vzdělávání zaměstnanců?  Nově vytvořených pracovních míst  6 měsíců od vzniku

42  Povinnost označit finanční spoluúčast EU a fondu (ESF)  Závazná loga a texty

43  ZoZRP 2+1 měsíc po zahájení projektu  MZ každých 6 měsíců (+1)  Závěrečná MZ: měsíc po ukončení projektu

44  Administrativní kontrola  Kontroly na místě  U příjemce, u partnerů  Není se čeho bát  Čím dříve, tím lépe  Kontrola vzorků operací  Příklady kontrol na místě  ČR  EU

45  Dle právních předpisů ČR  Archivace  Obvykle 10 let od konce projektu  Mzdové listy až 30 let  Veškeré doklady  Veškeré výstupy (metodiky, publikace, zápisy z jednání,…)


Stáhnout ppt "VŠFS. Rozhodnutí řídícího orgánu Výběrová komise Expertní posouzení Hodnocení přijatelnosti Posouzení formální správnosti Podání projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google