Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.:"— Transkript prezentace:

1

2

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy. SPN Praha 2007.

4 OBSAH: 1)Poslední přemyslovští králové 2)Český stát – součást Svaté říše římské 3)Konec 12. století v přemyslovském knížectví 4)Přemysl Otakar I. 5)Zlatá bula sicilská 6)Znak 7)Anežka Česká 8)Václav I. 9)Přemysl Otakar II. 10) Braniboři v Čechách 11) Bedřich Smetana 12) Václav II. 13) Václav III. 14)

5 PŘEMYSL OTAKAR I. r. 1212 – Zlatá bula sicilská r. 1212 – Zlatá bula sicilská dědičný královský titul dědičný královský titul VÁCLAV I. těžba stříbra v Jihlavě těžba stříbra v Jihlavě odražení útoku Mongolů odražení útoku Mongolů PŘEMYSL OTAKAR II. rozšíření českého státu k Jaderskému moři rozšíření českého státu k Jaderskému moři padl r. 1278 v bitvě na Moravském poli padl r. 1278 v bitvě na Moravském poli VÁCLAV II. těžba stříbra v Kutné Hoře těžba stříbra v Kutné Hoře pražské groše pražské groše polská a uherská koruna polská a uherská koruna VÁCLAV III. r. 1306 zavražděn, vymření Přemyslovců po meči r. 1306 zavražděn, vymření Přemyslovců po meči

6 aba.wz.cz Český stát byl v době přemyslovské součástí Svaté říše římské. Evropa ve 12. století panovnici.estranky.cz

7  celkové uklidnění  po bojích uvnitř přemyslovského rodu se moci chopili dva Vladislavovi synové (vládl 1140 – 1172), ti si moc rozdělili Přemysl vládl od r. 1197 jako český kníže v Čechách Vladislav Jindřich se ujal vlády na Moravě a sjednotil ji. Měl titul markrabě. Jezdecká pečeť markraběte Vladislava Jindřicha

8 ao-institut.cz Smír Přemysla Otakara I. s bratrem Vladislavem III. 6. 12. 1197. Mladší bratr, ač měl vojsko silnější, z lásky k bratru a vlasti postoupil mu trůn a spokojil se Moravou. Obě země potom rychle vzkvétaly.

9 ceskatelevize.cz  obratný politik a válečník (Chytře využil dlouholetého soupeření dvou šlechtických rodů o císařský trůn ve SŘŘ. Střídavě se přikláněl k jedné i druhé straně. Zvítězil Fridrich II. z rodu Štaufů) Za odměnu dostal dědičný královský titul Zlatá bula sicilská. potvrzený listinou Zlatá bula sicilská. (vl. 1197 – 1230)

10 mvcr.cz  upravila vztah českého státu k říši 1)Svobodná volba českého panovníka 2)Dědičný královský titul (králem vždy prvorozený syn) 1)Zaručovala českému státu suverenitu 2)Český král se jako jeden ze sedmi kurfiřtů účastnil i volby římského krále (nebo poslat 300 oděnců, nebo zaplatit 300 hřiven Ag). Měl titul nejvyššího číšníka a právo plni císařův pohár při hostinách.

11 cs.wikipedia.orgzlataky.cz  Fridrich ještě neměl pečeť jako král SŘŘ  byl král sicilský, proto pravost listiny potvrdil pečetí sicilského krále BULA (z lat. bulla zn. bublina, pouzdro) - označovala důležitou státnickou listinu opatřenou pečetí bublinkovitého (vypouklého) tvaru.

12 Znak přemyslovských králů - stříbrný lev v červeném poli vlast.cz Erb markraběte moravského - šachovaná orlice

13 putovanihrocha.cz  narodila se zřejmě 20. ledna 1211  zemřela 2. března 1282  nejmladší dcera Přemysla Otakara I. a jeho druhé ženy Konstancie Uherské  česká princezna  abatyše kláštera Na Františku  jako královská dcera měla být výhodně politicky provdána  obrátila se na papeže – toužila se stát řeholnicí  příkladem jí bylo učení sv. Františka z Assisi

14 cs.wikipedia.org  ze svého věna založila v Praze špitál a útulek sv. Františka  a klášter pro chudé sestry (1234 sama vstoupila)  ve špitále Na Františku vzniklo bratrstvo, které na její žádost roku 1234 změnil papež v samostatný řád – rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou

15 praha.eu  Anežka byla pohřbena v klášterním chrámu Na Františku  její ostatky byly později přemístěny neznámo kam prý v pražském kostele sv. Haštala? „Až se najdou ostatky, nastane štěstí, vzájemná láska a blahobyt“

16 Usilovali:  Eliška Přemyslovna  Karel IV.  1874 prohlášená za blahoslavenou  12. listopadu 1989 ji papež Jan Pavel II. svatořečil

17 Znázorňována:  s modelem kostela v ruce  v řeholních šatech s korunkou

18 (vl. 1230 – 1153) jjh.cz  už jako dvouletý zasnouben s Kunhutou Štaufskou  vladaření se ujímal od r. 1228 pod otcovou rukou  i on obratně balancoval mezi papežem a císařem

19 Vpád Mongolů  Evropa rozkolísaná neustálým přeskupováním sil  do jádra Evropy zatím postupovali rychlými pochody na malých hbitých koních Mongolové Mongolové po sobě zanechávali hromady mrtvých a trosky měst 1240 dobyli Kyjev, zaplavili ruské roviny pronikli až do Uher, plenili v Polsku nebyla síla, která by nejednotnou Evropu spojila selhalo papežství i říše Džingischán Sjednotitel Mongolů trpitele.blog.cz

20 ruskodnes.sk situaci pochopil snad jen král Václav chystal obranu a usiloval o pomoc knížat říše spěchal k Lehnici, kde švagr Jindřich Pobožný seskupoval vojsko 9.4.1241 osudná bitva křesťanstvo bylo pobito padl Jindřich i Boleslav Děpoltic Václavovo vojsko zabránilo nájezdníkům proniknout do Čech

21 ao-institut.cz Mongolská vojska obléhající Lehnici, na kopí je naražena hlava slezského knížete Jindřicha Útěk Tatarů před vojsky krále Václava I.

22 digital-guide.cz Lov a turnaje Oblíbil si rytířské turnaje a lov. Při pronásledování zvěře v křivoklátských lesích si poranil oko = Jednooký. Miloval Křivoklát a Zvíkov turistickyatlas.cztravelguide.cz

23 Zakládal města o Staré Město pražské o Kouřim o Slaný

24 Závěr života po ztrátě syna Vladislava – melancholie, pasivita, odsouvání vladařských povinností poddával se lovecké vášni podivínské rysy (nesnášel vyzvánění zvonů, nemohl usnout v blízkosti zlata) nedokázal se lidsky přiblížit k synu Přemyslovi pohřben v klášteře sv. Františka panovnici.estranky.cz

25 (1253 – 1278) druhorozený syn Václava I., měl se stát knězem vynikající panovník – vzdělaný, vážený i obávaný nejen doma ale i v sousedních zemích kunicek.cz

26 premyslotakar2.mysteria.cz nejslavnější Přemyslovec – nazýván král železný a zlatý „železný“ pro své vojenské úspěchy a těžkou jízdu, na kterou byl pyšný „zlatý“ patřil k nejbohatším panovníkům Evropy díky těžbě zlata a stříbra

27 vlast.cz Územní rozsah říše výboji obratnou politikou výhodnými sňatky Území českého státu rozšířil až k Jaderskému moři.

28 Uchazeč o korunu Svaté říše římské dvakrát neúspěšně – 1255, 1273 (pro papeže a německá knížata byl moc mocný) Rudolf I. Habsburský říšským králem zvolen bezvýznamný Rudolf I. Habsburský  Přemysl se k volbě nedostavil, prohlásil ji za neplatnou  nakonec se Přemysl r.1276 podrobil Rudolfovu diktátu – musel se vzdát všech dobytých území, zůstaly mu jen Čechy a Morava zůstaly mu jen Čechy a Morava = politicky poražen = politicky poražen

29 Bitva na Moravském poli 26. srpna 1278 u obce Suché Kruty nedaleko Vídně – 26. srpna 1278 Přemyslovo vojsko bylo oslabeno zradou některých šlechticů české vojsko poraženo Přemysl Otakar II. zabit radio.cz rozhlas.cz

30 zlá léta – tahanice o vládu v Čechách Rudolf I. Habsburský se zmocnil markrabství moravského Václavovi II. bylo pouhých 7 let – zastupoval ho jeho bratranec a poručník Ota Braniborský (drancování, plenění, hladomor) e-stredovek.cz Královský hrad Bezděz, založený Přemyslem Otakarem II. Václav II. byl na tomto hradě držen proti své vůli Otou V. Braniborským.

31 rozhlas.cz (1824 – 1884) první jeho opera „ Braniboři v Čechách“

32 (vl. 1283 – 1305) na trůn ve 12 letech hlavní slovo – nevlastní otec = Záviš z Falkenštejna (zvěsti, že chystá proti králi spiknutí a chce ho sesadit z trůnu === uvězněn a popraven === vládne samostatně) hotelgondola.czao-institut.cz

33 mecenáš (hostil učence a umělce) skládal milostné básně neúspěšný pokus o založení univerzity v Praze výbornou paměť kronikáři líčí jeho život jako život světce (přezdívka = král mnich) zakládá Zbraslavský klášter dobrý panovník – v Čechách znovu řád rendek.cz

34 odkryta nová naleziště stříbra v Kutné Hoře – zřízena jediná mincovna = Vlašský dvůr zavedl novou minci = pražský groš toulavakamera.ct24.czmagicpraha.cz castles.cz numismatika.bloger.cz

35 cs.wikipedia.org r. 1300 slavnostně korunován polským králem (stvrzeno sňatkem s dcerou polského krále, Eliškou Rejčkou) pro svého syna získal uherskou korunu zemřel ve 34 letech na TBC

36 (vl. 1305 – 1306) xtree.czao-institut.cz U hrobu otcova ve Zbraslavi vzdělaný – uměl latinsky, německy, česky český, polský a uherský král vzdal se uherské koruny

37 opozice knížat v Polsku – do čela výpravy 4. srpna 1306 zavražděn v Olomouci při odpoledním odpočinku Přemyslovci vymřeli „po meči“ zena-in.czforum.valka.cz

38 Téma: Poslední Přemyslovci – 7. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník. Nová škola 2008. Válková, V.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google