Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0292 Číslo materiálu: VY_22_INOVACE_NEJ-GRAMATIKA-22 Tematický celek (sada): NĚMECKÝ JAZYK - GRAMATIKA Téma (název) materiálu: SPOJKY Předmět: Německý jazyk Ročník / Obor studia: 1. – 4. ročník / všechny obory studia Autor / datum vytvoření: Alena Šulgánová, 1.1. 2012 Anotace: Rozdělení a užití spojek Metodický pokyn: Prezentace v powerpointu určena k promítaní na interaktivní tabuli

2

3 Spojky dělíme: 1) Souřadicí 2) Podřadící

4 - spojují dvě hlavní věty a nebo dvě věty vedlejší. Nespojují tedy nikdy větu hlavní a větu vedlejší. A) spojky, které nemění slovosled aber (ale), denn (neboť), oder (nebo), sondern (nýbrž), und (a) Stavba věty: spojka - podmět - přísudek - ostatní větné členy spojka - zdůrazněné slovo - přísudek - podmět - ostatní větné členy Meine Mutti hat das Glas gekauft, denn es war billig. Maminka koupila tu sklenici, neboť byla levná. Heute gehen wir ins Kino und morgen fahren wir nach Prag. Dnes jdeme do kina a zítra pojedeme do Prahy.

5 B) spojky, které mění slovosled po těchto spojkách je přísudek na prvním místě deshalb (proto), darum (proto z toho důvodu), trotzdem (přesto) Er ist krank, deshalb ist er nicht in der Arbeit. Je nemocen, proto není v práci. Er ist krank, trotzdem ist er in der Arbeit. Je nemocen, přesto je v práci.

6 Uvozují větu vedlejší, která je závislá na větě hlavní. Po těchto spojkách následuje věta vedlejší. dass (že), weil (protože), obwohl (ačkoliv), wenn (když) Ich bin zu Hause, weil ich krank bin. Jsem doma, protože jsem nemocný. Er sagt, dass sie um 6 Uhr kommen. Říká, že přijdou v 6 hodin.

7 Als se používá v případech, kdy se jedná o jednorázový děj v minulosti. Als ich klein war, war ich in Österreich. Když jsem byl malý, byl jsem v Rakousku. Wenn se používá ve všech ostatních případech, tj. u děje přítomného, budoucího a u opakovaného děje v minulosti. Wenn ich ihn besuche, nehme ich sein Buch mit. Až ho navštívím, vezmu s sebou jeho knihu.

8 -Po některých slovesech - např. sagen (říkat), glauben (věřit, myslet), meinen (mínit), denken (myslet)) se může vynechat spojka "dass". -Tato věta má pak stejný slovosled jako věta hlavní. Spojku "dass" nelze vynechat, pokud je věta hlavní záporná. Ich befürchte, sie kommen heute nicht mehr. Obávám se, že dnes už nepřijdou.

9 1) entweder…..oder – buď ……nebo Entweder er oder sie kommen morgen zu Besuch Buď on nebo ona přijdou zítra na návštěvu. Po,,entweder" může být přímý i nepřímý pořádek slov. Ve větách s pomocným nebo způsobovým slovesem, může být,,entweder" na začátku věty nebo až za tímto slovesem. Po,,oder" je přímý pořádek slov.

10 2) weder... noch (ani... ani) Weder er noch sie waren zu Hause.Ani on ani ona nebyli doma. Weder kam er, noch rief er an.Ani nepřišel, ani nezavolal. Er hatte weder Zeit noch Lust.Neměl ani čas ani chuť. Je-li věta v perfektu, může být,,weder" na začátku věty nebo až za pomocným nebo způsobovým slovesem. Po,,noch" je vždy nepřímý pořádek slov. Er hat weder ihn noch uns angerufen. Nezavolal ani jemu ani nám. Věty v souvětí se spojkou,,weder... noch" jsou na rozdíl od češtiny vždy kladné.

11 3)zwar... aber (sice... ale) Zwar hast du recht, aber wir müssen das doch machen. Máš sice pravdu / Sice máš pravdu, ale musíme to stejně udělat. Zwar může být na začátku věty, pak má věta nepřímý pořádek slov, nebo až za slovesem.

12 4) nicht nur... sondern... auch (nejen... ale také) Nicht nur er, sondern auch sie war da. - Byl tam nejen on, ale i ona. In Deutschland habe ich nicht nur gearbeitet, sondern (ich habe) auch viel Sport getrieben. sondern ich bin dort auch viel gereist. V Německu jsem nejen pracoval,ale také jsem tam hodně sportoval. ale také jsem tam hodně cestoval. Po sondern je vždy přímý pořádek slov. V perfektu můžeme vynechat podmět a pomocné sloveso, pokud je stejné jako v hlavní větě.

13 5) sowohl... als auch (jak... tak) Sowohl er als auch sie haben danach gefragt. Jak on tak ona se na to ptali. Ich habe sowohl Deutsch als auch Englisch gesprochen. Mluvil jsem jak německy tak anglicky.

14 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu. Česko – německý, německo – český slovník, Nakladatelství Olomouc, kolektiv autorů, vydáno v roce 1997, ISBN 80-7182-008-3


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google