Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Benchmarking knihoven 12. března 2007 Vít Richter Národní knihovna ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Benchmarking knihoven 12. března 2007 Vít Richter Národní knihovna ČR"— Transkript prezentace:

1 Benchmarking knihoven 12. března 2007 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

2 Program 1.Současný stav projektu Benchmarking knihoven Co se událo od 15.6.2006? Dokončit výběr indikátorů - diskuze Databáze „Benchmarking knihoven“ – návrhy na změny 2.Jak dál pokračovat 3.Průzkum spokojenosti uživatelů - příklad realizace průzkumu v Národní knihovně ČR Jak využít hodnocení služeb v projektu „Benchmarking knihoven“? 4.Různé

3 Co se událo od 15.6.2006? Definice indikátorů a vzorců pro jejich výpočet – připraveno Zadání databáze „Benchmarking knihoven“ Průzkum spokojenosti uživatelů NK ČR

4 Dokončit výběr indikátorů - diskuze

5 Zatím nerealizované indikátory 1.Internetové služby: webová stránka, OPAC, interaktivní funkce, soubor odkazů, virtuální informační služba, elektronické informační zdroje, pro-aktivní informační služby (email, SMS, newsletter) 2.Registrovaní čtenáři do 15 let – % z obyvatel do 14 let 3.Počet virtuálních návštěv na obyvatele 4.Průměrný čas zpracování dokumentu 5.Vzdělávací a výchovné (kulturní??) kolektivní akce na 1000 obyvatel 6.Podíl financování knihovny na rozpočtu obce 7.% získanýchl dotací, grantů, vlastních příjmů na celkovém rozpočtu knihovny z celkových příjmů na provoz 8.Počet hodin dalšího vzdělávání na 1 odborného pracovníka 9.Průzkum spokojenosti uživatelů

6 Internetové služby Webová stránka ANONE 1 Přístup přes WAP ANONE 1 OPAC ANONE 1 Vlastní specializované databáze ANONEKolik?1 Licencované elektronické informační zdroje Přístup pouze v knihovně ANONEKolik?1 Přístup mimo knihovnu ANONEKolik?1 Soubor odkazů ANONEKolik?1 Virtuální informační služba – Ptejte se knihovny? ANONE 1 Služby pro vzdálené uživatele Komunikace s uživateli emailem ANONE 1 SMS ANONE 1 Nahlížení do uživatelského konta ANONE 1 Objednávání ANONE 1 Prolongace ANONE 1 Rezervace ANONE 1 Objednávání ANONE 1 Zasílání aktualit, newsletter pro uživatele ANONE 1 CELKEM 16

7 Registrovaní čtenáři do 15 let – % z obyvatel do 14 let Problém:  Český statistický úřad – dětí a mládež do 14 let  Statistický výkaz VK – dětí a mládež do 15 let Závěr  možno aplikovat s vědomím existující nepřesnosti

8 Počet virtuálních návštěv na obyvatele Virtuální návštěvy webové stránky - Virtuální návštěva je definována jako požadavek uživatele na návštěvu webové stránky knihovny, bez ohledu na počet prohlížených stran nebo prvků.  Sběr dat zahájen v roce 2007 Závěr  zatím odložit, použít v roce 2008

9 Průměrný čas zpracování dokumentu Průměrný počet dnů mezi dnem, kdy je dokument dodán do knihovny (nebo od vytvoření prvního akvizičního záznamu) a dnem, kdy je zpřístupněn uživatelům (umístěn na regál).  Přesná definice  Průkazný začátek a konec  Metodika měření – jak měřit  Kdy a jak dlouho měřit – přírůstky za jeden týden, měsíc? Závěr:  připravit metodiku, testovat

10 Vzdělávací? a kulturní akce? (semináře, kurzy…) na 1000 obyvatel Kulturní akce - Kolektivní formy práce pro uživatele i veřejnost jako např. besedy se čtenáři, literární pásma, přednášky, hudební pořady a kvízy, čtenářské konference, exkurze, schůzky čtenářských kroužků, výstavy. Nezahrnují se nástěnky a drobné výstavky knih, např. přírůstků. Vzdělávací akce - Vzdělávací akce pro veřejnost a uživatele jako např. školení, kurzy a další formy akcí, na nichž se účastníci aktivně podí­lejí a jejichž cíl je vzdělávací. Nezahrnují se vzdělávací akce, semináře a konzultace pro odbornou knihovnickou veřejnost.  Každou zvlášť nebo dohromady? – jak odlišit Závěr:

11 Podíl financování knihovny na rozpočtu obce Příspěvek na provoz knihovny od zřizovatele (obec, město) vydělený jeho celkovým rozpočtem; přepočítáno na procenta  Co porovnávat: Pouze provozní prostředky, celkové rozpočty včetně investic a dotací?  Existuje dostupný a exaktní zdroj pro financování obcí? Závěr  Prověřit, otestovat

12 % získaných dotací, grantů, vlastních příjmů na celkovém rozpočtu knihovny z celkových příjmů na provoz Výnosy (příjmy) vlastní za organizaci v Kč509 z toho výnosy (příjmy) vlastní z hlavní Jak hodnotit? Placené služby, lepší služby? 510 Příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu v Kč511 z toho jednorázové dotace512 Příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu kraje v Kč513 z toho jednorázové dotace S výjimkou dotace na regionální funkce514 Příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu obce v Kč515 z toho jednorázové dotace516 Granty a příspěvky na provoz od ostatních subjektů v Kč517 Dary, sponzoring v Kč518 Výnosy (příjmy) celkem v Kč (ř. 0509 + ř. 0511 + ř. 0513 + ř. 0515+ ř. 0517 + ř. 0518)519 Náklady provozní celkem v Kč527

13 Počet hodin dalšího vzdělávání na 1 odborného pracovníka Jsme schopni změřit? Jak to měřit?

14 Problematické indikátory Náklady na pořízení knihovního fondu (tradiční dokumenty a nákup licencí na el. inf. zdroje) v přepočtu na jednoho obyvatele  Nutno upravit: připočítat výdaje na licence Náklady na pořízení knihovního fondu (tradiční dokumenty) na výpůjčku

15 Databáze „Benchmarking knihoven“ – návrhy na změny

16

17

18

19

20

21

22

23 Návrhy na změny Doplnit průvodní texty Změnit menu u výběru jednotlivých knihoven pro vzájemné srovnání: název města+počet obyvatel Připravit tabulky knihoven řazené dle názvu města a podle počtu obyvatel Krajské knihovny – vypustit indikátory 2 a 19 - % obnovy KF, obrat KF Změna porovnávací tabulky:  1. + 2. knihovna  Minium – průměr – maximum Další změny?

24 Jak dál pokračovat? Očištění údajů od regionálních funkcí Data za rok 2006 Otevření projektu pro další knihovny

25 Očištění údajů od regionálních funkcí z řádk u 1Stav Výměnného fondu102 2Přírůstky VF117118 3Periodika nakupovaná do VF115116 4Počet kulturních akcí v rámci RF413421 5Počet vzdělávacích akcí v rámci RF414422 6Zaměstnance RF501 7Náklady na pořízení VF601 8Dotace na RF531527 9Osobní náklady zaměstnanců RF532528

26 Data za rok 2006 Co odevzdat?  Základní data bez úprav  Upravená data – odpočty regionálních funkcí, výdaje na nákup KF a databází  Nové indikátory? Termín odevzdání? Vložení do báze Data za rok 2005  Udělat odpočty regionálních funkcí?  Dodat data za nově odsouhlasené indikátory? Metodické texty a návody pro spolupracující knihovny  Definice indikátorů  Dotazník pro účastníky projektu – charakteristika situace knihovny a místa ve kterém působí

27 Otevření projektu pro další knihovny Kdy vyzvat další knihovny ke spoluprácí? Jak s přístupem do databáze „Benchmarking knihoven?  Ponechat uzavřené – báze určena pouze pro účastníky projektu  Ponechat uzavřené, ale umožnit na vyžádání i přístup jiným zájemcům – kontrola využívání  Přístup zcela otevřít?

28 Průzkum spokojenosti uživatelů NK ČR

29 Termín: 4.12.2006 – 31.1.2007 Hodnoceno 2969 dotazníků  Celkem bylo shromážděno 3 062 dotazníků  2697 respondentů vyplnilo anketu pomocí webového dotazníku  365 v podobě tištěného anketního lístku  94 lístků vyřazeno 16000 uživatelů vyzváno k vyplnění dotazníku emailem + 2 x 1500 uživatelů při upomínkách a jiné komunikaci Webový dotazník – easyresearch.biz – česká a anglická verze Papírové dotazníky přepisovány do databáze Licenční smlouva s Easyresearch Předem zaplaceno 3500 responzí = 35 000,- Kč s DPH – získána 50% sleva

30 Cíle průzkumu Zjistit spokojenost uživatelů se službami NK – jejich dostupností, rozsahem nabídky a kvality. Zjistit spokojenost uživatelů s technickým vybavením knihovny, prostory pro studium a sociálním zázemím. Zjistit spokojenost uživatelů s pracovníky knihovny jejich jednáním a odbornou kvalifikací. Získat zpětnou vazbu od uživatelů NK. Získat podklady pro plánování rozvoje služeb NK zejména ve vztahu k připravované revitalizaci Klementina a přípravě novostavby knihovny. Získat informace o složení uživatelů NK z hlediska pohlaví, věku, vzdělání a oboru zájmu. Získat informace o frekvenci využívání knihovnických a informačních služeb NK. Ověřit metodou dotazníkového šetření hodnocení nabídky a kvality knihovnických a informačních služeb a měření spokojenosti uživatelů.

31 Celkem 49 otázek v 9 blocích 1.Základní informace o respondentovi: pohlaví, věk, vzdělání, obor studia, jazyk komunikace, frekvence návštěv prostor a webových stránek NK 2.Hodnocení rozsahu provozní doby a kvality služeb studoven a dalších provozů sloužících uživatelům 3.Hodnocení knihovnických a informačních služeb z hlediska nabídky a podmínek 4.Hodnocení obsahu knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů 5.Hodnocení internetových stránek a prostředí databází 6.Hodnocení tištěných informačních materiálů a podpory informační gramotnosti uživatelů 7.Hodnocení prostředí pro studium, technického vybavení a sociálního zázemí 8.Hodnocení pracovníků knihovny z hlediska důvěry, korektnosti, pohotovosti při řešení problémů a odborné kvalifikace 9.Hodnocení přínosu služeb NK pro uživatele a celkové spokojenosti uživatelů se službami NK

32 Způsob hodnocení 1 Možnost nehodnotit U každé otázky volné pole pro vyjádření připomínek, námětů, hodnocení Celkem získáno 2400 písemných odpovědí 12345 Určitě anoSpíše ano PrůměrSpíše neUrčitě ne Výborné Spíše dobré Průměrné Spíše špatnéVelmi špatné

33 Způsob hodnocení 2 U každého dotazu zjišťován celkový index spokojenosti jako aritmetický průměr známek získaných od všech respondentů. U dvou bloků otázek dvouhlediskové hodnocení:  První blok se týkal hodnocení činnosti studoven knihovny – konkrétně šlo o hodnocení provozní doby a kvality poskytovaných služeb.  Druhý blok se týkal hodnocení hlavních knihovnických a informačních služeb z hlediska jejich nabídky a podmínek poskytování služby.

34 Průměrný dosažený index spokojenosti 2,1 1 - Výbornéznámky v rozmezí 1,5 až 1,7 2 - Spíše dobréznámky v rozpětí 1,8 až 2 3 - Průměrnéznámka 2,1 4 - Spíše špatnéznámky v rozpětí 2,2 až 2,7 5 - Velmi špatnéznámky v rozpětí 2,8 až 3,3

35 Co nás potěšilo? – výborné hodnocení Důvěřujete pracovníkům knihovny?1,7 Jsou k Vám pracovníci knihovny korektní?1,6 Studovna a půjčovna Slovanské knihovny - Kvalita služeb1,6 Považujete služby knihovny za přínosné pro Vaše studium, výzkum či odbornou práci?1,5

36

37 Co nás nepotěšilo? – velmi špatné hodnocení Jste spokojen/a se sociálním zázemím knihovny? (oddechové prostory, WC)3,3 Pomáhají Vám tištěné informační letáky knihovny při práci v knihovně?3,1 Nabídka zahraničních tištěných časopisů2,8

38

39 Co nás nepříjemně překvapilo?

40 Závěry Získány velmi kvalitní údaje o silných a slabých stránkách činnosti knihovny Získáno velké množství námětů na zlepšení služeb Příznivý ohlas uživatelů V současné době – příprava konkrétních opatření ke zlepšení služeb

41 Jak využít hodnocení služeb v projektu „Benchmarking knihoven“? Využít zkušenosti získána z průzkumu NK ČR Dvě části dotazníku Společná část – využijí všechny knihovny  Možnost vzájemného porovnání  Index spokojenosti Individuální část – specifické činnosti a služby jednotlivých knihoven Zahrnout jako součást benchmarkingu?  Povinně každý účastník projektu  Dobrovolné využití

42 Závěry a úkoly z dnešního jednání


Stáhnout ppt "Benchmarking knihoven 12. března 2007 Vít Richter Národní knihovna ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google