Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POHLED SKUPINY ČEZ NA AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ENERGETICE 22. října 2008 Seminář DONE „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POHLED SKUPINY ČEZ NA AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ENERGETICE 22. října 2008 Seminář DONE „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa."— Transkript prezentace:

1 POHLED SKUPINY ČEZ NA AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ENERGETICE 22. října 2008 Seminář DONE „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh

2 1 EVROPSKÁ UNIE SI CHCE UDRŽET VŮDČÍ POZICI V OBLASTI SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ…  revize EU ETS směrnice (směrnice 2003/87/ES o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů)  návrh směrnice o obnovitelných zdrojích (včetně návrhu tzv. burden sharing – rozdělení 20% závazku EU mezi jednotlivé členské státy)  návrh směrnice o CCS (carbon capture and storage) a sdělení Komise týkající se podpory demonstračních jednotek CCS pro výrobu energie z fosilních paliv  „Effort Sharing“ Decision – rozhodnutí EP a Rady o podílu jednotlivých MS na dosažení celkového cíle EU snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 v sektorech mimo ETS  dosažení snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU do roku 2020 o 20-30% oproti roku 1990  zvýšení energetické účinnosti v EU o 20% oproti projekcím do roku 2020  zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě v EU na 20% do roku 2020 Klimaticko-energetický balíček Evropské komise z 23. ledna 2008 Závěry zasedání Evropské rady (březen 2007): konkrétní legislativní návrhy připravené Evropskou komisí politické zadání

3 2 … COŽ PRO SEKTOR ENERGETIKY PŘEDSTAVUJE NĚKOLIK ZÁSADNÍCH INFORMACÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH ROZHODNUTÍ Nemá smysl akademicky diskutovat o tom, jestli regulace bude nebo nebude…  Firmy musí pragmaticky identifikovat příležitosti i ohrožení v kontextu jejich současných aktivit i plánovaného rozvoje  Analýza očekávaného vývoje se musí stát nedílnou součástí rozhodování a posuzování podnikatelských příležitostí Z praktického hlediska nezní otázka jestli regulace ano nebo ne, ale spíše kdy a jak…  Analýza připravované legislativy a podpora těch konkrétních opatření, která dávají z hlediska energetiky smysl  Zapojit se do aktivit na evropské i národní úrovni, podpořit efektivní lobbying, připravit konkrétní argumentaci Dlouhodobě jde samozřejmě o to, jak efektivně snížit „carbon exposure“…  Mají-li investice do snižování emisí CO 2 dávat smysl, musí být efektivní i z dlouhodobého pohledu (životnost elektrárny, vývoj ceny paliv a substitutů…)  CO 2 regulace je součástí regulace energetiky obecně – musí být vyvážená a rozumná Klíčový efekt regulace CO 2 se projeví v hodnotě energeticky náročných firem

4 3 2005 - 20072008 - 20122013 - 2020  2 roky („zkušební období“)   NAP EU-25 (2007: EU-27)  Množství omezeno vyjednáváním s Evropskou komisí  95-100% zdarma  aukce dobrovolná do výše 5%  žádné JI a CDM kredity JAK SE VYVÍJÍ SYSTÉM OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI (EU ETS) – HLAVNÍ ZMĚNY NAVRHOVANÉ PO ROCE 2012, … Návrh Množství povolenek v systému (CAP) Délka obchodovacího období Forma alokace JI a CDM limit  5 let   NAP EU-27 (2007: EU-27)  Množství „určeno“ Evropskou komisí na základě emisí 2005  De facto nulové vyjednávání  90-100% zdarma  aukce dobrovolná do výše 10%  Množstevní limit (ČR: 10%)  8 let  Celková suma určena centrálně pro EU-27, dále se člení  povolenky do aukce  povolenky zdarma dle klíče zohledňujícího HDP  Energetika: 100% aukce  Ostatní: 20% aukce a postupný nárůst  Omezeno (nevyužitý limit z let 2008-2012) ! !  

5 4 … JAKÝ JE NÁZOR ČEZ NA HLAVNÍ ZMĚNY V SYSTÉMU EU ETS … ! !    V principu krok správným směrem: delší období = větší jistota pro investice  8 let stále krátké z pohledu investičního rozhodování v energetice  Je evidentní, že se blížíme do „carbon constraint economy“  Určení celkového množství povolenek už bylo realitou při schvalování alokačních plánů pro roky 2008-2012  Vnáší do systému stabilitu a prvek predikovatelnosti  Aukce jako primární způsob alokace - logický vývoj  Prudký náběh aukce pro energetiku (0% → 100%) nebezpečným šokem, hrozí útlum emisně náročných zdrojů a nedostatek kapacit v Evropě  Aukce odčerpá potřebné finanční prostředky pro inovace a modernizace  Nedořešené využití výnosu – další způsob zdanění průmyslu je špatně!  JI a CDM kredity v systému EU ETS vítaným prvkem flexibility, podpora investic v rozvojových regionech  Navrhované omezení flexibility naopak snižuje a jde tak proti původnímu záměru  Sektory s vyšším podílem aukce (energetika) by měly mít vyšší limit JI a CDM Množství povolenek v systému (CAP) Délka obchodovacího období Forma alokace JI a CDM limit

6 5 … A CO OD NĚJ OČEKÁVAJÍ ANALYTICI PO ROCE 2012 2008-2012:  Roční deficit může být cca.: 180 - 250 Mt CO 2  Deficit pocítí zvláště velká energetika Post 2012:  Aby EU splnila své cíle do roku 2020 Fáze 3 ještě přísnější  Posílení alokace pomocí aukcí – a to zvláště v sektoru energetiky  Na základě předpokladu přísné alokace povolenek CO 2 v NAP3 a možnosti „bankingu“ povolenek z NAP2 do NAP3 postupný růst ceny povolenek Díky nižšímu přídělování povolenek a rostoucí ceně CO 2 se produkce CO 2 stane klíčovým parametrem pro výpočty ekonomické návratnosti nových projektů

7 6  Klimaticko – energetický balíček je jedním z nejdůležitějších návrhů legislativy posledních let  Průmysl je připraven čelit novým výzvám, ale pro skutečně efektivní přechod k nízkouhlíkové energetice je třeba vytvořit vhodné podmínky: systém EU ETS musí být motivační k redukcím, nikoliv diskriminační větší míra flexibility je pro průmysl potřebná politiky musí být vzájemně sladěny, aby nedocházelo ke konfliktům spolupráce státu a průmyslu při podpoře moderních technologií je klíčem k dlouhodobým redukcím a modernizaci ekonomiky JAKÉ LZE UČINIT ZÁVĚRY KE KLIMATICKO- ENERGETICKÉMU BALÍČKU?

8 7 Ztrojnásobit roční výrobu obnovitelné energie z 1,7 TWh na 5,1 TWh. Snížit emisní intenzitu výroby elektřiny v ČR o 15% z 0,55 t/MWh na 0,47 t/MWh. Přispět k dosažení národního cíle v oblasti energetické účinnosti 23 TWh/rok. Ušetřit 30 milionů tCO 2 mimo ČR prostřednictvím projektů na redukce emisí. A JAK JE NA TO PŘIPRAVENA REAGOVAT SKUPINA ČEZ? Akční plán na snížení emisí Akční plán Skupiny ČEZ na snížení emisí do roku 2020

9 8 DALŠÍM URČUJÍCÍM PRAVIDLEM ENERGETICKÉ LEGISLATIVY V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ BUDE 3. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK  vlastnický unbundling TSO v. ITO v. ISO (peněžité sankce v % obratu při porušení)  agentura pro spolupráci energetických regulačních úřadů (ACER) – závazná rozhodnutí, kontrola  evropská síť pro provozovatele přenosových soustav (ENTSO) – závazné grid codes, guidelines, aj. ZÁKLADNÍ PRINCIPY BALÍČKU Neshoda mezi Evropským parlamentem a Radou EU především ohledně vlastnického unbundlingu  Vlastnický unbundling (TSO)  Nezávislý operátor (ITO)  Nezávislý provozovatel soustavy (ISO) Dopady na investice do sítí? Přínosy pro spotřebitele? Přínosy pro tržní prostředí a konkurenceschopnost? DALŠÍ VÝZVY A RIZIKA PRO ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI po hlasování v EP  vzorce výpočtu ceny, které s vyšší spotřebou porostou  přednostní zacházení s elektřinou vyrobenou z OZE, kogenerace či odpadu  možnost zavedení cenových stropů na nekonkurenčních trzích  zákaz odpojení důchodců a postižených osob v zimě

10 9 STÁVAJÍCÍ FUNKČNÍ A VYZKOUŠENOU METODU ALOKACE „NTC“ JE SNAHA NAHRADIT NOVOU METODOU „FLOW BASED“, …  Obchodovatelná kapacita je dopředu oznamována každým TSO pro jednotlivé hranice  Přeshraniční kapacita obchodována separátně na každé hranici (jednotliví individuální aukce jsou realizovatelné též koordinovaně) STÁVAJÍCÍ „NTC“ ALOKACE  Obchodovatelná kapacita mezi jednotlivými trhy (státy) je výsledkem alokačního mechanizmu ovlivněného nabídkami obchodníků (a jejich příspěvku k omezení kdekoliv v regionu) a síťovými omezeními  Všechny nabídky (poptávky po kapacitě) obchodníků jsou vyhodnocovány současně „FLOW BASED“ ALOKACE

11 10  Riziko redukce přeshraničních kapacit pro obchodování  Senzitivita celého regionu na nastavení parametrů a vstupů ne jednotlivých mezistátních hranicích  Diskutabilní výhody pouze v malých oblastech  Méně zjevných efektů pro alokace Y-1 a M-1 než pro alokaci D-1  Obtížně předvídatelné obchodovatelné kapacity a výsledky alokačního mechanizmu  Problematická distribuce výnosů z aukce mezi TSO  Nutnost těsné spolupráce a řízení procesu alokací a aukcí zúčastněných TSO … KTERÁ PŘINÁŠÍ CELOU ŘADU OTEVŘENÝCH OTÁZEK A PŘEDEVŠÍM NEPROZKOUMANÝCH RIZIK, …

12 11  Zavedení implicitních aukcí  Propojení jednotlivých národních trhů (market coupling nebo market spliting), kde jsou pro to vytvořeny vhodné podmínky  Odstraňování úzkých míst pro mezinárodní obchod s elektřinou a to nejen na přeshraničních vedeních  Společná realizace koordinovaných aukcí stávajícím „NTC“ alokačním mechanizmem více TSO dohromady … KDYŽ PŘITOM K VYTÝČENÉMU CÍLI (JEDNOTNÝ VELKOOBCHODNÍ TRH S ELEKTŘINOU) VEDOU PRIMÁRNĚ JINÉ, JIŽ VYZKOUŠENÉ KROKY

13 12 JAKÁ DALŠÍ TÉMATA POVAŽUJE SKUPINA ČEZ ZA NOSNÁ PRO DALŠÍ EFEKTIVNÍ ROZVOJ ENERGETIKY PŘEDEVŠÍM NA NÁRODNÍ ÚROVNI?  Zlepšení podmínek (odstranění bariér) pro potřebný rozvoj energetické infrastruktury (výroba, sítě)  Umožnění prakticky uvažovat potenciálním investorům o jakémkoliv dostupném zdroji pro zabezpečení budoucí spotřeby elektřiny  Odstranění (nezavádění) bariér pro efektivní rozvoj velkoobchodního trhu a to nejen na národní úrovni  Praktické vytvoření podmínek pro výstavbu a provozování plynových elektráren připojení plynové elektrárny na plynárenskou soustavu platba za dopravu plynu dlouhodobá dostupnost plynu za předem predikovatelné ceny (cenový vzorec) dostatečná flexibilita pro spotřebu plynu na výrobu elektřiny

14 POHLED SKUPINY ČEZ NA AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ENERGETICE 22. října 2008 Seminář DONE „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh


Stáhnout ppt "POHLED SKUPINY ČEZ NA AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ENERGETICE 22. října 2008 Seminář DONE „Fungování energetických trhů v ČR a EU“ JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa."

Podobné prezentace


Reklamy Google