Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY září - říjen 2008 Odborný energetický seminář JAN KANTA ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY září - říjen 2008 Odborný energetický seminář JAN KANTA ředitel."— Transkript prezentace:

1 ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY září - říjen 2008 Odborný energetický seminář JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh

2 1 CO DNES ŘEŠÍ SVĚT V OBLASTI ENERGETIKY?  Napětí na straně dodávky  zabezpečenost zdrojů  investice do infrastruktury  výzkum a vývoj  zavádění nových technologií  Napětí na straně poptávky  ekonomický růst  očekávání spotřebitelů  kapacitní limity  Tlaky ze strany ochrany životního prostředí  legislativa  sociální dopady  politická vůle  Politické tlaky  budou vlády využívat energetické zdroje pro zvýšení politického vlivu a kam až Zdroj:Prezentace Miroslava Vrby na podzimním semináři AEM 10-11.9.2008

3 2 JAKÝ JE NA TO LÉK? Zdroj: Prezentace Miroslava Vrby na podzimním semináři AEM 10-11.9.2008 Na 20. World Energy Congress v listopadu 2007 v Římě se WEC (World Energy Council) přihlásila k roli „facilitátora“ spolupráce energetických odvětví a vlád s cílem podpořit efektivní dosahování cílů shrnutých podle WEC ve třech „A“. Accessibility energie dostupná za přijatelné a ekonomicky udržitelné ceny Availability dlouhodobá kontinuita, spolehlivost a kvalita dodávek energie Acceptability společensky a environmentálně přijatelná energie

4 3 KTERÝMI NEJVÝZNAMNĚJŠÍMI ASPEKTY JE PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V ENEGETICE V SOUČASNÉ DOBĚ OVLIVŇOVÁNO? EU legislativa Světová paliva Vývoj trhu Ostatní  nový liberalizační a enviromentální „balíček“  podpora rozvoje nových a hlavně nízkoemisních technologií CO 2  unbundling a dominance na relevantních trzích …  nárůst během posledních 6 měsíců  ceny ropy ze 76 USD/bbl na 150 USD/bbl a zpět na 105 USD/bbl  ceny uhlí z 80 USD/t až na 105 USD/t (1 yr FW), resp. 133 USD/t spot  integrace národních trhů a regionalizace  nedostatečná výkonová bilance a síťová infrastruktura  změna struktury subjektů na trhu - integrace  pokles dolaru z 1,38 USD/Eur na 1,49 USD/Eur  omezené dodavatelské kapacity pro výstavbu  růst ceny komodit

5 4 KTERÉ HLAVNÍ CÍLE SI VYTYČILA EVROPSKÁ UNIE PRO SEKTOR ENERGETIKY? liberalizace trhu s elektřinou redukce emisíbezpečnost zásobování liberalizační balíčky enviromentální balíčkyzabezpečení dostatku elektřiny

6 5 URČUJÍCÍM PRAVIDLEM ENERGETICKÉ LEGISLATIVY V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ BUDE 3. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK...  vlastnický unbundling TSO v. ITO v. ISO (peněžité sankce v % obratu při porušení)  agentura pro spolupráci energetických regulačních úřadů (ACER) – závazná rozhodnutí, kontrola  evropská síť pro provozovatele přenosových soustav (ENTSO) – závazné grid codes, guidelines, aj.  Kdy a co lze čekat?  vlastnický unbundling DSO (omezení vertikálně integrovaných podniků) či stanovení max. podílu  mandatorní smart metering  zvýšená ochrana spotřebitele (retailfocused)  … TŘETÍ LIBERALIZAČNÍ BALÍČEKDALŠÍ LIBERALIZAČNÍ KROKY

7 6 … A PARALELNĚ ZAVÁDĚNÝ KLIMATICKO- ENERGETICKÝ BALÍČEK, KTERÝ ZÁSADNĚ OVLIVNÍ PŘEDEVŠÍM ENERGETIKU. EU má velmi ambiciózní cíle k roku 2020 s přímým dopadem na výrobu elektřiny 20 % redukce emisí skleníkových plynů vůči úrovním z roku 1990 20 % zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě 20 % zvýšení energetické účinnosti vůči projekcím Evropský systém obchodování s povolenkami (EU ETS)  závazný pro energetiku  11 000 účastníků  umožňuje dovoz kreditů z JI a CDM projektů  novou direktivu lze očekávat v roce 2010 Nová evropská direktiva na závazné národní cíle (v přípravě)  harmonizace formy podpory (certifikáty/výkupní tarify)  garance původu Evropský akční plán pro energetickou účinnost stanovuje příležitosti pro možné úspory v oblastech  spotřební zboží  domácnosti  doprava  průmysl Evropská legislativa a politikyCíle

8 7 JAKÁ NOVÁ A NOVELIZOVANÁ EVROPSKÁ LEGISLATIVA BY MĚLA POKRÝT KLIMATICKO- ENERGETICKÝ BALÍČEK?  revize EU ETS směrnice (směrnice 2003/87/ES o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů)  návrh směrnice o obnovitelných zdrojích (včetně návrhu tzv. burden sharing – rozdělení 20% závazku EU mezi jednotlivé členské státy)  návrh směrnice o CCS (carbon capture and storage)  sdělení Komise týkající se podpory demonstračních jednotek pro výrobu energie z fosilních paliv  „Effort Sharing“ Decision – rozhodnutí EP a Rady o podílu jednotlivých MS na dosažení celkového cíle EU snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 v sektorech mimo ETS

9 8 ZPŮSOB REGULACE CO 2 MÁ VÝRAZNÝ DOPAD DO TVORBY CENY ELEKTRICKÉ ENERGIE, VĚTŠÍ DOPAD NEŽ VÝVOJ CEN PALIV …

10 9 … A V BUDOUCNOSTI TO NEBUDE JINÉ, SPÍŠ NAOPAK. Zdroj:PointCarbon Market Trader, UBS, Deutsche Bank, JP Morgan, MS 2006 1990 NAP 1 NAP 2 NAP 3 Predikovaná cena CO 2 (EUR/t) Alokace povolenek CO 2 v celé EU mil t 2008 -2012 2013 - 2020 UBS€ 30 - 32€ 40 Deutsche Bank€ 35 PointCarbon€25€38 JP Morgan Morgan Stanley €25 €20 €30 €40 Produkce CO 2 sektorem energetiky Díky nižšímu přídělování povolenek a rostoucí ceně CO 2 se produkce CO 2 stane klíčovým parametrem pro výpočty ekonomické návratnosti nových projektů

11 10 KTERÉ ZÁKLADNÍ FAKTORY JSOU URČUJÍCÍ PRO CENU ELEKTRICKÉ ENERGIE? Zdroj:Prezentace Davida Kučery na podzimním semináři AEM 10-11.9.2008  přístup k využití jaderné energie  nutnost realizace nových investic do výrobních zařízení Technické aspekty  klíčová komodita ovlivňující cenu elektřiny  vzhledem k neexistenci plně funkčního trhu je cena plynu indexována k ceně ropy Plyn  výrobci jsou více závislí na dovozu a úspěšnosti svých hedgingových aktivit při nákupu uhlí včetně ceny dopravy  roste význam spotového trhu s uhlím  největší importéři jsou Německo, Španělsko, Itálie, Dánsko a UK  Evropa spotřebuje méně než 10% celosvětové produkce uhlí – její spotřeba nemá zásadní vliv na cenu Uhlí Náklady příležitosti:  buď nevyrábím – pak mohu povolenku CO 2 prodat a mám zisk z prodeje povolenky  anebo vyrábím – spotřebovávám povolenku CO 2 a mám zisk z prodeje elektrické energie CO 2 povolenky

12 11 JAKÝ JE VÝVOJ CEN VYBRANÝCH KOMODIT OD POČÁTKU LETOŠNÍHO ROKU? Porovnání vývoje cen elektřiny (€/MWh, produkt bsld Y09, EEX a PXE) Porovnání vývoje indexu cen vybraných komodit

13 12 JAKÝ LZE OČEKÁVAT DALŠÍ VÝVOJ NA TRHU S ELEKTŘINOU A V OBLASTI OBCHODOVÁNÍ S ELEKTŘINOU?  Evropský trh s elektřinou se mění na plně funkční integrovaný komoditní trh, Česká republika je již dnes jeho nedílnou součástí  Porozumět vývoji cen elektřiny neznamená pouze rozumět národnímu trhu, nýbrž vyžaduje sledování komoditních trhů a celkového vývoje ekonomiky v celosvětovém měřítku  Obchodování na tomto trhu se bude v budoucnu ubírat směrem k systému obchodování na finančních trzích, což bude doprovázeno vstupem nových účastníků obchodování ze strany bankovních institucí  Lze očekávat rozvoj nových produktů sloužících k investování do elektrické energie jako komodity či pro zajištění proti jejímu cenovému pohybu Zdroj:Prezentace Davida Kučery na podzimním semináři AEM 10-11.9.2008

14 13  Energetický zákon  implementace směrnice 2005/89/ES „o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury“  implementace směrnice 2006/32/ES „o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách“  zapracování zkušeností z dosavadního praktického užití energetického zákona  Ekologická legislativa - především zákon o ochraně ovzduší  přísnější emisní stropy (SO x, NO x, …)  voda  odpady  … KTERÉ ÚPRAVY NÁRODNÍ LEGISLATIVY MŮŽEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OČEKÁVAT?

15 14  Malá účinnost stávajících administrativních i ekonomických nástrojů, které v současné podobě nedostatečně stimulují provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší k dalšímu snižování emisí znečišťujících látek  Stávající administrativní nástroje je třeba vhodně propojit a rozšířit s cílem připravit vhodné ekonomické nástroje, jež budou stimulovat provozovatele k ekologickému chování  Z provedených sektorových analýz jednoznačně vyplývá, že v oblasti emisí stropových znečišťujících látek je třeba se orientovat na:  sektory veřejné i průmyslové energetiky (NO x a SO 2 )  dopravy (NO x )  chemického průmyslu a výroby barev (VOC) Z ČEHO BY PODLE MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚLA VYCHÁZET NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ?

16 15 JAKÉ BYLY NEJASNOSTI A PROBLÉMY PŘI APLIKACI ZAVÁDĚNÝCH NOVÝCH DANÍ NA ENERGIE DO PRAXE?  Prokazování výše spalného tepla v původním vzorku u pevných paliv  Definice rozsahu spotřeby komodity, která splňuje podmínky pro osvobození od daně  Podklady k žádosti o povolení k nabytí osvobozené elektřiny od daně  Ekologicky šetrná elektřina  Rozsah ztrát při přenosu, přepravě nebo distribuci elektřiny a plynu  Zahájení účinnosti nově zaváděných daní  Opravy fakturovaných objemů a daně na příslušnou komoditu

17 16 CO MŮŽEME V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ V OBLASTI DANÍ NA ENERGIE OČEKÁVAT?  „Technická“ novela zákona 261/2007 Sb.  Příprava 2. etapy zavádění (novelizace) tzv. „ekologických daní“  poplatky za znečišťování ovzduší  odpisová politika  dotace  Novelizace směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny

18 17 JAKÉ LZE OČEKÁVAT ZMĚNY PŘI NOVELIZACI SMĚRNICE 2003/96/ES?  Daň z energetických produktů a elektřiny by měla být rozdělena na dvě složky, energetickou a emisní složku daně  Na subjekty, které jsou zahrnuty do systému obchodování s emisními povolenkami, by se neměla vztahovat emisní složka daně  Zatížit emisní složkou daně více nepodnikatelský sektor v zájmu zachování konkurenceschopnosti podniků v EU  I po rozdělení na dvě složky by mohla být celková úroveň zdanění energetických produktů a elektřiny ponechána přibližně na dosavadní úrovni  Mělo by být zohledněn současný vývoj v oblasti biopaliv

19 ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY září - říjen 2008 Odborný energetický seminář JAN KANTA ředitel útvaru Legislativa a trh


Stáhnout ppt "ENERGETIKA AKTUÁLNÍ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ V OBLASTI ENERGETIKY A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY září - říjen 2008 Odborný energetický seminář JAN KANTA ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google