Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test z biologie 2006 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří: a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test z biologie 2006 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří: a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace."— Transkript prezentace:

1

2 Test z biologie 2006

3 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří: a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace c. utváření jádra d. struktura biomembrán e. žádná odpověď není správná

4 2. Které z uvedených historických dat je správné: a.Robert Koch objevil v r. 1952 původce tuberkulózy b.J.D.Watson a F.Crick objevili v r. 1962 dvouvláknovou strukturu DNA c.V r. 1997 bylo publikováno narození prvního klonovaného zvířete – ovce Dolly d.Louis Pasteur prokázal v r. 1776, že kvašení je způsobeno mikroorganismy e.žádná odpověď není správná

5 3. Strukturu deoxyribonukeové kyseliny objasnili v r. 1953 a.H. Krebs b.J.D.Watson a F. Crick c.L.C.Pauling d.H.G.Khorana e.žádná odpověď není správná

6 4. Schopnost autoreprodukce je jednou z vlastností, kterou mají viry společnou se živými systémy. Viry se tedy mohou množit: a.in vitro v přítomnosti nukleotidů a aminokyselin b.in vitro v přítomnosti nukleotidů, aminokyselin a ATP c.i v buňce mrtvé d.jen v buňce metabolicky aktivní e.žádná odpověď není správná

7 5. Které z uvedených výpovědí není správná a.v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou b.primárním účinkem zvýšení teploty na molekulu bílkoviny je zhroucení její terciární struktury c.mezi makrobiogenní prvky patří H,C,N,Cu,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d.deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami e.žádná odpověď není správná

8 6. Ve které z uvedených kombinací jsou živé systémy seřazeny podle jejich stupně organizovanosti a.orgán – tkáň – buňka – organismus b.buňka – orgán – tkáň – orgánová soustava c.buňka – orgán – organismus – společenství organismů d.tkáň – orgán – organismus – buňka e.žádná odpověď není správná

9 7. Mezi nebuněčné organismy patří: a.mykoplasmata b.ricketsie c.bakteriofágy d.spirily e.žádná odpověď není správná

10 8. Který z uvedených vědeckých poznatků má nejstarší datum objevu: a.produkce lidského insulinu v bakteriích b.naklonování ovečky Dolly c.přečtení úplné sekvence lidského genomu d.rozluštění genetického kódu e.žádná odpověď není správná

11 9. Rychlost difúze molekul přes plazmatickou membránu závisí na: a.koncentraci ATP v cytoplazmě b.na koncentračním spádu c.aktivitě transportních proteinů d.aktivitě membránových enzymů e.žádná odpověď není správná

12 10. DNA se v buňce vyskytuje: a.v jádře b.v lyzosomech c.v ribosomech d.v endoplasmatickém retikulu e.žádná odpověď není správná

13 11. Při srovnání diferencované buňky organismu se zygotou, z níž se organismus vyvinul, zjišťujeme, že mají obě: a.různý genom b.stejný genom c.stejné mRNA molekuly d.stejný fenotyp e.žádná odpověď není správná

14 12. Pravidelnou součástí bakteriální buňky jsou: a.buněčná stěna b.mitochondrie c.jádro obalené membránou d.vakuoly e.žádná odpověď není správná

15 13. Sled jednotlivých fází buněčného cyklu je: a.G1 – G2 – S – M b.S – G1 – G2 – M c.M – G1 – G2 – S d.G1 – S – G2 – M e.žádná odpověď není správná

16 14. Tloušťka tyčinkových baktérií buňky je řádově: a.10 –1 mm – 10 – 2 mm b.10 –2 mm – 10 – 3 mm c.10 –3 mm – 10 – 4 mm d.10 –4 mm – 10 – 5 mm e.žádná odpověď není správná

17 15. Bičík eukaryontních buněk má strukturální základ podobný: a.bičíku bakteriální buňky b.svazku mikrofilament c.bičíku bakteriofága d.řasinkám e.žádná odpověď není správná

18 16. Která z buněk lidského těla by mohla být pozorovatelná pouhým okem: a.buňka příčně pruhovaného svalu b.buňka motorického neuronu c.zralý oocyt d.makrofág ze zánětlivého ložiska e.žádná odpověď není správná

19 17. Ve kterých buněčných strukturách probíhá syntéza bílkovin: a.v lyzosomech b.ve vakuolách rostlinných buněk c.v mitochondriích a chloroplastech d.v plazmatické membráně e.žádná odpověď není správná

20 18. K replikaci jaderné DNA dochází: a.v G1 fázi b.v G2 fázi c.v M fázi d.v G0 fázi e.žádná odpověď není správná

21 19. Který z uvedených desoxyribonukleotidů je při replikaci DNA komplementární k T: a.U b.T c.A d.C e.žádná odpověď není správná

22 20. Alfa helix a beta skládaný list jsou dvě z možnosti uspořádání: a.primární struktury bílkovin b.sekundární struktury bílkovin c.lineárních polysacharidů d.nukleových kyselin e.žádná odpověď není správná

23 21. K živým buňkám byl do kultivačního média přidán 14 C- uracil, který se včleňuje do nově syntetizované RNA. Místo syntézy RNA lze určit technikou radiografie. Nad kterými buněčnými strukturami se objeví zrníčka stříbra, ukazující místo RNA syntézy? a.lyzosomy b.Golgiho aparát c.ribosomy d.jadérko

24 22. Podstatou vzájemné komplementarity obou polynukleotidových řetězců DNA molekuly jsou: a.dvě vodíkové vazby mezi A-T a tři vodíkové vazby mezi C-G b.dvě vodíkové vazby mezi C-G a tři vodíkové vazby mezi A-T c.fosfodiesterové vazby mezi deoxyribózou a kyselinou fosforečnou nukleotidů A-T a G-C d.specifické hydrofobní interakce mezi A-T a G- C e.žádná odpověď není správná

25 23. Molekula glukózy je ve vztahu ke škrobu stejně jako: a.steroid k lipidu b.nukleotid k nukleové kyselině c.protein k aminokyselině d.sacharóza ke škrobu e.žádná odpověď není správná

26 24. Cytokineze je: a.pohyb buňky pomocí panožek b.rozdělení mateřské buňky na dvě buňky dceřinné c.pohyb buňky pomocí bičíku d.rozdělení jádra e.žádná odpověď není správná

27 25. Semiautonomní organely eukaryontní buňky: a.mají schopnost omezeně se množit mimo buňku b.využívají ke svému dělení dělící vřeténko c.mají vlastní endoplasmatické retikulum d.mají svou vlastní DNA e.žádná odpověď není správná

28 26. Mezi semiautonomní organely eukaryontní buňky patří: a.endoplasmatické retikulum a jaderný obal b.mitochondrie a chloroplasty c.vakuoly plasmatických membrán a Gogiho aparát d.jaderný obal a plasmatická membrána e.žádná odpověď není správná

29 27. Fagocytóza je schopnost některých buněk: a.pohlcovat pevné částice, např. bakterie b.tvořit protilátky c.shlukovat lymfocyty d.pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky e.žádná odpověď není správná

30 28. Plasmolýza je: a.reakce rostlinné buňky na hypertonický roztok b.reakce živočišné buňky na hypertonický roztok c.reakce rostlinné buňky na hypotonický roztok d.osmotická lýza červených krvinek e.žádná odpověď není správná

31 29. Živočišné buňky mají na povrchu: a.plasmatickou membránu b.buněčnou stěnu c.vrstvu osku d.kutinové pouzdro e.žádná odpověď není správná

32 30. Dělící vřeténko vzniká: a.v S fázi buněčného cyklu b.v interfázi buněčného cylu c.v profázi mitózy d.v anafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

33 31. Karyokineze je: a.proces dělení jádra v M fázi buněčného cyklu b.proces zaškrcování cytoplasmy na konci M fáze buněčného cyklu c.pohyb buněčného jádra v ose buňky v průběhu G1 fáze buněčného cyklu d.rotační pohyb jádra v interfázi

34 32. Pinocytóza je schopnost buněk: a.pohlcovat pevné částice, např. bakterie b.tvořit dlouhé výběžky cytoplasmy c.shlukovat lymfocyty d.pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky e.žádná odpověď není správná

35 33. Plasmolýzu lze snadno demonstrovat na rostlinné buňce a.z důvodů specifické struktury rostlinné plasmatické membrány b.protože osmotické jevy se vyskytují jen u rostlin c.protože v živočišné buňce nejsou zřetelné vakuoly d.protože v rostlinné buňce je patrno oddělení plasmatické membrány od buněčné stěny e.žádná odpověď není správná

36 34. Plasmatická membrána je tvořena: a.pouze vrstvou glykokalyx b.dvojvrstvou fosfolipidů s bílkovinami c.jednou vrstvou fosfolipidů a cukry d.pouze bílkovinami a cukry e.žádná odpověď není správná

37 35. Mezi membránové organely nepatří: a.lyzosomy b.endoplasmatické retikulum c.ribosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

38 36. Tloušťka plasmatické membrány je přibližně: a.0,75 nm b.7,5 nm c.75 nm d.7,5 μm e.žádná odpověď není správná

39 37. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? a.jádrochlorofylsyntéza ATP b.cytoplasmamethioninsyntéza bílkovin c.Golgiho aparáturacil syntéza RNA d.vakuolavitamín Cbuněčné oxidace e.žádná odpověď není správná

40 38. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? a.jádroglukózasyntéza polysacharidů b.lyzosomhistidinproteosyntéza c.mitochondriecytochromsyntéza nukleových kyselin d.plastidyuracilsyntéza RNA e.žádná odpověď není správná

41 39. Bičík, tvořený svazky mikrotubulů, je orgánem pohybu u: a.bakteriofágů b.prvoků c.baktérií d.améb e.žádná odpověď není správná

42 40. Strukturálním základem bičíku eukaryontních buněk jsou: a.mikrotubuly b.mikrofilamenta c.polysacharidy d.glykoproteiny e.žádná odpověď není správná

43 41. Endocytózou rozumíme a.proces vylučování látek z buňky b.pasivní příjem molekul buňkou c.aktivní transport makromolekul a pevných částí do buňky d.samonatrávení buněčného obsahu e.žádná odpověď není správná

44 42. Proces endocytózy se uskutečňuje a.pomocí průduchů b.vytvářením iontových kanálů v plasmatické membráně c.tvorbou vchlípenin v plasmatické membráně d.uvolněním hydrolytických enzymů z lyzosomů e.žádná odpověď není správná

45 43. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrotubulech: 1.jsou jednou z komponent cytoskeletu 2.jsou tvořeny aktinem 3.tvoří strukturální základ dělícího vřeténka 4.jsou tvořeny bílkovinou tubulinem Která tvrzení jsou správná? a.tvrzení 1 a 2 b.tvrzení 1,3 a 4 c.tvrzení 3 a 4 d.tvrzení 1,2 a 3 e.žádná odpověď není správná

46 44. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrofilamentech: 1.jsou tvořeny bílkovinou tubulinem 2.podílí se na amébovitém pohybu buňky 3.podílí se na bičíkovitém pohybu buňky 4.jsou tvořeny bílkovinou aktinem Která tvrzení jsou správná? a.tvrzení 1,2 a 3 b.tvrzení 2,3 a 4 c.tvrzení 1 a 2 d.tvrzení 2 a 4 e.žádná odpověď není správná

47 45. Karyokineze a.je součást M fáze buněčného cyklu b.může být indukována i v G1 fázi c.je uskutečňována zaškrcením jádra d.probíhá pouze u buněk s centriolem e.žádná odpověď není správná

48

49 46. Které z tvrzení o „semiautonomních“ organelách neodpovídá definici semiautonomie: a.mitochondrie se dělí v cytoplasmě nezávisle na S fázi buněčného cyklu b.chloroplasty i mitochondrie obsahují vlastní DNA, mRNA a ribosomy c.po dodání nukleotidů, aminokyselin a ATP se mohou mitochondrie množit i in vitro d.semiautonomní organely mají svůj vlastní proteosyntetický aparát e.žádná odpověď není správná

50 47. Která z výpovědí o plasmatické membráně neodpovídá skutečnosti: a.plasmatická membrána tvoří semipermeabilní bariéru buňky b.plasmatické membrána je nepropustná pro molekuly vody c.plasmatická membrána prokaryontů obsahuje enzymy dýchacího řetězce d.plasmatická membrána některých buněk obsahuje specifické protilátky e.žádná odpověď není správná

51 48. Dělící vřeténko, důležité pro rozdělení genetického materiálu buňky vzniká v: a.S fázi buněčného cyklu b.interfázi buněčného cyklu c.profázi mitózy d.anafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

52 49. Pořadí fází buněčného cyklu je následující: a.G1,G2,S,M b.G1,S,G2,M c.G0,G1,G2,M d.G1,G2,S,cytokinese e.žádná odpověď není správná

53 50. Na biochemickém rozkladu přijatých látek se v buňce podílí: a.endoplasmatické retikulum b.Golgiho aparát c.lyzosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

54 51. Golgiho aparát je jednou z organel: a.sekreční dráhy b.syntézy proteinů c.syntézy fosfolipidů d.endocytózy e.žádná odpověď není správná

55 52. Které tvrzení o centriolu neodpovídá současným poznatkům biologie buňky: a.je součástí centrosomu b.jeho strukturálním základem jsou mikrotubuly c.je organizační strukturou pro dělící vřeténko d.je umístěn v primární konstrikci chromozómu e.žádná odpověď není správná

56 53. Koncentrace rozpuštěných látek v erytrocytu je asi 2%. Přes jeho plasmatickou membránu nemůže pronikat sacharóza, avšak voda a močovina ano. Ve kterém z uvedených roztoků se projeví nejvíce osmotické svraštění erytrocytů: a.v hypertonickém roztoku sacharózy b.v hypotonickém roztoku sacharózy c.v čisté vodě d.v hypotonickém roztoku močoviny e.žádná odpověď není správná

57 54. Mikrofotografie dělící se myší buňky (2n=40) ukazuje 40 chromosomů, z nichž každý je tvořen 2 zřetelnými chromatidami. Kterou fázi buněčného cyklu tato mikrofotografie zachycuje? a.profázi meiosy I. b.anafázi meiosy II. c.profázi mitózy d.metafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

58 55. V cytoplasmě améby jsme mikroskopicky zjistili zrníčka škrobu. jakým mechanismem se zrníčka dostala do buňky? a.endocytózou b.exocytózou c.vznikla polymerací gukózových molekul d.vznikla přeměnou zrníček glykogenu e.žádná odpověď není správná

59 56. Endosymbiotická teorie vzniku eukaryontníchbuněk vysvětluje ůvod mitochondrií a chloroplastů z prokaryontů. Který z uvedených poznatků není správný a tedy tuto představu nepodporuje: a.mitochondrie a chloroplasty mají velikost, která odpovídá prokaryontnímbuňkám b.mitochondrie a chloroplasty mají vlastní DNA, zpravidla ve formě cirkulárního chromosomu c.ribosomy mitochondrií a chloroplastů mají stejnou velikost jako ribosomy prokaryontních buněk d.po isolaci z buňky se mitochondrie a chloroplasty mohou dělit podobně jako prokaryontní buňky e.žádná odpověď není správná

60 57. Které z následujících ukazatelů jsou rozhodující pro zařazení buňky mezi prokaryontní a eukaryontní: a.přítomnost či nepřítomnost buněčné stěny b.přítomnost či nepřítomnost ribosomů c.zda obsahuje nebo neobsahuje v cytoplasmě membránové organely d.zda obsahuje nebo neobsahuje chromosomy e.žádná odpověď není správná

61 58. Diktyosomy a.jsou součástí Golgiho aparátu b.jsou typickou membránovou organelou prokaryontů c.jsou proteinové agregáty, na které jsou navinuty molekuly DNA d.jsou mechanické svorky zajišťující soudržnost tkáně e.žádná odpověď není správná

62 59. Aktivní transport molekul přes plasmatickou membránu závisí na: a.polaritě přenášených molekul b.velikosti pórů v plasmatické membráně c.aktivitě přenašečových molekul v plasmatické membráně d.koncentračním spádu rozpuštěných molekul e.žádná odpověď není správná

63 60. Kterou z uvedených buněčných součástí nemůžeme pozorovat světelným mikroskopem: a.chromosomy v metafázi b.dělící vřeténko c.ribosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

64 61. Centromera je: a.dělící tělísko ležící poblíž jádra buňky b.jedna z blastomer blastuly c.tělísko v přední části hlavičky spermie d.místo spojení dvou sesterských chromosomů v metafázi e.žádná odpověď není správná

65 62. Chceme zjistit, na kterém místě se v buňce syntetizuje DNA. jednou z možností je použití radioaktivních sloučenin, které se přednostně včleňují do DNA; radioaktivní DNA se potom detekuje autoradiograficky. Kterou z uvedených radioaktivních sloučenin použijeme? a.kyselinu fosforečnou b.tymidin c.adenin d.deoxyribózu e.žádná odpověď není správná

66 63. Rozdělení replikovaného prokaryontního chromosomu je zajišťováno: a.jednoduchým dělícím vřeténkem b.sekundárně vytvořením buněčné přepážky c.růstem plasmatické membrány, ke které jsou chromosomy uchyceny d.náhodnou distribucí replikovaných cirkulárních molekul DNA e.žádná odpověď není správná

67 64. Fenotypový štěpný poměr v F2 u dihybridismu s úplnou dominancí je: a.1:1 b.1:2:1 c.9:3:3:1 d.9:4:2:1 e.žádná odpověď není správná

68 65. Chromosomy prokaryontních buněk jsou: a.tvořeny jednou, zpravidla do kruhu uzavřenou, dvouvláknovou makromolekulou DNA b.uzavřeny v jaderném obalu c.tvořeny kruhovou molekulou jednovláknové DNA d.tvořeny cirkulární molekulou dvouvláknové RNA e.žádná odpověď není správná

69 66. Alely téhož genu se od sebe liší tím, že: a.nesou informaci pro jiný protein b.jsou na chromosomech různých párů c.mají změnu v sekvenci nukleotidů d.leží na různých částech téhož chromosomu e.žádná odpověď není správná

70 67. Při křížení jedinců s genotypy AaBB x AaBB bude štěpný poměr genotypů: a.9:3:3:1 b.3:1 c.1:2:1 d.4:4:2:2:2:1:1:1:1 e.žádná odpověď není správná

71 68. Fenotyp je: a.obvykle determinován dvěma alelami b.je nezávislý na genotypu c.je u haploidních organismů totéž co genotyp d.soubor všech znaků organismu e.žádná odpověď není správná

72 69. Alela a.se vždy vyskytuje ve dvou formách b.je jednotkou fenotypu c.je konkrétní forma genu d.se vždy vyskytuje ve více než dvou formách e.žádná odpověď není správná

73 70. Homologní chromosomy mají: a.stejný tvar a stejné alely b.různý tvar a stejné alely c.stejný tvar a rozměr a různé geny d.stejný tvar a stejné geny e.žádná odpověď není správná

74 71. Při úplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově: a.shodný s AA b.shodný s aa c.mezi AA a aa d.odlišný od obou rodičů (AA, aa) e.žádná odpověď není správná

75 72. Při dihybridismu s úplnou dominancí nacházíme v F2 následujcící počet různých fenotypů: a.1 b.2 c.3 d.4 e.žádná odpověď není správná

76 73. Alely A a B pro krevní skupinu systému AB0 jsou ve vztahu: a.recesivity a dominance b.intermediarity c.kodominance d.superdominance e.žádná odpověď není správná

77 74. Má-li matka krevní skupinu 0 a otec rovněž 0, mohou mít děti krevní skupinu: a.0 b.0 a A c.0,A,AB d.0,A,AB,B e.žádná odpověď není správná

78 75. Genotyp je: a.podmíněn fenotypem b.soubor všech genů organismu c.typický gen d.je vždy užší soubor než fenotyp téhož jedince e.žádná odpověď není správná

79 76. Která z uvedených odpovědí není správná: a.v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou b.mezi biopolymery patří: polysacharidy, bílkoviny, tuky a nukleové kyseliny c.mezi makrobiogenní prvky patří: H,C,N,S,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d.deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami e.žádná odpověď není správná

80

81 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří: a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace c. utváření jádra d. struktura biomembrán e. žádná odpověď není správná

82 2. Které z uvedených historických dat je správné: a.Robert Koch objevil v r. 1952 původce tuberkulózy b.J.D.Watson a F.Crick objevili v r. 1962 dvouvláknovou strukturu DNA c.V r. 1997 bylo publikováno narození prvního klonovaného zvířete – ovce Dolly d.Louis Pasteur prokázal v r. 1776, že kvašení je způsobeno mikroorganismy e.žádná odpověď není správná

83 3. Strukturu deoxyribonukeové kyseliny objasnili v r. 1953 a.H. Krebs b.J.D.Watson a F. Crick c.L.C.Pauling d.H.G.Khorana e.žádná odpověď není správná

84 4. Schopnost autoreprodukce je jednou z vlastností, kterou mají viry společnou se živými systémy. Viry se tedy mohou množit: a.in vitro v přítomnosti nukleotidů a aminokyselin b.in vitro v přítomnosti nukleotidů, aminokyselin a ATP c.i v buňce mrtvé d.jen v buňce metabolicky aktivní e.žádná odpověď není správná

85 5. Které z uvedených výpovědí není správná a.v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou b.primárním účinkem zvýšení teploty na molekulu bílkoviny je zhroucení její terciární struktury c.mezi makrobiogenní prvky patří H,C,N,Cu,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d.deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami e.žádná odpověď není správná

86 6. Ve které z uvedených kombinací jsou živé systémy seřazeny podle jejich stupně organizovanosti a.orgán – tkáň – buňka – organismus b.buňka – orgán – tkáň – orgánová soustava c.buňka – orgán – organismus – společenství organismů d.tkáň – orgán – organismus – buňka e.žádná odpověď není správná

87 7. Mezi nebuněčné organismy patří: a.mykoplasmata b.ricketsie c.bakteriofágy d.spirily e.žádná odpověď není správná

88 8. Který z uvedených vědeckých poznatků má nejstarší datum objevu: a.produkce lidského insulinu v bakteriích b.naklonování ovečky Dolly c.přečtení úplné sekvence lidského genomu d.rozluštění genetického kódu e.žádná odpověď není správná

89 9. Rychlost difúze molekul přes plazmatickou membránu závisí na: a.koncentraci ATP v cytoplazmě b.na koncentračním spádu c.aktivitě transportních proteinů d.aktivitě membránových enzymů e.žádná odpověď není správná

90 10. DNA se v buňce vyskytuje: a.v jádře b.v lyzosomech c.v ribosomech d.v endoplasmatickém retikulu e.žádná odpověď není správná

91 11. Při srovnání diferencované buňky organismu se zygotou, z níž se organismus vyvinul, zjišťujeme, že mají obě: a.různý genom b.stejný genom c.stejné mRNA molekuly d.stejný fenotyp e.žádná odpověď není správná

92 12. Pravidelnou součástí bakteriální buňky jsou: a.buněčná stěna b.mitochondrie c.jádro obalené membránou d.vakuoly e.žádná odpověď není správná

93 13. Sled jednotlivých fází buněčného cyklu je: a.G1 – G2 – S – M b.S – G1 – G2 – M c.M – G1 – G2 – S d.G1 – S – G2 – M e.žádná odpověď není správná

94 14. Tloušťka tyčinkových baktérií buňky je řádově: a.10 –1 mm – 10 – 2 mm b.10 –2 mm – 10 – 3 mm c.10 –3 mm – 10 – 4 mm d.10 –4 mm – 10 – 5 mm e.žádná odpověď není správná

95 15. Bičík eukaryontních buněk má strukturální základ podobný: a.bičíku bakteriální buňky b.svazku mikrofilament c.bičíku bakteriofága d.řasinkám e.žádná odpověď není správná

96 16. Která z buněk lidského těla by mohla být pozorovatelná pouhým okem: a.buňka příčně pruhovaného svalu b.buňka motorického neuronu c.zralý oocyt d.makrofág ze zánětlivého ložiska e.žádná odpověď není správná

97 17. Ve kterých buněčných strukturách probíhá syntéza bílkovin: a.v lyzosomech b.ve vakuolách rostlinných buněk c.v mitochondriích a chloroplastech d.v plazmatické membráně e.žádná odpověď není správná

98 18. K replikaci jaderné DNA dochází: a.v G1 fázi b.v G2 fázi c.v M fázi d.v G0 fázi e.žádná odpověď není správná

99 19. Který z uvedených desoxyribonukleotidů je při replikaci DNA komplementární k T: a.U b.T c.A d.C e.žádná odpověď není správná

100 20. Alfa helix a beta skládaný list jsou dvě z možnosti uspořádání: a.primární struktury bílkovin b.sekundární struktury bílkovin c.lineárních polysacharidů d.nukleových kyselin e.žádná odpověď není správná

101 21. K živým buňkám byl do kultivačního média přidán 14 C- uracil, který se včleňuje do nově syntetizované RNA. Místo syntézy RNA lze určit technikou radiografie. Nad kterými buněčnými strukturami se objeví zrníčka stříbra, ukazující místo RNA syntézy? a.lyzosomy b.Golgiho aparát c.ribosomy d.jadérko

102 22. Podstatou vzájemné komplementarity obou polynukleotidových řetězců DNA molekuly jsou: a.dvě vodíkové vazby mezi A-T a tři vodíkové vazby mezi C-G b.dvě vodíkové vazby mezi C-G a tři vodíkové vazby mezi A-T c.fosfodiesterové vazby mezi deoxyribózou a kyselinou fosforečnou nukleotidů A-T a G-C d.specifické hydrofobní interakce mezi A-T a G- C e.žádná odpověď není správná

103 23. Molekula glukózy je ve vztahu ke škrobu stejně jako: a.steroid k lipidu b.nukleotid k nukleové kyselině c.protein k aminokyselině d.sacharóza ke škrobu e.žádná odpověď není správná

104 24. Cytokineze je: a.pohyb buňky pomocí panožek b.rozdělení mateřské buňky na dvě buňky dceřinné c.pohyb buňky pomocí bičíku d.rozdělení jádra e.žádná odpověď není správná

105 25. Semiautonomní organely eukaryontní buňky: a.mají schopnost omezeně se množit mimo buňku b.využívají ke svému dělení dělící vřeténko c.mají vlastní endoplasmatické retikulum d.mají svou vlastní DNA e.žádná odpověď není správná

106 26. Mezi semiautonomní organely eukaryontní buňky patří: a.endoplasmatické retikulum a jaderný obal b.mitochondrie a chloroplasty c.vakuoly plasmatických membrán a Gogiho aparát d.jaderný obal a plasmatická membrána e.žádná odpověď není správná

107 27. Fagocytóza je schopnost některých buněk: a.pohlcovat pevné částice, např. bakterie b.tvořit protilátky c.shlukovat lymfocyty d.pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky e.žádná odpověď není správná

108 28. Plasmolýza je: a.reakce rostlinné buňky na hypertonický roztok b.reakce živočišné buňky na hypertonický roztok c.reakce rostlinné buňky na hypotonický roztok d.osmotická lýza červených krvinek e.žádná odpověď není správná

109 29. Živočišné buňky mají na povrchu: a.plasmatickou membránu b.buněčnou stěnu c.vrstvu osku d.kutinové pouzdro e.žádná odpověď není správná

110 30. Dělící vřeténko vzniká: a.v S fázi buněčného cyklu b.v interfázi buněčného cylu c.v profázi mitózy d.v anafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

111 31. Karyokineze je: a.proces dělení jádra v M fázi buněčného cyklu b.proces zaškrcování cytoplasmy na konci M fáze buněčného cyklu c.pohyb buněčného jádra v ose buňky v průběhu G1 fáze buněčného cyklu d.rotační pohyb jádra v interfázi

112 32. Pinocytózy je schopnost buněk: a.pohlcovat pevné částice, např. bakterie b.tvořit dlouhé výběžky cytoplasmy c.shlukovat lymfocyty d.pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky e.žádná odpověď není správná

113 33. Plasmolýzu lze snadno demonstrovat na rostlinné buňce a.z důvodů specifické struktury rostlinné plasmatické membrány b.protože osmotické jevy se vyskytují jen u rostlin c.protože v živočišné buňce nejsou zřetelné vakuoly d.protože v rostlinné buňce je patrno oddělení plasmatické membrány od buněčné stěny e.žádná odpověď není správná

114 34. Plasmatická membrána je tvořena: a.pouze vrstvou glykokalyx b.dvojvrstvou fosfolipidů s bílkovinami c.jednou vrstvou fosfolipidů a cukry d.pouze bílkovinami a cukry e.žádná odpověď není správná

115 35. Mezi membránové organely nepatří: a.lyzosomy b.endoplasmatické retikulum c.ribosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

116 36. Tloušťka plasmatické membrány je přibližně: a.0,75 nm b.7,5 nm c.75 nm d.7,5 μm e.žádná odpověď není správná

117 37. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? a.jádrochlorofylsyntéza ATP b.cytoplasmamethioninsyntéza bílkovin c.Golgiho aparáturacil syntéza RNA d.vakuolavitamín Cbuněčné oxidace e.žádná odpověď není správná

118 38. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? a.jádroglukózasyntéza polysacharidů b.lyzosomhistidinproteosyntéza c.mitochondriecytochromsyntéza nukleových kyselin d.plastidyuracilsyntéza RNA e.žádná odpověď není správná

119 39. Bičík, tvořený svazky mikrotubulů, je orgánem pohybu u: a.bakteriofágů b.prvoků c.baktérií d.améb e.žádná odpověď není správná

120 40. Strukturálním základem bičíku eukaryontních buněk jsou: a.mikrotubuly b.mikrofilamenta c.polysacharidy d.glykoproteiny e.žádná odpověď není správná

121 41. Endocytózou rozumíme a.proces vylučování látek z buňky b.pasivní příjem molekul buňkou c.aktivní transport makromolekul a pevných částí do buňky d.samonatrávení buněčného obsahu e.žádná odpověď není správná

122 42. Proces endocytózy se uskutečňuje a.pomocí průduchů b.vytvářením iontových kanálů v plasmatické membráně c.tvorbou vchlípenin v plasmatické membráně d.uvolněním hydrolytických enzymů z lyzosomů e.žádná odpověď není správná

123 43. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrotubulech: 1.jsou jednou z komponent cytoskeletu 2.jsou tvořeny aktinem 3.tvoří strukturální základ dělícího vřeténka 4.jsou tvořeny bílkovinou tubulinem Která tvrzení jsou správná? a.tvrzení 1 a 2 b.tvrzení 1,3 a 4 c.tvrzení 3 a 4 d.tvrzení 1,2 a 3 e.žádná odpověď není správná

124 44. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrofilamentech: 1.jsou tvořeny bílkovinou tubulinem 2.podílí se na amébovitém pohybu buňky 3.podílí se na bičíkovitém pohybu buňky 4.jsou tvořeny bílkovinou aktinem Která tvrzení jsou správná? a.tvrzení 1,2 a 3 b.tvrzení 2,3 a 4 c.tvrzení 1 a 2 d.tvrzení 2 a 4 e.žádná odpověď není správná

125 45. Karyokineze a.je součást M fáze buněčného cyklu b.může být indukována i v G1 fázi c.je uskutečňována zaškrcením jádra d.probíhá pouze u buněk s centriolem e.žádná odpověď není správná

126 46. Které z tvrzení o „semiautonomních“ organelách neodpovídá definici semiautonomie: a.mitochondrie se dělí v cytoplasmě nezávisle na S fázi buněčného cyklu b.chloroplasty i mitochondrie obsahují vlastní DNA, mRNA a ribosomy c.po dodání nukleotidů, aminokyselin a ATP se mohou mitochondrie množit i in vitro d.semiautonomní organely mají svůj vlastní proteosyntetický aparát e.žádná odpověď není správná

127 47. Která z výpovědí o plasmatické membráně neodpovídá skutečnosti: a.plasmatická membrána tvoří semipermeabilní bariéru buňky b.plasmatické membrána je nepropustná pro molekuly vody c.plasmatická membrána prokaryontů obsahuje enzymy dýchacího řetězce d.plasmatická membrána některých buněk obsahuje specifické protilátky e.žádná odpověď není správná

128 48. Dělící vřeténko, důležité pro rozdělení genetického materiálu buňky vzniká v: a.S fázi buněčného cyklu b.interfázi buněčného cyklu c.profázi mitózy d.anafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

129 49. Pořadí fází buněčného cyklu je následující: a.G1,G2,S,M b.G1,S,G2,M c.G0,G1,G2,M d.G1,G2,S,cytokinese e.žádná odpověď není správná

130 50. Na biochemickém rozkladu přijatých látek se v buňce podílí: a.endoplasmatické retikulum b.Golgiho aparát c.lyzosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

131 51. Golgiho aparát je jednou z organel: a.sekreční dráhy b.syntézy proteinů c.syntézy fosfolipidů d.endocytózy e.žádná odpověď není správná

132 52. Které tvrzení o centriolu neodpovídá současným poznatkům biologie buňky: a.je součástí centrosomu b.jeho strukturálním základem jsou mikrotubuly c.je organizační strukturou pro dělící vřeténko d.je umístěn v primární konstrikci chromozómu e.žádná odpověď není správná

133 53. Koncentrace rozpuštěných látek v erytrocytu je asi 2%. Přes jeho plasmatickou membránu nemůže pronikat sacharóza, avšak voda a močovina ano. Ve kterém z uvedených roztoků se projeví nejvíce osmotické svraštění erytrocytů: a.v hypertonickém roztoku sacharózy b.v hypotonickém roztoku sacharózy c.v čisté vodě d.v hypotonickém roztoku močoviny e.žádná odpověď není správná

134 54. Mikrofotografie dělící se myší buňky (2n=40) ukazuje 40 chromosomů, z nichž každý je tvořen 2 zřetelnými chromatidami. Kterou fázi buněčného cyklu tato mikrofotografie zachycuje? a.profázi meiosy I. b.anafázi meiosy II. c.profázi mitózy d.metafázi mitózy e.žádná odpověď není správná

135 55. V cytoplasmě améby jsme mikroskopicky zjistili zrníčka škrobu. jakým mechanismem se zrníčka dostala do buňky? a.endocytózou b.exocytózou c.vznikla polymerací gukózových molekul d.vznikla přeměnou zrníček glykogenu e.žádná odpověď není správná

136 56. Endosymbiotická teorie vzniku eukaryontníchbuněk vysvětluje ůvod mitochondrií a chloroplastů z prokaryontů. Který z uvedených poznatků není správný a tedy tuto představu nepodporuje: a.mitochondrie a chloroplasty mají velikost, která odpovídá prokaryontnímbuňkám b.mitochondrie a chloroplasty mají vlastní DNA, zpravidla ve formě cirkulárního chromosomu c.ribosomy mitochondrií a chloroplastů mají stejnou velikost jako ribosomy prokaryontních buněk d.po isolaci z buňky se mitochondrie a chloroplasty mohou dělit podobně jako prokaryontní buňky e.žádná odpověď není správná

137 57. Které z následujících ukazatelů jsou rozhodující pro zařazení buňky mezi prokaryontní a eukaryontní: a.přítomnost či nepřítomnost buněčné stěny b.přítomnost či nepřítomnost ribosomů c.zda obsahuje nebo neobsahuje v cytoplasmě membránové organely d.zda obsahuje nebo neobsahuje chromosomy e.žádná odpověď není správná

138 58. Diktyosomy a.jsou součástí Golgiho aparátu b.jsou typickou membránovou organelou prokaryontů c.jsou proteinové agregáty, na které jsou navinuty molekuly DNA d.jsou mechanické svorky zajišťující soudržnost tkáně e.žádná odpověď není správná

139 59. Aktivní transport molekul přes plasmatickou membránu závisí na: a.polaritě přenášených molekul b.velikosti pórů v plasmatické membráně c.aktivitě přenašečových molekul v plasmatické membráně d.koncentračním spádu rozpuštěných molekul e.žádná odpověď není správná

140 60. Kterou z uvedených buněčných součástí nemůžeme pozorovat světelným mikroskopem: a.chromosomy v metafázi b.dělící vřeténko c.ribosomy d.mitochondrie e.žádná odpověď není správná

141 61. Centromera je: a.dělící tělísko ležící poblíž jádra buňky b.jedna z blastomer blastuly c.tělísko v přední části hlavičky spermie d.místo spojení dvou sesterských chromosomů v metafázi e.žádná odpověď není správná

142 62. Chceme zjistit, na kterém místě se v buňce syntetizuje DNA. jednou z možností je použití radioaktivních sloučenin, které se přednostně včleňují do DNA; radioaktivní DNA se potom detekuje autoradiograficky. Kterou z uvedených radioaktivních sloučenin použijeme? a.kyselinu fosforečnou b.tymidin c.adenin d.deoxyribózu e.žádná odpověď není správná

143 63. Rozdělení replikovaného prokaryontního chromosomu je zajišťováno: a.jednoduchým dělícím vřeténkem b.sekundárně vytvořením buněčné přepážky c.růstem plasmatické membrány, ke které jsou chromosomy uchyceny d.náhodnou distribucí replikovaných cirkulárních molekul DNA e.žádná odpověď není správná

144 64. Fenotypový štěpný poměr v F2 u dihybridismu s úplnou dominancí je: a.1:1 b.1:2:1 c.9:3:3:1 d.9:4:2:1

145 65. Chromosomy prokaryontních buněk jsou: a.tvořeny jednou, zpravidla do kruhu uzavřenou, dvouvláknovou makromolekulou DNA b.uzavřeny v jaderném obalu c.tvořeny kruhovou molekulou jednovláknové DNA d.tvořeny cirkulární molekulou dvouvláknové RNA e.žádná odpověď není správná

146 66. Alely téhož genu se od sebe liší tím, že: a.nesou informaci pro jiný protein b.jsou na chromosomech různých párů c.mají změnu v sekvenci nukleotidů d.leží na různých částech téhož chromosomu e.žádná odpověď není správná

147 67. Při křížení jedinců s genotypy AaBB x AaBB bude štěpný poměr genotypů: a.9:3:3:1 b.3:1 c.1:2:1 d.4:4:2:2:2:1:1:1:1 e.žádná odpověď není správná

148 68. Fenotyp je: a.obvykle determinován dvěma alelami b.je nezávislý na genotypu c.je u haploidních organismů totéž co genotyp d.soubor všech znaků organismu e.žádná odpověď není správná

149 69. Alela a.se vždy vyskytuje ve dvou formách b.je jednotkou fenotypu c.je konkrétní forma genu d.se vždy vyskytuje ve více než dvou formách e.žádná odpověď není správná

150 70. Homologní chromosomy mají: a.stejný tvar a stejné alely b.různý tvar a stejné alely c.stejný tvar a rozměr a různé geny d.stejný tvar a stejné geny e.žádná odpověď není správná

151 71. Při úplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově: a.shodný s AA b.shodný s aa c.mezi AA a aa d.odlišný od obou rodičů (AA, aa) e.žádná odpověď není správná

152 72. Při dihybridismu s úplnou dominancí nacházíme v F2 následujcící počet různých fenotypů: a.1 b.2 c.3 d.4 e.žádná odpověď není správná

153 73. Alely A a B ro krevní skupinu systému AB0 jsou ve vztahu: a.recesivity a dominance b.intermediarity c.kodominance d.superdominance e.žádná odpověď není správná

154 74. Má-li matka krevní skupinu 0 a otec rovněž 0, mohou mít děti krevní skupinu: a.0 b.0 a A c.0,A,AB d.0,A,AB,B e.žádná odpověď není správná

155 75. Genotyp je: a.podmíněn fenotypem b.soubor všech genů organismu c.typický gen d.je vždy užší soubor než fenotyp téhož jedince e.žádná odpověď není správná

156 76. Která z uvedených odpovědí není správná: a.v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou b.mezi biopolymery patří: polysacharidy, bílkoviny, tuky a nukleové kyseliny c.mezi makrobiogenní prvky patří: H,C,N,S,O,Na,K,Cl,Mg,Fe d.deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami e.žádná odpověď není správná


Stáhnout ppt "Test z biologie 2006 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří: a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google