Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Datové struktury a algoritmy Část 5 Abstraktní datové typy Petr Felkel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Datové struktury a algoritmy Část 5 Abstraktní datové typy Petr Felkel."— Transkript prezentace:

1 Datové struktury a algoritmy Část 5 Abstraktní datové typy Petr Felkel

2 Data structures and algorithms Part 5 Abstract data types Petr Felkel

3 3 / 61 DSA Abstraktní datové typy Abstrahují od jak? Jak jsou data zobrazena v paměti… Jak jsou prováděny operace… Zdůrazňují co? Co s nimi operace s daty provádějí nezávisle na konkrétní implementaci

4 4 / 61 DSA Abstract data types Abstract from: How? How is the data stored in memory? How are the operations executed? Emphasize: What? What do the operations do with the data (independent of any particular implementation)?

5 5 / 61 DSA Abstraktní datové typy Fronta (Queue) Zásobník (Stack) Pole (Array) Tabulka (Table) Seznam (List) Strom (Tree) Množina (Set)

6 6 / 61 DSA Seznam (List) Posloupnost údajů Ukazovátko Pouze v místě ukazovátka lze přidat / zrušit / aktualizovat prvek Homogenní, lineární, dynamická

7 7 / 61 DSA List (Seznam) Sequence of items Marker Insert, delete, update only where points the marker Homogeneous, linear, dynamic

8 8 / 61 DSA List (Seznam) List Elem readinit Bool Nat insert empty, full delete, first,last next,prev length

9 9 / 61 DSA List (Seznam) init: -> List insert(_,_): Elem, List -> List read(_): List -> Elem delete(_), first(_), last(_) next(_), prev(_): List -> List length(_): List -> Nat empty(_), full(_) atbeg(_), atend(_): List -> Bool

10 10 / 61 DSA List (Seznam) Pomocný druh Seq = posloupnost bez ukazovátka Pomocné operace: new: -> Seq... prázdná posloupnost cons(_,_): Elem, Seq -> Seq cons2(_,_): Elem, List -> List... vlož do čela mark(_): Seq -> List... ukaz. do čela

11 11 / 61 DSA List (Seznam) cons2( a, cons2( b, mark( cons( c, cons( d, new ))))) a b c d Example:

12 12 / 61 DSA List – insert Where to insert? Where to leave the marker? a b c d x x x x

13 13 / 61 DSA List – delete Where to leave the marker? a b d a b c d a b d On the next On the previous

14 14 / 61 DSA var: x,y:Elem, s:Seq, l:List init = mark( new ) insert( x, mark(s) ) = cons2( x, mark(s))... Insert BEFORE the pointer insert( x, cons2( y, l ))= cons2( y, insert( x, l )) List (Seznam) x x x x y y

15 15 / 61 DSA delete( init ) = init delete( mark( cons( x, s))) = mark( s )... delete by the pointer delete( cons2( x, l )) = cons2( x, delete( l ))... delete by the pointer List (Seznam) x x x

16 16 / 61 DSA List (Seznam) next( init ) = init next( mark( cons( x, s ) ) ) = cons2( x, mark( s ) ) next( cons2( x, l ) ) = cons2( x, next( l ) ) xx xx... pointer move..no change before

17 17 / 61 DSA List (Seznam) prev( mark(s) ) = mark(s) prev( cons2( x, mark( s ) ) ) = mark( cons( x, s )) prev( cons2( x, cons2( y, l ))) = cons2( x, prev( cons2( y, l ))) xx... move inside y xx... move by head y

18 18 / 61 DSA List (Seznam) first( mark(s) ) = mark(s) first( cons2( x, l ) ) = first( prev( cons2( x, l ) ) ) xx... move step by step to front... no move by head

19 19 / 61 DSA List (Seznam) last( init ) = init last( mark( cons( x, s ) ) ) = cons2( x, last( mark( s ) ) ) last( cons2( x, l ) ) = cons2( x, last( l ) ) xx xx... move back …no change before

20 20 / 61 DSA List (Seznam) read( init ) = error_elem read( cons2( x, l ) = read( l ) read( mark( cons( x, s ))) = x

21 21 / 61 DSA List (Seznam) length( init ) = 0 length( cons2( x, l )) = succ( length( l ) ) length( mark( cons( x, s ))) = succ( length( mark( s )))... elements before the pointer... elements after the pointer

22 22 / 61 DSA List (Seznam) empty( l ) = ( length( l ) == 0 ) full( l ) = ( length( l ) == max ) atbeg( mark( s )) = true atbeg( cons2( x, l )) = false atend( mark( new)) = true atend( mark( cons( x, s )))= false atend( cons2( x, l )) = atend( l )

23 23 / 61 DSA List implementation In Array O(n) insert, delete O(1) first, last, prev, next In Array (head) 123045 BACD tailpoint 123045 BACD (tail)point (head) Stacks in Array O(1) insert, delete, prev, next O(n) first, last, … BA C D point

24 24 / 61 DSA List implementation O(1) insert, O(1)..O(n) delete O(1) first, last, prev, next - memory for pointers In Dynamic memory tail head BCA point len 3 tail head BCA point len 3 tail head point len BCA 3 Linked list Double linked list Circular double linked list

25 25 / 61 DSA List implementation tail head BCA point len 3 Linked list list::insert( elem x ) { item *help = new item; if( point == NULL ){ //point behind help->next = NULL; help->val = x; if( tail == NULL ) //empty list head = help; else //add at end tail->next = help; tail = help; } //point still points behind list! else { //point in the list - trick help->val = point->val; help->next = point->next; point->next = help; point->val = x; point = help; } len++; } tail head xCA point len 3 B help

26 26 / 61 DSA List implementation Linked list list::delete( ) { item *help; if( point != NULL ){ //behind ignore if( point->next == NULL ) { //last help = head; //find predecessor while( help->next != point ) help = help->next; } help->next = NULL; point = NULL; delete( tail ); tail = help; } else {// trick: skip predec.search help = point->next; *point = *help; if( help == tail ) tail = point; delete( help ); } len--; } tail head BCA point len 3 help tail head BDA point len C help 4 BDAD 3 tail head point len

27 27 / 61 DSA List implementation tail head BCA point len 3 Linked list list::prev( ) { item *help; if( point != head){//point can move help = head; while( help->next != point ) help = help->next; point = help; } tail head xCA point len 4 B help

28 28 / 61 DSA List implementation tail head BCA point len 3 Double linked list list::prev( ) { item *help; if( point != head){//point can move point = point->prev; } Prev is the only place to save!

29 29 / 61 DSA List implementation tail head BCA point len 3 Double linked list list::delete( ) { item *help; if( point != NULL ){ //behind ignore help = point->next ; if( head == point ) //first elem head = help; if( tail == point ) //last elem tail = tail->prev; if( help != NULL ) //update prev help->prev = point->prev; //update next if( point->prev != NULL ); point->prev->next = help; delete( point ); point = help; len--; }

30 30 / 61 DSA List implementation point len BC A 3 Circular double linked list tail head list::delete( ) { item *help; if( point != list ){ //not at end point->prev->next = point->next; point->next->prev = point->prev; help = point; point = point->next; delete( help ); len--; } list::prev( ) { if( !atBegin() ) //point!=list->head point = point->prev; } list help

31 31 / 61 DSA Abstraktní datové typy Fronta (Queue) Zásobník (Stack) Pole (Array) Tabulka (Table) Seznam (List) Strom (Tree) Množina (Set)

32 32 / 61 DSA Strom (Tree) Kdy? řazení, vyhledávání, vyhodnocování výrazů,... acyklický souvislý graf kořenový strom orientovaný strom, zvláštní uzel - kořen kořen spojen se všemi uzly orient. cestou binární strom - má 0, (1), 2 následníky uspořádaný binární strom - dvojice a jsou uspořádány

33 33 / 61 DSA Tree (Strom) When? sorting, searching, evaluation of expressions,... acyclic connected graph root tree oriented tree, special node - root root connected to all nodes by oriented path binary tree - has 0, (1), 2 successors ordered binary tree - pairs and are ordered

34 34 / 61 DSA Strom (Tree) uzel - více následníků binární strom - 2 následníci následník - opět strom homogenní, nelineární, dynamická

35 35 / 61 DSA Tree (Strom) node - more successors binary tree - 2 successors successor - also a tree homogeneous, nonlinear, dynamic

36 36 / 61 DSA Binární strom (Tree) Tree Elem infoempty Bool cons null left, right leaf setleft, setright

37 37 / 61 DSA Binární strom (Tree) empty: -> Tree leaf(_): Elem -> Tree cons(_,_,_): Elem, Tree, Tree ->Tree left(_), right(_): Tree -> Tree null(_): Tree -> Bool setleft, setright(_,_): Tree, Tree -> Tree setinfo( Tree, Elem ): -> Tree info(_): Tree -> Elem

38 38 / 61 DSA Binární strom (Tree) var x: Elem; a,b,t: tree leaf( x ) = cons( x, empty, empty) left( empty ) = error_tree left( cons( x, a, b)) = a right( empty ) = error_tree right( cons( x, a, b)) = b

39 39 / 61 DSA Binární strom (Tree) null( empty ) = true null( cons( x, a, b)) = false setleft( empty, t ) = error_tree setleft( cons( x, a, b ), t ) = cons( x, t, b ) setright( empty, t ) = error_tree setright( cons( x, a, b ), t ) = cons( x, a, t )

40 40 / 61 DSA Binární strom (Tree) setinfo( empty, x ) = error_tree setinfo( cons( x, a, b ), y ) = cons( y, a, b ) info( empty ) = error_elem info( cons( x, a, b ) ) = x

41 41 / 61 DSA Abstraktní datové typy Fronta (Queue) Zásobník (Stack) Pole (Array) Tabulka (Table) Seznam (List) Strom (Tree) Množina (Set)

42 42 / 61 DSA Parametrické datové typy Nové typy obohacováním původních o druhy a operace často stejné, jen nad jinými základy liší se jen některými prvky => parametrický datový typ odlišné prvky - parametry

43 43 / 61 DSA Množina typ: MNOŽINA( ELEMENT ) parametr: typ prvků ELEMENT požadavky na parametr: druhy: Elem operace: eq(_,_): Elem, Elem -> Bool použité typy: ELEMENT, přirozená čísla, logické hodnoty druhy: Elem, Bool, Set, Nat

44 44 / 61 DSA Množina operace: []: Set (prázdná množina) ins(_,_): Elem,Set ->Set (vložení prvku) del(_,_): Elem,Set ->Set (zrušení -“- ) in(_,_) : Elem,Set ->Bool (test přísluš.) card(_) : Set->Nat (počet prvků)

45 45 / 61 DSA Množina bez opakování proměnné: s: Set, x,y: Elem axiomy: ins(x,s) = if in(x,s) then s del(x,[])=[] del(x,ins(y,s))= if eq(x,y) then del(x,s) else ins(y,del(x,s)) bez opakování prvků nezáleží na pořadí vkládání

46 46 / 61 DSA Množina bez opakování axiomy: (pokračování) in(x,[]) = false in(x,ins(y,s))= if eq(x,y)then true else in(x,s) card([]) = 0 card(ins(x,s)) = if(in(x,s)) card(s) else succ(card(s))

47 47 / 61 DSA Množina bez opakování axiomy: (pokračování) eq([],[]) = true eq([], ins(x, t)) = false eq(s,t) = eq(t,s) eq(ins(x,s),t) = if in(x,s) then eq(s,t) else if in(x,t) then eq(s,del(x,t)) else false bez opakování prvků

48 48 / 61 DSA Abstraktní datové typy Fronta (Queue) Zásobník (Stack) Pole (Array) Tabulka (Table) Seznam (List) Strom (Tree) Množina (Set)

49 49 / 61 DSA Appendix A Bool example

50 50 / 61 DSA Bool data type - signature Logical value - Bool Diagram: Symbolic: see next slide true,false Bool and,eq not

51 51 / 61 DSA Bool data type - signature Logical value - Bool Symbolic: druhy: Bool operace: true,false: Bool (constants, nulary) not: Bool -> Bool (unary operation) and: Bool,Bool -> Bool (binary) eq : Bool,Bool -> Bool

52 52 / 61 DSA Bool data type - signature Prefix notation and(_,_): Bool,Bool -> Bool Infixový notation _&_: Bool,Bool -> Bool priority: not,and... Must be stated explicitly

53 53 / 61 DSA Bool data type - axioms var x,y: Bool not(true) = false negation not(false) = true and(x, true) = x and(x,false) = falselogical AND and(x,y) = and(y,x) or(x, true) = true or(x,false) = xlogical OR or(x,y) = or(y,x)

54 54 / 61 DSA Bool data type - axioms Equality - ver. 1 eq(true, true) = true eq(true,false) = false eq(false, true) = false eq(false,false) = true

55 55 / 61 DSA Bool data type - axioms Equality - ver. 2 eq(x, true) = x eq(x, false) = not(x) eq(x, y) = eq(y, x)

56 56 / 61 DSA Appendix B - Expressions a) constant: f (where f is nulary operation declared: f:d) b) variable: x (where f is a variable declared var x:d) c) operation – prefix notation: f(t1,t2,... tn) (where f is n-ary operation declared: f: d1, d2,..., dn -> d and t1, t2,..., tn are expressions of sorts d1, d2,..., dn) d) operace – infix notation : t1 f1 t2 f2...fn tn+1 (where f (n+1)-ary operation declared _f1_f2_..._fn : d1, d2,..., dn+1 -> d and t1, t2,..., tn+1 expressions of sorts d1, d2,..., dn+1) e) brackets: (t) (where t is an expression of sort d) f) other notations are not expressions.

57 57 / 61 DSA Expressions (cont.): Herbrand’s universum for a given signature = set of all expressions on given signature Example: {true, false, not(true), not(false), not(not(true)),...} Two classes of equivalence (describe the same value) {true, not(false), not(not(true)),...}... [true] {false, not(true), not(not(false)),...}... [false]

58 58 / 61 DSA Bool - třídy ekvivalence Množina všech výrazů nad signaturou (Herbrandovo univerzum) {true, false, not(true), not(false), not(not(true)),...} Bool: lze rozdělit na 2 třídy ekvivalence: {true, not(false), not(not(true)),...}... [true] {false, not(true), not(not(false)),...}... [false] Výrazy třídy popisují různý způsob konstrukce stejné hodnoty

59 59 / 61 DSA Bool - třídy ekvivalence Doplníme axiomy true = [true] false = [false] not([x])=[not(x)] and([x],[y]) = [and(x, y)] Axiomy s třídami ekvivalence => tvoří model datového typu

60 60 / 61 DSA Prameny / References Jan Honzík: Programovací techniky, skripta, VUT Brno, 19xx Karel Richta: Datové struktury, skripta pro postgraduální studium, ČVUT Praha, 1990 Bohuslav Hudec: Programovací techniky, skripta, ČVUT Praha, 1993

61 61 / 61 DSA Prameny / References Steven Skiena: The Algorithm Design Manual, Springer-Verlag New York, 1998 http://www.cs.sunysb.edu/~algorith http://www.cs.sunysb.edu/~algorith Gang of four (Cormen, Leiserson, Rivest, Stein): Introduction to Algorithms, MIT Press, 1990 Code exapmples: M.A.Weiss: Data Structures and Problem Solving using JAVA, Addison Wesley, 2001, code web page: http://www.cs.fiu.edu/~weiss/dsj2/ code/code.html http://www.cs.fiu.edu/~weiss/dsj2/ code/code.html


Stáhnout ppt "Datové struktury a algoritmy Část 5 Abstraktní datové typy Petr Felkel."

Podobné prezentace


Reklamy Google