Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DALŠÍ VÝVOJ GIS Diplomový seminář HE18, L2014Klusoňová Pavla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DALŠÍ VÝVOJ GIS Diplomový seminář HE18, L2014Klusoňová Pavla."— Transkript prezentace:

1 DALŠÍ VÝVOJ GIS Diplomový seminář HE18, L2014Klusoňová Pavla

2 OBLAST VYUŽITÍ GIS V PRAXI 1)STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA -oblast s největším nasazením aplikací GIS -správa a evidence informací o území → evidence obyvatel, mapa města, katastrální mapa, technická mapa města,… -poskytování informací občanům v rámci prostorových dat → praktické využití: zpřístupnění dat KN, kamerové systémy měst, pasporty zeleně, kontejnerů, komunikací, územní plány,..

3 2)INŽENÝRSKÉ SÍTĚ -Správa inženýrský sítí → informace o poloze, stáří a stavu sítě + popisné informace pro plánování oprav a údržby → praktické využití: -správa majetku podniku – potrubí, elektrické sloupy, kabeláž,… -inspekce a údržba zdrojů -správa vegetace kolem vedení -tvorba zpráv o výpadcích a evidence stavu uprav -péče o zákazníky – informovanost např. o stavu opravy kanalizace/veřejného osvětlení -analýzy zákazníků a prognózy budoucích potřeb (např. v nových obytných zónách)

4 3)ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -GIS pro sledování a modelování stavu životního prostředí → praktické využití: -tvorba klimatických map a analýzy sledování klimatu, globálního oteplování -tvorba a aktualizace geologických map -evidence vodních toků a lodní dopravy -evidence a sledování CHKO, chráněných živočichů i rostlin -mapování biotopů -tvorba map národních parků, zemědělství, lesnictví -analýzy náchylnosti k erozi i jinému znehodnocování půdy -využití družicových(leteckých) snímků pro zjištění stavu rozsáhlých území -modelování rekultivace krajiny, bývalých lomů, těžby surovin Obr.: Hrozba eroze půdy na Islandu

5 4)PÉČE O ZDRAVÍ OBYVATELSTVA → praktické využití: -sledování výskytu infekčních chorob při epidemiích -mapování nositelů infekčních chorob a sledování jejich pohybu (ptáci, klíšťata) -tvorba hlukových map -aktuální webové služby GIS v případě probíhající epidemie či krizové situace -informace o dostupnosti nemocnic a zdravotních zařízení -evidence lůžek v rámci nemocnic nebo oddělení Obr. : Hluková mapa centra HK

6 5)DOPRAVA → praktické využití: -samostatná správa technického vybavení (silnice, dopravní značení atd.) -sledování vozidel pomocí GPS -aktuální zpravodajství o uzavírkách, hustotě dopravy, dopravních nehodách -plánování silničních oprav -Cyklo-mapy a jejich poskytování prostřednictvím web služeb Obr.: Cyklotrasy v okolí Jíčína

7 6)TELEKOMUNIKACE -telekomunikační sítě patří k nejvýznamnějším uživatelům GIS → praktické využití: -správa rozsáhlých telekomunikačních sítí -kompletní servis a služby zákazníkům 7)INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM → praktické využití: -podpora integrovaného záchranného systému ČR -centra tísňového volání – vybavení dispečerských pracovišť -analýzy časové dostupnosti zdravotních záchranných vozidel -informační systémy krizového řízení měst a obcí -mapování kriminality

8 8)LOGISTIKA → praktické využití: -návrh rozmístění skladů vzhledem ke stávající síti obchodů -návrh rozmístění nových prodejen vzhledem k rozmístění konkurence 9)ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ -aplikace GIS předčí CAD systémy, které byly donedávna primárně využívány → praktické využití: -tvorba a správa ÚP -provádění analýz 10) ARCHEOLOGIE - aplikace zaměřená na inventarizaci a dokumentaci vykopávek, nebo na vyhledávání oblastí s potencionálním výskytem nálezu Obr.: Minimalizace nákladů při dopravě

9 11) KARTOGRAFIE - GIS aplikace pro tvorbu map patří mezi původní účely vzniku a využití GIS → praktické využití: -tvorba map (turistické, cyklomapy, automapy) -tvorba mapových publikací a atlasů -tvorba prezentačních materiálů měst, NP, krajů,.. -úprava a tisk starých map -úprava a tisk ortofotomap, družicových a leteckých snímků v kombinaci s vektorovými daty

10 12) OBRANA -V současnosti je snahou většiny armád nahradit klasické papírové mapy mapami digitálními → praktické využití: -tvorba veškerého mapového zázemí armády -využití GPS, aktuální družicových a leteckých snímků -analýzy a modelování reliéfů -rychlé mapové služby dostupné z terénu -terénní mobilní jednotky vybavené zařízením pro sběr, zpracování a i poskytování geografických dat, navigační systémy

11 TRENDY V OBLASTI VÝVOJE GIS APLIKACÍ 1)OTEVŘENOST 2)VYUŽITÍ WEBOVÉ TECHNOLOGIE A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ 3)PŘIBLIŽOVÁNÍ UŽIVATELI 4)SERVEROVÉ ŘEŠENÍ GIS 5)PODPORA VIZUALIZACE A VIZUALIZAČNÍCH NÁSTROJŮ 6)SCHOPNOST INTEROPERABILITY 7)IMPLEMENTACE MODERNÍCH METOD A PŘÍSTUPŮ

12 1)OTEVŘENOST „Open Source GIS“ = protipól komerčního přístupu světových společností = produkty založené na filozofii volně dostupných aplikací -produkty: -GRASS (Geographic Resources Analysis Support Systém), -OpenMap, -GMT (The Generic Mapping Tools) -Mapový server UMN Mapserver -Jazyk GML (Geographic Markup Language) -Jazyk LandXML -produkty jsou většinou drobné programy vyžadující další softwarovou podporu -aplikace jsou ve vzájemné návaznosti na sebe samotné -levný, relativně snadno modifikovatelný při změně požadavků -snadné využití pro úředníka na městském úřadě

13 RICH INTERNET APPLICATION (RIA) = současný trend v publikování prostorových dat na internetu Obecné charakteristiky: -běh aplikace pouze v prostředí internetového prohlížeče -přináší vlastnosti a zvyklosti z desktopového do webového prostředí -nevyžaduje žádné dodatečné instalace -okamžitá odezva bez nutnosti znovunačítání -podpora tzv. Multimedia Rich Elements (video, zvuky, animace, vektorová grafika,…) -nezávislost na zvolené platformě -rychlejší zpracování požadavků -bohaté uživatelské rozhraní -estetický přínos a grafické zpracování -snadná distribuce a spouštění -podpora a bezproblémové zobrazení na mobilních zařízení -dostupný zdrojový kód -možnost uživatelského přizpůsobení

14 WEBOVÉ SLUŽBY = řada standardů vyvinutých a rozšifrovaných pod hlavičkou sdružení Open Geospatial Consortium Základní přínosy webových služeb: -u živatel může mít přístup k mapám z několika serverů a nemusí mít požadovaná data uložena na svém počítači či serveru -d ata jsou uložena a spravována na jednom místě -u živatel není závislý na žádné softwarové platformě -p ro přístup a využití dat obvykle postačí jednoduchá aplikace na straně uživatele -u živatel má přístup pouze k výslednému obrázku sestavenému z dat, což může snižovat riziko zneužití a nedovoleného šíření originálních dat -c entrální správa dat na jednom místě zvyšuje efektivitu a rychlost při snížení finančních nákladů

15 2)WEBOVÉ TECHNOLOGIE A POČÍTOČOVÉ SÍTĚ -rozvoj,,popisných jazyků“ (např. XML) usnadňuje práci s prostorovými daty a jejich možný převod do webových aplikací -vznikají speciální jazyky pro popis atributů geografických dat (např.: LandXML, GML) 3)PŘIBLÍŽENÍ UŽIVATELI -p rakticky kdokoliv si může umístit na své stránky mapovou podporu (tzv. plugin) a veškerá geografická data i analytické nástroje má sdílené v rámci serverového řešení 4)SERWEROVÉ ŘEŠENÍ -u živatel přistupuje ke geografickým údajům uloženým v bázi prostorových dat skrz počítačovou síť a veškerá geografická data i analytické nástroje má sdílené v rámci serverového řešení

16 5)VIZUALIZACE A VIZUALIZAČNÍ NÁSTROJE -p raktických využití možností je velmi mnoho: -od simulacích založených na průletu terénem pro seznámení se s jeho členitostí, přes různé urbanistické či terénní modely až po simulování záplav v rámci krizového managementu 6)SCHOPNOST INTEROPERABILITY -Interoperability na různých úrovních: -od využívání několika různých databází geodeta (i různé formáty), přes využití různých GIS nástrojů pro vizualizaci nad konkrétní serverovou aplikací nebo databází prostorových dat 7)IMPLEMENTACE MODERNÍCH METOD A PŘÍSTUPŮ -implementace GPS sítě a souřadnic do aplikací GIS -možnosti zpracování dat změřených přímo v terénu -automatizované služby vyhodnocování leteckých a družicových snímků -implementace ortografií do systému

17 GeoInfoStrategie -efektivně koordinovat roztříštěné a izolované aktivity subjektů veřejné správy v oblasti prostorových informací -důsledné, aktivní a koncepční upravení a zřízení podmínek pro přístup k prostorovým datům z informačních systémů veřejné správy a to v rámci stávajícího eGovernmentu -v roce 2012 došlo mezi klíčovými subjekty veřejné správy ( ministerstvo vnitra, životního prostředí, pro místní rozvoj, obrany a dopravy a ČUZK) k dohodě o těsné spolupráci na vypracování Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 pod koordinací MV tak, aby bylo v maximální možné míře dosaženo synergického efektu bez potřeby finančních prostředků

18 GeoInfoStrategie Cíl: Vymezení adekvátního stavu infrastruktury pro prostorové informace ve vazbě na sociálně ekonomický výhled ČR do roku 2020, nalezení souladu mezi potřebami uživatelů dat, vytvářených veřejnou správou, finančními nároky a přínosy, vytvoření jednotné informační báze propojením územně orientovaných dat z různých datových zdrojů s cílem efektivně získat ucelené informace, a zajištění efektivního financování pořizování prostorových dat ze státního rozpočtu

19 NÁSTROJE PRO VÝVOJ V SYSTÉMU ArcGIS Webová a mobilní API -pro tvorbu lehkých klientů webových služeb a služeb ArcGIS Online -technologie: Silverlight, Flex, HTML5, Windows Phone/mobile, Android, IOS Add-in pro desktopové aplikace -prostřednictvím malých zásuvných modelů (doplňků), které lze snadno instalovat -doplňky jsou snadnou možností realizovat většinu běžných uživatelských úprav a přizpůsobení a lze je snadno sdílet prostřednictvím e-mailu, sítě a internetu -programuje se v jazyce VB.NET nebo C ♯

20 ArcGIS Engine -pro vývoj vlastních desktopových aplikací -k těmto nástrojům lze získat přístup v rámci ročního předplatitelského programu EDN ArcGIS Runtime -nové vývojové prostředí určené pro tvorbu specializovaných GIS aplikací -Tyto aplikace lze spouštět bez nutnosti instalace a vyznačují se rychlým startem, plynulým pohybem v mapě a rychlým zobrazováním dat. Lze do nich začlenit i pokročilé geoprocessingové, editační i analytické funkce File Geodatabase API -volně stažitelné knihovny C++ pro přístup do souborové geodatabáze -přístup pro pokročilejší vývojáře bez nutnosti použití licencovaných knihoven ArcObjects -k dispozici pro operační systémy Windows i Linux

21 Zajímavé odkazy: http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2014/sbornik/topic.html sympoziu "GIS Ostrava 2014 Geoinformatika v pohybu„

22 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "DALŠÍ VÝVOJ GIS Diplomový seminář HE18, L2014Klusoňová Pavla."

Podobné prezentace


Reklamy Google