Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno: 30. ledna 2013 Autorka: Mgr. Kateřina Kyjovská

2

3  Proces utváření novodobého českého národa  Poslední třetina 18. st. a 1. pol. 19. st.  Změny politické, sociální a hospodářské  Obroda českého jazyka a písemnictví  Zemský patriotismus

4  Osvícenství  Patent o zrušení nevolnictví  Průmyslová revoluce  Buditelé Který panovník vydal patent o zrušení nevolnictví? Josef II. Kdy došlo k vydání patentu a zrušení nevolnictví? 1871 Proč se stal patent předpokladem pro NO? Příliv česky hovořícího obyvatelstva z venkova do německy mluvících měst. Kdo byli buditelé? Vzdělanci, kteří rozšiřovali vzdělanost a národní vědomí mezi lidmi např. na venkově.

5 1. etapa – obranná 2. etapa – ofenzivní 3. etapa – vrcholná fáze Pozor! V dějepise se nezabýváme jen jazykovým problémem, ale celospolečenským a hospodářským děním.

6  Spojován se šlechtou v českých zemích  Vlast – místo bezpečného života, svobodného myšlení a konání  Čeština – státoprávní symbol  V první fázi NO šlo o vědecký pohled na češtinu, nepočítalo se k jejímu užití jako živého prostředku komunikace  Osobnosti – hrabě F. J. Kinský, hrabě F. A. Nostic

7  1725 – 1794  Vojenská kariéra  Český nejvyšší purkrabí  Podpora stavby divadla – Stavovské divadlo (Nosticovo divadlo)  Podporoval např. J. Dobrovského, F. M. Pelcla Josef Dobrovský

8  18. století  Královská česká společnost nauk – předchůdce dnešní Akademie věd  Osobnosti:  G. Dobner  J. Dobrovský  Instituci navštívil císař Leopold II.

9  Česká expedice Vysvětlete, k jakým účelů byla Česká expedice založena? Kdo byl jejím zakladatelem? Ve kterém městě Česká expedice sídlila? Uveďte literární dílo, v němž se Česká expedice pravidelně objevovala jako místo setkávání českých vlastenců.

10 Jmenujte divadla, která se pojí s obdobím národního obrození. Uveďte osobnosti divadelního života té doby.

11  Počátek 19. století  Úsilí o vznik česky psané literatury, překladů do češtiny a odborných textů  „Pokud žije jazyk, žije i národ“  Oslovení středních vrstev  Základy terminologie  Panslavismus Slovanská vzájemnost, jednota slovanských národů Který stát se stal objektem nekritického obdivu Čechů?

12 JOSEF JUNGMANNJAN KOLLÁR

13  1817 – Rukopis královédvorský  1818 – Rukopis zelenohorský  Vliv romantismu  Doklad starobylosti českého národa a jeho kultury  Autoři: Václav Hanka a Josef Linda  O pravosti pochyboval už Dobrovský

14  V pravost věřil František Palacký  Definitivně jejich nepravost potvrdili lidé z okruhu T. G. Masaryka  V Athenaeu vyšel požadavek na rozbor – 1886  Rukopisy podrobeny komplexní analýze např. jazyková  O dva roky později potvrzena nepravost  Osobnosti např. J. Gebauer, J. Goll atd.

15  Zakládání muzeí:  1814 – Slezské zemské muzeum v Opavě  1817 – Moravské muzeum v Brně  1818 – Vlastenecké muzeum v Praze (Národní muzeum)  Pavel Josef Šafařík  František Palacký – klíčová osobnost Slezské zemské muzeum v Opavě

16  1798 – 1876 (* Hodslavice)  Český historik  Začínal u Dobrovského a hraběte Šternberka  Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě  Politik  V čele Slovanského sjezdu v Praze  Poslanec říšského sněmu  Austroslavismus Přetvoření Rakouského císařství na federaci – rovnost všech národů.

17  Do konce pol. 19. století  Propagace politických cílů  Matice česká  Vydávání českých odborných, vědeckých a kulturních prací; šíření českých knih  Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách  F. L. Rieger, J. Perner  Měšťanská beseda – politicko-společenské centrum, F. L. Rieger

18  Spjatá se spolkovou činností  Úkol záchrany českého jazyka naplněn – nové požadavky  Požadavek větších pravomocí zemského sněmu - šlechta  Karel Havlíček Borovský – odmítal vlastenecké fráze

19 „Byl by již čas, aby nám to naše vlastenectví ráčilo konečně z úst vjeti do rukou a do těla, abychom totiž více z lásky pro svůj národ jednali, než o té lásce mluvili, neboť pro samé povzbuzování k vlastenectví zapomínáme na vzdělávání národa.“

20  Radikálně demokratický proud  Studenti, drobní řemeslníci  Centrum – tajný spolek Repeal (Inspirace v Irsku)  Měšťanstvo stále není součástí zemského sněmu  Závěr: české politické spektrum je nespokojeno se stavem a začíná proti tomu vystupovat konkrétními kroky – vytváří se novodobý český politický národ

21  20. – 30. léta 19. století  Obory: textilnictví, hutnictví, potravinářství, strojírenství  Parní stroj – vyroben v Brně, Liberci a Praze – Karlíně  1837 – 1839 – 1. parostrojní železnice  Trať: Vídeň – Brno  Později Vídeň – Olomouc – Praha

22  Paroloď – Bohemia  1841 – Praha – Drážďany  20./30. léta – koněspřežka  České Budějovice – Linec  Praha - Lány

23  Jakub Kryštof Rad  Patent na kostkový cukr (poč. 40. let 19. st.)  Ředitel dačického cukrovaru  Kostkový cukr byl údajně dárek pro manželku  Cukrovarnictví pro náš stát typické  „Evropě to osladíme“ Při jaké příležitosti jsme se setkali se sloganem „Evropě to osladíme?“

24  Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Editor Pavel Bělina, Jiří Pokorný. Praha: Paseka, 1993, 328 s. ISBN 80-851-9260-8.  HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 175 s. ISBN 80-723- 5172-9.  HROCH, Miroslav. Na prahu národní existence: touha a skutečnost. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999, 275 p., [16] p. of plates. ISBN 80- 204-0809-6.  RANDÁK, Jan. Dějiny českých zemí. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2011, 432 s. ISBN 978-80-242-3205-8.  SOCHROVÁ, Marie. Dějepis v kostce. Vyd. 1. Ilustrace Sylvie Mikulcová. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998, 160 s. ISBN 80-720- 0098-5.

25  Živor v Praze koncem 18. století.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%BDivor_v_Praze_koncem_18._stolet%C3 %AD.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%BDivor_v_Praze_koncem_18._stolet%C3 %AD.jpg  Sm 010. WPClipart [online]. 2013 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/people/stickmen/small_stickmen/sm_010.png.htmlKrál ovská česká společnost nauk.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_%C4%8Desk%C3%A1 _spole%C4%8Dnost_nauk.jpg http://www.wpclipart.com/people/stickmen/small_stickmen/sm_010.png.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kr%C3%A1lovsk%C3%A1_%C4%8Desk%C3%A1 _spole%C4%8Dnost_nauk.jpg  Old books. WPClipart [online]. 2013 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/education/books/books_3/old_books.png.html http://www.wpclipart.com/education/books/books_3/old_books.png.html  Theater mask. WPClipart [online]. 2013 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/recreation/entertainment/theater/theater_mask.png.htm l http://www.wpclipart.com/recreation/entertainment/theater/theater_mask.png.htm l

26  Theatre masks. WPClipart [online]. 2013 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/recreation/entertainment/theater/theatre_masks.pn g.html http://www.wpclipart.com/recreation/entertainment/theater/theatre_masks.pn g.html  Josef Dobrovsky Vilimek.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg  Josef Jungmann CT.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Jungmann_CT.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Jungmann_CT.jpg  Historická výstavní budova v roce 2012.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Historick%C3%A1_v%C3%BDstavn%C3%AD _budova_v_roce_2012.jpg

27  Jan Vilímek - František Palacký.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD.jpg  Jan Vilímek - Karel Havlíček Borovský.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013- 01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpg  Hannibal 2.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hannibal_2.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hannibal_2.JPG  LUŠTINEC, Vít. Cube sugar statue Dacice.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013- 01-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cube_sugar_statue_Dacice.jpg


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google