Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Energetická koncepce ČR v kontextu globální energetické nejistoty Pavel Noskievič.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Energetická koncepce ČR v kontextu globální energetické nejistoty Pavel Noskievič."— Transkript prezentace:

1 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Energetická koncepce ČR v kontextu globální energetické nejistoty Pavel Noskievič

2 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Globální energetická situace Zdroj: WNA, UN, IEA, Siemens

3 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Spotřeba energie a ekonomický rozvoj Zdroj: VGB PowerTech 1, 2/2009

4 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

5 Prognóza růstu produkce elektřiny Zdroj: VGB Figures and Facts on Power generation, 2007

6 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Zásoby fosilních paliv

7 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

8 Růst spotřeby primárních energetických zdrojů Siemens PG GS4 scenario basic case

9 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

10

11

12

13

14

15 Boj s globálním oteplováním

16 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

17 Hrozba katastrofálního oteplení planety

18 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

19 Globální energetika Sluneční konstantě 1,353 kW/m2 odpovídá celkový příkon planety 180 tis. TW. Současná světová produkce energie představuje 14 TW, tj. 13000x méně. Intenzita slunečního záření kolísá. V období 1960 až 2000 se zvýšil příkon o 0,11%, tj. 200TW. Je to 15-ti násobek světové produkce energie.

20 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Intenzita slunečního záření

21 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Předpokládaná produkce CO2 v Číně Zdroj: VGB PowerTech 12/2008

22 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Obnovitelné zdroje energie

23 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Evropská cesta (k omezení růstu dovozové závislosti) Využívání obnovitelných zdrojů energie (Energie živlů, potenciál, technická řešení, akumulace.) Snižování spotřeby energie (Motivace k úsporám, náklady.) Snižování emisí oxidu uhličitého (Účinnost a měrná produkce, ekonomický hazard.)

24 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Road map 2050

25 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Zdroj Zemní plyn 200 - 2000 Uhlí 100 - 1000 Fotovoltaika 4 - 9 Vítr 0,5 – 1,5 Biomasa 0,5 – 0,6 Plošná hustota výroby elektřiny [W/m 2 ]

26 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum ZdrojInstalovaný výkon [MW] Podíl [%] Výroba elektřiny Brutto [Gwh] Podíl [%] Roční využití [%] Uhlí 1078753,349973570,53 Plyn11015,4399550,41 Voda220110,9283530,09 Jádro397019,628282320,81 Vítr2181,13970,50,21 Slunce19599,721182,50,13 Celkem2025010088560100 Výroba elektřiny a využití zdrojů v ČR, 2011

27 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Státní energetická koncepce SEK 2003, 2009, 2012 Role státu Integrace v měnících se podmínkách EU Ustavit stabilní prostředí pro investice Legislativa (a regulace) – Technická (funkčnost, stabilita, moderní technologie) – Ekonomická – Ekologická (řada implementací OZE je ekologicky závadná) – Bezpečnostní (možné samozásobení ČR v krizi) – Zdravotní

28 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Kolektiv NEK II & spolupracovníci

29 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum NEK II – Nominována ministrem Martinem Kubou 27.2.2012 – Hynek Beran (tajemník), ČSEn – Václav Cílek, GÚ AV ČR – Dana Drábová (předsedající), SÚJB Praha – Pavel Noskievič, VŠB Ostrava – Václav Pačes (předsedající), Učená společnost ČR – Jan Procházka, NERV – Radek Škoda, FS ČVUT Praha – Vladimír Štěpán, ENA, Praha – Vladimír Wagner, ÚJF AV ČR Komise připraví nezávislý pohled na perspektivy české energetiky

30 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Současný stav - shrnutí Nestabilní prostředí Energetika není v EU řízena centrálně a trh byl deformován EU nařizuje, ale nebere zodpovědnost za energetickou stabilitu EU Sousedské vztahy nejsou dořešené

31 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Jaderná energetika Neodcházet od této technologie, dále ji provozovat, modernizovat a rozvíjet. K tomu je v současnosti třeba posílit a udržovat vzdělanost v oboru. Udržet a rozvíjet nástroje na dostavbu zařízení, které je umožní realizovat včas, v nejvyšší dosažitelné kvalitě včetně bezpečnostních parametrů a za předem známou cenu. V oblasti mezinárodně politické se nenechat tlačit do nevýhodných nebo omezujících řešení.

32 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Uhlí Chránit tuto cennou domácí surovinu, pracovat s ní s péčí řádného hospodáře, extenzivní těžbu nahradit částečně lepším využitím a částečně alternativami. Za žádných okolností neztratit těžební schopnost této strategické suroviny. Nepokračovat v exportu energie vyrobené s nízkou účinností. I přes ekologické nedostatky je tato surovina nenahraditelná. Problematiku limitů těžby diskutovat po komplexním posouzení všetně posouzení zdravotních rizik těžby pro obyvatelstvo. Musí být garantována moderní a vysoce účinná technologie využití.

33 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Zemní plyn Udržovat i v měnících se podmínkách konfigurace evropských soustav takovou technickou vyspělost systému, která nám umožnila hladce překonat nedávnou plynovou krizi. Dát tomuto médiu přiměřený prostor a vytvořit pro něj vhodné podmínky. Jde o „zboží z dovozu“. S touto realitou je potřeba počítat, nikoli ji používat ideologicky na straně jedné anebo zanedbávat vliv na importní saldo ČR na straně druhé.

34 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum OZE, biomasa Implementovat tyto technologie především v decentralizovaných infrastrukturách a učinit z nich atraktivní pomoc modernímu energetickému hospodářství obyvatelstva a komunit, nikoli příležitost omezeného počtu investorů pro arbitrážní zisky, jak tomu je u fotovoltaiky. Nenechat prostřednictvím neuvážených dotací zdražovat přírodní zdroje pro domácnosti a stavět jim jako konkurenci energetický průmysl nebo export, mnohdy za prostředky, které jsou od stejných domácností vybírány zvýšenými poplatky za ekologickou energetiku. Rozlišovat mezi OZE a ekologií. Monokultury energetických plodin a fotovoltaické panely na bonitní orné půdě nejsou ekologické ani krajinotvorné.

35 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Teplárenství Budovat vícepalivové systémy, zejména na dvě hlavní primární suroviny: uhlí a zemní plyn, s možností záměny jedné za druhou a s možností doplnění systému o biomasu nebo komunální odpad. Budovat menší zařízení na municipální nebo regionální úrovni, umožnit výstavbu nebo rekonstrukci moderních závodních energetik včetně využití OZE. Budovat kogenerační zařízení všude tam, kde je to možné. Zvážit racionální využití zbytkového tepla jaderných elektráren při vytápění aglomerací, jsou-li pro to vhodné podmínky.

36 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Kogenerace v ČR Definice kogenerace (teplárenské výroby) Systémy CZT vytápějí zhruba 1,6 mil. domácností Produkce tepla z centralizovaných a decentralizovaných zdrojů jsou zhruba rovnocenné Asi 10% v ČR vyrobené elektřiny pochází z kogenerace, celkem vyrobí teplárny 20% Na výrobě se podílí z 68% uhlí, z 21% ZP Možnosti kogenerace jsou limitovány spotřebou tepla

37 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Zpracování odpadu Nutno zavést systém, moderní technologie a narovnat podmínky tak, aby devastace krajiny skládkami byla méně výhodná než moderní zpracování odpadu jako druhotné suroviny. Spalování komunálního odpadu je nutno řešit současně s tříděním odpadu a jeho recyklací.

38 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Sociální a zdravotní oblast Každé místo spotřeby energie je součástí energetického systému a musí být rovněž technologicky vyspělé. Pro modernizaci energetického hospodářství domácností je nutno stanovit vhodnou úvěrovou politiku a rovněž dlouhodobou garanci dostupnosti a ceny primární suroviny. V tomto smyslu potřebuje energetický režim domácností stejnou stabilitu pro „malé“ investice, jako investování velkých zařízení do velkých soustav. Hlavním problémem ovzduší v ČR není CO2, ale volně polétavý prach a částice v něm navázané.

39 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Úspory Úspory společenské jsou dány způsobem života společnosti se současnou energetickou náročností. NEK II upozorňuje, že pojem „trvale udržitelný rozvoj“ je za těchto okolností komplikované téma. Úkolem NEK II nebylo reformovat společnost, ale navrhnout energetické zajištění společnosti současné. Úspory technické – Efektivita při výrobě a přenosu energie. – Racionální hospodaření s energií. – Promyšlené podpůrné programy. Např. program „zelená úsporám“ ignoroval úspory vzniklé svépomocí nebo v rámci občanské výpomoci, pro některé subjekty byl z tohoto důvodu nevýhodný.

40 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Ekonomika Dlouhodobý horizont -nutná stabilita (právní, daňová aj.) Omezené rozpočtové možnosti státu Nevyváženost systému: ekonomické nástroje sledují zbytečně mnoho cíl ů Daně - spravedlivý díl odvodu do státní kasy vs. investice/inovace Nástroje (Reverzní aukce, daňové prázdniny, podpora vědy a výzkumu aj.) Energetika jako prorůstové opatření ( vysoké multiplikátory)

41 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Vzdělání a výzkum Podpora specifických segmentů středoškolského a vysokoškolského vzdělávání Podpora základního i aplikovaného výzkumu v oblasti energetiky podle nedávno stanovených priorit Podpora těch segmentů výzkumu, kde má ČR tradici a dobré výsledky Podpora zapojení do mezinárodních (především panevropských) projektů

42 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Závěrečná doporučení Rozvíjet vyvážený, pestrý a harmonický energetický mix bez výrazné majority kterékoliv suroviny Dodržovat kritérium „Země k životu“, nikoli plnění dílčích nařízení, pokynů a přání zájmových skupin „Ekologická“ energetika nemá vést k ničení orné půdy, devastaci krajiny a neúměrnému růstu ceny energie Vytvořit podmínky pro investory, kteří přinesou kapitál a moderní technologie Sledovat energetickou odolnost státu Být stabilním a spolehlivým členem EU s dlouhodobě ujasněnou koncepcí

43 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum


Stáhnout ppt "VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Energetická koncepce ČR v kontextu globální energetické nejistoty Pavel Noskievič."

Podobné prezentace


Reklamy Google