Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STAROVĚKÉ ŘECKO II. Mgr. Jitka Moskvová. KLASICKÉ OBDOBÍ (500 – 350 př.Kr.)   jde o nejslavnější období řeckých dějin   doba největších řeckých válek,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STAROVĚKÉ ŘECKO II. Mgr. Jitka Moskvová. KLASICKÉ OBDOBÍ (500 – 350 př.Kr.)   jde o nejslavnější období řeckých dějin   doba největších řeckých válek,"— Transkript prezentace:

1 STAROVĚKÉ ŘECKO II. Mgr. Jitka Moskvová

2 KLASICKÉ OBDOBÍ (500 – 350 př.Kr.)   jde o nejslavnější období řeckých dějin   doba největších řeckých válek, které Řecko přivedly pod cizí nadvládu   zároveň v Řecku žili největší myslitelé těch dob

3 ŘECKO – PERSKÉ VÁLKY PERSIE Kýros II. Veliký   základem perské říše byla médská říše, v níž se vlády zmocnili Peršané   připojil Lýdii a dobyl Novobabylónskou říši  sjednotil celou Přední Asii Kambýsés   v roce 525př.Kr. dobyl Egypt  perská říše se stala největší říší na světě

4 Dareios I.   rozdělil říši na provincie  satrapie, v jejichž čele stáli místodržící = satrapové   v každé provincii sídlil vojenský velitel s posádkou a nechyběly ani kanceláře, nad nimiž dohlíželi špióni   podporoval obchod  budoval dopravní cesty (královská cesta z hlavního města Sús do Sardinie)   zavedl poštovní styky   dal razit zlaté mince

5   dějiny klasického období začínají povstáním maloasijských Řeků (Milétos, Efessos,…) proti Persii   v polovině 6.st.př.Kr. Kýros II. začlenil řecká města do svého státu  vzbouřili se   v čele povstání stanul Milétos  požádal Řecko o pomoc   na pomoc vyrazily Athény a Eritrea   Peršané maloasijské Řeky porazili  Milétos byl v roce 494př.Kr. dobyt, vypleněn a jeho obyvatelé prodáni do otroctví   tato událost se stala záminkou pro počátek řecko – perských válek

6   dějiny klasického období začínají povstáním maloasijských Řeků (Milétos, Efessos,…) proti Persii   v polovině 6.st.př.Kr. Kýros II. začlenil řecká města do svého státu  vzbouřili se   v čele povstání stanul Milétos  požádal Řecko o pomoc   na pomoc vyrazily Athény a Eritrea   Peršané maloasijské Řeky porazili  Milétos byl v roce 494př.Kr. dobyt, vypleněn a jeho obyvatelé prodáni do otroctví   tato událost se stala záminkou pro počátek řecko – perských válek

7   Athénský vojevůdce Miltiadés svojí taktikou Peršany v bitvě u Marathónu porazil a zahnal je zpět do lodí a oni odpluli   mrtví Řekové byli pohřbeni a jejich jména vytesána na společný hrob   aby informoval Athény o vítězství, uběhl marathónský běžec 42,195km  informoval a zemřel   Thémistoklés nechal athénské stříbro využít k výstavbě válečného loďstva a k budování přístavu Pireus

8   roku 480př.Kr. Peršané uspořádali další výpravu proti Řekům  vedl ji Xerxés   perské pozemní vojsko složené ze 150 tisíc mužů směřovalo na sever k Héllespontu  postavili pontonové mosty a přešli Héllespont   do Řecka směřovaly i perské lodě   v Řecku vznikla protiperská koalice třiceti řeckých polis   vrchní velení převzala Sparta, Athény a Péloponéský spolek

9   Řekové obsadili Thermopylskou soutěsku, aby zadrželi Peršany   řecký zrádce Efialtés převedl Peršany Řekům do zad   velitel Řeků Leonidas odeslal většinu řeckého vojska na jih a zůstal zde s několika sty spartských vojáků   všichni tamní vojáci po statečném boji proti mnohatisícové přesile padli

10   Peršané měli otevřenou cestu do Řecka   vyplenili Attiku a Athény (i stavební skvosty)   Athéňané se naštěstí stihli evakuovat na blízký ostrov Salamis   roku 480př.Kr. Athéňané prosadili námořní bitvu u Salaminy   perské lodě měly převahu  ale byly příliš velké a těžko manévrovatelné   Peršané byli znovu poraženi a s velkými ztrátami se vrátili do Malé Asie

11   roku 479př.Kr. byli Peršané poraženi i v pozemních bitvách u Platají a u Mykalé   téhož roku Athéňané uspořádali výpravu k Héllespontu  tady však končí Hérodotův popis řeckých válek, a proto nám schází podrobnosti   roku 449př.Kr. byl uzavřen Kalliův mír  perské flotile byl zakázán vjezd do Egejského moře  uznána nezávislost řeckých měst v Malé Asii

12 ATHÉNY ZA PÉRIKLA   Periklés (vnuk Kleisthenův)  vrchní velitel = stratég  měl velkou autoritu   roku 478př.Kr. vytvořil Athénský námořní spolek  sídlo na ostrově Délos   cílem jeho politiky:   posílit moc Athén jako hlavy spolku   posílit demokratické zřízení uvnitř Athén   zavedl placené úřady  spřístupnil je chudým

13   státním zřízením byla „přímá demokracie“   posilování role lidu = démos   rozhodující vliv měl sněm = ekklésia   sněm měl zákonodárnou moc  uděloval občanství a volil stratégy   sněm se scházel asi čtyřicetkrát do roka   mezi zasedáními sněmu řídila Athény „rada pěti set“   zavedeny porotní soudy   úředníci byli losováni   byl zrušen volební cenzus (podle výše majetku)

14   bohatí platí příspěvky (byla to pro ně čest) městu nebo státu  stavby, udržování lodí,…   stát organizoval práci pro nemajetné  stavby, práce veslařů,...   po zničení Athén za řecko – perských válek bylo třeba je stavebně obnovit:   postavena akropolis   vystavěny dlouhé zdi  opevnění spojující Athény s přístavem Pireus   postupně narůstají spory se Spartou  rozrostly se ve válku

15 PELOPONÉSKÁ VÁLKA   začala sporem mezi Athénami, Korintem a Megarou   odehrála se v letech 431 – 404 př.Kr.   Korint a Megara byly členy Péloponéského spolku  přinutili Spartu, aby dala Athénám ultimátum   Athény ho odmítly  začala válka   důvody  rozpínavost Athén  boj o hospodářskou a politickou převahu v Řecku

16 1. fáze: Archidámova válka (431 – 421př.Kr.)   Sparťané zpustošili Attiku  obyvatelé se museli ukrýt za dlouhé zdi   athénské loďstvo na oplátku přepadalo pobřeží Péloponésu   roku 430př.Kr. postihl Athény mor (zemřela asi třetina obyvatel)   o rok později zemřel i Periklés   roku 421př.Kr. byl uzavřen Nikiův mír

17   poté Athény zavedly daně od obyvatel a zvýšily poplatky členům spolku   v letech 415 – 413 př.Kr. prosadil vojevůdce Alkibiadés výpravu na Sicílii  snaha ukázat Sparťanům sílu Athén   Alkibiadovo vojsko bylo poraženo a sám Alkibiadés souzen  utekl do Sparty

18 2. fáze: Dekelejská válka (413 – 404př.Kr.)   Sparťané obsadili attickou pohraniční pevnost a odtud pořádali nájezdy do Athén   od Athén odpadají spojenci   dochází k finanční vyčerpanosti Athén  zrušeny stříbrné doly v Attice (utekli otroci)   athénská politická krize vede ke svržení demokracie a k dočasné vládě oligarchie

19   roku 405př.Kr. bylo Athénské vojsko poraženo u Aigospotamoi („u kozích říček“) v Héllespontu   Sparťané oblehli Athény z moře  za rok vyhladovělé Athény kapitulovaly Důsledky Péloponéské války:   ztráta velmocenského postavení   museli strhnout dlouhé zdi a vydat válečné lodě   museli rozpustit Athénský spolek   zrušení demokracie (oligarchie = „vláda třiceti tyranů“)  demokracie byla později opět obnovena

20 KULTURA STAROVĚKÉHO ŘECKA   starořecké umění, myšlení a filosofie položily základy evropského vzdělanosti   doba antického Řecka nás ovlivňuje nejen v oblasti umění  v té době byly položeny základy demokracie a humanity

21 Filosofie   Řecká filozofie má dva základní proudy: materialismus a idealismus   Mílétská škola  hledání pralátky, počátku,...  Thálés z Mílétu  základem všeho je voda = hydor   Herakleitos z Efesu založil Dialektiku (nauka o změně, vývoji, pohybu)  Výroky: Čas plyne! „Dvakrát do téže řeky nevstoupíš.“

22   materialista Demokritos vyvinul atomovou teorii   Sokrates  přesně volenými otázkami zjišťoval, že člověk neví, o čem mluví   Sokratův žák Platon  jediným pravým světem je svět idejí a náš svět je jen nedokonalým odrazem světa ideálního   Platonův žák Aristoteles učitel Alexandra Makedonského  neměnnost světa, logika

23 Divadlo   vzniklo původně z oslav boha Dionýsa   vstupné se neplatilo  sponzorováno mecenáši   obdiv Řekové vyjadřovali tleskáním, nelibost mlaskáním a syčením   nejvýznamnější autoři: Aristofanes, Euripides, Aischylos, Sofokles

24 Historie   Hérodotos  otec dějepisectví   popisoval Řecko – Perské války   sepsal dějiny východních národů   Thukydydés popisoval Péloponéské války   Xenofon se věnoval perským dějinám   Polybios zpracoval římské dějiny

25 Přírodní vědy   matematika a geometrie  Pythagoras, Euklides, Thales z Milétu   mechanika a astronomie  Archimedes   lékařství  Hippokrates   formuloval zásady lékařské etiky  přísaha

26 Sochařství   v 5.st.př.Kr. se tvořilo také z bronzu  odlévání do forem   sochy znázorňovaly ideál lidské dokonalosti nebo bohy   kalokagathia  krása fyzická i psychická (kalos = krásný; agathos = dobrý)   nejvýznamnější sochaři: Myrón  socha Diskobola Feidias  výstavba Akropole a socha Dia v Olympii

27 Architektura   stavěly se chrámy s obdélníkovým půdorysem a rovnými stropy, jejich průčelí bylo postaveno k východu   podle sloupů rozlišujeme tři stavební slohy:   dórský (archaické období)   iónský (klasické období)   korintský (hellénistické období)

28   hlavním charakteristickým znakem jsou sloupy   sloup se skládá od shora z hlavice, dříku a zakončen je patkou

29 Stavby v dórském slohu:   Poseidonův chrám v Paestu (jižní Itálie)   Pantheon na Akropoli Stavby v iónském slohu:   chrámy na Akropoli postavené za Perikla   Artemidin chrám v Effesu Stavby v korintském slohu:   Diův chrám v Athénách   stavěla se také kamenná divadla  amfiteatr


Stáhnout ppt "STAROVĚKÉ ŘECKO II. Mgr. Jitka Moskvová. KLASICKÉ OBDOBÍ (500 – 350 př.Kr.)   jde o nejslavnější období řeckých dějin   doba největších řeckých válek,"

Podobné prezentace


Reklamy Google