Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zuzana Kalousová, Vla ď ka Šnoblová Open Dialogue.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zuzana Kalousová, Vla ď ka Šnoblová Open Dialogue."— Transkript prezentace:

1 Zuzana Kalousová, Vla ď ka Šnoblová Open Dialogue

2 Jaakko Seikkula, Ph.D. Department of Psychology, University of Jyväskylä Klinický psycholog Rodinný terapeut Open Dialog od 80. let do 1998 „ There are patients who may be living in a quite peculiar way, and they may hav epsychotic ideas, but they can still hang on to an active life. But if they are medicated, because of sedative action of the drugs, they lose this „grip on life“, and that is so important. They become passive, and they no longer také care of themselves.“

3 The Taos Institute Vzd ě lávací nezisková organizace Konstruktivismus Narativní, systemická psychoterapie Rodinný systém Spolupracující p ř ístup založený na dialogu

4 Mindfreedom Nezisková organizace Zasazuje se o lidská práva osob s psychiatrickou diagnózou Bojuje proti nadužívání psychofarmak "In a spirit of mutual cooperation, MindFreedom leads a nonviolent revolution of freedom, equality, truth and human rights that unites people affected by the mental health system with movements for justice everywhere."

5 Open Dialogue Finská alternativa k tradi č nímu systému pé č e o duševní zdraví Psychózy (schizofrenie) Podpora sociální sít ě (rodina, p ř átelé) Respekt ke svobodnému rozhodování jedince

6 Sandra P. Thomas shrnuje Rodiny pot ř ebují být zahrnuty do lé č by Respekt ke klientovým výpov ě dím Dlouhodobá práce (postupn ě se setkání ú č astní i u č itelé č i zam ě stnavatelé – hlavním cílem je reintegrace) Medikace v ů bec nebo v malých dávkách po omezenou dobu Autorka doporu č uje k realizaci v dalších zemích (USA, 2011)

7 Zásady Open Dialogue 1. Poskytnutí okamžité pomoci 2. Zahrnutí sociální sít ě klienta 3. Flexibilita a mobilita 4. Zodpov ě dnost 5. Psychologická kontinuita (nejen nemoc) 6. Tolerance nejistoty 7. Dialogický p ř ístup

8 Jak to funguje? Zachytávání psychóz v první fázi onemocn ě ní Krizový tým na telefonu Lé č ebné setkání do 24 hodin od kontaktu v domov ě klienta Za p ř ítomnosti blízkých v kruhovém uspo ř ádání Rozhodnutí o lé č b ě, medikaci i hospitalizaci jsou č in ě ny v tomto spole č ném uspo ř ádání Všichni mají prostor se vyjád ř it Obvyklá doba trvání 1,5 hod Komunikace, komunikace, komunikace

9 Kazuistika Pekka a Maija Pekka, 30 let, druhá ataka po osmi letech, bez vn ě jší pomoci (strach, že ho zabije otec), nyní paranoia a halucinace Tvrdil, že je ob ě tí systematických intrik, šli po n ě m muži zapleteni v tajné konspiraci První kontakt od praktického léka ř e První sezení: psychoterapeut, léka ř, 3 sestry, manželka Maija Ř e č Pekky byla nekoherentní, tém ěř nebylo možné mu porozum ě t, skákal z tématu na téma

10 Průběh rozhovoru Smysl vnesla až Maija, když za č ala popisovat minulou p ř íhodu svého muže Tým se nijak nesnažil strukturovat rozhovor Po 40 minutách za č ali oba manželé bez p ř ek ř ikování popisovat situaci a co k ní vedlo Našli spoušt ěč psychotických symptom ů Odborníci zjistili, že Pekkova paranoia byla zp ů sobena m ě síci života v extrémním stresu z nedostatku pen ě z

11 Rozhovor Psy: It sounds like you were scared to death Pekka: Well, it wasn‘t that bad. But I was thinking that it would be better to leave the place. One never knew, when Ray could be so aggressive and so quick to argue that how would you ever know what he would do… Psy: What was your first thought… Pekka: …that if he is coming…how in the world could you stop him if he is coming D: He is coming to find you Pekka: Yes, he will come D: Come and kill you, whas that the case? Pekka: Well, that is the, that is the… that is, of course, the worst thing that he could do…

12 Výsledek Na konci rozhovoru Pekka ř ekl, že selhání proudu a šéfova reakce byly spojeny pouze náhodn ě Klient podle všeho získal náhled ale nepíše se, jak to bylo dál z dlouhodobé perspektivy

13 Výsledek pětileté studie API n = 33ODAP n = 42 1992 Rozdíl pouze v délce lé č by Žádné signifikantní rozdíly mezi skupinami Metody k hodnocení: Brief psychiatric rating scale, relapsy, po č et dní hospitalizace, použití psychofarmak, individuální psychoterapie celkov ě p ů sobí zmaten ě, nejasn ě

14 Výsledky 82% ODAP bylo bez p ř etrvávajících psychotických symptom ů 76% API bylo bez p ř etrvávajících psychotických symptom ů Skupina ODAP (delší lé č ba) m ě la mén ě relaps ů 86% nebo 70% (API) 76% (ODAP) (?) se vrátilo do školy č i práce v pr ů b ě hu 5-ti let 29% bylo medikováno psychofarmaky v pr ů b ě hu lé č by

15 Dvouleté studie Op ě t API, 1992 N = 84 75% nevykazuje žádné reziduální symptomy psychózy 80% se vrátilo do práce a b ě žného života Je to jiná studie nebo byla pak recyklována č ást vzorku do studie p ě tileté?

16 Co se nám honilo hlavou Jedná se opravdu ve všech p ř ípadech o psychózy? Ne ř eší pouze akutní distres? (ale odkazovali se na DSM III.) Vyvrací bludy – „bludy jsou z definice nevývratné“ Studie: 2 v 1, nejednozna č nost, nep ř ehlednost, hra s č ísly

17 Závěr Rozhodn ě nedoporu č ujeme Spíše nedoporu č ujeme Nevíme Spíše doporu č ujeme Rozhodn ě doporu č ujeme

18 Zvážily bychom, do jaké míry jsou bludy nevývratné, než je začneme vyvracet D ě kujeme za pozornost!

19 Zdroje Seikkulla J., & Olson, M. (2003). The Open Dialogue Approach to Acute Psychosis: Its Poetics and Micropolitics. Family Process. Seikkula, J., Alakare, B., & Aaltonen, J. (2011). The Comprehensive Open-Dialogue Approach in Western Lapland: II. Long-term stability of acute psychosis outcomes in advanced community care. Psychosis. Thomas, S. (2011). Open-Dialogue Therapy: Can a Finnish Approach Work Elsewhere?. Issues in Mental Health Nursing. Seikkula, J., Aaltonen, J., Alakare, B., Haarakangas, K., Keränen, J., & Lehtinen, K. (2006). Five-year experience of first-episode nonaffective psychosis in open-dialogue approach: Treatment principles, follow-up outcomes, and two case studies. Psychotherapy Research.

20 Webové odkazy http://www.taosinstitute.net/ http://www.mindfreedom.org/kb/mental-health- alternatives/finland-open-dialogue


Stáhnout ppt "Zuzana Kalousová, Vla ď ka Šnoblová Open Dialogue."

Podobné prezentace


Reklamy Google