Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo DUM3.2_13_1 2 PředmětSpolečenské vědy, T ěl esná výchova Tematický okruhZdravý životní styl Název materiálu Závislost na alkoholu AutorMgr. Hana Topičová Datum tvorby 10. prosinec 2013Ročník 1. – 3. ročník Anotace Materiál slouží k všeobecnému seznámení žáků s problematikou rizik spojených s e závislostí na alkoholu. Materiál může být použit jak ve výkladové tak opakovací části vyučovací hodiny. Součástí materiálu jsou otázky a úkoly podchycující všeobecné povědomí žáků o problematice závislosti na alkoholu a zamyšlení nad alkoholismem. Metodický pokyn Prezentace, výklad s otázkami a úkoly pro žáky v oblasti problematiky rizik spojených se závislostí na alkoholu. Prezentaci lze využít v průřezovém tématu „výchova ke zdraví“. Cílová skupina žáků: 15 – 19 let Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Co je alkohol  Alkohol patří mezi psychotropní látky, které se vyznačují různě vysokým obsahem ethanolu.  V menších dávkách způsobuje uvolnění a euforické stavy, ve větších dávkách útlum, nevolnost až otravu.  Alkohol je návykovou látku – tělo si na něj zvykne a vyžaduje ho víc a víc. Proto ho řadíme mezi drogy.  U člověka způsobuje změny vnímání a chování.

3 Co je alkohol  Alkohol je legální droga poměrně lehce dostupná.  Je řazen mezi drogy, které tlumí – zpomalují životní funkce. Následkem je:  Nezřetelná řeč  Nejisté pohyby  Narušené vnímání  Neschopnost rychle reagovat Účinek na lidskou mysl:  Snižuje schopnost racionálně myslet  Pokřivuje úsudek  Alkohol je omamná látka, obsažená v některých nápojích.

4 Z historie alkoholu  Již před tisíciletími byly k výrobě alkoholu využívány zkvašené zrní, ovocná šťáva či med.  Kvašené nápoje existovaly již ve starém Egyptě.  Existují důkazy o alkoholických nápojích vyráběných v Číně okolo roku 7000 př. n. l.  Již kolem roku 2700 př. n. l. byl v Babylónii rozšířen kult bohyně vína.  Jedním z prvních alkoholických nápojů, které se rozšířily ve starém Řecku, byla medovina, kvašený nápoj vyráběný z medu a vody.  V Indii byl alkoholický nápoj známý pod jménem sura, destilován z rýže v období od 3000 do 2000 př. n. l. Obr. č. 1

5 Z historie alkoholu  Několik předkolumbovských amerických civilizací rovněž vyrábělo alkoholické nápoje. V Jižní Americe se v oblasti And vyráběla celá řada kvašených nápojů z kukuřice, hroznového vína, či jablek, zvaná „čůčo.”  V 16. století byl alkohol používán převážně pro lékařské účely.  Na začátku 18. století odhlasoval britský parlament zákon podporující destilaci lihovin z obilí. Vlna laciného alkoholu zaplavila trhy a dosáhla svého vrcholu v polovině 18. století.  Alkoholismus se stal široce rozšířeným problémem.

6 Z historie alkoholu  V 19. století se postoje ve společnosti změnily a objevila se hnutí propagující umírněnost v pití – právě z nich nakonec vzešla myšlenka totální prohibice (zákaz prodeje alkoholu).  Tu uvedly do praxe Spojené státy, když v roce 1920 odhlasovaly zákon zakazující výrobu, prodej, dovoz i vývoz alkoholických likérů. Ilegální překupnictví zažilo obrovský rozmach a v roce 1933 byla prohibice zrušena.  Alkohol se stal nejrozšířenější tvrdou drogou na celém světe.  Pokusy o zákaz volného prodeje alkoholických nápojů tzv. prohibice (např. dvacátá léta v USA a osmdesátá léta v SSSR) nevedly k uspokojivým výsledkům.

7 Účinek alkoholu Závisí na zkonzumovaném množství:  Malé množství  Větší dávky  Pravidelné pití  Velké množství (předávkování) – způsobuje euforii, člověku pomáhá uvolnit se; má stimulující účinek – zpomalují reakce snižuje schopnost soustředit se a paměti; člověk ztrácí schopnost koordinace a sebeovládání – způsobuje závislost – může způsobit smrt

8 Účinky alkoholu na lidský organismus Podle stupně porušení různých funkcí organismu rozeznáváme několik základních stádií intoxikace:  Podnapilost - nejmírnější stupeň, nemusí být zřejmá, zjistíme pouze sledováním reakční doby  Lehká opilost - nápadná změna chování, mnohomluvnost, pohybová nejistota, vrávorání  Střední stupeň opilosti - s projevy útlumu, blábolivou řečí, nejistou chůzí a pády, s výraznými změnami psychomotoriky  Těžký stupeň opilosti - ztráta orientace, neschopnost samostatné chůze bez opory  Těžká otrava alkoholem - poruchy základních životních funkcí

9 Alkoholismus = chorobná závislost na požívání alkoholu Pokud alkoholikovi klesne množství alkoholu v krvi, objeví se: Obtíže tělesnéObtíže duševní  Bolesti hlavy  Třes, chvění  Zvedání žaludku aj.  Ztráta sebeovládání  Pocení  Člověk ztrácí míru, není schopen s pitím přestat  Alkohol se stává hlavním smyslem života Alkoholismus nebo též závislost na alkoholu, opilství je chronické recidivující onemocnění postihující nejen celou osobnost postiženého jedince po stránce psychické a fyzické, ale i jeho blízké, zvláště pak rodinné příslušníky. Patří mezi nejzávažnější a nejrozšířenější formy závislosti. Tuto nemoc je možno jako všechny ostatní duševní i tělesné poruchy léčit.

10 Příčiny vzniku závislosti na alkoholu  Snaha vyhnout se řešení problému, starostem  Zvýšený vliv party, která bere alkohol jako normu  Narušené a neodpovídající sebehodnocení a nízká sebedůvěra, lidé, kteří špatně hodnotí sebe i aktuální situaci a okolní realitu.  Touha po příjemných pocitech  Snaha zapadnout do kolektivu  Nefunkční (rozvrácená, neúplná apod.) rodina bez žádoucích citových vazeb  Závislost v rodině nebo nadužívání alkoholu  Nižší úroveň vzdělání, neúspěch ve škole

11 Vznik závislosti na alkoholu Čtyři stádia vývoje závislosti na alkohol:  P očáteční fáze: Piják zjistil, že mu alkohol alkohol mu přináší příjemnou náladu, pomáhá odstraňovat obavy a dodává sebedůvěru. Neopíjí se, pije jen tolik, kolik potřebuje.  V arovná fáze: Piják snáší stále větší dávky alkoholu a také větší dávky potřebuje, aby dosáhl žádoucí nálady. Pití je stále častější a důvody k němu jsou stále méně závažné. Vyskytuje se již častější opilost.  R ozhodná fáze: Piják se stává na alkoholu závislým. Nedovede se ovládnout, nedovede přestat. Ke stavům opilosti dochází často. Objevují se "okénka", tj. mezery ve vzpomínkách na to, co se událo předchozí den v době opilosti. Vznikají problémy s okolím.  K onečná fáze: Jedinec závislý na alkoholu již bez alkoholu nedokáže žít. Bez alkoholu se cítí zle, špatně se soustřeďuje, třesou se mu ruce, bolí ho hlava. Malá dávka alkoholu tyto pocity odstraní. Tolerance vůči alkoholu se snižuje. Dochází k celkovému úpadku osobnosti v pracovní, společenské i rodinné oblasti.

12 Vztah člověka k alkoholu  A bstinent - alkohol vůbec nepije  K onzument - nevyhledává alkoholické nápoje pro jeho účinky, ale pro chuť. Nečiní mu potíže abstinovat.  P iják - alkohol pije pro jeho účinky – hlavně pro euforii a krátkodobé antidepresivní účinky.  A lkoholik - alkohol je pro tohoto jedince silná droga. Nerozlišuje druh nápoje – jde jen o procenta. Vztah člověka k alkoholu rozdělujeme do následujících skupin:

13 Rizika alkoholismu Pití alkoholu přináší lidem problémy především v oblasti:  tělesného zdraví  duševního zdraví  vztahů k druhým lidem  financí  životního stylu  práce Obr. č. 2

14 Rizika alkoholismu– tělesné zdraví  Oslabení imunitního systému (menší odolnost vůči nemocem a nádorům), onemocnění jater, mozku, žaludku  Nádory v různých lokalizacích, zejména v dutině ústní, játrech a trávicím systému, u žen i zvýšené riziko rakoviny prsu  Horší trávení, nedostatek vitamínů, zhoršení vysokého krevního tlaku, cukrovky, epilepsie i dalších nemocí. Roste i riziko mozkové mrtvice  Při vyšších dávkách alkoholu je ohroženo srdce, postižení centrálního i periferního nervového systému (poruchy chůze, postižení nervů)  Roste riziko kožních nemocí, impotence  Vyšší riziko úrazů a dopravních nehod a řada dalších zdravotních problémů.

15 Rizika alkoholismu – duševní zdraví  Kolísání nálad, úzkosti, žárlivost, žárlivecké scény, nepříjemné kocoviny, bolesti hlavy, nespavost  „Okénka“, poruchy paměti, děsivé sny  Stavy smutku, malátnost, nevolnosti, nejistota, výčitky svědomí, neupřímnost k sobě  Těžko zvládatelná touha po alkoholu, které se pitím alkoholu ještě zvětšuje, nutkavé myšlenky na alkohol  Někdy dokonce halucinace, vidiny, hlasy, pocity pronásledování, delirium tremens i jiné duševní choroby  Větší riziko impulzivního, ukvapeného jednání a nesmyslné agrese vůči sobě či druhým.

16 Rizika alkoholismu – vztahy k druhým lidem  Hádky kvůli pití v rodině, problémy se sousedy a širším okolím, výmluvy, napětí  Nedůvěra ze strany druhých lidí, pocity provinilosti vůči druhým lidem  Zanedbávání rodiny, násilí v rodině, odcizení partnera, hromadění neřešených problémů v mezilidských vztazích, vyšší riziko rozvodů  Lidé pod vlivem alkoholu jsou častěji druhými zneužíváni, přepadáni, okrádání, vydíráni  Osamělost. Nerozvážné jednání vůči druhým, kterého pak člověk lituje  Lidé pod vlivem alkoholu se častěji dopouštějí zejména násilných trestných činů a také se častěji stávají jejich oběťmi. Roste riziko soudů a vězení.

17 Rizika alkoholismu - finance  Ztráty peněz vydaných za alkohol  Ušlý zisk v důsledku nižší pracovní výkonnosti  Vyšší nemocnost  Výdaje v souvislosti s úrazy, krádežemi, požáry a nehodami pod vlivem alkoholu  Investice do alkoholu jsou nevratné (jinak investované peníze by mohly přinést užitek nebo zisk)  Nerozvážné výdaje pod vlivem alkoholu, nevýhodné obchody, zbytečné nákupy  Prodej věcí pod cenou pod vlivem alkoholu

18 Rizika alkoholismu – životní styl  Chudý životní styl: z práce do hospody - pořád dokola (u žen častěji z práce domů, tam pít)  Někdo už pak přestane chodit i do práce  Uzavírání se světu a druhým  Nedostatek času a peněz na lepší věci  Zanedbávání péče o zevnějšek, někdy trpí i hygiena  Pití přináší z dlouhodobého hlediska rostoucí utrpení pijícího i rodiny

19 Rizika alkoholismu - práce  Větší riziko pracovních úrazů, častěji pracovní neschopnost, pokles výkonnosti  Někdy vykonává člověk kvůli pití práci hluboko pod své možnosti a svoji kvalifikaci  Pozdní příchody, absence, dovolená vybíraná po dnech k zakrývání předchozího pití, nižší příjmy, oslabena je prestiž v zaměstnání  Při recidivě se obtížně hledá kvalitní práce  Riziko chybných výkonů a propuštění, zhoršení vztahů na pracovišti, výčitky a skryté nebo zjevné napětí v pracovních vztazích.

20 Mladiství a alkohol  Mladé tělo si s alkoholem nedokáže poradit stejným způsobem jako tělo dospělého.  Pití více ohrožuje -náctileté než dospělé, protože jejich mozky se v průběhu adolescence a rané dospělostí stále vyvíjejí. Konzumace alkoholu v tomto kritickém období může mít za následek celoživotní narušení funkce mozku – zejména v oblastech paměti, motorických dovedností (schopnost pohybu) a koordinace.  Alkohol, obdobně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požití se zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervového systému.

21 Mladiství a alkohol  Alkohol zabíjí více mladistvých, než všechny ostatní drogy dohromady.  U nehod, vražd a sebevražd u 15-24letých je alkohol jednou ze tří hlavních příčin smrti.  U mladých lidí, kteří pijí alkohol, je 7,5krát vyšší riziko zneužívání jiných ilegálních drog a 50krát vyšší riziko zneužívání kokainu než u těch, kteří alkohol vůbec nepijí.  Čím mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je riziko pozdějšího přechodu na jiné tvrdé drogy.

22 Alkohol a těhotenství  Alkohol konzumovaný těhotnými matkami vstupuje do krevního řečiště a přes placentu se dostává až do plodu (nenarozeného dítěte).  FAS = fetální alkoholový syndrom – postižení plodu alkoholem, který těhotná žena vypije v prvních třech měsících těhotenství. Nejčastěji se objeví po silném nárazovém pití. Je charakterizován opožděním růstu, dysfunkcí mozku, řadou drobných dalších postižení jako na příklad nevyvinutí střední části obličeje, kachnovitý nos, časté šilhání, rozštěpy patra. Časté jsou nervové příznaky jako třesy, špatná koordinace pohybu. Průměrné IQ u dětí s FAS je 65.  FAE = fetální alkoholový efekt – mírnější poškození – projevuje se špatnou koordinací pohybu, prodloužením reakcí na podněty, sníženou pozorností, sníženým IQ, sníženou schopností výuky, špatnou pamětí

23 Legislativa a alkohol  Jízda vozidlem po požití jakéhokoliv množství alkoholu je v ČR zakázána a je trestná.  Věková hranice pro podávání alkoholických nápojů je v USA a Japonsku 21 let.  Náš právní řád za alkoholické nápoje považuje lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0.75 objemového procenta alkoholu. Podání alkoholu jakýmkoliv způsobem před 18. rokem věku je trestným činem, za který může být potrestán kdokoliv včetně rodičů.

24 Léčba závislosti  Závislost na alkoholu se dá léčit na speciálních odděleních psychiatrických klinik a léčeben.  Léčba není jednoduchá ani krátkodobá  Je celá řada dalších organizací, které poskytují pomoc při léčbě a v podpoře již vyléčených alkoholiků  Anonymní linka pro alkoholiky a jejich rodiny: 724 307 775; čtvrtek 8 – 22 hodin Obr. 3

25 Otázky a úkoly Zjisti co mají společného následující celebrity, jak svůj problém řešili, jak zasáhl do jejich života a jak jej ovlivnil (vyber alespoň 5 celebrit): Jak bys ty pomohl někomu blízkému, který je závislý na alkoholu? Vladimír Menšík Vladimír Dlouhý Jaromír NohavicaTomáš Hanák Roman Skamene Igor BarešRoman Štolpa Iveta Bartošová Gérard DepardieuEva Holubová Oldřich KaiserJiří Wimmer Bolek Polívka Eva JakoubkováFrantišek Husák

26 Použité zdroje Obr. 2 [cit. 2013-11-20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alcoholic_beverages.jpg Obr. 1Kaezar. [cit. 2013-11-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mosto.jpg Obr. 3Denkhenk. [cit. 2013-11-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Two-step_corkscrew_phase_4.jpg


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google