Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRIZE ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Mgr. Jitka Moskvová. NÁSLEDKY PUNSKÝCH VÁLEK:   války přinesly Římu ovládnutí západního a značný vliv ve východním Středomoří.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRIZE ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Mgr. Jitka Moskvová. NÁSLEDKY PUNSKÝCH VÁLEK:   války přinesly Římu ovládnutí západního a značný vliv ve východním Středomoří."— Transkript prezentace:

1 KRIZE ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Mgr. Jitka Moskvová

2 NÁSLEDKY PUNSKÝCH VÁLEK:   války přinesly Římu ovládnutí západního a značný vliv ve východním Středomoří  ovládnutí obchodu a příliv bohatství  zlato, měď, obilí, výrobky a daně z provincií   příliv otroků  celé hospodářství bylo založeno na otrocké práci  v zemědělství, řemeslných dílnách, dolech, lomech, na stavbách, v domácnostech, Řekové = peidagogové se stávali vychovateli dětí, otroci pro zábavu = gladiátoři

3   v zemědělství vznikaly velkostatky = latifundie  to znamenalo zánik drobných hospodářství svobodných římských občanů  z nich se stávali bezzemci  ti odcházeli hledat obživu do měst  ztráta půdy znamenala ztrátu práva sloužit ve vojsku  klesá počet vojáků   došlo ke zhoršení mravů a úpadek republikánských ctností  římská společnost se dostávala do krize

4 ŘEŠENÍ KRIZE:   PRVNÍ PROBLÉM TVOŘILI BEZZEMCI  neměli právo sloužit ve vojsku   s řešením přišli bratři Gracchové  pozemkové reformy   roku 133př.Kr. byl tribunem lidu zvolen Tiberius Gracchus   podle návrhu jeho reformy bylo stanoveno maximální množství půdy na jednoho muže, a to 500 jiter, zbytek měl být zabaven a rozdělen bezzemkům po 30ti jitrech  bohatí byli proti, a tak přesvědčili druhého tribuna, aby návrh vetoval  Tiberius zajistil odvolání tribuna a návrh zákona byl přijat   Tiberius byl zabit  reforma byla přerušena

5   roku 123př.Kr. chtěl pokračovat v reformách svého bratra tribun lidu Gaius Gracchus   podal návrhy zákonů: obilní zákon – levné obilí pro chudé ze státních skladů; soudní zákon – posílen vliv publikánů v úřadech; výstavba silnic – zaměstnání pro chudinu; spojencům římské občanství – tím je více připoutat k Římu; zřídit nové kolonie v Africe – obživa pro řemeslníky a zemědělce; atd  došlo k bitce mezi přívrženci a odpůrci jeho názorů  senát označil Gaia za nepřítele republiky a odsoudil ho k smrti  Gaius spáchal sebevraždu   během následujících 20 let byly všechny reformy zlikvidovány nobilitou a senátem

6   DRUHÝM PROBLÉMEM BYLY OTROCKÉ VZPOURY   k velkým vzpourám patří vzpoura otroků na Sicílii v letech 136 – 132př.Kr   centrem povstání bylo město Henna a v jeho čele stál otrok Eunús   vzbouřilo se až 200 000 otroků používaných na zemědělské práce (Sicílie = obilnice Říma)  povstání bylo potlačeno jen s velkými obtížemi, otroci byli ukřižováni, umučeni   toto povstání otřáslo základy římského zřízení a stalo se vzorem pro ostatní části impéria

7 SPARTAKOVO POVSTÁNÍ   roku 73př.Kr. gladiátor Spartakus a s ním dalších 70 otroků utekli z gladiátorské školy v Capui, zmocnili se zbraní a opevnili se na Vesuvu   Římané vyslali vojsko  bylo poraženo a na stranu Spartaka se přidávali další otroci i vesnická chudina = chtěli získat půdu   dva proudy povstání  první v čele s galským gladiátorem Crixem chtěl bojovat s Římem vojensky  druhý v čele se Spartakem toužil po cestě za svobodou na sever, přes Alpy a pryč z Apeninského poloostrova

8   vzbouřenci táhli na sever  cestou vyhráli roku 72př.Kr. bitvu u Muttiny   poté změnili plán a ke zděšení Římanů táhli na jih  Spartacus se chtěl přeplavit na Sicílii, ale piráti, kterým za převoz zaplatil, ho zradili   hnutí se stále štěpilo a Římané je začali po částech likvidovat  PUBLIUS CRASSUS postavil na vlastní náklady šest legií a roku 71př.Kr. otroky porazil  Spartakus zahynul   zbylí otroci byli zajati a ukřižováni podél cesty Via Appia

9   TŘETÍM PROJEVEM KRIZE BYLY POTÍŽE SE SPOJENCI V PROVINCIÍCH   nejznámější jsou s numidským králem Jugurthou  Řím mu vyhlásil válku v letech 110 – 105př.Kr.   tato válka ukázala problémy římské armády   vítězství nad Jugurthou dosáhl GAIUS MARIUS  provedl vojenskou reformu:   vytvořil profesionální, žoldnéřskou armádu  přijímal i bezzemky   byla vydržována ze státních prostředků  výzbroj, výstroj, žold   po 16 až 20 letech služby se z vojáků stali veteráni  za odměnu dostali půdu   armáda se stala politickou silou   nové armády bylo využito ve válce s Germány

10

11 OBČANSKÉ VÁLKY   dva politické směry:populárové a optimáti Populárové (populus = lid, národ)   střední vrstvy, méně majetní, chtěli reformy   v čele byl vojevůdce GAIUS MARIUS a po jeho smrti Lucius Cornelius Cinna   měli podporu lidového shromáždění Optimáti (optimus = nejlepší)   představovali nobilitu, bohaté lidi   v jejich čele byl vojevůdce L. C. SULLA   měli podporu senátu

12   Marius se po porážce Jugurthy a odražení Germánů stal díky svým vojenským úspěchům a podpoře armády nejmocnějším mužem v říši a populárové jasně vedli nad optimáty   roku 88př.Kr. došlo ke střetu mezi populáry a optimáty o vrchní velení ve válce proti pontskému králi Mithridatovi VI.   senát jmenoval Sullu a lidové shromáždění Maria   Sulla přitáhl se svým vojskem do Říma a ovládl ho  Marius uprchl do Afriky   Sulla odtáhl na východ proti králi Mithridatovi   Marius se vrátil do Říma  kde ho Sullovi přívrženci zavraždili

13   vítězný Sulla se vrátil do Říma  pronásledoval Mariovy přívržence a mstil se   zavedl PROSKRIPCE = seznamy odpůrců   lidé na seznamech byli pronásledováni, vražděni a byl jim konfiskován majetek  udělován Sullovým veteránům a propuštěncům   Sulla zvýšil počet senátorů na 600 a omezil práva tribunů lidu   v letech 82 – 79př.Kr. se Sulla jmenoval diktátorem na neurčitou dobu   upevnil moc optimátů a nobility   roku 79př.Kr. se vzdal moci a o rok později zemřel

14   Catilinovo spiknutí  roku 63př.Kr.  Catilina se rozhodl zmocnit násilím vlády   spiknutí odhalil římský řečník a v té době i konzul Marcus Tullius Cicero   účastníci spiknutí byli poraženi a popraveni, Catilina sice utekl, ale později byl i on zabit   roste moc vojenských velitelů  Gaius Pompeius a Marcus Licinius Crassus (společně byli konzuly)   Pompeius  potlačil povstání v Hispánii, vedl válku s piráty ve Středomoří, tažení proti králi Mithridatovi, do Sýrie (zde byly vytvořeny tři nové provincie – Bithýnie, Pontus, Sýrie)  uskutečnil triumfální pochod Římem

15   první triumvirát (tri = 3, vir = muž)  vytvořili ho GAIUS JULIUS CAESAR s Pompeiem a Crassem roku 60př.Kr. jako tajný spolek CAESAR pocházel z rodu Juliů   měl velkou popularitu  vyrostl v chudin. čtvrti   nejprve příznivec populárů (jeho teta byla Mariovou ženou)   stal se nejvyšším pontifikem, a po funkci městského praetora v Římě odešel do provincie Hispánie  tam zbohatl   roku 59př.Kr. se stal konzulem   prosadil: půdu vysloužilcům, o jednání v senátě byla podávána veřejná zpráva,…

16   Pompeius se stal jeho zetěm   roku 58př.Kr. se stal správcem Galie   roku 50př.Kr. po porážce galského vůdce Vercingetorixe definitivně dobyl celou Galii   Galie se stala dalším zdrojem příjmů pro Řím   napsal Zápisky o válce galské   musel čelit útokům Germánů, kteří sídlili za Rýnem   vylodil se v Británii   Crassus  správcem Sýrie a slavný vojevůdce.   zemřel roku 53př.Kr. při tažení proti Parthům

17

18   narůstají spory mezi Caesarem a Pompeiem   Pompeius měl podporu senátu a nashromáždil ve svých rukou velkou moc   Caesar po porážce povstání v Galii roku 50př.Kr. rozkázal návrat armády do Říma   senát se bál, že se Caesar pokusí zmocnit vlády  vyslal Pompeia, aby jej zastavil  Caesar se pokoušel o smírné řešení sporu, ale selhalo   roku 49př.Kr. Caesar pronesl v čele vojska svůj známý výrok: „Alea iacta est!“ – „Kostky jsou vrženy!“ a překročil Rubicon   Caesar ovládl Řím a Pompeius uprchl

19   Caesar nikoho netrestal  získal podporu lidu   roku 49př.Kr. Caesar porazil Pompeiovo vojsko v Hispánii a 48 př.Kr. Caesar zvítězil v bitvě u Farsalu  Pompeius chtěl uprchnout do Egypta, ale byl zabit na lodi a jeho hlava byla věnována Caesarovi   Caesar zasáhl v Egyptě do sporu mezi Kleopatrou a Ptolemaiem XIII.  shořela Alexandrijská knihovna   s Kleopatrou měl syna   roku 47př.Kr. Caesar zvítězil nad pontským králem Farnakem  tehdy oznámil své vítězství v senátu prostým „Veni, vidi, vici“ – „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem“

20   roku 45př.Kr. skončily občanské války a Caesar se stal jediným vládcem Říma   republika byla zachována, ale Caesar držel ve svých rukou mnoho úřadů  tím porušil ústavu, a tak si musel svoje úřady nechat potvrdit senátem  dostal titul nejvyšší velitel vojska = imperátor   Caesarovy reformy:   uděluje půdu veteránům v provinciích   rozšiřuje římské občanství i do provincií   staví silnice v Itálii   zavádí juliánský kalendář platí do 16. st.

21   nespokojenost u některých republikánů a obavy, že se chce stát králem vyvolaly spiknutí  jeho účastníci 15. 3. 44př.Kr. před zasedáním senátu Caesara zavraždili   v čele povstání byli Cassius a Caesarův adoptivní syn Bruttus   republika ale zachráněna nebyla


Stáhnout ppt "KRIZE ŘÍMSKÉ REPUBLIKY Mgr. Jitka Moskvová. NÁSLEDKY PUNSKÝCH VÁLEK:   války přinesly Římu ovládnutí západního a značný vliv ve východním Středomoří."

Podobné prezentace


Reklamy Google