Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotní následky havárie atomové elektrárny v Černobylu (26.4.1986)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotní následky havárie atomové elektrárny v Černobylu (26.4.1986)"— Transkript prezentace:

1 Zdravotní následky havárie atomové elektrárny v Černobylu (26.4.1986)

2

3 Jaderný rozpad řetězová reakce

4 každé rozpadlé jádro musí poskytnout pouze jeden neutron, který může být absorbován dalším jádrem a vést k jeho rozpadu pomalé neutrony jsou snáze absorbovatelné jádrem 235 U, jaderný rozpad 236 U však produkuje rychlé elektrony moderátor (voda, grafit) – zpomaluje rychlé neutrony (rozptyl a ztráta energie) kontrolní tyče (bor, kadmium) – absorbují přebytečné neutrony (zabraňují vzniku nekontrolované řetězové reakce a umožňují řízení výkonu reaktoru) chladivo (voda) – odebírá teplo uvolněné jaderným rozpadem (výroba páry pro pohon turbíny) palivové tyče – obsahují tablety s 238 U obohaceným o 0,7 – 3 % 235 U Řízená jaderná reakce

5

6 PWR (Pressurized water reactor)

7 BWR (Boiling water reactor)

8 Charakteristiky jaderných reaktorů

9 Parametry elektrický výkon 1 000 MW tepelný výkon 3 200 MW palivoobohacený UO 2 (2 %) v Zr obalu chladivovoda moderátorgrafit kontrolní tyče s obsahem B (211 ks), motorový posuv – 5 sec pro snížení výkonu, 15 – 20 sec pro úplné zasunutí primární ochranný plášť – beton (tloušťka 3 m) bez sekundárního ochranného pláště (containment) kladný „void coefficient“ – prudké zasunutí kontrolních tyčí může při nízkém tepelném výkonu reaktoru (pod 700 MW) tento výkon prudce zvýšit na několikanásobek nominální hodnoty (grafit na spodku tyčí má nižší schopnost zpomalovat reakci něž voda kterou vytlačuje) Reaktor RBMR – 1000 (Černobyl)

10 Reaktor RBMR – 1000

11 modelová situace – odstavování reaktoru, turbína dobíhá, čerpadla chladícího média poháněna vnějším zdrojem – náhlý výpadek proudu cíl - zjistit jestli mechanická setrvačnost turbíny a generátoru vyrobí dostatek energie, aby při výpadku vnějšího napětí zůstaly v chodu čerpadla, která pohání chladící vodu v reaktoru, do té doby, než dojde k zapnutí záložních zdrojů energie (diesel motory) Experiment v Černobylu (25.4.1986) Chronologie 01:06začíná plánované snižování výkonu reaktoru 13:47dosaženo 50 % tepelného výkonu reaktoru (1 600 MW) 14:00odpojení ECCS (pohotovostní chladící systém) – aby nerušil pozdější průběh testu (bez vlivu na vznik nehody, zhoršení pozdějších následků) 14:00proto nutné další snížení výkonu, pokles napětí v síti – požadavek operátora sítě z Kieva na dodržení úrovně dodávek – výkon stabilizován na 1 600 MW a test odložen 23:10operátorem sítě povoleno další snižování výkonu 24:00změna směny

12 Experiment v Černobylu (26.4.1986) Chronologie 00:05pokles výkonu na 720 MW a pokračuje snižování (kvůli pozitivnímu „void“ koeficientu je hranice bezpečného výkonu reaktoru 700 MW) 00:28úroveň výkonu 500 MW – zapnut automatický řídící systém reaktoru a nebyla nastavena minimální úroveň výkonu reaktoru – náhlý pokles výkonu na 30 MW – vliv 135 Xe (silný moderátor – vzniká v palivových tyčích při nízkém tepelném výkonu) 00:32vypnuto automatické řízení, manuální vysunutí řídících tyčí (zbylo 6- 8 tyčí, minimum pro bezpečný chod 30, za daných podmínek nemožné okamžité odstavení reaktoru) 01:00výkon reaktoru stoupl na 200 MW 01:03zapojeny 4 přídavné chladící pumpy v levá smyčce systému 01:07zapojeny 4 přídavné chladící pumpy v pravé smyčce systému (součást testovací procedury – zvýšený průtok chladiva vedl k poklesu tlaku páry, odpojen automatický systém kontroly tlaku páry, pokles výkonu kompenzován manuálním vytažením zbytku řídících tyčí)

13 Experiment v Černobylu (26.4.1986) Chronologie 01:21:40snížen přítok chladící vody, aby byl stabilizován tlak páry, zhoršené chlazení jádra reaktoru 01:22:10prudký vývoj páry v jádru reaktoru, bez rekce výstražného systému 01:23:04uzavřen odvod páry na turbínu (při běžném provozu stoupne tlak páry v reaktoru, dojde k jejímu zkapalnění, zvýšená moderace pak vede k poklesu výkonu reaktoru) 01:23:10automatický systém vysune řídící tyče 01:23:21prudký vývoj páry vede k prudkému zvýšení výkonu („void“ coeficient) 01:23:40bezpečnostní systém zasouvá řídící tyče – nárůst výkonu 01:23:44nominální výkon překročen 100-krát 01:23:45palivové články se bortí, reakce paliva s vodou vede k tlakovému pulsu 01:24dvě exploze – první byl výbuch páry, druhý výbuch vodíku?, roztržená obálka reaktoru umožnila průnik vzduchu – zahoření grafitového moderátoru

14

15 Konstrukční nedostatky RBMK není sekundární ochranná obálka reaktoru – radioaktivní materiál po havárii unikal přímo do atmosféry chybí pasivní ochrana vodou, která by zachytila radioaktivní I a Cs hořlavý grafit použitý jako moderátor

16 Bezprostřední následky havárie Bezprostřední úmrtí (nehody při likvidaci) 2 (okamžitě) Bezprostřední úmrtí (nemoc z ozáření)28 (během 4 měsíců) Pozdní úmrtí – dospělí (důsledky radiace)20 (údaj ze září 2006) Pozdní úmrtí – děti (důsledky radiace) 15 (údaj ze září 2006) Klinicky prokázané psychologické následky 5 000 veškerá úmrtí spojená s rakovinou štítné žlázy (celkem evidovaných případů 4 000)

17 PBq = peta bequerel = 10 15 Bq

18

19

20

21  - záření  částice ( 2 protony + 2 neutrony – 4 2 He ) nízká prostupnost (kůže – desítky μm) vysoce ionizující nebezpečné zejména při interní expozici Radiace  zářič Z 241 Am95 236 Pu94 238 U92 232 Th90 226 Ra88 222 Rn86 210 Po84

22  - záření  částice (  +,  - - vysoko-energetické pozitrony či elektrony ) střední prostupnost (Al fólie, několik mm kůže, několik m vzduchu) středně ionizující nebezpečné zejména při interní expozici  zářič Z 3 H1 14 C6 40 K19 90 Sr38 129/131 I53 210 Pb82 241 Pu94 Radiace

23  - záření vysokoenergetické elektromagnetické záření (fotony) slabě ionizující, vysoká prostupnost materiály nebezpečné zejména při vnějším ozáření Radiace

24 Celková aktivita A A = -dN/dt = N (N-počet částic, t – čas, - rozpadová konstanta) Bequerel [Bq] – počet rozpadů za sekundu Poločas rozpadu T 1/2 T 1/2 = ln2/ =  ln2 (  - střední doba života dané částice) doba, za kterou se množství radioaktivní látky zmenší na polovinu Absorbovaná dávka D T,R Gray [Gy] = J.Kg -1 (množství energie absorbované na jednotku hmotnosti) Dávková intenzita Gy.s -1 (absorbovaná dávka za jednotku času) Jednotky

25 Dávkový ekvivalent H T,R H T,R = w R  D T,R Sievert [Sv] = J.Kg -1 (množství energie absorbované na jedn. hmotnosti) w R - pohybuje se v hodnotách 1 – 20 - nejvyšší hodnoty pro  - záření Kolektivní dávkový ekvivalent u [manSv] – dávkový ekvivalent vynásobený počtem osob, které dávku obdržely u použití při hodnocení zdravotního rizika v zasažené populaci Jednotky

26 Účinky záření na lidský organismus u Akutní nemoc z ozáření (ozáření celého těla) jednorázová celotělní dávka převyšující 1 Gy poškození kostní dřeně, sliznic trávícího traktu a dalších orgánů nekróza buněk u Akutní lokální změny (lokální ozáření) popálení kůže – 3 Gy trvalá epilace – 6 Gy ztráta plodnosti (muži) - 3 až 8 Gy ztráta plodnosti (ženy) – 3 Gy u Teratogenní účinky největší nebezpečí mezi 8 až 15 týdnem těhotenství u Nenádorová onemocnění zánět kůže zákal oční čočky – po jednorázové dávce 3 Gy (dlouhá doba latence)

27 Účinky záření na lidský organismus u Zhoubné nádory dlouhá doba latence (leukémie 5 – 20 let, štítná žláza min. 4 roky, plíce 10 – 40 let) u Mutagenní efekt LIMITY u 80 000 lidí z Hirošimy a Nagasaki – kolektivní dávka 20 000 manSv – 200 případů zářením indukované rakoviny (100 manSv – 1 případ rakoviny) u pokud 1 000 000 osob ozářeno H = 10 mSv  10 000 manSv  100 případů rakoviny u pro obyvatelstvo přípustné 5 mSv/rok (odpovídá zvýšení rizika vzniku rakoviny o 50 případů za rok na 1 000 000 obyvatel (nárůst 2,5 – 5%) u pracovníci s ionizujícím zářením 50 mSv/rok a 100 mSv/5 let

28 Vnější ozáření z radioaktivního materiálu deponovaného na zemském povrchu Vnitřní ozáření z inhalovaného prachu obsahujícího radionuklidy Vnější ozáření z radioaktivního spadu Vnitřní ozáření z potravy a vody obsahující radionuklidy Radioaktivní materiál – expoziční cesty

29 Efektivní dávky z různých zdrojů v roce 2000 Typické efektivní dávky z přírodních zdrojů

30 Hodnocení zdravotního dopadu havárie (expertní skupina WHO) u Požadavky na studie poskytující relevantní informace o radiačním riziku dostatečně početná populace Sledování: ne-diferenciální, kompletní, přesná diagnóza Odhady dávek: individuální, přesné, správné … zejména důležité pokud se jedná o dávky řádově srovnatelné s úrovní přirozeného pozadí a v důsledku toho o malé přírůstky s expozicí souvisejících onemocnění u Situace v případě hodnocení zdravotních následků Černobylu velice početná populace vystavená zvýšeným dávkám radiace potíže s kompletností a kvalitou zdravotní dokumentace pokles střední délky života v zasažených zemích (jak kontaminované tak nekontaminované oblasti) odhady individuálních dávek jsou nedostupné pro většinu jedinců ze zasažené populace

31 Kvalita dat (zprávy/studie) u v mnoha případech obsahují studie nedostatečný počet subjektů k k tomu, aby bylo možné vyvodit jednoznačný závěr u metodika sběru dat a jejich statistického zpracování je v některých případech nedostatečná k tomu, aby bylo možné vyvodit jednoznačný závěr u většina studií nebere v úvahu další potencionálně velmi rizikové faktory pro vznik sledovaných nemocí jako jsou konzumace alkoholu a kouření … většina publikací je pouze omezeně použitelná pro hodnocení skutečných zdravotních následků havárie

32 PopulacePočetOzářeníDávka Likvidátoři Na místě v době havárie400 vnější  /  + celotělně ak. nemoc z ozář. 237 lidí 41 lidí (50 %) 50 lidí (39 %) 22 lidí (10 %) 21 lidí (9%) 1- 2 Sv 2- 4 Sv 4- 6 Sv 6-16 Sv 131 I – štítná žláza173 lidí 7 lidí 0-1,2 Gy 11-20 Gy Hasiči, vojáci, dobrovolníci 400 000 (600 000) vnější  /  + celotělně 45 % 47 % 8 % 0,02% méně než 100 mSv 100-250 mSv 250-500 mSv více než 500 mSv Evakuovaní z 30 km zóny135 000 vnější  /  + celotělně 50 – 500 mSv (průměr 120 mSv) 131 I – štítná žláza - děti0,1 – 2,5 Gy (pr. 0,3 Gy) Obyvatelé SKZ ( 137 Cs > 555 kBq/m 2 ) 270 000 vnější  /  + celotělně 4% 0,3% více než 100 mSv více než 200 mSv průměr 60 mSv 131 I – štítná žláza - děti0,1 – 10 Gy Evropská část Ruska75 mil.střední celotělní dávkaprůměr 6-7 mSv Odhad akutních dávek záření po havárii v Černobylu

33 RokKritériumÚroveň 1986roční limit celotělní expozice250 mSv/rok 1987roční limit celotělní expozice100 mSv/rok 1988roční limit celotělní expozice50 mSv/rok 1990celoživotní limit350 mSv 1990povrchová kontaminace 137 Cs (veškerá populace v oblasti) 40 Ci/km 2 1990povrchová kontaminace 137 Cs (rodiny s těhotnými ženami a dětmi do 12 let) 15 Ci/km 2 Evakuační limity pro občany ze SKZ (striktně kontrolované zóny) 1 Ci = 3,6. 10 10 Bq

34 Distribuce dávek z I 131 (štítná žláza)

35 Odhady kolektivních dávek v zasažených oblastech

36 Zdravotní následky - likvidátoři 237 lidí hospitalizováno pro akutní nemoc z ozáření 28 lidí zemřelo bezprostředně 13 pacientů (dávka 4 Gy) – transplantace kostní dřeně (11 vzápětí umírá) mezi lety 1987 až 1998 umírá dalších 11 pacientů (dávka 1,3 – 5,2 Gy)  3-krát infarkt  2-krát myelodisplastický syndrom, cirhóza jater  1-krát plicní gangréna, tuberkulóza, tuková embolie a leukemie dalších 9 pacientů umírá do roku 2005 1996 –funkční sexuální poruchy, ale i 14 zdravých dětí

37 Rakovina štítné žlázy u předpokládaná doba latence 6 – 20 let (poznatky z Hirošimy a Nagasaki) u nejrizikovější skupinou děti (štítná žláza ve vývoji – velká potřeba I 2 + velká konzumace mléka kontaminovaného 131 I) u po Černobylu první případy detekovány již po 4 letech !!! u Hlavní nárůst rizika: 5 000 případů mezi těmi, jimž bylo v době nehody méně než 18 let (1992- 2005) 15 úmrtí mezi exponovanými v dětství (rok 2005)

38 Nárůst incidence rakoviny štítné žlázy - Bělorusko Courtesy Yu. E. Demidchik 2006

39 Riziko rakoviny štítné žlázy u Nejistoty Exponovaní v dětství … zdá se, že riziko onemocnění bude dále stoupat, ale pro odhad trendu není dostatek dat Monitoring kontaminovaných oblastí … pokles radiace závisí na specifických podmínkách prostředí a způsobu jeho využívání (průmysl, zemědělství, rekreace,....) Saturace stabilním (neradioaktivním) jodem  nedostatek jodu zvyšuje riziko na jednotku Gy  suplementace jodem snižuje riziko vzniku rakoviny štítné žlázy … potřeba dalšího výzkumu Expozice v dospělosti.....v dospělé populaci v kontaminovaných oblastech je vyšší výskyt rakoviny štítné žlázy – jedná se o vliv rozvoje v oblasti diagnostiky?

40 Psychologické důsledky u Příčiny smrtelně nebezpečný neviditelný kontaminant (těžko zjistitelné dávky) ohrožení dětí nedůvěra k autoritám – místní politici, vláda ztráta domova, evakuace do neznámého prostředí u Důsledky deprese – sebevraždy podrážděnost (post-traumatický stres) – násilí, vraždy medicínsky nevysvětlitelné fyzické obtíže (únava, slabost, bolest hlavy a svalů) – nadužívání lékařské péče zvýšená konzumace tabáku a alkoholu – cirhóza jater, rakovina plic změna dietetických návyků (obrana proti kontaminaci) – trávící obtíže

41 Další zdravotní důsledky u MSI (mini-satelite instability) genetická abnormalita s neznámými zdravotními důsledky děti otců vystavených velké dávce záření (nedetekován v Hirošimě a Nagasaki, detekován u dětí vojáků ze Semipalatinska) přenáší se na další generace u Defekty novorozenců pozorované abnormality nelze jednoznačně připsat následkům ozáření (Thalidomid ?) u Leukémie doba latence 2-5 let závislost na dávce strmější u dětí (Hirošima a Nagasaki) u likvidátorů zvýšený výskyt chronické lymfatické leukémie - není závislost na dávce a věku, onemocnění typicky nebývá důsledkem ozáření (stařecká nemoc) populace z kontaminovaných oblastí – publikace s velkým množstvím metodických pochybení (není závislost na dávce)

42 Predikce pozadí a nárůstu úmrtí na leukémii From Cardis et al., 1996 Okolo 700 úmrtí navíc v populaci 5.6 millionů lidí (celoživotně) - okolo 300 mezi 600 000 nejvíce exponovanými-

43 Predikce pozadí a nárůstu úmrtí na rakovinu vnitřních orgánů Populace Perioda Rakovina - pozadí Predikovaný nárůst Počet % %AF Likvidátoři, 1986-7 celoživotně (95 let) 41 500 21% 2 000 1 % 5 % Evakuovaní z 30 km21 500 16 % 150 0.1 % Obyvatelé SKS 43 500 16 % 1 500 0.5 % 3 % Ostatní kontaminované oblasti 800 000 16 % 4 600 0.05 % 0.6 % From Cardis et al., 1996 Okolo 8 250 úmrtí na rakovinu navíc v populaci 5.6 milionů lidí (celoživotně) - okolo 3650 mezi 600 000 nejvíce exponovanými - celoživotně (95 let)

44 Změna poměru pohlaví novorozenců v ČR v listopadu 1986 Peterka M, Peterková R., Likovský Z., Environmental Health Perspectives 115, 1801-1806 (2007)

45 Změna poměru pohlaví novorozenců v ČR v listopadu 1986 Peterka M, Peterková R., Likovský Z., Environmental Health Perspectives 115, 1801-1806 (2007)

46 Změna poměru pohlaví novorozenců v ČR v listopadu 1986 Peterka M, Peterková R., Likovský Z., Environmental Health Perspectives 115, 1801-1806 (2007)

47 Zdroje Peterka M, Peterková R., Likovský Z., Environmental Health Perspectives 115, 1801- 1806 (2007) Baverstok K., Williams D., Environmental Health Perspectives 114, 1312-1317 (2006) Balonov M.I., Journal of Environmental Radiology 96, 6-12, (2007) Chernobyl – Assessmet of Environmental and Health Impact, Nuclear Agency OECD (2002) Diaz E.S., Nuclear Accidents, Seminar „Basic Introduction to Nuclear Safety, Milano 8-10.5. 2007


Stáhnout ppt "Zdravotní následky havárie atomové elektrárny v Černobylu (26.4.1986)"

Podobné prezentace


Reklamy Google