Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální etika 1 (PS) Vyučuje:. PhDr. Roman Míčka, Th. D. , Ph. D. www

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální etika 1 (PS) Vyučuje:. PhDr. Roman Míčka, Th. D. , Ph. D. www"— Transkript prezentace:

1 Sociální etika 1 (PS) Vyučuje:. PhDr. Roman Míčka, Th. D. , Ph. D. www
Sociální etika 1 (PS) Vyučuje: PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

2 Zkouška ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika. Úvod a principy, Brno: CDK, ISBN s (36), (celkem 56 stran) Sociální encykliky ( ), Praha: Zvon, 1996, ISBN (úvod Tomáše Halíka (s. 7-17) + krátké úvody k jednotlivým encyklikám od Cyrila Martinka) (cca 20 stran). Roman Míčka: Výběr citací z encyklik (cca 15 stran). Encyklika Caritas in Veritate (2009) Benedikta XVI. (cca 100 stran). Celkem cca 190 stran (http://www.romanmicka.net/txt_soubory/podpora_se1_new.zip) Dále je dobré pro další práci a přehled se seznámit se strukturou a obsahem Kompendia sociální nauky církve a podněty exhortace Evangelii gaudium (2013) …

3 Zkouška Obecné: • Co to je sociální etika a jak se odlišuje od individuální etiky ? • Jaké jsou základní otázky, problémy, tradiční témata sociální etiky ? • Jak lze definovat politiku, ekonomiku, kulturu ? • Jaké politické ideologie a jakým způsobem formují svět politiky, ekonomiky a kultury? • Jaká je spojitost a jaké rozdíly mezi sociální etikou a sociálním učením církve ? • Co je to sociální učení církve, jak vzniklo, jaký má charakter, jak jej lze definovat ? • Co je to křesťanské sociální myšlení a v jakém je vztahu k SUC ? • Jaký je základ a dějinný vývoj úvah o politice a ekonomice ze strany církve ? • Jaké jsou prameny SUC a jak se vyvíjelo SUC v dějinách ? • Jaký je dějinný kontext jednotlivých konkrétních sociálních encyklik ? • Jaké jsou hlavní principy SUC, jak je lze definovat a odkud pocházejí ? • Co je podstatou personálního principu, principu solidarity a principu subsidiarity ? • Co je to pastorální konstituce Gaudium et spes a jakým způsobem reaguje na politické a ekonomické otázky ? • Co je to Kompendium sociální nauky církve (2004), jaký má obsah, charakter ?

4 Zkouška Politika: • Co je to politika, jaké jsou její dějinné kontexty ? • Co je to demokracie, jak se v dějinách vyvíjela ? • Jaké jsou podstatné náležitosti demokratického právního státu ? • S jakými problémy a otazníky se systém demokracie potýká ? • Jak se k politice, demokracii a lidským právům staví SUC ? • Jaká je tradiční historická nauka o spravedlivé válce, jak lze dnes hodnotit tuto otázku ? • Jak se proměňuje charakter války, co je příčinami válek, jaký je současný stav ? • Jakým způsobem a v jakých dokumentech hodnotí problém míru a války SUC ? • Jakým způsobem a v jakých dokumentech hodnotí problém terorismu SUC ?

5 Zkouška Ekonomika: • Co je to ekonomika, jak se v dějinách vyvíjela ?
• Jaký je vztah ekonomiky a etiky ? • Co je to kapitalismus a jaký má charakter, ideový základ a jak se v dějinách vyvíjel ? • Jak se SUC staví k otázce soukromého vlastnictví ? • Co je to lidská práce, jak se k otázce lidské práce staví SUC ? • Jak se k ekonomice kapitalismu staví SUC ? • Jak se k problému lidské práce staví dokumenty SUC ? • Jaká je ekonomická vize historického socialismu a jak se k socialismu staví SUC ? • Jak a proč je socialismus v sociálních encyklikách kritizován ? • Co je to sociálně tržní hospodářství, jaký má charakter a jak se má k SUC ? • Co je to sociální stát, stát blahobytu a jak je z pozice SUC hodnocen ? • Co je to globalizace a jak se projevuje v politické a ekonomické oblasti ? • Jaké jsou obvykle vypočítávané klady a zápory globalizace a jak je lze hodnotit ? • čem a jakým způsobem pojednává encyklika Caritas in veritate ? • Jak encyklika Caritas in veritate chápe lidský rozvoj ? • Jakým způsobem encyklika Caritas in veritate reaguje na aktuální problémy současnosti (globalizace, chudoba, ekologie, finanční a ekonomická krize, terorismus) ?

6

7 Jak jsme na tom? Politicky?
Krize politiky, legitimity, demokracie, EU, antipolitika Ekonomicky? Blahobyt, chudoba, zadlužení, perspektiva sociální politiky Kulturně? Morálka soukromá, veřejná, hodnoty, korupce, kultura smrti Fenomén globalizace Naděje, skepse

8 Index demokracie Vyhodnocuje míru demokracie 167 zemí. Je vypracováván na základě 60 ukazatelů, seskupených do pěti různých kategorií: míra politické volby a pluralismu občanská práva funkčnost vlády politická spoluúčast Česká republika 8,19 plná demokracie politická kultura Podle posledního zveřejněného indexu z roku 2012 mělo nejlepší výsledek Norsko, když obdrželo 9,93 bodů na stupnici od nuly do deseti. Nejnižší hodnocení má dlouhodobě Severní Korea – s 1,08 body je na 167. místě

9 Index demokracie (2012) 1. Norway 16. United Kingdom 2. Sweden
3. Iceland 4. Denmark 5. New Zealand 6 .Australia 7. Switzerland 8. Canada 9. Finland 10. Netherlands 11. Luxembourg 12. Austria 13. Ireland 14. Germany 15. Malta 16. United Kingdom 17. Czech Republic 18. Uruguay, Mauritius 20. South Korea 21. United States of America 22. Costa Rica 23. Japan 24. Belgium 25. Spain 28.France, Slovenia 32. Italy 33. Greece 38. India 39. Jamaica 40. Slovakia … 44. Poland, Brazil 49. Hungary 50. Croatia

10

11 Human Development Index (2012)
Je kombinací nejen ekonomických, ale i celé řady sociálních ukazatelů, jako je například očekávaná délka života, přístup ke vzdělání, rovné příležitosti z hlediska gender, porodní úmrtnost, přístup k nezávadné pitné vodě, zdravotní péči, a podobně. Stanoví žebříček 169 států OSN v pořadí podle kvality života. 1 Norway , 2 Australia c 19.6 d 34, 3 United States , 4 Netherlands c , 5 Germany e 35, 6 New Zealand d 24, 7 Ireland d 28, 7 Sweden c , 9 Switzerland c , 10 Japan c , 11 Canada , 12 Korea, Republic of , 13 Hong Kong, China (SAR) ,598 13 Iceland d 29, 15 Denmark c , 16 Israel , 17 Belgium c , 18 Austria ,438 – 18 Singapore c 14.4 f 52,613 – 20 France c , 21 Finland , 21 Slovenia , 23 Spain c , 24 Liechtenstein g ,880 h – 25 Italy c , 26 Luxembourg ,285 – 26 United Kingdom ,538 – 28 Czech Republic , 29 Greece c , 30 Brunei Darussalam ,690 –23 31 Cyprus , 32 Malta , 33 Andorra i ,918 j – 33 Estonia , 35 Slovakia , 36 Qatar ,478 k – 37 Hungary , 38 Barbados , 39 Poland , 40 Chile ,

12 Human Development Index (2013)
1 Norway , 2 Australia , 3 Switzerland , 4 Netherlands , 5 United States , 6 Germany , 7 New Zealand , 8 Canada , 9 Singapore b 15.4 c 72, 10 Denmark , 11 Ireland , –3 12 Sweden b , –1 13 Iceland , 14 United Kingdom ,002 0…. 15 Hong Kong, China (SAR) … 16 Korea (Republic of) ,345 0… 17 Japan , –1 18 Liechtenstein d 10.3 e ,085… 19 Israel , 20 France , 21 Austria b , 21 Belgium b , 21 Luxembourg , 24 Finland , 25 Slovenia , 26 Italy b , 27 Spain , 28 Czech Republic , 29 Greece , 30 Brunei Darussalam ,883 h… 31 Qatar ,029 g 32 Cyprus , 33 Estonia , 34 Saudi Arabia , 35 Lithuania , 35 Poland , –1 37 Andorra d 10.4 i ,597 j 37 Slovakia ,

13 Index „bohatství“ 2011 (Allianz)
Jen 52 zemí 1. Švýcarsko …. 26. ČR (230 tis.) 41. SR

14 Global Peace Index (2014) Institute for Economics and Peace

15

16

17 Rozkvět nebo úpadek ? (kardinál Ratzinger, 2005)
„Jestliže na jedné straně v Evropě našlo křesťanství svou nejúčinnější formu, musíme na druhé straně také říci, že se v Evropě vyvinula kultura, která je v absolutně radikálním protikladu nejen ke křesťanství, nýbrž ke všem náboženským a morálním tradicím lidstva“. (kardinál Ratzinger, 2005) „Svět nepotřebuje zbožnost, říká pan Blatchford, svět potřebuje mýdlo a socialismus. Zbožnost je jedna z nejrozšířenějších lidských ctností, zatímco mýdlo a socialismus jsou jen dva koníčky vyšší střední vrstvy “. [ G. K. Chesterton ]

18

19 (např. co je dobro jako predikát? Jsou vůbec možné hodnotové soudy?
analýza morální řeči (např. co je dobro jako predikát? Jsou vůbec možné hodnotové soudy? kogn.x nonkogn.) Základní problémy etiky: svobodná vůle svědomí hodnota norma štěstí ctnost normy individuálního jednání v konkrétních oblastech života (bioetika, etika vědy, etika mezilidských vztahů) spravedlnost sociálních útvarů

20 Aplikovaná etika individuální etika x sociální etika
individuální etika - se zabývá praxí, pokud praxe může být přičítána jednotlivým osobám a vztahována k jejich osobní odpovědnosti. sociální etika - se věnuje morálnímu hodnocení sociální skutečnosti, tj. sociálních útvarů, do nichž se zpevnily interakce. Ústřední otázka zní: Jsou dané institucionální útvary spravedlivé? (např. daně, sociální stát, společenské rozdíly mezi lidmi, bohatství a chudoba, válečný konflikt). Na rozdíl od individuální etiky stav těchto útvarů nelze beze všeho vztahovat k osobní odpovědnosti určitých jednotlivců, a to ani jeho vznik, ani jeho změnu.

21 osobní odpovědnost sociální danosti, instituce, struktury, motivace, postoj poměry, regulační systémy, řády kategorie posouzení dobré – špatné spravedlivé - nespravedlivé individuální etika sociální etika

22 Instituce Instituce je sociální útvar, do nějž se zpevnila mezilidská interakce Instituce je sociálně předepsaná struktura různých způsobů chování, prostřednictvím kterých jsou řešeny opakující se a neodbytné problémy života lidí

23 Instituce Zvyk, obyčej, rituál (pozdrav, fronta…)
Sociální normy (sociální odpovědnost, reciprocita, dodržení závazku…) Instituce spontánně i uměle vzniklé (rodina, trh, stát…) Kodifikované normy (zákony…) - Instituce jako „úřad“

24 Podobenství o milosrdném samaritánovi Samaritán našel člověka, jenž upadl do rukou lupičů. “Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a ovázal mu je. Pak ho posadil na svého mezka, zavezl ho do hostince a tam se o něj staral”. Samaritán byl motivován individuálně eticky. Šlo mu o blaho tohoto člověka, který upadl do rukou lupičů. Kdyby však byl motivován sociálně eticky, byl by odjel do Jeruzaléma a nasadil všechny páky, aby se lupičům znemožnila činnost a aby poutníci mohli v budoucnu užívat cesty mezi Jeruzalémem a Jerichem bez nebezpečí.

25 Klíčová témata Politika
Je o redistribuci moci a zdrojů pro život, jde o „kolektivním organizování sociální existence“ někdo říká, že politika je boj o „legitimní význam termínů a pojmů“ (co je moc, svoboda, demokracie, spravedlnost, sociální stát apod.) Jaké politické zřízení je nejlepší? Je to demokracie? Proč? Za jakých podmínek? Ekonomika Zkoumá, jak se chová člověk s neomezenými potřebami ve světě omezených (vzácných) zdrojů Jak nejlépe organizovat procesy vytváření bohatství? Jak je přerozdělovat? Jakou roli v tom má hrát stát? Kultura „Kultura nebo civilizace …. je komplexní celek, který zahrnuje poznání, víru, umění, právo, morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, jež si člověk osvojil jako člen společnosti.“ Jaké jsou základní hodnoty, které je třeba ve společnosti respektovat? Které se mají stát zákonem? Jaká jsou lidská práva, jak je možné je obhájit?

26 další oficiální dokumenty
Politická filosofie, sociální filosofie Sociální etika - Křesťanská sociální etika - Sociální nauka církve empirie – rozum - tradiční hodnoty - autorita církve Míčka, Ockenfels, Anzenbacher, Novak Zejména encykliky, další oficiální dokumenty


Stáhnout ppt "Sociální etika 1 (PS) Vyučuje:. PhDr. Roman Míčka, Th. D. , Ph. D. www"

Podobné prezentace


Reklamy Google