Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Dag Hrubý, B. M., Gymnasium Jevíčko , založeno 1897

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Dag Hrubý, B. M., Gymnasium Jevíčko , založeno 1897"— Transkript prezentace:

1 RNDr. Dag Hrubý, B. M., Gymnasium Jevíčko , založeno 1897
Ούδείς άγεωμέτρητος εισίτω ÚT RNDr. Dag Hrubý, B. M., Gymnasium Jevíčko , založeno 1897

2 Český učitel ještě žije 2 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Abero Jan Amos Komenský Česká společnost Informace z Klubu čtenářů strategických školských dokumentů České republiky Výpovědi o českém školství Srovnání se zahraničím

3 Český učitel ještě žije 3 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
ABERO Pozdrav matematiků Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno (a, b, )  - poloměr kružnice vepsané

4 Český učitel ještě žije 4 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
(a, b, ρ) (a, b, c) c=c(a,b,ρ) c3-(a+b)c2-[(a-b)2-4ρ2]c+[(a-b)2+4ρ2](a+b)=0

5 Český učitel ještě žije 5 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Konstruovatelná úsečka Kvadratura kruhu Trisekce úhlu Reduplikace krychle (Délský - Délfský problém)

6 Český učitel ještě žije 6 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Matematika Slovo matematika je starořeckého původu. Podstatné jméno „matéma“ znamená v překladu „věda“ a je odvozeno od slovesa „matáno“, které v původním výkladu znamenalo učit se přemýšle- ním.

7 Český učitel ještě žije 7 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Pythagorejci a akuzmatici Pythagorejci znali čtyři „matémy“: GEOMETRIE ARITMETIKA HARMONIE ASTRONOMIE Důslední pythagorejci, nositelé svatého slova se nazývali akuzmatici. Následovníci Hippase, přívrženci vědy, matematici.

8 Český učitel ještě žije 8 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Hippasos z Metopontu (kolem 450 př. n. l.) Zachovala se o něm legenda, podle které ho bohové potrestali za to, že „zjevil těm, kteří si nezaslouží podílu ve vědách, podstatu úměrnosti a nesouměřitelnosti“. Podle knihy Jiřího Mrázka „Taje matematiky“ byl Hippasos potrestán za to, že objevil dvanáctistěn, nebo-li dodekaedr, a svůj objev vyzradil. Dodekaedr je jeden z pěti pravidelných mnohostěnů. Hippasos zahynul v moři.

9 Český učitel ještě žije 9 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
PLATONOVA TĚLESA Pět pravidelných mnohostěnů: TETRAEDR oheň čtyřstěn HEXAEDR země šestistěn (krychle) OKTAEDR vzduch osmistěn IKOSAEDR voda dvacetistěn DODEKAEDR vesmír dvanáctistěn

10 Platonova tělesa

11 Český učitel ještě žije 10 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
THALÉS (asi 624 – 545 př. n. l.) PYTHAGORAS (asi 572 – 494 př. n. l.) SOKRATES (469 – 399 př. n. l.) PLATON (427 – 347 př. n. l.) konal přednášky v Akademii ARISTOTELES (384 – 322 př. n. l.) konal přednášky v Lykeiu → lyceum

12 Český učitel ještě žije 11 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Ακαδημία Akademie Ούδείς άγεωμέτρητος εισίτω Nevstupuj, kdo neznáš geometrii.

13 Český učitel ještě žije 12 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Sledujeme-li historii lidské zvídavosti a hledání pravdy, pak všude, ať se dostaneme sebehlouběji, vidíme, že lidé matematiku pěstovali, opatrovali a vyučovali jí, aby tím zaručili její předávání příštím generacím. Považovali ji za nejúplnější vyjádření rozumového obrazu světa a zároveň za ztvárnění lidské touhy vyzkoušet možnosti vlastních myšlenkových pochodů. Kac, M., Ulam, S. M.: Matematika a logika. Praha, SNTL, 1977.

14 Český učitel ještě žije 13 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
V předmnichovské republice se gymnázia členila na klasická, reálná a reformní reálná. Odlišnosti jednotlivých typů gymnázií vyplývaly ze skladby a hodinových dotací jednotlivých výukových předmětů. Návrh, aby se v oktávě klasického gymnázia nevyučovala matematika narazil na zásadní nesouhlas klasických filologů, kteří se obávali, že absencí matematiky v nejvyšší třídě by byl tento typ gymnázia znehodnocen a že by dokonce vzniklo nebezpečí v podobě omezení oprávnění absolventů pro studium na všech vysokých školách.

15 Jaké bude postavení matematiky v rámci
Český učitel ještě žije Konference AŘG, Gymnasium Teplice, – Jaké bude postavení matematiky v rámci RVP GV? Gymnasia 1. kategorie Gymnasia 2. kategorie Úroveň českého školství je dána úrovni výuky českého jazyka a matematiky. Současní ředitelé gymnasií se nachází na jedné z křižovatek v historii gymnasiální výuky. Otázka dne zní: „Záleží mně pouze na gymnasiu, které nyní řídím nebo cítím zodpovědnost za celkovou úroveň gymnasiální výuky v České republice?“

16 Český učitel ještě žije 15 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
GYMNÁZIA Své kulturní poslání mohla plnit gymnázia především díky tomu, že v jejich sborech působili jako profesoři vědci, spisovatelé, umělci a hlavně výrazné pedagogické osobnosti, které chápaly své povolání jako poslání a které se díky tomu těšily vážnosti v místní i v celé české národní společnosti.

17 LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
Český učitel ještě žije Konference AŘG, Gymnasium Teplice, – Jan Amos Komenský LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE TO JEST SVĚTLÉ VYMALOVÁNÍ, kterak v tomto světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož doma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli uspokojení a radosti že přichází.

18 Český učitel ještě žije 17 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Labyrint světa a ráj srdce s úvodem a poznámkami Dra. Jana Nováka, nakladatelství J. Otto v Praze, společnost s r. o. , (dle vydání Amsterodamského z r. 1663), rok vydání neuveden, ale určitě před rokem 1926 (mohu dokázat) Kap. XI. Poutník přišel mezi filosofy (Veřejně) (Mezi arithmetiky), str. 75, odst. 8 (Mezi geometry), str. 76, odst. 9, 10 Odstavec 9 je zakončen slovy : (Praecipua apud geometras controversia, de quadratro circulo. – J. Scaliger. – J. Clavius.)

19 HLAVNÍ PŘEDMĚT SPORU MEZI MĚŘIČI
Český učitel ještě žije Konference AŘG, Gymnasium Teplice, – Labyrint světa a ráj srdce Poznámky, str. 253 Praecipua apud geometras controversia, de quadratro circulo. ( J. Scaliger. – J. Clavius.) HLAVNÍ PŘEDMĚT SPORU MEZI MĚŘIČI O ČTVERCOVÁNÍ KRUHU Josef Justus Scaliger, slavný filosof XVI. stol., domníval se, že nalezl způsob, jak vypočítati čtvercový (ploský) obsah kruhu. Joh. Clavius, slavný mathematik téže doby, (pracoval o opravě kalendáře na rozkaz papeže Řehoře XIII.), vedl spor o kruh se Scaligerem.

20 Český učitel ještě žije 19 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Česká republika je zvláštním, signifikantním vzorkem umírání Evropy. Celými svými dějinami a strukturou svých tradic je zemí, která patří ještě ke komplexu evropanství ve smyslu západní Evropy. Zároveň však dík čtyřem komunistickým desetiletím duchovního, politického, ekonomického a ekologického rozkladu, který vychoval mentalitu českého socialistického konsumního prospěcháře a zloděje bez skorpulí - je vzorem nejkřiklavější devalvace a rozkladu evropských hodnot. Skutečnost, že impozantní zápas hrstky intelektuálů v komunistických zemích o obnovu humanity a demokracie se po pádu komunistických režimů ocitl v postkomunistických zemích zcela na okraji nostalgie, či rychle upadl v zapomnění, a někdejší komunistická totalita byla vystřídána ekonomickou, ekologickou a kriminální brutalitou, jen dokládá tento stav.

21 Český učitel ještě žije 20 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Konkrétně v České republice polistopadové zaujetí pro výsostný ideál svobody, sdílený v těch kruzích, v kterých ještě resonovala residua evropských ideálů a hodnot, koncipovaných v souřadnicích humanity a demokracie, vystřídalo neblahé tušení, že jdeme pod vodu, neboť život nelze stavět na zvůli a brutalitě a podvodu. A tak mnozí z těch, kteří pád komunismu přijali s nadšením a s úlevou, se dnes snaží nemuset odpovídat na otázku, co si myslí o ideálech svobody, humanity a demokracie po deseti letech. To, co bylo chápáno pod pojmy, svoboda, humanita, demokracie v roce 1948, a co resonovalo ještě v roce 1968, se stalo pro většinu Čechů po roce 1989 prázdným zvukem. Už jsme prostě někde jinde, mimo ideály klasického evropanství. V devadesátých letech už se nepodařilo navázat tam, kde jsme kdysi v důsledku komunistického puče museli přestat.

22 Český učitel ještě žije 21 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Postmoderní Čech početně nejsilnějšího národního podprůměru chce co nejvíce svobody k prosazování své ekonomické, ekonomické a kriminální zvůle. On si totiž pod svobodou již nic jiného představit neumí. Funda, O. A.: Znavená Evropa umírá.Praha, Karolinum, 2002. „Celé to ničení Země, „zeleně světa“, vlastní naší „pozdní době“, se děje ve jménu humanismu a péče o člověka … Tuto krizi pozdní modernosti nelze vyřešit … dalším úsilím o lepší zítřek … Tímto kamenným srdcem Západu je metafyzika, která pěstuje v lidech lhostejnost k tomu, co je konečné a jedinečné. Bělohradský, V, Hvížďala K .: Myslet zeleň světa. Praha, Mladá fronta, 1991

23 Český učitel ještě žije 22 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Programová prohlášení vlády Programové prohlášení vlády Miloše Zemana 1998 20 stran, Programové prohlášení vlády Vladimíra Špidly 2002 33 stran, 6. 3 Programové prohlášení vlády Stanislava Grose 2004 29 stra, 6. 2 Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka 2005 35 stran, 6. 2 Programové prohlášení vlády Mirka Topolánka 2006 12 stran Programové prohlášení vlády Mirka Topolánka 2007 27 stra, o školství na straně 25

24 Český učitel ještě žije 23 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Věková struktura učitelů v ČR a v jiných zemích PRIMÁRNÍ ŠKOLY NIŽŠÍ SEKUNDÁRNÍ Věk < >50 < >50 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ ČR 15,1 33,3 14,7 32,6 Německo 6,6 40,4 3,9 45,9 Itálie 4,7 24,7 44,6 Švédsko 11,6 41,0 14,2 41,6 Finsko 13,8 25,2 9,4 32,6 Průměr OCED 16,1 25,2 11,7 30,2 (19 zemí) Pramen: Education at a Glance: OECD Indicators (2001)

25 Český učitel ještě žije 24 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Délka praxe učitelů Mladší učitelé jsou „progresivnější“, nejsou tradiční či konzervativní jako učitelé, kteří mají za sebou delší dobu praxe Učitelé s delší praxí mají více zkušeností s výukou, pracují efektivněji, a tudíž i jejich žáci dosahují lepších výsledků ve vzdělávání Na základě nálezů z mezinárodních komparací nebyly takové předpoklady prokázány. V projektu TIMSS (1995) se zjišťovalo, zda existuje závislost mezi délkou praxe učitelů a výsledky žáků 8. ročníku v matematice a přírodovědných předmětech. Celkem se účastnilo 40 zemí.

26 Český učitel ještě žije 25 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Délka praxe učitelů Nejlepších výsledků v matematice dosahují žáci, kteří jsou vyučováni: učiteli s nejkratší praxí (0-5 let): Anglie, Švédsko, Rusko aj. učiteli se střední délkou praxe (11-20 let): Francie, Rakousko, Norsko, Česká republika aj. učitelé s nejdelší praxí (přes 20 let): Maďarsko, Japonsko, USA aj.

27 Český učitel ještě žije 26 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Feminizace profese Podle expertů OCED (Education at a Glance, 201), ve všech zemích OCED vysoce převažují ženy jako učitelky v předškolní výchově, primárních školách nižších sekundárních školách. Ve vyšších úrovních školství se podíl mužů zvyšuje, až v terciárním vzdělávání muži mají větší podíl mezi učiteli než ženy. I když je u nás nižší zastoupení mužů v učitelstvu základního a středního vzdělávání, nelze z toho vyvozovat, že české základní vzdělávání je „horší“ než v jiných zemích z toho důvodu, že v něm působí převážně ženy-učitelky. Nejsou proto žádné podklady. Právě tak zůstává nejasný důsledek vztahu mezi věkovým složením českého učitelstva a jeho feminizací. Na českých školách vyučuje příliš mnoho učitelů v důchodovém věku a toto přispívá k nižší úrovni českého školství.

28 Český učitel ještě žije 27 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Feminizace profese PODÍL ŽEN MEZI UČITELI V ČR A V ZEMÍCH OCED PODÍL ŽEN V ČR VĚTŠÍ PODÍL ŽEN NEŽ V ČR ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Primární školy 84,5 86,5 USA 88,5 Rakousko 94,6 Itálie Vyšší sekundární školy 56,3 94,6 Finsko 56,8 Itálie 66,1 Slovensko Pramen: Education at a Glance: OECD Indicators (2001)

29 Český učitel ještě žije 28 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Feminizace profese PODÍL ŽEN MEZI UČITELI V ČR A V ZEMÍCH OCED VYUČUJÍCÍCH V DŮCHODOVÉM VĚKU (60 LET A VÍCE) PODÍL ŽEN V ČR VĚTŠÍ PODÍL ŽEN NEŽ V ČR _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Primární školy 72,5 % 83,6 % Švédsko 88,0 % Irsko 88,0 % Itálie Vyšší sekundární školy 30,5 % 56,6 % Finsko 46,5 % Francie 46,8 % Švédsko Pramen: Education at a Glance: OECD Indicators (2001)

30 Český učitel ještě žije 29 Konference AŘG, Gymnasium Teplice, 21. 3
Učení zpaměti jako aktivita žáků VÝPOVĚĎ ŽÁKŮ O NUTNOSTI UČENÍ NAZPAMĚŤ MATEMATIKA PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ČR 41 % 59 % Dánsko 61 % 65 % Irsko 69 % 78 % Norsko 74 % 81 % Francie 95 % 95 % Japonsko 92 % 97 % Belgie 93 % 94 % Švédsko 33 % 42 %

31 Alkohol Norsko do hospody od 21 let USA zákaz pití do 21 let
V ČR stojí ročně léčba 13 - letých konzumentů alkoholu 23 mil. Kč Úloha(možná projekt): Kolik stojí ročně léčba jednoho 13 – letého konzumenta, je-li počet konzumentů a) x, b) y? Jaké znáte alkoholické nápoje? Kolik z nich jich máte doma? Jak rozumíte výroku: „Nima ruma, nima šturma? Uveďte příklady lidových písní s tématikou alkoholu. Třeba pomoci, avšak ne tak jak ti dva průvodčí v rychlíku, který nestaví v Poděbradech.


Stáhnout ppt "RNDr. Dag Hrubý, B. M., Gymnasium Jevíčko , založeno 1897"

Podobné prezentace


Reklamy Google