Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Strategické priority.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Strategické priority."— Transkript prezentace:

1 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky 1

2 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2 Charakteristika ASEK Navazuje na SEK2004 a vychází z existující energetiky Komplexní pohled na energetiku Zajištění všech forem energie pro konečnou spotřebu (elektřina, teplo, kapalná paliva, plyn) Rozvoj celého řetězce od zdroje ke spotřebě Diverzifikace zdrojů i přepravních tras Akcent na energetickou odolnost (rezervy, havarijní procedury, řídící systémy, přiměřená decentralizace) Kritické faktory rozvoje (výzkum a vývoj, školství a vzdělávání, efektivní státní správa, stabilní prostředí) Respektování rozvoje technologií a strategická flexibilita (koridory)

3 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 3 Vrcholové strategické cíle Energetická bezpečnost Konkurenceschopnost Udržitelnost

4 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 4 Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek : Schopnost zajistit dodávky všech forem energie v rozsahu požadovaném spotřebiteli Zabezpečenost paliv a rezervy Výkonová a výrobní dostatečnost Diverzifikace výroby a dovozu Dovozní závislost Bezpečnost provozu infrastruktury Energetická odolnost : Schopnost zajistit nepřerušené dodávky i v nouzových stavech vyvolaných náhlým a rozsáhlým narušením ustáleného stavu Rozsáhlé a kumulované poruchy Teroristické útoky Živelní katastrofy

5 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 5 Konkurenceschopnost Dostupná energie pro široký okruh spotřebitelů Ceny energie v konečné spotřebě (elektřiny, plyn, teplo, benzín, nafta) Relativní ceny energie pro průmysl a služby (rel.podíl na PH) Podíl nákladů na energie ve výdajích domácností Dostupnost dodávek (transparentnost, ochrana spotřeb.) Dlouhodobá stabilita a ziskovost energetického sektoru Schopnost vytvářet kladnou EVA Investice do sektoru (investice>= odpisy)

6 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 6 Udržitelný rozvoj Dopady na životní prostředí Půda, voda, vzduch, hluk a vibrace Krajina a sídelní celky Sociální dopady Zaměstnanost v sektoru energetiky a v dodavatelském řetězci Vynucené změny ve spotřebitelském chování Ekonomická a finanční náročnost rozvoje Podíl úvěrů do energetiky Energetická a elektroenergetická náročnost HDP Podíl dovozu energie na HDP

7 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 7 Strategické priority Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, efektivním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výkonové bilance ES s dostatkem rezerv. Udržování dostupných strategických rezerv tuzemských forem energie. Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v hospodářství i v domácnostech. Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU. Podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české energetiky a podpora školství, s cílem nutnosti generační obměny a zlepšení kvality technické inteligence v oblasti energetiky. Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí v zásobování palivy.

8 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 8 Koncepce – hlavní směry Energetická účinnost a úspory (jako nástroj efektivity a bezpečnosti, nikoliv jako dogma) – limitou je ochota měnit spotřebitelské chování Rozvoj efektivních OZE (dtto)  postupné využití domácího potenciálu s respektováním ochrany přírody, krajiny - limitou je potenciál OZE a bezpečnost dodávek Jádro jako pilíř výroby elektřiny (ale nikoliv jediné – podíl okolo 50%) Udržení systémů CZT ve významné míře na uhlí + bio/plyn Podpora využití odpadů Udržení uhlí ve zdrojovém mixu (efektivní využití uhlí před limity, v případě potřeby i za nimi) Nárůst využití plynu Rozvoj infrastruktury (směr S  J, obnova, bezpečnost, odolnost) Otevřenost vůči technologickému vývoji

9 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 9 Zdrojový mix primárních zdrojů Diverzifikovaný mix primárních zdrojů s touto strukturou Obnovitelné a druhotné zdroje 17 – 22 % Jaderné palivo 30 – 35 % Tuhá paliva 12 – 17 % Plynná paliva 20 – 25 % Kapalná paliva 14 – 17 %

10 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 10 Elektroenergetika Přestavba zdrojové základny směrem k cílovému mixu (útlum uhlí, rozvoj spalování odpadů, plynu a biomasy ) Výstavba 2 bloků v ETE a 1 bloku v EDU, prodloužení životnosti existujících na 60 let s podmínkou udržení bezpečnosti Podpora integrace OZE bez další provozní podpory Obnova a rozvoj síťové infrastruktury (propojení PS a ochranné prvky, inteligentní sítě v DS, ostrovní systémy) Integrace trhu s elektřinou a službami se západní Evropou Podpora akumulace (PVE. Elektro)

11 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 11 Podíl roční výroby elektřiny z domácích primárních zdrojů k hrubé spotřebě elektřiny v ČR minimálně 80 % (OZE, druhotné zdroje a odpady, hnědé a černé uhlí a jaderné palivo za podmínky zajištění dostatečných zásob) se strukturou výroby elektřiny (v poměru k hrubé národní spotřebě): Jaderné palivo 50 – 60 % Obnovitelné a druhotné zdroje 18 – 25 % Zemní plyn 5 – 15 % Hnědé a černé uhlí 15 – 25 % Udržení přebytkové výkonové bilance elektřiny a zajištění přiměřenosti výkonových rezerv a regulačních výkonů (zajištění potřebných podpůrných služeb a zajištění volného pohotového výkonu v rozsahu 10 až 15 % maximálního zatížení elektrizační soustavy). Konečné ceny (tržní, regulovaná část) elektřiny pro podnikatelský sektor srovnatelné s vývojem v sousedních zemích (konečné ceny elektřiny na hladině vvn a vn).

12 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 12 Rizika zdrojů Jádro – politická akceptovatelnost a odpor sousedních zemí, financování výstavby, zásoby paliva, vysoké využití, lowCO2 OZE – omezený potenciál, konkurenceschopnost a nestabilita VtE – 1500 – 2500 MW = 2,5 až 5 TWh Biomasa – 180 PJ = 80PJ DZT + 40 PJ CZT + 8 TWh Fotovoltaika = cca 8 až 12 tis MW = 10 až 14 TWh Odpady ? = 4 Mt = 0 až (3 TWh + 20 PJ CZT ) Uhlí – dostupnost, externality, klimatická politika  pokles Plyn – omezená skladovatelnost, závislost na vnějších zdrojích, vývoj cen  limit podílu na mixu

13 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 13 Limity systému pro výrobu s nízkým využitím a stochastickým průběhem Vysoké výkony (cca 14 GW)  Propustnost sítí a vývoj v čase Rekonstrukce a modernizace PS a DS (povolování, finance) Regulační výkony Trvalá disponibilita cca 400 MW regulace a 700 MW rychlých rezerv Pokrytí diagramu spotřeby Den/noc = akumulace (denní objem cca 8 GWh) Týdenní cyklus = cca 30 GWh skladovací kapacity) zima/léto = cca 10 TWh skladovací kapacity Zkratové výkony pro točivé stroje – nezajistí FVE + elektroakum.

14 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 14 Inteligentní sítě – elektřina !!! Často zaměňované s instalací AMM = zájmy dodavatelů zařízení + závazky v EU Významný nástroj řízení přetížení a stability provozu sítí Řízení bilance = Řešení tržního modelu demand side response – tržní řešení; nelze použít pro řízení sítě, pouze doplňkový stochastický nástroj  nodální systém (úplná změna evropského tržního modelu) demand side management (PDS) - direktivní omezení spotřebitele (HDO) – v rozporu s modelem trhu; potenciál řízení Elektroakumulace ve fázi vývoje Sama o sobě bude do roku 2020 konkurenceschopným zdrojem výkonu, ale nikoliv skladování velkých objemů energie Elektromobilita závisí na konkurenceschopnosti a vývoji cen (technologie, ropa, plyn) Nezbytnost lokální akumulace (součást lokálních výrobních zařízení)

15 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 15 Plynárenství a zpracování ropy Rozvoj plynové infrastruktury S-J (Gazela, Moravia, STORK+,..) Integrace trhu s plynem (regionální) Podpora diverzifikace zdrojů plynu Rozvoj zásobníků (kapacita, těžební výkon) a pohotové rezervy Podpora rozvoje využití CNG v dopravě Udržení a posílení role státu v celém řetězci dodávky a zpracování ropy Navýšení kapacit v TAL a účast, další možné severní propojení Udržení zpracovatelských kapacit ropy Nouzové zásoby ropy a ropných produktů (objem, struktura)

16 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 16 Teplárenství a dodávka tepla Udržení rozsahu centrální dodávky a významné role uhlí Zajištění dostatku uhlí (20 až 30 let  přechodová fáze) Podpora kogenerace a energetické účinnosti SCZT (BAT) Srovnání podmínek pro decentrální a centrální výrobu Posílení role územních energetických koncepcí v územním plánování a řízení Dvoupalivové systémy Podpora transformace CZT (energetická efektivnost) Rozvoj mikrokogenerací ( rozpad části CZT) Odchod od uhlí v konečné spotřebě Podpora přechodu z přímotopů na energeticky významně účinnější tepelná čerpadla

17 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 17 Podíl výroby soustav zásobování teplem z domácích zdrojů minimálně 70 % (jádro, uhlí, OZE, druhotné zdroje a odpady), teplo z KVET a OZE vč. tepelných čerpadel na celkové spotřebě tepla minimálně 60 %. Dovozní závislost nepřesahující 65 % do roku 2030 a 70 % do roku 2040 (jaderné palivo jako dovozový zdroj). Přechod většiny výtopen na vysoceúčinnou kogenerační výrobu s efektivním využitím tepelných čerpadel a související snížení ztrát v distribuci tepla. Využití elektřiny pro výrobu tepla v konečné spotřebě nejméně z 80 % na bázi tepelných čerpadel (postupná eliminace přímotopných systémů). Podporovat maximální využití tepla z jaderných elektráren k vytápění větších aglomeračních celků v blízkosti těchto zdrojů. V úvahu tak připadají lokality Brna, Jihlavy, Dukovan, Českých Budějovic, příp. dalších v horizontu do r. 2030.

18 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 18 Doprava Národní akční plán udržitelné mobility CNG elektromobilita Dopravní telematika Další elektrizace kolejové dopravy, podpora využití železniční a vodní dopravy (>40% do roku 2040) Přechod městské hromadné dopravy na alternativní paliva Účinnost přeměn u všech druhů vozidel Snížení ztrát v trakčních sítích Zlepšení letištní infrastruktury a její propojení s dopravní Inf.

19 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 19 Energetická účinnost Zateplování budov Nízkoenergetický standard od r. 2020 ( úplné dopady ???) Rekonstrukce veřejných budov (finanční zdroje a dluhy ??) Štítkování, oceňování budov (přiměřenost !!!) Úsporné spotřebiče (standardy účinnosti) Optimalizace využití elektrických sítí (ztráty, řízení) Inteligentní sítě (optimalizace a koordinace výroby a spotřeby – omezení ztrát v přenosu je pouze cca 1,7%) BAT pro energetické technologie Úspory v technologických procesech Energetické vzdělávání/osvěta

20 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 20 VaVaI a školství Zvýšení prostředků na výzkum a vývoj – samostatný výzkumný program Koncentrace na priority (energetická koncepce) Orientace na aplikovaný výzkum a vývoj a propojení průmyslu, výzkumu a univerzit Generační obměna Celoživotní vzdělávání Kvalita technické inteligence Propojení školství a průmyslu Motivace studentů, vhodná struktura nabídky vzdělání

21 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 21 Energetické strojírenství a průmysl rozvoj výroby energetických komponent s vysokou technologickou úrovní zapojení podniků energetického strojírenství do mezinárodních výzkumných energetických programů Podpořit velké a střední strojírenské podniky zejména v oblasti veřejných zakázek výstavbu demonstračních jednotek a pilotních projektů u nových projektů s vysokou technologickou úrovní podporu pro vývoz energetických celků do třetích zemí vyhledávat exportní příležitosti pro české energetické strojírenství. Zajistit podporu zejména na úrovni vyhledávání vhodných příležitostí, exportních úvěrů a garančních nástrojů

22 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 22 Zahraniční politika Prosazování zájmů ČR v EU Formulace priorit (jaderná energie, infrastruktura, OZE, CO2) Hledání aliancí a podpory Odborné zázemí a včasná angažovanost Koordinace, monitoring Regionální spolupráce Integrace trhů Posílení role V4 Bilaterální vztahy s producentskými a tranzitními zeměmi Podpora exportu energetického strojírenství

23 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 23 Realizace ASEK Nástroje státu na období cca 5 let (legislativa, výkon státní správy, majetkové účasti, daňová a fiskální politika, zahraniční politika, školství a VaVaI) Vyhodnocení ASEK nejméně po 5 letech Formulace nástrojů na další období V případě zásadních změn aktualizace Přijetím ASEK práce teprve začínají, ale dává jasný směr Bude –li naplňovaná státní správou ve všech oblastech. Bude i respektovaná investory a tím i skutečně realizovaná

24 Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Děkuji za pozornost 24


Stáhnout ppt "Jiří Dvořák zástupce ředitele odboru elektroenergetiky Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Energetická strategie ČR do roku 2040 Strategické priority."

Podobné prezentace


Reklamy Google