Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická strategie ČR do roku 2040

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická strategie ČR do roku 2040"— Transkript prezentace:

1 Energetická strategie ČR do roku 2040
Strategické priority a koncepce rozvoje české energetiky

2 Charakteristika ASEK Navazuje na SEK2004 a vychází z existující energetiky Komplexní pohled na energetiku Zajištění všech forem energie pro konečnou spotřebu (elektřina, teplo, kapalná paliva, plyn) Rozvoj celého řetězce od zdroje ke spotřebě Diverzifikace zdrojů i přepravních tras Akcent na energetickou odolnost (rezervy, havarijní procedury, řídící systémy, přiměřená decentralizace) Kritické faktory rozvoje (výzkum a vývoj, školství a vzdělávání, efektivní státní správa, stabilní prostředí) Respektování rozvoje technologií a strategická flexibilita (koridory) Bezpečnost dodávek měřená těmito parametry: Pohotové zásoby primárních energetických zdrojů dle povinných zásob daných zákonem (ropa a ropné produkty, plyn, jaderné palivo, uhlí na skládkách a krátkodobě dostupné, primární energie OZE) (%) Diverzifikace výroby elektřiny (palivový mix měřené pomocí Herfindahl-Hirschmannova indexu) (-) Diverzifikace importu (struktura dodávek primárních zdrojů měřená pomocí Herfindahl-Hirschmannova indexu) (-) Dovozní závislost (%) Bezpečnost provozu infrastruktury (míra plnění N-1)

3 Vrcholové strategické cíle
Energetická bezpečnost Konkurenceschopnost Udržitelnost

4 Energetická bezpečnost
Bezpečnost dodávek : Schopnost zajistit dodávky všech forem energie v rozsahu požadovaném spotřebiteli Zabezpečenost paliv a rezervy Výkonová a výrobní dostatečnost Diverzifikace výroby a dovozu Dovozní závislost Bezpečnost provozu infrastruktury Energetická odolnost : Schopnost zajistit nepřerušené dodávky i v nouzových stavech vyvolaných náhlým a rozsáhlým narušením ustáleného stavu Rozsáhlé a kumulované poruchy Teroristické útoky Živelní katastrofy

5 Konkurenceschopnost Dostupná energie pro široký okruh spotřebitelů
Ceny energie v konečné spotřebě (elektřiny, plyn, teplo, benzín, nafta) Relativní ceny energie pro průmysl a služby (rel.podíl na PH) Podíl nákladů na energie ve výdajích domácností Dostupnost dodávek (transparentnost, ochrana spotřeb.) Dlouhodobá stabilita a ziskovost energetického sektoru Schopnost vytvářet kladnou EVA Investice do sektoru (investice>= odpisy)

6 Udržitelný rozvoj Dopady na životní prostředí Sociální dopady
Půda, voda, vzduch, hluk a vibrace Krajina a sídelní celky Sociální dopady Zaměstnanost v sektoru energetiky a v dodavatelském řetězci Vynucené změny ve spotřebitelském chování Ekonomická a finanční náročnost rozvoje Podíl úvěrů do energetiky Energetická a elektroenergetická náročnost HDP Podíl dovozu energie na HDP

7 Strategické priority Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, efektivním využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výkonové bilance ES s dostatkem rezerv. Udržování dostupných strategických rezerv tuzemských forem energie. Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v hospodářství i v domácnostech. Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU. Podpora výzkumu, vývoje a inovací zajišťující konkurenceschopnost české energetiky a podpora školství, s cílem nutnosti generační obměny a zlepšení kvality technické inteligence v oblasti energetiky. Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí v zásobování palivy.

8 Koncepce – hlavní směry
Energetická účinnost a úspory (jako nástroj efektivity a bezpečnosti, nikoliv jako dogma) – limitou je ochota měnit spotřebitelské chování Rozvoj efektivních OZE (dtto)  postupné využití domácího potenciálu s respektováním ochrany přírody, krajiny - limitou je potenciál OZE a bezpečnost dodávek Jádro jako pilíř výroby elektřiny (ale nikoliv jediné – podíl okolo 50%) Udržení systémů CZT ve významné míře na uhlí + bio/plyn Podpora využití odpadů Udržení uhlí ve zdrojovém mixu (efektivní využití uhlí před limity, v případě potřeby i za nimi) Nárůst využití plynu Rozvoj infrastruktury (směr SJ, obnova, bezpečnost, odolnost) Otevřenost vůči technologickému vývoji Bezpečnost dodávek měřená těmito parametry: Pohotové zásoby primárních energetických zdrojů dle povinných zásob daných zákonem (ropa a ropné produkty, plyn, jaderné palivo, uhlí na skládkách a krátkodobě dostupné, primární energie OZE) (%) Diverzifikace výroby elektřiny (palivový mix měřené pomocí Herfindahl-Hirschmannova indexu) (-) Diverzifikace importu (struktura dodávek primárních zdrojů měřená pomocí Herfindahl-Hirschmannova indexu) (-) Dovozní závislost (%) Bezpečnost provozu infrastruktury (míra plnění N-1)

9 Zdrojový mix primárních zdrojů
Diverzifikovaný mix primárních zdrojů s touto strukturou Obnovitelné a druhotné zdroje 17 – 22 % Jaderné palivo – 35 % Tuhá paliva – 17 % Plynná paliva – 25 % Kapalná paliva – 17 %

10 Elektroenergetika Přestavba zdrojové základny směrem k cílovému mixu (útlum uhlí, rozvoj spalování odpadů, plynu a biomasy ) Výstavba 2 bloků v ETE a 1 bloku v EDU, prodloužení životnosti existujících na 60 let s podmínkou udržení bezpečnosti Podpora integrace OZE bez další provozní podpory Obnova a rozvoj síťové infrastruktury (propojení PS a ochranné prvky, inteligentní sítě v DS, ostrovní systémy) Integrace trhu s elektřinou a službami se západní Evropou Podpora akumulace (PVE. Elektro) Bezpečnost dodávek měřená těmito parametry: Pohotové zásoby primárních energetických zdrojů dle povinných zásob daných zákonem (ropa a ropné produkty, plyn, jaderné palivo, uhlí na skládkách a krátkodobě dostupné, primární energie OZE) (%) Diverzifikace výroby elektřiny (palivový mix měřené pomocí Herfindahl-Hirschmannova indexu) (-) Diverzifikace importu (struktura dodávek primárních zdrojů měřená pomocí Herfindahl-Hirschmannova indexu) (-) Dovozní závislost (%) Bezpečnost provozu infrastruktury (míra plnění N-1)

11 Podíl roční výroby elektřiny z domácích primárních zdrojů k hrubé spotřebě elektřiny v ČR minimálně 80 % (OZE, druhotné zdroje a odpady,  hnědé a černé uhlí a jaderné palivo za podmínky zajištění dostatečných zásob) se strukturou výroby elektřiny (v poměru k hrubé národní spotřebě): Jaderné palivo – 60 % Obnovitelné a druhotné zdroje 18 – 25 % Zemní plyn – 15 % Hnědé a černé uhlí – 25 % Udržení přebytkové výkonové bilance elektřiny a zajištění přiměřenosti výkonových rezerv a regulačních výkonů (zajištění potřebných podpůrných služeb a zajištění volného pohotového výkonu v rozsahu 10 až 15 % maximálního zatížení elektrizační soustavy). Konečné ceny (tržní, regulovaná část) elektřiny pro podnikatelský sektor srovnatelné s vývojem v sousedních zemích (konečné ceny elektřiny na hladině vvn a vn).

12 Rizika zdrojů Jádro – politická akceptovatelnost a odpor sousedních zemí, financování výstavby, zásoby paliva, vysoké využití, lowCO2 OZE – omezený potenciál, konkurenceschopnost a nestabilita VtE – 1500 – 2500 MW = 2,5 až 5 TWh Biomasa – 180 PJ = 80PJ DZT + 40 PJ CZT + 8 TWh Fotovoltaika = cca 8 až 12 tis MW = 10 až 14 TWh Odpady ? = 4 Mt = 0 až (3 TWh + 20 PJ CZT ) Uhlí – dostupnost, externality, klimatická politika  pokles Plyn – omezená skladovatelnost, závislost na vnějších zdrojích, vývoj cen  limit podílu na mixu

13 Limity systému pro výrobu s nízkým využitím a stochastickým průběhem
Vysoké výkony (cca 14 GW) Propustnost sítí a vývoj v čase Rekonstrukce a modernizace PS a DS (povolování, finance) Regulační výkony Trvalá disponibilita cca 400 MW regulace a 700 MW rychlých rezerv Pokrytí diagramu spotřeby Den/noc = akumulace (denní objem cca 8 GWh) Týdenní cyklus = cca 30 GWh skladovací kapacity) zima/léto = cca 10 TWh skladovací kapacity Zkratové výkony pro točivé stroje – nezajistí FVE + elektroakum.

14 Inteligentní sítě – elektřina !!!
Často zaměňované s instalací AMM = zájmy dodavatelů zařízení + závazky v EU Významný nástroj řízení přetížení a stability provozu sítí Řízení bilance = Řešení tržního modelu demand side response – tržní řešení; nelze použít pro řízení sítě, pouze doplňkový stochastický nástroj  nodální systém (úplná změna evropského tržního modelu) demand side management (PDS) - direktivní omezení spotřebitele (HDO) – v rozporu s modelem trhu; potenciál řízení Elektroakumulace ve fázi vývoje Sama o sobě bude do roku 2020 konkurenceschopným zdrojem výkonu, ale nikoliv skladování velkých objemů energie Elektromobilita závisí na konkurenceschopnosti a vývoji cen (technologie, ropa, plyn) Nezbytnost lokální akumulace (součást lokálních výrobních zařízení)

15 Plynárenství a zpracování ropy
Rozvoj plynové infrastruktury S-J (Gazela, Moravia, STORK+,..) Integrace trhu s plynem (regionální) Podpora diverzifikace zdrojů plynu Rozvoj zásobníků (kapacita, těžební výkon) a pohotové rezervy Podpora rozvoje využití CNG v dopravě Udržení a posílení role státu v celém řetězci dodávky a zpracování ropy Navýšení kapacit v TAL a účast, další možné severní propojení Udržení zpracovatelských kapacit ropy Nouzové zásoby ropy a ropných produktů (objem, struktura) Bezpečnost dodávek měřená těmito parametry: Pohotové zásoby primárních energetických zdrojů dle povinných zásob daných zákonem (ropa a ropné produkty, plyn, jaderné palivo, uhlí na skládkách a krátkodobě dostupné, primární energie OZE) (%) Diverzifikace výroby elektřiny (palivový mix měřené pomocí Herfindahl-Hirschmannova indexu) (-) Diverzifikace importu (struktura dodávek primárních zdrojů měřená pomocí Herfindahl-Hirschmannova indexu) (-) Dovozní závislost (%) Bezpečnost provozu infrastruktury (míra plnění N-1)

16 Teplárenství a dodávka tepla
Udržení rozsahu centrální dodávky a významné role uhlí Zajištění dostatku uhlí (20 až 30 let  přechodová fáze) Podpora kogenerace a energetické účinnosti SCZT (BAT) Srovnání podmínek pro decentrální a centrální výrobu Posílení role územních energetických koncepcí v územním plánování a řízení Dvoupalivové systémy Podpora transformace CZT (energetická efektivnost) Rozvoj mikrokogenerací ( rozpad části CZT) Odchod od uhlí v konečné spotřebě Podpora přechodu z přímotopů na energeticky významně účinnější tepelná čerpadla Bezpečnost dodávek měřená těmito parametry: Pohotové zásoby primárních energetických zdrojů dle povinných zásob daných zákonem (ropa a ropné produkty, plyn, jaderné palivo, uhlí na skládkách a krátkodobě dostupné, primární energie OZE) (%) Diverzifikace výroby elektřiny (palivový mix měřené pomocí Herfindahl-Hirschmannova indexu) (-) Diverzifikace importu (struktura dodávek primárních zdrojů měřená pomocí Herfindahl-Hirschmannova indexu) (-) Dovozní závislost (%) Bezpečnost provozu infrastruktury (míra plnění N-1)

17 Podíl výroby soustav zásobování teplem z domácích zdrojů minimálně 70 % (jádro, uhlí, OZE, druhotné zdroje a odpady), teplo z KVET a OZE vč. tepelných čerpadel na celkové spotřebě tepla minimálně 60 %. Dovozní závislost nepřesahující 65 % do roku 2030 a 70 % do roku 2040 (jaderné palivo jako dovozový zdroj). Přechod většiny výtopen na vysoceúčinnou kogenerační výrobu s efektivním využitím tepelných čerpadel a související snížení ztrát v distribuci tepla. Využití elektřiny pro výrobu tepla v konečné spotřebě nejméně z 80 % na bázi tepelných čerpadel (postupná eliminace přímotopných systémů). Podporovat maximální využití tepla z jaderných elektráren k vytápění větších aglomeračních celků v blízkosti těchto zdrojů. V úvahu tak připadají lokality Brna, Jihlavy, Dukovan, Českých Budějovic, příp. dalších v horizontu do r

18 Doprava Národní akční plán udržitelné mobility CNG elektromobilita
Dopravní telematika Další elektrizace kolejové dopravy, podpora využití železniční a vodní dopravy (>40% do roku 2040) Přechod městské hromadné dopravy na alternativní paliva Účinnost přeměn u všech druhů vozidel Snížení ztrát v trakčních sítích Zlepšení letištní infrastruktury a její propojení s dopravní Inf.

19 Energetická účinnost Zateplování budov
Nízkoenergetický standard od r ( úplné dopady ???) Rekonstrukce veřejných budov (finanční zdroje a dluhy ??) Štítkování, oceňování budov (přiměřenost !!!) Úsporné spotřebiče (standardy účinnosti) Optimalizace využití elektrických sítí (ztráty, řízení) Inteligentní sítě (optimalizace a koordinace výroby a spotřeby – omezení ztrát v přenosu je pouze cca 1,7%) BAT pro energetické technologie Úspory v technologických procesech Energetické vzdělávání/osvěta

20 VaVaI a školství Zvýšení prostředků na výzkum a vývoj – samostatný výzkumný program Koncentrace na priority (energetická koncepce) Orientace na aplikovaný výzkum a vývoj a propojení průmyslu, výzkumu a univerzit Generační obměna Celoživotní vzdělávání Kvalita technické inteligence Propojení školství a průmyslu Motivace studentů, vhodná struktura nabídky vzdělání

21 Energetické strojírenství a průmysl
rozvoj výroby energetických komponent s vysokou technologickou úrovní zapojení podniků energetického strojírenství do mezinárodních výzkumných energetických programů Podpořit velké a střední strojírenské podniky zejména v oblasti veřejných zakázek výstavbu demonstračních jednotek a pilotních projektů u nových projektů s vysokou technologickou úrovní podporu pro vývoz energetických celků do třetích zemí vyhledávat exportní příležitosti pro české energetické strojírenství. Zajistit podporu zejména na úrovni vyhledávání vhodných příležitostí, exportních úvěrů a garančních nástrojů

22 Zahraniční politika Prosazování zájmů ČR v EU
Formulace priorit (jaderná energie, infrastruktura, OZE, CO2) Hledání aliancí a podpory Odborné zázemí a včasná angažovanost Koordinace, monitoring Regionální spolupráce Integrace trhů Posílení role V4 Bilaterální vztahy s producentskými a tranzitními zeměmi Podpora exportu energetického strojírenství

23 Realizace ASEK Nástroje státu na období cca 5 let (legislativa, výkon státní správy, majetkové účasti, daňová a fiskální politika, zahraniční politika, školství a VaVaI) Vyhodnocení ASEK nejméně po 5 letech Formulace nástrojů na další období V případě zásadních změn aktualizace Přijetím ASEK práce teprve začínají, ale dává jasný směr Bude –li naplňovaná státní správou ve všech oblastech. Bude i respektovaná investory a tím i skutečně realizovaná

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Energetická strategie ČR do roku 2040"

Podobné prezentace


Reklamy Google