Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Románský sloh Církevní stavby Rotunda Bazilika Architektura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Románský sloh Církevní stavby Rotunda Bazilika Architektura."— Transkript prezentace:

1

2 Románský sloh Církevní stavby Rotunda Bazilika Architektura

3 Ročník: 7. Předmět: Výtvarná výchova Učitel: Mgr.Leoš Malena Téma: Románský sloh v Čechách a na Moravě I. Architektura a církevní stavby Ověřeno ve výuce: 30. 1. 2013

4 Výkladové pasáže DUMu mají text světle hnědé barvy, otázky a zadání úkolů jsou zelené. Řešení a správné odpovědi jsou označeny malířskou paletou, zobrazí se po kliknutí (kliknout lze přímo na paletu, je míněna jako symbolické tlačítko). Pokud paletě nepředchází zelený text, znamená to, že se po kliknutí objeví další informace nebo obraz.

5

6  Prosadil se ve výtvarném um ě ní (malí ř ství a socha ř ství) a stavitelství. Jak se stavitelství ř ekne cizím slovem? Pro správnou odpov ěď klikn ě te v ž dy na paletku. ARCHITEKTURA  Vznikl ve… dopl ň te ve kterých zemích. rozší ř il se do západní, st ř ední a ji ž ní Evropy. Ve východní Evrop ě byl v té dob ě rozší ř ený jiný sloh. Víte jaký? BYZANTSKÝ FRANCII a N Ě MECKU,

7  Jeho nositelem a ši ř itelem byla p ř edevším církev, zvlášt ě kláštery. zejména ve stavitelství byl velmi ovlivn ě n stavebním slohem starov ě kého Ř íma (romanus = ř ímský).  Románský se nazývá, proto ž e … dokon č ete vysv ě tlení.  Románský sloh se rozvinul ve stoletích : Vyberte odpov ěď. A) 8. – 11.B) 12. – 15.C) 11. – 13.

8 Románské stavby jsou nejstaršími dochovanými stavbami na č eském území. V tomto období vznikají u nás první kamenné stavby, a to p ř edevším kostely a budovy klášter ů, pozd ě ji také také první hrady, paláce a m ě stské stavby - obytné domy, špitály, opevn ě ní. Krom ě kostel ů se z ostatních staveb do sou č asnosti dochovaly pouze n ě které jejich č ásti nebo stavební prvky (nap ř. okna) č i z ř íceniny (z hrad ů ) nebo zcela zanikly. Co byly špitály? ST Ř EDOV Ě KÉ NEMOCNICE

9  Silné (a ž n ě kolik metr ů ) mohutné zdi stav ě né z neopracovaného kamene – LOMOVÉ ZDIVO (obr.1) nebo z pravidelných otesaných kvádr ů - KVÁD Ř ÍKOVÉ Ř ÁDKOVÉ ZDIVO (obr.2) 1.2.  Oblouk oken a vchod ů – jaký má tvar? P Ů LKRUHOVÝ

10  Jednoduchá úzká malá nebo v ě tší sdru ž ená (dvou- a ž č ty ř dílná) okna, odd ě lená sloupky Sdru ž ené okno Zdíkova paláce v Olomouci Fotograf: Michal Ma ň as http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Snek01Michal Ma ň as http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Snek01 Uve ď te autora-Zachovejte licenci 2.5 Generic Románské okno kostela ve Znojm ě - Louce, zazd ě né barokní fasádou LM

11  Vchody (zvlášt ě kostel ů ) lemované bohat ě zdobeným portálem. Ústupkový portál kostela v Hrusicích

12  Stavby m ě ly ploché d ř ev ě né trámové stropy, postupn ě se více objevuje kamenná klenba valená nebo i k ř í ž ová. Tíha klenutého stropu spo č ívala na masivních zdech a pilí ř ích nebo sloupech, které byly zakon č eny hlavicemi, č asto ozdobnými. K ř í ž ová klenba nesená na sloupech, krypta kostela ve Znojm ě - Louce LM

13 3. ROTUNDA 2. BAZILIKA 1. JEDNOLODNÍ KOSTEL A B C sv. Petra v Po ř í č í nad Sázavou Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích sv. Martina v Praze na Vyšehrad ě

14 Typ malého kostela, stav ě ný na našem území podle byzantského vzoru u ž v období Velkomoravské ř íše (z té doby se dochovaly pouze základy kostel ů ). Má válcovou lo ď na kruhovém p ů dorysu, v ní ž se shroma žď ovali v ěř ící. K ní je p ř istav ě n polokruhový výklenek – apsida, slou ž ící jako kn ěž išt ě, v n ě m ž stál oltá ř a kn ě z. N ě které rotundy m ě ly i dv ě nebo č ty ř i apsidy, k n ě kterým byla p ř istav ě na v ěž. Rotunda bývala zaklenuta kopulí a na ku ž elovité st ř eše byla malá v ěž i č ka s okénky – lucerna, zajiš ť ující spolu s okny ve zdi osv ě tlení. Dnes v Č R stojí 25 t ě chto staveb, mezi nimi i rotunda ve Znojm ě.

15 P ř ipište k šipkám u nákresu rotundy č ísla jednotlivých jejích č ástí: 1.Portál 2.Lucerna 3.Lo ď 4.Apsida P Lo ď Portá l Lucerna Apsid a Rotunda v Bud č i u Kladna, nejstarší dochovaná stavba v Č R, postavená kolem r. 900 (v ěž z 12. st.)

16 Vlevo rotunda ve Starém Plzenci, vpravo sv. Ji ř í na Ř ípu Autor snímku vpravo: Blanulak from csBlanulakcs Uve ď te autora-Zachovejte licenci 3.0 UnportedUve ď te autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported

17 Rotundu naho ř e net ř eba p ř edstavovat. Víte ale, komu byla zasv ě cena? sv. Ann ě sv. Kate ř in ě sv. Ludmile Rotunda v Plav č i u Znojma

18 Malé kostely, stav ě né podobn ě jako ř ada rotund v prvních zakládaných m ě stech a na šlechtických dvorcích na venkov ě. Všechny vypadají vícemén ě stejn ě – k pravoúhlé obdélné lodi p ř iléhá na východ ě p ů lkruhová apsida a na západ ě hranolová v ěž. V západní č ásti lodi je v pat ř e umíst ě na tribuna, na ní ž se bohoslu ž eb ú č astnila velmo ž ova rodina.

19 P ř ipište k šipkám u nákresu kostela č ísla jednotlivých jejích č ástí: 1.Lo ď 2.Portál 3.Apsida 4.V ěž Lo ď Apsid a V ěž Portá l Kostel v Praze - Kyj í ch Fotograf: Karelj http://commons.wikimedia.org/wiki/User:K arelj Uve ď te autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported

20 Kostel v Mohelnici nad Jizerou Fotograf: Miloslav Rejha http://commons.wikimedia.org/wiki/User:M.Rej ha http://commons.wikimedia.org/wiki/User:M.Rej ha Uve ď te autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported Kostel v Milevsku Fotograf: Ben Skála Uve ď te autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic a 1.0 Generic.3.0 Unported2.5 Generic2.0 Generic1.0 Generic

21 Kostel v Jakubu u Kutné Hory Kostel v Potvorov ě Fotograf: Standa.eStanda.e Uve ď te autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported Uve ď te autora-Zachovejte licenci 2.5 Generic Fotograf: Lukáš Jelínek Uve ď te autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic a 1.0 Generic3.0 Unported2.5 Generic2.0 Generic 1.0 Generic

22 Nejslo ž it ě jší typ románského kostela. Obdélníková stavba byla uvnit ř sloupy podéln ě rozd ě lena do t ř í i více lodí. Prost ř ední hlavní lo ď byla vyšší i širší a okna v její horní č ásti osv ě tlovala vnit ř ek baziliky. Strop byl plochý trámový, pozd ě ji i klenutý. Na východní stran ě hlavní lo ď (nebo i bo č ní) ukon č ovala apsida. Na západní stran ě stály dv ě v ěž e. Baziliky stav ě li p ř edevším P ř emyslovci na svých sídlech (Pra ž ský hrad, Vyšehrad), byly budovány jako sou č ást nov ě zakládaných klášter ů ř ád ů benediktin ů, premonstrát ů (nap ř. Znojmo-Louka) a cisterciák ů a jako biskupské kostely

23 v Olomouci a Brn ě. Jen vzácn ě je stav ě la na svých dvorcích šlechta (nap ř. Tismice). P ř ipište k šipkám u nákresu baziliky č ísla jednotlivých jejích č ástí: 1.Oblou č kový vlys 2.Bo č ní lo ď 3.V ěž e 4.Apsidy 5.Hlavní lo ď V ěž e Bo č ní lo ď Hlavní lo ď Oblou č kov ý vlys Apsidy

24 Fotograf obr. 1 a 2: Prazak Uve ď te autora- Zachovejte licenci 3.0 Unported, Uve ď te autora 2.5 GenericUve ď te autora- Zachovejte licenci 3.0 UnportedUve ď te autora 2.5 Generic Dokonale zachovaná bazilika v Tismicích: pr ůč elí s v ěž emi - 1, zakon č ení lodí apsidami - 2, vnit ř ní prostor - 3 12 3

25 Fotograf: I, Krokodyl http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kroko dyl, Attribution 2.5 GenericKrokodyl http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kroko dylAttribution 2.5 Generic Fotograf: Jim MillesJim Milles http://www.flickr.com/photos/29413243@N00 Uveďte autora 2.0 Generic Bazilika sv. Ji ř í na Pra ž ském hrad ě. Její pr ůč elí ( č ervenobílé) je barokn ě p ř estav ě né. U baziliky byl r. 973 zalo ž en nejstarší klášter u nás ( ž enský ř ádu benediktýn ů ). Víte, která sv ě tice je zde poh ř bena? Svatá Ludmila – šipka ozna č uje její náhrobek

26 Pr ůč elí klášterní baziliky v Milevsku Fotograf: Manka http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:MankaManka http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Manka Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic a 1.0 Generic3.0 Unported2.5 Generic2.0 Generic1.0 Generic Pr ůč elí klášterní baziliky v Teplé Fotograf: I, Harald RossaHarald Rossa http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Harald_Rossa Uveďte autora-Zachovejte licenci 2.5 Generic

27 P ů vodn ě románská bazilika premonstrátského kláštera ve Znojm ě – Louce, postavená po roce 1190, v dnešní podob ě po gotické a barokní p ř estavb ě. Na snímku vpravo zachovaná č ást apsidy. Poznáte tuto stavbu? LM

28 Bazilika sv. Prokopa v T ř ebí č i pat ř í ke klenot ů m evropského stavitelství. Byla vybudována v polovin ě 13. stol. v p ř echodném románsko- gotickém slohu. Je zapsána na seznam sv ě tového kulturního a p ř írodního d ě dictví UNESCO. Fotograf: NostrifikatorNostrifikator http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Nostrifikator Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic a 1.0 Generic3.0 Unported2.5 Generic2.0 Generic1.0 Generic Fotograf: David Novák cs:Gothic2cs:Gothic2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Gothic2 Uveďte autora 3.0 Unported

29 Bazilika sv. Prokopa LM

30 Kolektiv autorů: Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků do konce středověku I/1. Praha: Academia,1984. Trojan, R.; Mráz, B.: Malý slovník výtvarného um ě ní. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-329-9 Kolektiv autorů: Dějepis 7; Středověk a raný novověk; učebnice pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-7235-002-1 Picková, D.; Kubů, N.: Dějiny středověku a raného novověku I. díl; učebnice pro k základní školy. Praha: Práce - SPL, 1998. ISBN 80-208-0334-3

31 Románská architektura v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura_v_%C4 %8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura_v_%C4 %8Cesku Románská architektura. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%A1_architektura Sochařství a architektura středověku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha%C5%99stv%C3%AD_a_architektura_st %C5%99edov%C4%9Bku https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha%C5%99stv%C3%AD_a_architektura_st %C5%99edov%C4%9Bku

32 Seznam románských rotund v Česku. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_rom%C3%A1nsk%C3%BDch_rotund_v _%C4%8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_rom%C3%A1nsk%C3%BDch_rotund_v _%C4%8Cesku Microsoft® Office PowerPoint® 2003 (11.8335.8341) SP3 Součást produktu Microsoft Office Profesional Edition 2003 Product ID: 73996-640-0423561-57754

33 Použité fotografie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Romansky_sloh.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrusice_CZ_St_Wenceslas_church_R omanesque_portal.148.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tismice_CZ_basilica.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kostel_Petr.jpg https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vy%C5%A1ehrad-rotunda.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Budec_CZ_St_Peter_church_134.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stary_Plzenec_CZ_Rotunda_of_St_P eter_from_NNE_with_Radyne_Castle_on_horizorn_117.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RotundaRip.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZnojmoRotundaKateriny.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PlavecRotunda.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Sv_Bartolomej_3. jpg

34 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny _Marie,_Mohelnice_nad_Jizerou_%282%29.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milevsko-kostel- sv.Jilj%C3%AD2009a.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kostel_sv_Jakuba_Cirkvice_Jakub_1.j pg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mikulas_2_potvorov.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tismice_- _pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD_rom%C3%A1nsk%C3%A9_baziliky.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tismice_bazilika_zezadu.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tismice_CZ_basilica_interior.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hradcany_sv_Jiri_Praha_3888.J PG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad,_Bazil ika_sv._Ji%C5%99%C3%AD,_interi%C3%A9r_02.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milevsko_chram_Navstiveni_PM.jpg

35 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stift_Tepl_04.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trebic_podklasteri_bazilika_velka_a psida.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marieaprokopbaztrint.JPG Fotografie ozna č ené iniciálami LM jsou dílem Mgr. Leoše Maleny.


Stáhnout ppt "Románský sloh Církevní stavby Rotunda Bazilika Architektura."

Podobné prezentace


Reklamy Google