Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IES, ZS, říjen 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IES, ZS, říjen 2012"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IES, ZS, říjen 2012
KNIHOVNY a STŘEDISKO VĚDECKÝCH INFORMACÍ FSV UK ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE NA FSV, NA UK Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IES, ZS, říjen 2012

2 Obsah Co Vám tato prezentace přinese? Hlavní témata:
Knihovny, Středisko vědeckých informací FSV UK Knihovny, SVI FSV UK Fondy knihovny Služby knihovny Depozitáře, výpůjčky Katalogy knihovny Elektronické informační zdroje na FSV, na UK Co jsou e-zdroje? Typologie e-zdrojů Kam za e-zdroji? Přehled e-zdrojů na FSV Přístupy k e-zdrojům Vyhledávání teoreticky Vyhledávání prakticky Pravidla pro práci s e-zdroji Užitečné odkazy Konzultace Kontakty

3 Co Vám tato prezentace přinese?
Tato prezentace má za cíl představit Vám knihovny FSV, jejich fondy, především elektronické, a nabízené služby tak, abyste věděli, kde požadovaný informační zdroj hledat a jak s ním dále pracovat. Při svém studiu a zejména při psaní závěrečné práce se bez relevantní odborné literatury a ověřených dat neobejdete, proto vyzkoušejte fakultní (univerzitní) e-zdroje jako další zdroj informací – Google všechno nezvládne… 

4 Knihovny, SVI FSV UK

5 Knihovny FSV Knihovna Opletalova (ekonomie)
Knihovna Hollar (mediální studia a žurnalistika) Knihovna společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích (politologie, sociologie, teritoriální studia) Knihovna CERGE (ekonomie)

6 SVI FSV UK SVI FSV UK – Středisko vědeckých informací stojí nad knihovnami FSV jako jejich metodické centrum. Sídlí v budově Hollar (kontakty na konci prezentace).

7 Fondy knihovny fondy knižní (monografie, sborníky, skripta)
časopisecké a novinové sbírkové (např. Laurinova knihovna v depozitáři Slavia) kvalifikační (závěrečné) práce informační materiály archivní povahy e-zdroje

8 Služby knihovny klasické knihovnické (výpůjční včetně MVS, MMVS)
referenční rešeršní ediční bibliografické reprografické podpora informační gramotnosti (souvisí především s rozvojem nových technologií, s e-zdroji – konzultace, přednášky)

9 Depozitáře, výpůjčky Hollar: 1 hod. – 2. den Slavia: 3 dny – týden
Lešetice: 3 týdny – měsíc převážně prezenčně absenčně: nově – max. 7 knih, 30 dnů, lze prodloužit (ne vše) nově – testují se objednávky via katalog (Aleph) více na: a u kolegyň v knihovně

10 Katalogy knihovny Katalogy FSV Elektronický katalog FSV
elektronický katalog; softwarem je integrovaný knih. systém Aleph Digitální knihovna dostupná pouze v prostorách knihovny Hollar; naskenované noviny minulých let (Duch novin, Novinář, Svět práce, Tisk a politika aj.)

11 2. Elektronické informační zdroje na FSV a na UK

12 Co jsou e-zdroje? E-zdroje (též EIZ) jsou elektronické informační zdroje, tedy elektronické databáze, a to především: bibliografické dtb. (citační údaje o publikacích); dtb. plných textů e-periodik, resp. článků; dtb. e-knih. Důležité V současné době jsou nejvíce žádány a využívány plnotextové (fulltextové) časopisecké databáze (zahraniční). Rozdíl: primární e-zdroj x digitalizovaný zdroj. Licencované zdroje (placené) x volně zpřístupněné zdroje (odborné) x volné zdroje na internetu (různé kvality, odbornosti). Placené odborné zdroje garantují ověřené informace a nabízejí možnosti, jak s nalezenými záznamy dále pracovat (např. umožňují přístup i do archivu starších článků, export, uložení).

13 Typologie e-zdrojů Dle oborového zaměření:
speciální oborové (tematické) – každá fakulta preferuje jiné dle svého výukového zaměření víceoborové (multioborové) Dle typu obsahu: bibliografické – biografické, bibliografické plnotextové (fulltextové) – plné texty nejčastěji článků, e-knih faktografické – např. statistiky referenční – slovníky, encyklopedie aj. metazdroje – portály, brány kombinované

14 Typologie e-zdrojů Dle původu: české zahraniční
Dle uživatelského rozhraní: uživatelské rozhraní v angličtině (převažuje) s možností volby dalších jazyků, např. i češtiny (př. EBSCOhost) Dle technologie: pro klasické zobrazení na monitorech pc, notebooku aj. pro mobilní (smart) telefony, tablety aj. pro čtečky e-books

15 Typologie e-zdrojů Dle dostupnosti: volně dostupné
volně zpřístupněné (např. odborné, ale nezpoplatněné; free-trialy) licencované (placené); některé dtb. jsou přístupny až po zadání hesla přímý/vzdálený přístup Důležité Přístup do volných zdrojů není vázán žádnou licenční smlouvou. Přístup do licencovaných zdrojů zajišťují ve většině případů knihovny nebo střediska vědeckých informací, která při nákupu e-zdrojů spolupracují, a proto jsou některé zdroje přístupné v rámci celé univerzity. Finance na nákladné e-zdroje knihovna získává buď z grantových projektů, nebo jsou přístupy do některých databází zajištěny díky celouniverzitní licenci.

16 Kam za e-zdroji? E-zdroje na FSV – přístupy k databázím:
web IES (Opletalova): web knihovny FSV (Hollar): web Knihovny společenských věd T. G. Masaryka (Jinonice): E-zdroje na UK – přístupy k databázím: Portál elektronických informačních zdrojů UK (PEZ) Portál elektronických časopisů UK (PEC) Elektronické knihy Shrnutí k jednomu zdroji se lze dostat z více míst neexistuje jeden jediný portál pro e-zdroje, i když univerzitní PEZ funguje jako hlavní rozcestník odkud vyhledávat souvisí s naším informačním požadavkem

17 Přehled e-zdrojů na FSV
Fondy elektronických informačních zdrojů FSV dle studovaných oborů (dle webu FSV Hollar): Komunikační studia, žurnalistika Ekonomie a obchod Politologie Sociologie Teritoriální studia Víceoborový zdroj

18 Přehled e-zdrojů na FSV
Konkrétní typy databází na FSV multioborové databáze (obsahují mnoho subdatabází): EBSCOhost Business Source Complete SocINDEX with Full Text Regional Business News tematické (oborové) databáze: Factiva ISI Emerging Markets archivy zpravodajství českých a zahraničních mediálních zdrojů: Newton Media Search, Reuters (aktuální info na www IES) elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, tzv. eVŠKP (další zdroj): z webu IES: vybrané oborové na webu knihovny Hollar (odkaz na katalog UK): přístup přímo prostřednictvím budovaného Digitálního univerzitního repozitáře UK:

19 Přístupy k e-zdrojům Pro vstup k požadovanému zdroji:
přímý přístup (direct access) vzdálený přístup (remote access) umožňuje uživatelům využívat elektronické informační zdroje UK odkudkoliv, a to na základě ID/hesla, podmínkou je účet v Centrální autentizační službě UK vzdálený přístup je na UK zajištěn pomocí dvou technologií: Shibboleth, EZproxy (více na jak z webu knihovny, tak z PEZ se dostanete k přímému i vzdálenému přístupu, pokud je umožněn (oba linky jsou viditelné) Důležité Pozor na rozdíl: přístup k účtu FSV x vzdálený přístup do dtb.! 19

20 Tato tabulka se zobrazí vždy tehdy, když je potřeba, abychom se přihlásili svým univerzitním účtem. Nejčastěji se využívá ISIC. 20 20 20

21 Vyhledávání teoreticky
Možnosti vyhledávání prohlížení (procházení, listování – browsing) vyhledávání (searching) vyhledávat lze podle: vyhledávacího formuláře, kam se dotaz zadává do jednotlivých selekčních polí (autor, název, klíčová slova) příkazů, kdy si dotaz sestavujeme sami některé databáze mají vlastní dotazovací jazyk; (TI – title, AUT – autor, SU – subject) 21

22 Vyhledávání teoreticky
Úrovně vyhledávání: základní (basic, jednoduché), rozšířené (advanced, pokročilé). Shrnutí Formulováním dotazu rozumíme nejen zápis klíčových slov, sousloví, ale i jejich spojení operátory pro vyjádření vztahů mezi hesly. Důležité je tedy umět jednak dotaz naformulovat, jednak zadat tak, aby mu rozuměl používaný e-zdroj, tedy použít správně jazyk vyhledávače a jeho syntax. 22

23 Vyhledávání teoreticky
Základní operátory Operátor AND AND mezi dvěma termíny znamená, že se vyhledají jen ty dokumenty/záznamy, které obsahují oba termíny. Vyjadřuje: současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje výsledek vyhledávání příklad: rozpočet, daně  rozpočet AND daně Vyhledaná množina záznamů/dokumentů musí obsahovat oba termíny. Operátor OR OR mezi dvěma termíny znamená, že se vyhledají ty dokumenty/záznamy, které obsahují alespoň jeden z uvedených termínů. Rozšiřuje dotaz, většinou se jím spojují synonyma. příklad: rozpočet, daně  rozpočet OR daně Vyhledaná množina záznamů/dokumentů obsahuje alespoň jeden z termínů nebo oba dva termíny. Operátor NOT NOT mezi dvěma termíny znamená, že záznamy/dokumenty obsahující výraz na pravé straně budou z výsledku vyhledávání vyloučeny. Operátor vyloučení dokumentů obsahující zadaný termín. Zužuje výsledek vyhledávání. příklad: rozpočet, daně  rozpočet NOT daně Vyhledaná množina záznamů/dokumentů neobsahuje termín daně, musí však obsahovat termín rozpočet. Shrnutí Operátor AND – používá se pro spojení významově odlišných pojmů. Operátor OR – používá se pro spojení synonym a příbuzných pojmů. 23

24 Vyhledávání teoreticky
Proximitní operátory V dotazu lze dále užít tzv. proximitní operátory (poziční, distanční), které definují vzájemnou polohu a pořadí slov. SAME požaduje výskyt termínů v jedné větě současně. NEAR/n požaduje výskyt termínů těsně vedle sebe, bez ohledu na jejich pořadí. Malé písmeno n se nahrazuje číslicí, která určuje, kolik slov se bude nacházet mezi zadanými vyhledávacími výrazy. Pokud vám na vzdálenosti nezáleží, můžete tento údaj vynechat. WITHIN (W) – použijeme tehdy, kdy záleží na pořadí. Zástupné znaky Pro vytváření různých variant slova můžeme využít různé zástupné znaky: Truncation (krácení podle slovních kořenů) – nejčastěji znakem * je nahrazen začátek nebo konec slova. Tyto operátory (znaky) mohou v různých systémech nahrazovat právě jedno písmeno či více písmen. Např. na dotaz econom* systém vyhledá dokumenty obsahující economics, economist, economical atd. Neopomínejte používat právě u češtiny, která je flexivní jazyk, protože často potřebujete vyhledat více než jen 1. pád  Stačí tedy napsat student*, není třeba používat operátory student OR studenta. Wild cards (zástupné znaky) – znakem ?, # ,* aj. jsou nahrazeny části slov uprostřed. Např. když potřebuji vyhledat slovo prezident i president, zadám pre?ident (nebo pre#ident). Fráze, sousloví – složený dotaz – uzavírat do uvozovek “ “, popř. (). 24

25 Vyhledávání teoreticky
Služba SFX Tento piktogram nás naviguje k plnému textu. V některých elektronických zdrojích se vyhledávají bibliografické záznamy o primárních dokumentech, teprve z nalezeného záznamu je odkaz na vlastní dokument. V této souvislosti se můžeme setkat s pojmem SFX. SFX je link server, který nás naviguje od těchto bibliografických údajů o dokumentu k dokumentu samému, k plnému textu, pokud existuje, nebo alespoň k abstraktu, a odkazuje nás na další relevantní on-line služby. a 25

26 Vyhledávání teoreticky
Co si uvědomit, než začneme vyhledávat? Víme, co chceme vyhledat (časopis, článek, knihu…)? Víme, kde hledat, v jaké databázi (máme práva přístupu…, počítáme s možným embargem – některé dtb. zpřístupňují obsah se zpožděním 1–3 let, např. JSTOR)? Již jsme zde hledali? Známe nápovědu (tipy pro vyhledávání aj.)? Jak zadáme dotaz, známe nástroje na vyhledávání – umíme zadat klíčové slovo? Využijeme možnosti jednoduchého či pokročilého vyhledávání? A booleovské operátory? Nezadáme raději frázi – a jak? Co krácení slovních kořenů, zástupné symbola? (Nezapomněli jsme, že dorozumívacím jazykem ve většině e-zdrojů je angličtina, ale i ta se liší? Jiná je angl. x amer.) Současně si musíme uvědomit, že je odlišné vyhledávání pomocí vyhledávacích nástrojů internetu a v katalozích knihoven (bibliografické údaje) a databázích (plné texty). Shrnutí Co dělat, …když nevíme, zda fakulta daný časopis/článek vlastní a kde ho hledat? Vyhledáváme skrze knihovní katalog (z webu knihovny) či SFX-Citation linker (z PEZ). … když víme, kde časopis/článek hledat, ale potřebujeme upřesnit dotaz, nevíme, jak hledat? Vybereme e-zdroj z webu knihovny či PEZ a soustředíme se na zadání rešeršního dotazu, nastudujeme nápovědu, využijeme operátory…

27 Vyhledávání prakticky
… když nevíme, zda fakulta daný časopis/článek vlastní a kde ho hledat. Potřebujeme zjistit, zda fakulta zpřístupňuje časopis Economic History Review. Zvolíme knihovní katalog, katalog FSV. Výchozí cesta povede z webu knihovny. Vepíšeme požadované údaje, název časopisu aj. Po kliknutí na odkaz SFX zjistíme, zda jsou články tohoto časopisu dostupné plnotextově, či nikoliv, a v jaké databázi, s jakou časovou dostupností (časopis může být v několika dtb., ale dtb. se většinou liší dostupností archivu – tzv. embargo). V našem případě využijeme dtb. EBSCOhost Business Source Complete. Vybereme požadovaný ročník, článek a můžeme studovat  27

28

29

30 Zadáme a upřesníme dotaz.

31 Vybereme požadovaný titul
Vybereme požadovaný titul. Po odkliknutí názvu vidíme detailní informaci o periodiku, po odkliknutí „elektronická verze“, se pomocí služby SFX dostaneme k příslušné dtb. poskytující dle možností buď plné články periodika, nebo jen abstrakta.

32 Zde je k dispozici o daném periodiku téměř vše: varianty názvu, nakladatelské údaje, ISSN, …

33 Přehled e-zdrojů zpřístupňujících dané periodikum. Dtb
Přehled e-zdrojů zpřístupňujících dané periodikum. Dtb. se liší dostupností archivu. My si vybereme EBSCOhost Business Complete.

34 A zde si vybereme požadovaný ročník a číslo periodika…

35 Vyhledávání prakticky
… když nevíme, kde daný časopis/článek hledat a nejsme si jisti názvem (ale víme, že je ve fondu FSV). Potřebujeme vyhledat časopis, u něhož si nejsme jisti celým názvem; víme, že začíná Business… Zvolíme portál či stránku, ze které budeme vyhledávat; v našem případě nejlépe PEZ a poté Portál elektronických časopisů, Fakultu soc. věd (můžeme zadat též celou UK, nejsme-li si jisti, která fakulta má časopis ve fondu). Vybereme požadovaný časopis (kontrola přes ikonu „i“). Po kliknutí na ikonu SFX zjistíme, zda jsou články tohoto časopisu dostupné plnotextově, či nikoliv, a v jaké databázi, s jakou časovou dostupností. 35

36 36 36

37 37 37

38 Přímý x vzdálený přístup zvolíme dle místa, odkud vyhledáváme.
38 38

39 Vybereme periodikum.

40 Pozor na různou dostupnost archivu i v jednotlivých subdatabázích.

41 Vyhledávání prakticky
Factiva Potřebujeme vyhledat články na téma taxes na Balkáně za uplynulý týden. Zadáme a upřesníme dotaz (neopomeneme použít vhodné operátory, zvolit požadované zdroje, jazyk, oblast aj.). Výchozí může být jak web knihovny, tak PEZ. Pouze pro 5 současně přihlášených uživatelů.

42 Zadáme a upřesníme dotaz.

43 Nabídka, jak s výsledky dále pracovat.
Též je k dispozici grafické zobrazení výsledků. Nyní vybereme požadovaný článek.

44 Možnosti vztahující se k vybranému článku,
tisk, export; poslech, překlad…

45 Možnost jiného řazení rešeršního výsledku…

46 Výsledky dle relevance.

47 Vyhledávání prakticky
Factiva též zpřístupňuje aktuální denní obsah periodik jako je např. The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and Mail, Financial Times. Nabízí se: výběr dle oblasti (země, region…) výběr dle tématu (např. finanční krize) bohužel k dispozici je jen jeden seznam…

48 Například francouzská periodika...

49 Vyhledávání článků dle tématu, např. „financial crisis“.

50 Vyhledávání prakticky
ISI Emerging Markets Potřebujeme vyhledat aktuální informace na téma nezaměstnanost v ČR a SR. Pro zadání dotazu využijeme operátory, dotaz zpřesníme dle požadavků… Výchozí může být jak web knihovny, tak PEZ. Pouze pro 3 současně přihlášené uživatele.

51 FSV UK má přístup do dtb. EMIS a geograficky do oblasti střední a východní Evropy.

52 Uživatelské prostředí:
základní možnosti vyhledávání, nápověda aj.

53 Zadáme dotaz, použijeme operátory, dále upřesníme dle požadavků a nabídky. Pokud si nejsme jisti, jak dotaz zadat, podívejme se do vyhledávacích tipů.

54 Přehled výsledků a možnosti dalšího třídění a práce s nimi.
Vybereme požadovaný článek.

55 Nabídka, jak se článkem dále nakládat.

56 Tip: využijte bohaté nabídky na hlavní stránce
Tip: využijte bohaté nabídky na hlavní stránce. Kromě top zpráv, analýz, průzkumů, indexů aj. lze využít možnost vyhledávání v různých typech zpravodajství, dtb. tendrů aj. (horní lišta).

57 Tip: nabídka publikací, to jsou informace,
které jinde nenaleznete (tak snadno); např. info z centrálních bank…

58 Vyhledávání prakticky
Volně dostupné oborové zdroje Economics Reading Room ("Ekonomická čítárna“) poskytuje neomezený volný online přístup k celému obsahu vybraných časopisů kdykoliv v průběhu roku. Najdeme zde širokou škálu časopisů z oblasti ekonomie, jak nových, tak tradičních. RePEc (Research Papers in Economics) RePEc spolupracuje s databází Americké ekonomické asociace EconLit, která poskytuje studijní a pracovní materiály předních univerzit. Pomocí této databáze se dostanete především k bibliografickým údajům. SSRN (Social Science Research Network) SSRN má za cíl celosvětově usnadnit přístup k společenskovědnímu výzkumu a obsahuje velké množství specializovaných výzkumných odkazů pro každou z disciplín společenských věd.

59 Pravidla pro práci s e-zdroji
Licenční smlouvy Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK!

60 Užitečné odkazy Knihovna FSV, sekce eMateriály (prezentace k práci s e-zdroji): Knihovní služby UK (technologie, nástroje a technické otázky spojené s e-zdroji a vyhledáváním): Problémy s přihlašováním a hesly:

61 Konzultace Konzultace k práci s e-zdroji
Kdy: středa, čtvrtek 12.00–16.00 hod. Kde: knihovna Opletalova Kontakt: D. Uhrová, tel.: (Hollar), 331 (Opletalova)

62 Kontakty Knihovna Hollar: Smetanovo nábřeží 6 110 00 PRAHA1
tel.: web: Knihovna IES: Opletalova PRAHA 1 tel.: web:

63 Děkuji za pozornost. Mgr. Daniela Uhrová říjen 2012


Stáhnout ppt "Mgr. Daniela Uhrová FSV UK pro IES, ZS, říjen 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google