Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATECHEZE A EVANGELIZACE Současné přístupy katechetiky k roli katecheze v procesu evangelizace Marie Zimmermannová, 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATECHEZE A EVANGELIZACE Současné přístupy katechetiky k roli katecheze v procesu evangelizace Marie Zimmermannová, 2009."— Transkript prezentace:

1 KATECHEZE A EVANGELIZACE Současné přístupy katechetiky k roli katecheze v procesu evangelizace Marie Zimmermannová, 2009

2 Struktura přednášky Úvod Vztah mezi katechezí a evangelizací  vývoj pojetí katecheze  obsah pojmu evangelizace  vzájemný vztah mezi katechezí a evangelizací podle současného chápání Směry obnovy katecheze jako nástroje evangelizace

3 VÝVOJ POJETÍ KATECHEZE církevní činnost k výchově dětí ke křesťanské dospělosti, a to učením, bohoslužbou a řízením se církevní kázní 1922 evangelizační působení v rámci velkého misijního poslání církve celistvá formace služba Božímu slovu výchova víry ke zralosti činnost církve VDK, 1997

4 OBSAH POJMU EVANGELIZACE Začleňování lidí do hlásané skutečnosti, přivtělování k Ježíši Kristu a k jeho spasitelnému dílu tak, aby na něm všichni měli účast a mohli užívat jeho plody Tři typy: 1.veškeré působení církve, vše, čím je, co hlásá a co koná 2.křesťanské svědectví skutkem a slovem probouzející zájem o víru 3.jednorázová aktivita

5 Aktuální otázka evangelizace dnes Tomáš Halík: Máme-li dnes evangelizovat tento svět, tak musíme naplnit to, co řekl Pavel VI. ve své hluboké a prorocké encyklice o evangelizaci: že totiž evangelizace znamená inkulturaci, že je to vtělení hodnot evangelia do žité kultury, do stylu myšlení a života lidí. (2002)

6 „Duch Páně je nade mnou; proto mě pomazal, abych přinesl chudým evangelium.“ (Lk 4,18; Iz 61,1)... splnění slibu a úmluvy, kterou sám Bůh nabídl svému lidu. (EN, čl. 6) vtělení * zázraky * vyučování * povolání učedníků * rozeslání apoštolů * kříž a zmrtvýchvstání Povolání a povinnost hlásat evangelium od samého Ježíše Krista... zárodek Božího království a „všeobecná svátost spásy“. (LG, čl. 5 a 8) vše, co církev je * koná * vyučuje * jak působí ve společnosti * co dosvědčuje svou Tradicí E V A N G E L Iz A C E

7 Evangelii nuntiandi (čl. 21 – 24) Catechesi tradendae (III. část) Všeobecné katechetické direktorium (1. kap) Dnes: misijní dimenze katecheze a hlásání víry v kontextu kultury Vztah mezi katechezí a evangelizací svědectví první evangelizace křesťanská iniciace katechumenát trvalá výchova víry apoštolát obrácenípřilnutí

8 Katecheze jako služba Božímu slovu v procesu evangelizace Zasévat * nechat růst * vytvářet podmínky k růstu

9 Poznávat srdce člověka postmoderní doby Člověk krátkodobého prožitku Člověk emancipovaný Člověk osamělý Člověk ohrožený Člověk bez eschatologické perspektivy a vědomí přesahu Kultura rychlosti Interface Pluralitní vidění skutečnosti

10 Rozkoly ve společnosti způsobené sekularizací... zkušenost láskymezi racionalitou a poznatelností víry... zkušenost lásky... pomoc Ducha Svatéhomezi schopnostmi člověka a vědomím jeho slabosti a odkázanosti na Boží pomoc... pomoc Ducha Svatého... rozlišování dober a pravdymezi svobodou a odpovědností... rozlišování dober a pravdy José da Cruz POLICARPO Portugalsko kardinál, Lisabon Návrat katecheze k misijnímu poslání, 2008

11 Rozkoly ve společnosti způsobené sekularizací... mravní síla člověkamezi vědeckou mentalitou a morálkou... mravní síla člověka... naše přítomnost ústí do budoucnostimezi přítomností a konečnou budoucností člověka... naše přítomnost ústí do budoucnosti José da Cruz POLICARPO Portugalsko kardinál, Lisabon Návrat katecheze k misijnímu poslání, 2008

12 Evangelizovat evangelijním způsobem André Fossion, SJ Belgie ředitel Mezinárodního centra Lumen Vitae How to evangelize in a evangelic way, Lumen Vitae, 2008 1.Vnímat současnou krizi kultury a její zánik jako výzvu pro církev a přispět k budování nové kultury 2.Pastorační přístup ke zrodu nové kultury 3.Preferovat a osvojit si přístupy, které pomáhají k obrodě církve

13 Přístupy církve ke své obrodě a k přerodu kultury André Fossion, SJ Belgie ředitel Mezinárodního centra Lumen Vitae How to evangelize in a evangelic way, Lumen Vitae, 2008 Rozpoznání, že evangelium je adresováno nám Slyšet pozvání následovat Krista kdekoliv On je Riskovat být hostií: být přijat nebo také nepřijat druhými

14 Přístupy církve ke své obrodě a k přerodu kultury André Fossion, SJ Belgie ředitel Mezinárodního centra Lumen Vitae How to evangelize in a evangelic way, Lumen Vitae, 2008 Postoje, které podporují setkání a dialog: Upřednostňovat spolupráci mezi lidmi před sólovým působením Rozlišovat mezi Ježíšovým učením a učením o Ježíši Udržovat a živit naše křesťanské tradice

15 Přístupy církve ke své obrodě a k přerodu kultury André Fossion, SJ Belgie ředitel Mezinárodního centra Lumen Vitae How to evangelize in a evangelic way, Lumen Vitae, 2008 Postoje, které podporují a povzbuzují jiné k převzetí iniciativy: Přijmout odpor vůči evangeliu jako výzvu Uvažovat nad rozdílem věřit „v“ a věřit „jako“ Dovolit si žádat o pomoc a důvěřovat i v to, co nemůžeme řídit

16 Boží slovo v katechezi Spojení Bible se třemi oblastmi přítomnosti a prožívání slova:  Nauka  Liturgie  Láska k bližnímu Tři kompetence katechety:  Exegetická  Duchovní  Komunikativní Dřímal Ludvík katechetik CMTF UP Olomouc Přístup k Bibli v katechezi, 2009

17 Boží slovo v katechezi EXEGETICKÁ KOMPETENCE Katecheta si osvojuje nejen všeobecné poznatky o Bibli, ale zejména jádro jejího poselství jako celku, kterým je:  Bible zachycuje Boží plán spásy s jeho specifickými etapami  Bible je svědectvím o vztahu mezi Bohem a člověkem Dřímal Ludvík katechetik CMTF UP Olomouc Přístup k Bibli v katechezi, 2009

18 Boží slovo v katechezi DUCHOVNÍ KOMPETENCE  K. se učí komunikovat s Bohem skrze Jeho slovo  bere vážně aktivní přítomnost Ducha Svatého v Bibli  Bible se mu stává knihou k meditaci Dřímal Ludvík katechetik CMTF UP Olomouc Přístup k Bibli v katechezi, 2009

19 Boží slovo v katechezi Význam pro katechizované:  pomoci správně porozumět, o co jde  pomoci odhalit důležitost poselství textu pro každého osobně (najít odpověď na své aktuální otázky)  nechat vstoupit aktualizované poselství do osobní situace Dřímal Ludvík katechetik CMTF Univerzity Palackého, Olomouc Přístup k Bibli v katechezi, 2009 KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE Vychází z cíle umožnit biblickému textu, aby se stal slovem, které osloví i druhé

20 Katecheze jako výchova víry v procesu evangelizace Pedagogika (vycházející z) iniciace

21 Národní text pro orientaci katecheze ve Francii Říjen 2006 O směřování katecheze v dnešní době, KNA 2008

22 Základní teze K. je nedílnou součástí evangelizace K. je vedena příkladem Ježíše Krista – vychovatelem víry K. je záležitostí společenství, jež je svou povahou misijní

23 Tematické celky Katecheze se uskutečňuje v komunitě, která má misijní ráz Středem iniciace je velikonoční tajemství – pojem iniciace a její pedagogika Stěžejní body pedagogiky iniciace v katechezi

24 Stěžejní body pedagogiky iniciace PI vyžaduje svobodu člověka  Bezpodmínečné přijetí  Vstupní brány  Bratrský přístup

25 Stěžejní body pedagogiky iniciace Iniciační cesta je pečlivě připravená a chápaná jako následování Krista pod vedením Ducha

26 Stěžejní body pedagogiky iniciace Pramenem PI je Písmo svaté  Nechat působit Boží slovo  Umožnit dialog s Bohem  Uvádění do křesťanské modlitby

27 Stěžejní body pedagogiky iniciace PI vyžaduje zprostředkování živou tradicí

28 Stěžejní body pedagogiky iniciace PI je inspirována katechumenátem

29 Stěžejní body pedagogiky iniciace PI vychovává ke křesťanskému jednání, jež vyrůstá z Boží milosti jako vděčná odpověď na absolutní Boží dar

30 Stěžejní body pedagogiky iniciace PI vyžaduje otevřenost vůči různosti kultur

31 Service National de la Catécheze et du Catéchuménat http://sncc.cef.fr/

32 Katecheze jako činnost církve, která je evangelizována, aby byla schopna evangelizovat Katechetické projekty pro celé farní společenství – mezigenerační sdílení víry

33 Současné směry výchovy víry společenství Trvalá katecheze: odpovídá trendu nepřetržitého celoživotního vzdělávání a formace Zacílení na růst společenství: vrcholem je vyznání víry o Velikonocích Podpora rozvoje specifických a různorodých typů a obsahů katechezí

34 Závěr Katecheze je rozhodujícím činitelem evangelizace:  uvádí člověka do důvěrného vztahu s Kristem  utváří křesťanské společenství a je jím utvářena  z láskyplného poznání Krista se rodí touha evangelizovat (KKC, čl. 429).

35 Závěr Katecheze vyžaduje kněze a katechety otevřené Duchu Svatému, kteří se nechají vést: „Biblický člověk je nesen spíše překvapením z iniciativy Boží, než Jeho požadavky a očekáváními. Je volán a vyzýván opustit své projekty.“ (Salvatore Currò, 2007)


Stáhnout ppt "KATECHEZE A EVANGELIZACE Současné přístupy katechetiky k roli katecheze v procesu evangelizace Marie Zimmermannová, 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google