Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všichni lidé jsou jedineční a všechny okamžiky jsou zlaté.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všichni lidé jsou jedineční a všechny okamžiky jsou zlaté."— Transkript prezentace:

1 Všichni lidé jsou jedineční a všechny okamžiky jsou zlaté.
Chcete-li zjistit, co je pro vás v danou chvíli pravdivé, zeptejte se svých pocitů. Vaše nejvyšší myšlenky, vaše nejsrozumitelnější slova, vaše nejvznešenější pocity přicházejí vždy ode mne. Všechno ostatní přichází z jiného zdroje. Nejvyšší myšlenka je vždy ta myšlenka, která obsahuje radost. Nejsrozumitelnější slova jsou ta slova, která obsahují pravdu. Nejvznešenější pocit je ten pocit, kterému říkáte láska. Radost, pravda, láska. Nebudu vás nutit. Neboť jsem vám dal svobodnou vůli - schopnost dělat to, co si vyberete - a to vám nikdy nevezmu, nikdy. Všichni lidé jsou jedineční a všechny okamžiky jsou zlaté. Nikdy nepoznáte Boha, dokud si budete říkat, že ho již znáte. Nikdy neuslyšíte Boha, dokud si budete myslit, že jste ho již slyšeli. Nemohu vám říci svou pravdu, dokud mi budete říkat vaši pravdu. Bůh se zjevuje sám sobě skrze vnitřní zážitek člověka, nikoli skrze vnější pozorování. A jestliže vám vnitřní zážitek odhalil existenci Boha, nepotřebujete vnější důkaz. A jestliže spoléháte na vnější pozorování, vnitřní zážitek je nemožný. Správná modlitba není prosbou, nýbrž vyjádřením vděčnosti. Nikdy o nic neproste. Oceňujte.

2 Bůh ví všechno, co víte vy; a to, co víte vy, se vám jeví jako vaše realita.
Žádná modlitba - a modlitba není ničím než vášnivou výpovědí o tom, co je - není nevyslyšena. Každá modlitba - každá myšlenka, každé prohlášení, každý pocit - je tvůrčí. Každá modlitba bude vyslyšena do té míry, jak vášnivě ji věříte. Za každou myšlenkou je vždycky základní myšlenka, které říkám řídící myšlenka. Jestliže tedy o něco žádáte a prosíte, zdá se, že máte mnohem menší šanci dosáhnout toho, co si myslíte, že chcete, neboť řídící myšlenka za každou vaši prosbou říká, že ještě nemáte to, co si přejete. Tato řídící myšlenka se stává vaší realitou. Jediná řídící myšlenka, která může překonat tuto realitu, je víra, že Bůh vám poskytne všechno, o co ho požádáte. Někteří lidé takovou víru mají, ale těch je velmi málo. Věříte-li, že Bůh rozhoduje o všem ve vašem životě, pak se mýlíte. A tohle je vaše další velká iluze: že výsledek života je nejistý. Kdybyste však učinili nové rozhodnutí, co si myslíte, že by se stalo? Řeknu vám tohle: žili byste tak, jako žil Buddha. Jako žil Kristus. Jako žili všichni světci, které zbožňujete. Bůh stvořil život. Dal však člověku svobodnou vůli, aby se svým životem mohl nakládat podle svého přání. V tomto smyslu je vaše vůle vůlí Boží. Je v povaze lidí milovat, zničit a pak opět milovat to, čeho si váží nejvíce. Každá lidská myšlenka a každá lidská činnost je založena buď na lásce, nebo na strachu. To, čemu říkám řídící myšlenka, je buď myšlenka strachu, nebo myšlenka lásky. To je základní myšlenka za každou myšlenkou. Vy nevíte, kdo jste, a domníváte se, že jste mnohem míň. Kdybyste si však uvědomili, kdo jste - že jste nejpozoruhodnější, nejúžasnější a nejskvělejší bytost, jakou Bůh kdy stvořil - nikdy byste neměli strach. [Vaše (mylné) představy o lásce vám brání prožívat ji čistě. Proto ani Boha nepoznáte takového, jaký skutečně je. Dokud mě nepoznáte. Neboť přijde okamžik našeho usmíření a vy nebudete schopni popírat mě navždy.]

3 Strach zahaluje naše tělo, láska nám dovoluje, abychom zůstali nazí
Strach zahaluje naše tělo, láska nám dovoluje, abychom zůstali nazí. Strach lpí na všem, co máme, láska rozdává všechno, co máme. Strach v nás probouzí nenávist, láska uklidňuje. Strach napadá, láska léčí. Nikdy vás neponechám bez těch, kteří vás budou učit, vést a připomínat vám tyto pravdy. A přesto největším učitelem je váš vnitřní hlas, nikoli někdo jiný. Je to onen hlas, který vám říká, zda slova, která právě čtete, jsou slova lásky nebo slova strachu. Podle něj se můžete rozhodnout, zda se podle nich řídit nebo je ignorovat. Všechno živé má jediný cíl, a tím je prožívání vrcholného štěstí. Čím dokonalejšími jste, tím dokonalejšími se můžete stát, a čím dokonalejšími se můžete stát, tím dokonalejšími můžete být. Sami sebe neobjevujete, sami sebe tvoříte. Proto se nesnažte zjistit, čím jste, snažte se stát se tím, čím chcete být. V nepřítomnosti toho, co není, neexistuje ani to, co je. Správné pochopení mají ti, kteří chápou, že Bůh je vším, co je, a zároveň vším, co není. Jakmile začal existovat strach, mohla existovat láska jako něco, co je možno prožívat. Božským cílem toho, že jsem se rozdělil, bylo vytvořit dostatečné množství částí sebe sama, abych se mohl poznat ze zkušenosti. Existuje jen jediný způsob, jak Stvořitel může poznat sám sebe jako Stvořitele, a tím je tvořit. A proto jsem dal každé z nespočetných částí sebe sama stejnou schopnost tvořit, jako mám sám jako celek. Stvořil jsem vás proto, abych poznal sám sebe jako Boha. To mohu udělat jedině skrze vás. Proto lze říci (a mnohokrát to bylo řečeno), že smyslem vašeho života je poznat sami sebe jako Boha. Jediný způsob, jak můžete poznat sami sebe jako Boha, je poznat sami sebe jako lidi. Neprojevuji svou dobrotu tím, že vytvářím jen to, čemu říkáte dokonalost. Neprojevuji svou lásku tím, že vám nedovoluji projevit lásku vaši.

4 Nic nemůže existovat bez svého protikladu.
Proto neodsuzujte všechno, co na světě považujete za špatné. Spíš se ptejte sami sebe, co považujete za špatné a co chcete udělat, abyste to změnili. Tak proč tu tedy jsme? Abyste se rozpomenuli a znovu se stali tím, čím jste. To vám říkám znovu a znovu. Vy mně však nevěříte. Ale tak to musí být, neboť pokud nestvoříte sami sebe, nemůžete být tím, čím jste. Duše - vaše duše - vždycky ví všechno, co lze vědět. Neexistuje nic, co by nevěděla. Vědomost však nestačí. Duše se snaží prožívat a zakoušet. Můžete vědět, že jste laskaví, ale dokud svou laskavost neprojevíte, nemáte nic než představu o sobě samých. Jedinou skutečnou touhou vaší duše je proměnit svou nejvznešenější představu o sobě samé ve svůj nejkrásnější zážitek. Nemůžete poznat, čím jste, dokud jste se nesetkali s tím, čím nejste. To je smyslem teorie relativity a veškerého fyzického života. Jste definováni tím, čím nejste. Nemůžete skutečně poznat sami sebe jako Stvořitele, dokud nic nestvoříte. A nemůžete stvořit sami sebe, dokud se nezničíte. V jistém smyslu musíte nejdřív „nebýt“, abyste mohli být. Rozumíš? Zapomněli jste na to, čím skutečně jste. Když jste vstoupili do fyzického vesmíru, zapomněli jste na sebe. To vám umožňuje rozhodnout se, že budete tím, čím jste, místo abyste se tak říkajíc prostě probudili na zámku. I kdybyste se snažili sebevíc, nemůžete nebýt mými potomky - ale můžete na to zapomenout. Vaším úkolem na zemi není učit se (neboť již víte), vaším úkolem je rozpomenout se na to, čím jste. A rozpomenout se na to, čím jsou všichni ostatní. Proto musíte připomínat druhým, aby se také rozpomenuli. Jak už jsem řekl, nemůžete projevit lásku, dokud nemůžete projevit nelásku. Nic nemůže existovat bez svého protikladu.

5 Proto buďte světlem uprostřed temnoty a neproklínejte ji.
Evoluce postupuje takto: vědění, zakoušení, bytí. Tohle je Boží trojice - trojjedinost, kterou je Bůh. Bůh Otec je vědění - rodič všeho pochopení, otec veškeré zkušenosti, neboť nemůžete zakoušet a prožívat to, co neznáte. Bůh Syn je zakoušení - ztělesnění všeho, co o sobě Otec ví, neboť nemůžete být tím, co jste nezakusili. Svatý duch je bytí - odtělesnění všeho, co Syn zakusil; jednoduché a znamenité bytí, které je možné jedině skrze vzpomínky na vědění a zakoušení. To, co dává něčemu vzniknout / To, co vzniká / To, co je. Nedívejte se na nic jako na katastrofu ani jako na radostnou událost, dokud nepoznáte, k čemu taková událost slouží. Neboť je smrt katastrofou, jestliže zachrání životy tisíců lidí? A je život radostnou událostí, jestliže působí jen zármutek? Proto buďte světlem uprostřed temnoty a neproklínejte ji. Znamená to vyhnout se odsuzování. Neboť každá okolnost je darem a v každé zkušenosti je ukrytý poklad. A když jste obklopeni tím, čím nejste, nezapomínejte na to, čím jste. A chvalte svět, i když jej chcete změnit. Události, podmínky, okolnosti - to vše se vytváří z vědomí. Individuální vědomí je velmi mocné. Můžete si tedy představit, kolik tvůrčí energie se uvolní, kdykoli se dva nebo více lidí shromáždí ve jménu Boha. A masové vědomí? Je tak mocné, že může vyvolat události planetárního dosahu. Je mnohem snazší změnit to, co děláte vy, než to, co dělá někdo jiný. Jedině když si řeknete, „To jsem udělal já,“ najdete sílu změnit to. Všechno, co děláte, děláte z jediného důvodu: abyste vyjádřili to, čím jste.

6 Žehnejte všemu - neboť všechno je stvořením Božím.
Ale neposuzujte a neodsuzujte, neboť nevíte, proč a za jakým účelem k něčemu došlo. A pamatujte si, že to, co odsuzujete, bude odsuzovat vás, a tím, co posuzujete, se jednou stanete. Žehnejte všemu - neboť všechno je stvořením Božím. Nikdy jsem nestanovil, co je dobré a co je špatné, co máte dělat a co dělat nemáte. Peklo je prožitek nejhoršího možného výsledku vašich rozhodnutí a činnosti. Je to přirozený důsledek všech myšlenek, které popírají Boha nebo odmítají to, čím jste ve vztahu ke mně. Proto žehnejte každému člověku a každé situaci a buďte za všechno vděční. Tak potvrzujete dokonalost Božího světa - a projevujete svou víru. Dovolte každé duši jít svou cestou. Neudělám pro vás nic, co neuděláte vy pro sebe. Tak hovoří zákon a tak hovoří prorokové. Svět je v takovém stavu, v jakém je, kvůli vám a rozhodnutím, která jste učinili - nebo neučinili. (Nerozhodnout se znamená rozhodnout se.) Země je v takovém stavu, v jakém je, kvůli vám a rozhodnutím, která jste učinili - nebo neučinili. V nejširším smyslu jste si zvolili všechno „špatné“, co se děje. Chybou není to, že jste si to zvolili, ale to, že to považujete za špatné. Neboť jestliže to považujete za špatné, musíte považovat za špatné také své já, neboť jste to vytvořili.

7 Můžete si dělat, co chcete, a nemusíte se bát odplaty
Můžete si dělat, co chcete, a nemusíte se bát odplaty. Bude však dobré, když si uvědomíte důsledky. Jestliže nežiji ve své duši, o hodně přicházím. Není nic, čím byste nemohli být, není nic, co byste nemohli dělat. Není nic, co byste nemohli mít. Proto rozhodnutí druhých pozorujte, ale neodsuzujte je. Uvědomte si, že jejich rozhodnutí je v daném okamžiku dokonalé - ale buďte připraveni jim pomoci ve chvíli, kdy chtějí učinit nové rozhodnutí - vyšší rozhodnutí. Kristus neučil, že získáte věčný život - učil, že ho už máte; neučil, že budete bratry v Bohu, učil, že jimi už jste; neučil, že dostanete všechno, co chcete, - učil, že to už máte. Tím, že jsem stvořil „něco jiného“ - to jest sféru relativity - vytvořil jsem prostředí, ve kterém se můžete rozhodnout, že budete Bohem, místo aby vám bylo připomínáno, že Bohem jste; ve kterém můžete zakoušet Boha jako tvůrčí akt, nikoli jako pouhé myšlení; ve kterém i malá svíčka na slunci ta nejmenší dušička - může poznat sama sebe jako světlo. Bůh je ve smutku i ve smíchu, v hořkosti i radosti. Za vším se skrývá Boží záměr - a proto je Bůh přítomen ve všem. Myslíte si, že něčím pohrdám, zatímco miluji ostatní? Říkám vám, ničím nepohrdám. Nic mi není odporné. Všechno je život, a život je dar; nevýslovný poklad; něco posvátného. Nerozebírejte dům, ale podívejte se na každou cihlu a vyměňte ty, které jsou rozbité a budovu již nepodporují. Jedině vy sami víte, zda jste spokojení. Jedině vy můžete říci o svém životě: „Tohle je můj výtvor (syn), se kterým jsem spokojen.“ Jestliže vám vaše hodnoty vyhovují, buďte jim věrní. Ospravedlňujte je. Braňte je.

8 2. Strach přitahuje energii podobného druhu.
Bojujte za ně takovým způsobem, který nikoho nezraňuje. Zranění není nutnou součástí hojení. Váš vlastní život je takový, jaký je, kvůli vám a rozhodnutím, která jste učinili - nebo neučinili. V této bitvě nemůžete prohrát. Nemůžete neuspět. A proto to není bitva, ale proces. Neboť neřekl jsem vám, že jste Bohové? Vy mi však nevěříte. Jestliže tomu nevěříte, věřte v sebe a věřte ve mne. Neexistují shody okolností a nic se neděje náhodně. Každou událost si vybíráte, abyste mohli vytvořit a poznat to, čím skutečně jste. Emoce je energie v pohybu. Když rozproudíte energii, vyvoláte účinek. Jestliže rozproudíte dostatek energie, vytvoříte hmotu. Hmota je nahromaděná energie. Manipulujete-li energií určitým způsobem a dostatečně dlouhou dobu, dostanete hmotu. Každý Mistr zná tento zákon. Je to alchymie vesmíru. Je to tajemství života. Myšlenka je čistá energie. Každá myšlenka je tvůrčí. Energie vaší myšlenky nikdy neumírá. Nikdy. Opouští vaši bytost a rozšiřuje se do celého vesmíru. Myšlenka je věčná. 1. Myšlenka je tvůrčí. 2. Strach přitahuje energii podobného druhu. 3. Neexistuje nic než láska. Láska je vším, co je, co bylo a co bude. Když vstoupíte do absolutna, vstoupíte do lásky. Celá ironie spočívá v tom, že nechci vaše uctívání, nepotřebuji vaši poslušnost a nevyžaduji od vás, abyste mi sloužili. Bůh nemá žádné potřeby. Jsoucno je všechno, co je. Proto nic nepostrádá ani nepotřebuje.

9 Chcete, aby se váš život rozběhl?
Mé děti, dovolte mi, abych vás opět ujistil, že nemám žádné potřeby. Nic nepotřebuji. A co je touhou Boha? Především toužím poznat a zakusit sám sebe v celé své nádheře - abych poznal, čím jsem. To bylo nemožné před tím, než jsem stvořil vás a všechny světy ve vesmíru. Zadruhé chci, abyste poznali a zakusili, čím skutečně jste - skrze schopnost tvořit sami sebe jakýmkoli způsobem, který si zvolíte. Zatřetí chci, aby celý životní proces byl neustálou radostí, neustálým tvořením, neustálým rozšiřováním a dokonalým naplněním v každém okamžiku. V okamžiku absolutního poznání (který může přijít kdykoli) se budete cítit tak, jako se já cítím vždycky: budete radostní, milující, chápající, žehnající a vděční. Říkám tohle: Právě teď dělám zázrak. Neboť hovořím nejen k tobě, ale ke každému, kdo čte tuto knihu. Hovořím ke každému z nich. Každého z nich znám. Vím, kdo si najde cestu k mým slovům, a vím, že někteří uslyší - a někteří budou jen poslouchat, ale neuslyší nic. Bůh říká, že jste jeho potomci. Jste stvořeni podle jeho obrazu. Jste Bohu rovni. Myslete, mluvte a jednejte jako Bůh, kterým jste. Když jste si uvědomili rozdíl mezi tím, kde jste, a tím, kde chcete být, začněte se měnit - vědomě měnit - začněte měnit své myšlenky, slova, činy, aby odpovídaly vaší nejkrásnější vizi. Chcete, aby se váš život rozběhl? Od této chvíle si začněte představovat, jaký byste chtěli, aby byl. Odstraňte každou myšlenku, slovo nebo čin, který nesouhlasí s vaší představou.

10 Aby duše mohla zakusit lásku, musí zakusit všechny lidské pocity.
Tohle je příčinou všech problémů ve vašem životě - neboť vy lidé se nepovažujete za hodné toho, aby k vám hovořil Bůh. Řiďte se tím, co chce vaše duše. Proto duše nikdy neodsuzuje to, co není nádherné - ale žehná tomu, neboť v tom vidí část sebe samé, část, která musí existovat, aby se jiná její část mohla projevit. Duše je dokonalou láskou - a uvědomuje si to. Chce však víc než si to pouze uvědomovat. Chce ji skutečně prožívat. Napadne-li vás nějaká myšlenka, která se neshoduje s vaší nejvyšší vizí, ihned začněte přemýšlet o jiné. Řeknete-li něco, co se neshoduje s vaší nejvyšší vizí, snažte se něco takového už nikdy neopakovat. Uděláte-li něco, co neodpovídá vašemu nejlepšímu záměru, už nikdy to neopakujte. Dále si uvědomte, že všechno je dočasné. Nic nezůstává stejné, nic není statické. Záleží na vás, jakým směrem se situace obrátí. Největší dar, který můžete dát umírajícímu, je nechat ho zemřít v pokoji. V okamžiku smrti však poznáte, čím skutečně jste. Aby duše mohla zakusit lásku, musí zakusit všechny lidské pocity. Cílem lidské duše je zakusit všechno - aby se stala vším. Úkolem vaší duše je dovést vás k tomu, abyste si vybrali nádheru - abyste si zvolili to nejlepší z toho, čím jste - a abyste neodsuzovali to, co si nezvolíte.

11 Nemůžeš se rozhodnout, že budeš Bohem, když neexistuje nic, z čeho by sis mohl vybrat.
Co jsem já, to jste vy. Co mohu udělat já, to můžete udělat i vy. Všechny tyto věci a mnohem víc budete dělat i vy. Ale já vám říkám: je mnohem obtížnější popírat to, čím jste, než to přijmout. Jste dobro a milosrdenství a soucit a porozumění. Jste klid a radost a světlo. Jste odpuštění a trpělivost, síla a odvaha, jste pomocníci v době nedostatku, utěšovatelé v době smutku, léčitelé v době zranění, učitelé v době zmatku. Jste nejhlubší moudrost a nejvyšší pravda; největší klid a nejkrásnější láska. To všechno jste. A v některých okamžicích života si to uvědomujete. Rozhodněte se, že si to budete uvědomovat stále. Nežijete každý den proto, abyste objevovali, co vám život přinese, ale proto, abyste jej tvořili. V každém okamžiku tvoříte svou realitu, pravděpodobně aniž si to uvědomujete. Řeknu ti, proč tomu tak je: 1. Stvořil jsem vás podle obrazu Božího. 2. Bůh je stvořitel. 3. Jste tři bytosti v jedné. Tyto tři aspekty bytí můžete nazývat, jak chcete: Otec, Syn a Duch svatý; mysl, tělo a duch; nadvědomí, vědomí a podvědomí. 4. Tvůrčí akt je proces, který vychází z těchto tři částí vašeho těla. Jinými slovy tvoříte na třech úrovních. K tomu máte tři nástroje: myšlenku, slovo a čin. 5. Každý tvůrčí akt začíná myšlenkou. Každý tvůrčí akt pak přechází ke slovu. Každý tvůrčí akt je naplněn v činu. 6. To, o čem přemýšlíte, ale o čem nemluvíte, tvoří na jedné úrovni. To, o čem přemýšlíte a mluvíte, tvoří na další úrovni. To, o čem přemýšlíte, mluvíte a co děláte, se projeví ve vaší realitě.

12 7. Myslit, mluvit a dělat něco, čemu nevěříte, je nemožné
7. Myslit, mluvit a dělat něco, čemu nevěříte, je nemožné. Proto musí tvůrčí činnost zahrnovat víru nebo vědění. To je absolutní víra. Je to víc než naděje. Proto činnost vždy zahrnuje vědění. Je to naprostá jistota, naprosté přijetí něčeho. 8. Toto místo vědění je místem intenzívní a neuvěřitelné vděčnosti. Je to vděčnost předem. A to je pravděpodobně hlavním klíčem k jakékoli tvůrčí činnosti: být vděčný předem. Takový přístup je nejen omlouván, ale i povzbuzován. Je nepochybnou známkou mistrovství. Všichni Mistři vědí předem, že skutek byl učiněn. 9. Uctívejte všechno, co jste vytvořili. Odmítnout jakoukoli část je totéž jako odmítnout část sebe. Buďte vděční za všechno, co jste vytvořili. Neodsuzujte to, neboť byste odsoudili sami sebe. 10. Zjistíte-li, že se vám nelíbí něco z toho, co jste vytvořili, žehnejte tomu a změňte to. Učiňte novou volbu. Vytvořte novou realitu. Přemýšlejte o nové myšlence. Vyslovte nové slovo. Udělejte něco nového. Udělejte to nádherně a lidé vás budou následovat. Požádejte je o to. Řekněte, Já jsem Život a Cesta, následujte mě. Tak se projevuje Boží vůle na Zemi stejně jako v Nebi. Váš život se rozběhne, jakmile o něm začnete jasně přemýšlet. Přemýšlejte o tom, čím chcete být, co chcete dělat a mít. Přemýšlejte o tom často, dokud vám to nebude jasné. A až vám to bude jasné, nepřemýšlejte o ničem jiném. Nepřemýšlejte o žádných jiných možnostech. Zbavte se všech negativních myšlenek. Zbavte se pesimismu. Zbavte se pochybností. Zažeňte všechny obavy. Ukázněte svou mysl, aby se soustředila jen na původní tvůrčí myšlenku. Když se přistihnete, že přemýšlíte o něčem negativním - začněte přemýšlet znovu! Chci, abyste to dělali doslovně. Když jste sklíčení, když jste v těžkostech, přemýšlejte znovu. Máte-li dojem, že svět je špatný, přemýšlejte znovu. Máte-li dojem, že se váš život hroutí a že ho nikdy nedáte dohromady, přemýšlejte znovu.

13 Jakmile jsou vaše myšlenky jasné, začněte je hlásat jako pravdu
Jakmile jsou vaše myšlenky jasné, začněte je hlásat jako pravdu. Vyslovujte je nahlas. Užívejte příkazu, který probouzí tvůrčí sílu: Já jsem. Já jsem je nejsilnějším tvůrčím prohlášením ve vesmíru. Cokoli si myslíte, cokoli říkáte po slovech já jsem, uvádí vaše myšlenky do pohybu. Cestu k Bohu ukážu každému, kdo ji upřímně hledá. Každému ukážu Pravdu. Ale musíte ke mně přijít cestou srdce, nikoli cestou mysli. Ve své mysli mě nikdy nenajdete. A slovo Boha nebylo přikázáním, ale úmluvou. A tohle je tedy… DESET ZÁVAZKŮ Poznáš, že jsi na cestě k Bohu, a poznáš, že jsi našel Boha, neboť uvidíš tyto náznaky a tyto změny ve své duši: 1. Budeš milovat Boha z celého srdce, z celé mysli a z celého ducha. Nebudeš dávat přednost jinému Bohu. Nebudeš uctívat lidskou lásku ani úspěch ani peníze ani moc ani jejich symboly. Odložíš to všechno, jako dítě odkládá hračky. Ne proto, že by byly špatné, ale proto, že z nich vyrostlo. A poznáš, že jsi na cestě k Bohu, protože: 2. Nebudeš užívat Boží jméno nadarmo. Ani ode mne nebudeš žádat nicotné věci. Pochopíš moc slova a myšlenek a nebudeš vzývat Boha bezbožným způsobem. Nebudeš užívat mé jméno nadarmo, protože nemůžeš. Neboť mé jméno - Velké Já jsem - se nikdy neužívá nadarmo (to jest bez výsledků). A až najdeš Boha, poznáš to. A já ti dám tato další znamení: 3. Zasvětíš mi jeden den a budeš jej nazývat svátkem. To proto, abys nesetrvával ve své iluzi, ale uvědomil si, čím jsi. A pak brzy začneš nazývat každý den svátkem a budeš považovat každý okamžik za posvátný. 4. Budeš ctít svou matku a svého otce - a poznáš, že jsi Synem Božím, když budeš ctít Božího Otce/Matku ve všem, co děláš a o čem přemýšlíš. A tak jako ctíš je, budeš ctít všechny lidi.

14 5. Poznáš, že jsi našel Boha, až zjistíš, že nechceš vraždit (to jest úmyslně zabíjet). Neboť až pochopíš, že v žádném případě nemůžeš ukončit ničí život (všechen život je věčný), nebudeš chtít ukončit žádnou inkarnaci ani změnit jakoukoli životní energii, pokud nemáš to nejposvátnější ospravedlnění. Tvá nová úcta k životu tě dovede k tomu, že budeš ctít všechny životní formy - včetně rostlin a zvířat. A tato další znamení ti pošlu, abys poznal, že jsi na správné cestě: 6. Neposkvrníš čistotu lásky nečestným a podvodným jednáním, neboť to je cizoložné. Slibuji ti, že až najdeš Boha, nedopustíš se cizoložství. 7. Nebudeš si brát nic, co není tvé, nebudeš podvádět ani intrikovat ani škodit druhým, abys něco získal, neboť to by znamenalo krást. Slibuji ti, že až najdeš Boha, nebudeš krást.  Nebudeš… 8. Říkat věci, které nejsou pravdivé, a nebudeš křivě svědčit. Nebudeš… 9. Toužit po manželce souseda, neboť proč bys ji chtěl, když víš, že všechny ostatní jsou tvé manželky? 10. Toužit po sousedově majetku, neboť proč bys chtěl sousedův majetek, když víš, že všechno může být tvé a že všechen tvůj majetek patří světu? Až uvidíš tato znamení, poznáš, že jsi našel cestu k Bohu. Neboť slibuji, že nikdo z těch, kdo skutečně hledají Boha, nebude dělat tyto věci. Bylo by nemožné pokračovat v takovém chování. To jsou vaše svobody, nikoli vaše omezení. To jsou mé závazky, nikoli má přikázání. Neboť Bůh nepřikazuje těm, které stvořil - Bůh svým dětem pouze říká: tak poznáte, že přicházíte domů. Existuji jen já. Nemůžete zakusit něco, co nevíte, a nevíte to, co jste ještě nezakusili. Osvícení je pochopení, že nemusíte nikam jít, že nemusíte nic dělat a že nemusíte být ničím jiným než tím, čím už jste.

15 Ve skutečnosti víte mnohem víc, než jste zakusili. Jen nevíte, že víte.
Čemu se bráníte, to přetrvává. Na co se díváte, to zmizí. Duše touží něco udělat, aby skutečně poznala sama sebe. Proto se snaží realizovat svou nejvyšší myšlenku činností. Vězte tohle: neexistuje žádná nesprávná cesta, neboť se nemůžete nedostat tam, kam jdete. Jestliže to nechcete, proč o tom přemýšlíte? Nemyslete na to. Smyslem života není někam se dostat - smyslem života je uvědomit si, že tam už jste a že jste tam vždycky byli. Vždycky a v každém okamžiku něco tvoříte. Smyslem života je tvořit to, čím jste, a pak to poznávat a zakoušet. Skutečný Mistr není ten, kdo má nejvíc žáků, ale ten, kdo tvoří nejvíce Mistrů. Skutečný vůdce není ten, kdo má nejvíc stoupenců, ale ten, kdo tvoří nejvíce vůdců. Skutečný král není ten, kdo má nejvíc poddaných, ale ten, kdo přivádí nejvíc lidí na trůn. Skutečný učitel není ten, kdo má největší vědomosti, ale ten, kdo dává vědomosti druhým. A skutečný Bůh není Bůh, který má nejvíc služebníků, ale Bůh, který slouží největšímu množství lidí a činí tak Bohy z druhých. Neboť tohle je jak cílem, tak slávou Boha: že přestane mít poddané a že všichni pochopí, že Bůh není nedosažitelný, ale nevyhnutelný. Není nic, co byste nemohli mít, jestliže to chcete. Dám vám to ještě dříve, než o to požádáte. Věříš tomu? Říkám vám tohle: Vždycky dostanete to, co vytvoříte, a vy stále něco tvoříte. Váš život vychází z vašich úmyslů.

16 Všichni jste stejně posvátní, jako jsem já.
Ve vesmíru můžete existovat (jako identifikovatelná entita) pouze skrze vztahy k druhým lidem, k událostem a místům. Pamatujte si, že v nepřítomnosti všeho ostatního neexistujete. Jste tím, čím jste, jedině ve vztahu k něčemu jinému. Jste tím, co ze sebe uděláte ve vztahu ke všemu. Tohle je paradox všech lidských vztahů: abyste byli tím, čím jste, nepotřebujete druhého., ale bez něho nejste ničím. Každý by se měl starat o své vlastní já - o to, čím je, co dělá a co má; co chce, co žádá a co dává; co hledá, co vytváří a co prožívá. Ať se každý stará o sebe, nikoli o druhého. Nemilujete-li sami sebe, nemůžete milovat druhé. Jste tím, co ze sebe uděláte ve vztahu ke všemu. Vaše osobní vztahy jsou nejdůležitějšími prvky v tomto procesu. Vaše osobní vztahy jsou posvátné. Nemají nic společného s druhým člověkem, ale protože se ho týkají, mají s ním všechno společné. Všichni jste stejně posvátní, jako jsem já. A proto vám říkám tohle: buďte stále soustředěni na své já. V každém okamžiku se soustřeďte na to, čím jste, co děláte a co máte, a nestarejte se o druhého. Svou spásu najdete ve svém jednání, nikoli v jednání druhých. Neboť člověk není strach, člověk je láska. Co by nyní udělala láska? Ale já vám říkám tohle: nejvyšší volba je ta, která přináší největší dobro vám. Všechno, co děláte pro druhé, děláte pro sebe. Je to proto, že vy a druzí jste jednou bytostí. Když se nestaráte o výsledky, život není děsivý.

17 A to proto… že neexistuje nic než vy.
Nemáte žádné závazky. Ani ve vztazích k druhým, ani v životě. Jsou chvíle, kdy se musíte vzdát toho, čím jste, abyste mohli být tím, čím jste. Nemáte žádné závazky. Máte jen příležitosti. Vztahy - vaše vztahy ke všemu - byly stvořeny jako dokonalý nástroj vaší duše. Proto jsou všechny lidské vztahy posvátné. V žádném vztahu nikdy nic nedělejte z povinnosti. Cokoli děláte, dělejte proto, že vám váš vztah umožňuje být tím, čím skutečně jste. Uvědom si, že tě čekají těžké chvíle a problémy. Nevyhýbej se jim. Vítej je. Buď za ně vděčný. Dívej se na ně jako na dary od Boha; jako na příležitosti vykonat v životě to, co chceš. Nedívej se na nikoho a na nic jako na nepřítele - ani jako na problém. Dívej se na každý problém jako na příležitost. Nikomu neublížíš, když v něm budeš vidět víc, než ti ukazuje. Neboť v každém je víc. Mnohem víc. Lidé to neukazují jen ze strachu. Jakmile si však uvědomí, že v nich vidíš víc, nebudou se bát ukázat to. Úkolem duše je vzbudit tě. Úkolem Boha je vzbudit všechny ostatní. Chci být příčinou svých zážitků nebo jejich důsledkem? Většinu svého života jste žili v důsledku svých zážitků. Nyní vám radím, abyste se stali jejich příčinou. Tomu se říká vědomý život. Ještě nedávno jsi zabíjel - brouky, rostliny, zvířata, lidi - teď nic nezabiješ, pokud nevíš proč. To je velmi dobré znamení. Ještě nedávno jsi žil, jako by život neměl žádný smysl. Teď víš, že žádný smysl nemá, pokud mu jej nedáš. To je velmi dobré znamení. Ještě nedávno jsi prosil vesmír, aby ti ukázal Pravdu. Teď ukazuješ vesmíru svou Pravdu. A to je velmi dobré znamení. Ještě nedávno jsi chtěl být bohatý a slavný. Teď chceš být jednoduše a nádherně sám sebou. Ještě nedávno ses mě bál. Teď mě miluješ natolik, že mě považuješ za sobě rovného. To všechno jsou velmi dobrá znamení.

18 Vaše duše je Bohem a uvědomuje si to. Snaží se zakoušet to.
V tomto ohledu nemáš jasno; nevíš, co je pro tebe dobré. Vesmír je jen velký kopírovací stroj. Jednoduše produkuje mnoho kopií tvých myšlenek. Nejrychlejší způsob, jak změnit řídící myšlenku, je obrátit směr procesu myšlenka – slovo – čin. Bytí přitahuje bytí a přináší zkušenost. Vaše duše je Bohem a uvědomuje si to. Snaží se zakoušet to. Řekněme, že vás duše vede k dokonalým příležitostem zakusit přesně to, co jste si naplánovali. Funkcí duše je naznačit svou touhu, nikoli ji vnucovat. Funkcí mysli je zvolit si jednu ze svých možností. Funkcí těla je takovou volbu uskutečnit. Tvoří-li tělo, mysl a duše ve vzájemné harmonii a jednotě, Bůh se stává tělem. Pak se duše poznává ve svém zážitku. Pak se nebe raduje. Právě v tomto okamžiku vytváří vaše duše příležitost, abyste byli, dělali a měli to, co je třeba k tomu, abyste poznali, čím skutečně jste. Protože vesmír ti nemůže poskytnout nic než přímou materializaci tvé myšlenky. Opakuješ-li však něco znovu a znovu - ne jednou, ne dvakrát, ale desetkrát, stokrát, tisíckrát - umíš si představit, jakou to má tvůrčí sílu? Často opakované slovo nebo myšlenka se realizuje ve vnějším světě. Stane se vaší fyzickou realitou. Sebeujištění je účinné, jedině když je vyjádřením něčeho, o čem víte, že to již existuje. V posmrtném životě není žádný poslední soud. Člověk nedělá něco, aby byl šťastný - člověk je šťastný, a proto něco dělá. Člověk nedělá něco, aby byl soucitný, člověk je soucitný, a proto se chová určitým způsobem. Starosti si dělají lidé, kteří nechápou, že jsou ve spojení s Bohem.

19 Je velmi obtížné zvrátit účinky negativního myšlení, jakmile na sebe vezmou fyzickou formu. Není to nemožné - ale je to velmi obtížné. Vyžaduje to nesmírnou víru. Neobyčejnou víru v pozitivní sílu vesmíru - ať už ji nazýváte Bohem, Bohyní, Prvotní silou, První příčinou atd. Pojímat myšlenky - tvořit - zakoušet. Co vymyslíte, to vytvoříte, co vytvoříte, to zakusíte, co zakusíte, to vymyslíte. VY JSTE MÉ TĚLO. Všechno, co prožívám a zakouším, prožívám a zakouším skrze vás. JSEM TO, CO JSEM. A VY JSTE TO, CO JSTE. Nemůžete nebýt. Můžete změnit svou formu jakkoli, ale nemůžete nebýt. DUCH SVATÝ = INSPIRACE = MYŠLENKA OTEC = RODIČOVSTVÍ = TVŮRČÍ AKT SYN = POTOMEK = ZKUŠENOST Dobře, neboť vám říkám tohle: Už jste Bohy. Ale nevíte to. Neřekl jsem vám, Jste Bohové? Neexistuje nic takového jako karmický dluh - ne v tom smyslu, jaký máš na mysli. Dluh je něco, co se musí zaplatit. Ty nemusíš dělat nic. Nikdy tě neopustím. Nemohu tě opustit, neboť jsi můj výtvor, má dcera, můj syn, můj cíl a mé… Já. Přijď ke mně, kdykoli a kdekoli budeš postrádat klid, kterým jsem. Budu tam. S Pravdou. A Světlem. A Láskou.

20 Vaše duše si přeje, abyste sami se sebou nebyli nikdy příliš spokojení a abyste se nestali lhostejnými. Neboť ve svém světě toho musíte hodně změnit a především musíte dotvořit sami sebe. Vždycky je před vámi nějaká nová hora, na kterou je třeba vystoupit, nové území, které je třeba prozkoumat, nový strach, který je třeba překonat. Vždycky existuje krásnější místo, vyšší myšlenka, větší vize. Takže nejrychleji najdeme Boha, když najdeme jeden druhého. Když se přestaneme skrývat jeden před druhým. A samozřejmě, když se přestaneme skrývat sami před sebou. Nejrychlejší způsob, jak se odnaučit skrývat, je začít mluvit pravdu. Říkat pravdu každému. A vždycky. Začněte mluvit pravdu teď hned, a nikdy nepřestaňte. Začněte říkat sami sobě pravdu o sobě. Pak si říkejte pravdu o někom druhém. Pak říkejte druhému pravdu o sobě. Pak říkejte druhému pravdu o něm. A nakonec říkejte každému pravdu o všem. Když řeknu: „Tvá vůle je má vůle,“ není to totéž, jako kdybych řekl: „Má vůle je tvá vůle. Kdybys jen jediný den vykonával mou vůli a nic jiného, dosáhl bys osvícení. Aby tvá vůle byla má vůle, musel bys dělat totéž. Zaprvé bys ji musel znát. Zadruhé bys ji musel přijmout. Zatřetí bys ji musel chválit. Začtvrté bys ji musel milovat. A zapáté bys ji musel považovat za svou vlastní. A přece ti řeknu tohle: Mohl bys dosáhnout božské přirozenosti v tomto okamžiku, kdyby ses rozhodl. „Můj milý, úžasný synu, „nenavštěvuji“ tě málo. Jsem s tebou stále. Jenže ty si to vždycky neuvědomuješ.“ Že jsi na cestě k dokonalosti, poznáš podle toho, že se zmenšuje rozdíl mezi tím, co děláš, a tím, co chceš. Svá rozhodnutí si měň, jak chceš. Ale pamatuj si, že s každou změnou tvého rozhodnutí jde změna veškerého dění ve vesmíru. Tomu se říká cílevědomost. Jestliže si něco vybereš, vyber si to z celého srdce. Nebuď bázlivý. Jdi za tím! Snaž se toho dosáhnout. Buď rozhodný.

21 Duše tě chce přivést zpátky k Bohu - přivést tě domů ke mně.
Jsi schopen rozhodovat se rychle, protože tvá duše tvoří jen z přítomného okamžiku a neanalyzuje ani nekritizuje zážitky z minulosti. Zapamatuj si tohle: duše tvoří, rozum reaguje. Duše ví, že to, co prožíváš v tomto okamžiku, je zážitek, jejž ti dal Bůh před tím, než sis jej uvědomoval. Takový zážitek je už na cestě, když jej začneš hledat – neboť já ti odpovím, ještě než se zeptáš. Každý přítomný okamžik je darem od Boha. Duše tě chce přivést zpátky k Bohu - přivést tě domů ke mně. Duše chce poznat sama sebe skrze zážitky - a tak chce poznat mne. Duše rozumí tomu, co si rozum nedokáže představit. Duše k tobě hovoří skrze city. Naslouchej svým pocitům. Nech se vést svými pocity. Respektuj své pocity. Tvé pocity ti nikdy nezpůsobí „problémy“, neboť tvé pocity jsou tvou pravdou. Proč ti tak dlouho trvá vytvořit si realitu, kterou sis vybral? Protože neprožíváš svou pravdu. Poznej pravdu, a pravda tě osvobodí. Jakmile poznáš svou pravdu, neměň své rozhodnutí. To jen tvůj rozum se snaží zjistit, co je „nejlepší“. Nepřemýšlej o tom! Zapomeň na rozum. Vrať se ke svým smyslům! Tvé myšlenky jsou pouhé myšlenky. Racionální konstrukce. Výmysly tvého rozumu. Zato tvé pocity jsou reálné. Pocity jsou jazykem duše. A tvá duše je tvou pravdou. Nevyjadřovat svou pravdu není samozřejmě správné. Nicméně lidé to dělají neustále. Mají takový strach z případných nepříjemností, že svou pravdu skrývají. Nezáleží na tom, jak dobře je poselství přijato, nýbrž na tom, jak dobře je prezentováno. Nemůžeš ovlivnit, jak druzí přijmou tvou pravdu; jsi zodpovědný jen za to, jak dobře ji sdělíš. Tím chci říci, nejen jak srozumitelně, ale jak láskyplně, jak citlivě, jak odvážně a jak úplně.

22 Já jsem s vámi pořád až do konce času.
Znamená to pravdu, celou pravdu a nic než pravdu. Jestliže své negativní pocity nevyjádříš (to jest, nevytěsníš z mysli), nikdy se jich nezbavíš. Udržování negativních pocitů škodí tělu a zatěžuje duši. Když přistupuješ ke každému okamžiku bez předem utvořených představ, jsi schopen vytvářet to, čím jsi, místo abys opakoval to, čím jsi byl v minulosti. Nic není přirozenější než láska. Jednáš-li láskyplně, chováš se přirozeně. Reaguješ-li zlostně nebo bázlivě, možná jednáš normálně, ale nikdy se nebudeš chovat přirozeně. A přece vám říkám tohle: Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Klepejte a bude vám otevřeno. Já jsem s vámi pořád až do konce času. Přibliž se ke mně. Přibliž se! Dělej, co můžeš. Dělej, co musíš. Dělej, co je třeba. Pomodli se. Polib kámen. Ukloň se Východu. Zazpívej si. Napni svaly. Nebo napiš knihu. Dělej co je třeba. Každý z vás má své vlastní představy. Každý z vás mi porozuměl - vytvořil si mě - svým vlastním způsobem.

23 JÁ JSEM. Jsem vítr, který vám čechrá vlasy. Jsem slunce, které vás zahřívá. Jsem déšť, který vám tančí po tváři. Jsem vůně květin ve vzduchu. Jsem květina, která voní. Jsem vzduch, který přenáší vůni květin. Jsem vaše první myšlenka. Jsem vaše poslední myšlenka. Jsem představa, která osvítila váš nejkrásnější okamžik. Jsem nádhera jeho naplnění. Jsem pocit, který podnítil to nejkrásnější, co jste kdy udělali. Jsem ta část vašeho já, která po tomto pocitu neustále touží. Cokoli vás se mnou spojuje - jakýkoli obřad, meditace, píseň, myšlenka, slovo, činnost dělejte to. Dělejte to pro mě. • Život je proces neustálého tvoření. • Tajemstvím všech Mistrů je to, že nemění svá rozhodnutí a dělají to, co se rozhodli dělat. • Nikdy se nespokojte se zápornou odpovědí. • Přivoláváme to, co si myslíme, cítíme a říkáme. • Život může být procesem vytváření nového nebo opakování starého. • Duše tvoří, rozum reaguje. • Duše chápe to, co si rozum neumí představit. • Nepřemýšlejte o tom, co je pro vás „nejlepší“, a začněte dělat to, co vyhovuje vaší přirozenosti.

24 • Vaše pocity jsou vaší pravdou. Vaše pravda je pro vás nejlepší.
• Myšlenky nejsou pocity. Jsou to vaše představy o tom, jak byste se „měli“ cítit. Když se pocity a myšlenky zamotají, pravda se ztrácí. • Chcete-li se vrátit ke svému cítění, zapomeňte na svůj rozum a vraťte se ke svým smyslům. • Jakmile poznáte svou pravdu, žijte podle toho. • Negativní pocity nejsou žádné pocity; jsou to představy založené na vaší nebo cizí zkušenosti. • Zkušenost není ukazatelem pravdy, neboť čistou pravdu vytváříte v přítomném okamžiku. • Chcete-li změnit své reakce, žijte v přítomnosti, která existuje ještě dřív, než o ní přemýšlíte. Jinými slovy, žijte tady a teď… nežijte v minulosti ani v budoucnosti. • Minulost a budoucnost existují jen v představách. Jedinou realitou je přítomný okamžik. • Hledejte a naleznete. • Dělejte, co je třeba, abyste zůstali ve spojení s Bohem / Bohyní / Pravdou. Nikdy nepřestávejte dělat to, co vás spojuje se vším, co existuje. . Neexistuje žádný jiný čas než přítomnost! Veškerý čas je obsažen v tomto okamžiku. Není žádný jiný okamžik než tento okamžik. „Teď„ je všechno, co existuje. Všechno, co se kdy stalo, co se děje a co se kdy stane, se děje v tomto okamžiku. Existuje jen jediný okamžik - tento okamžik - věčně přítomný okamžik.

25 Nemá to žádný začátek ani konec. Všechno, co existuje, prostě JE.
Řeknu ti tohle: Vždycky jsi byl, vždycky jsi a vždycky budeš. Ještě nikdy nebyl čas, kdy bys nebyl - a nikdy takový čas nepřijde. Jsi dokonalý takový, jaký jsi. Občas je třeba udělat něco špatného, abychom dosáhli dobrého cíle. Což znamená, že to není špatné. Je to prostě jen prostředek k dosažení žádoucího cíle. Nemůžeš omezit své „já“, neboť jsi stejně bezmezný jako Vesmír. Nicméně si můžeš vytvořit představu o svém neomezeném já a pak ji přijmout jako své omezení. V jistém smyslu je to jediný způsob, jak můžeš poznat sám sebe jako individuálního jedince. Co je bezmezné, je bezmezné. Co je neomezené, je neomezené. Nemůže to existovat nikde, protože to je všude. Je to všude, a zároveň to není nikde. Bůh je všude. To znamená, že není nikde, protože aby mohl být někde, musel by nebýt někde jinde - což je pro Boha nemožné. Jen jedno je pro Boha „nemožné“: Bůh nemůže nebýt Bohem. Bůh nemůže „nebýt“. Já jsem všude a to je vše. A poněvadž jsem všude, nejsem vlastně nikde. A jestliže nejsem NIKDE, kde tedy jsem? TADY A TEĎ. Chápeš, že si vytváříš své představy o „dobru“ a „zlu“ jen proto, abys definoval, kdo jsi? Chápeš, že bez těchto definic - hranic - nejsi ničím? A chápeš, že stejně jako já tyto hranice posunuješ podle toho, jak měníš své představy o sobě?

26 Smrt neexistuje. Život je věčný. Život je. Jen jeho formy se mění.
Nikdo nedělá nic nesprávného, posuzujeme-li to z hlediska jeho modelu světa. Ale co když ti řeknu, že to, čemu říkáš „smrt“, je to nejkrásnější co se člověku může stát? Co potom? Myslíš, že život na Zemi je lepší než život v nebi? Řeknu ti tohle: V okamžiku své smrti poznáš největší svobodu, největší radost, největší klid a největší lásku, jakou jsi kdy poznal. Ale já ti řeknu tohle: V mém světě není žádné „zlo“. V mém světě je Všechno. Jednota. A vědomí této jednoty. Můj svět je absolutní svět, v němž nic neexistuje ve vztahu k něčemu jinému, v němž je všechno naprosto nezávislé na všem ostatním. V mém světě není nic než Láska. Smrt neexistuje. Život je věčný. Život je. Jen jeho formy se mění. Pozůstalí oplakávají jejich smrt jen proto, že nevědí, do jakého krásného světa odešli. Ten, kdo poznal smrt, už nikdy netruchlí nad smrtí druhých. Všechno, co se děje ve vesmíru, děje se dokonale. Bůh už velmi dlouho neudělal žádnou chybu. Když vidíš naprostou dokonalost ve všem - nejen v tom, s čím souhlasíš, ale především v tom, s čím nesouhlasíš - pak dosáhneš dokonalosti. Každý den je posvátný. Každá minuta je posvátná. Tenhle okamžik je posvátný. • Neexistuje žádný jiný čas než přítomnost; existuje jen tento okamžik. • Čas není kontinuum. Čas je aspekt relativity, který existuje vertikálně; jednotlivé „okamžiky“ jsou naskládány jeden na druhém a existují všechny zároveň. • V této sféře času se neustále pohybujeme mezi jednotlivými realitami, obvykle ve snu. Nebo v případě déjá vu. • Nikdy neexistoval okamžik, kdy bychom „nebyli“, a nikdy takový okamžik nebude.

27 • „Věk“ ve vztahu k duším má co dělat s úrovní vědomí, nikoli s délkou času.
• Zlo neexistuje. • Jsme dokonalí právě takoví, jací jsme. • „Zlo“ je racionální pojem založený na relativní zkušenosti. • Neustále si vytváříme nová pravidla, aby odpovídala naší přítomné realitě. A to je naprosto v pořádku. Tak to musí být, máme-li se vyvíjet. • Hitler odešel do nebe (!) • Všechno, co se děje, je vůle Boží - všechno. To se týká hurikánů, tornád a zemětřesení, ale i Hitlera. Tajemství porozumění spočívá v poznání smyslu událostí. • V posmrtném životě není žádný trest; důsledky našich činů existují jen v relativním světě, nikoli ve světě absolutním. • Všechny naše teologie jsou šíleným pokusem vysvětlit nesmyslného Boha, který neexistuje. • Naše teologie mají smysl, jedině když přijmeme Boha, který nemá vůbec žádný smysl. Události a zážitky jsou příležitosti. Události a zážitky jsou příležitosti, které k sobě individuálně nebo kolektivně přitahujete prostřednictvím svého vědomí. Vědomí vytváří zážitky. Snažíte se dosáhnout vyšší úrovně vědomí. Přitahujete tyto příležitosti, abyste jich použili jako nástroje k vytváření toho, čím jste. To, co jste, je bytost na vyšší úrovni vědomí, než teď projevujete vy.

28 Protože chci, abyste poznávali a prožívali to, čím jste, dovoluji vám přitahovat k sobě události a zážitky, které vám to umožní. Pamatuj si, že vědomí je všechno. Vědomí vytváří vaši realitu. Kolektivní vědomí je velmi mocné a produkuje buď nevýslovnou krásu, nebo nevýslovnou hrůzu. Volba však záleží na vás. Je-li utrpení „naše“ a nejen „vaše“, je-li radost „naše“ a nejen „moje“, je-li celý život náš - pak je to skutečně celý život. Především si uvědom, že smrt není konec, ale začátek; není to hrůza, ale radost. Nejšťastnější okamžik tvého života bude okamžik tvé smrti. Je tomu tak proto, že život nekončí, ale pokračuje tak nádherně a radostně, že to je obtížné popsat a nemožné pochopit. Proto si musíš uvědomit, že Hitler nikomu neublížil. V jistém smyslu lidem nezpůsobil utrpení, ale naopak je utrpení zbavil. Buddha říkal: „Život je utrpení.“ A Buddha měl pravdu. Nemůžeš poznat, co je horké, není-li něco studené. Nepoznáš, co je vpravo, není-li něco vlevo. Nechval jedno a neodsuzuj druhé. Budeš-li to dělat, nikdy ničemu neporozumíš. Řeknu ti tohle: Bůh je láska a Bůh je soucit, Bůh je moudrost a Bůh je odpuštění. Boží záměr a Boží cíl jsou dostatečně obsažné, aby zahrnuly i ten nejodpornější zločin a toho nejodpornějšího zločince. Pohybujete se vy, nikoli čas. Čas nezná pohyb. Existuje jen jediný okamžik. Čas existuje jen ve vztahu k prostoru mezi jednotlivými předměty! Co „nevíš“, to „není“. Protože si nepamatuješ na svou budoucnost, ještě se ti „nestala“! Všechno se „děje“ teprve ve chvíli, kdy to „prožíváš“. Nemůžeš prožívat něco, o čem „nevíš“. To znamená, že tvá duše vždycky byla, vždycky je a vždycky bude - bez přestání - amen… Jsi bytost božských rozměrů, neznáš žádné omezení. Část tvého já se rozhodla poznat sama sebe jako tvou přítomnou totožnost. To však není hranice tvé existence, přestože si to myslíš.

29 VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ JEDINÉHO BOHA.
Budeš-li mít předtuchu „budoucnosti“, važ si toho. Vzpomeneš-li si na něco z „minulého života“, neignoruj to, ale snaž se zjistit, zda toho můžeš nějak využít. A jestliže ti bude ukázána cesta, jak vyjádřit své Boží já v celé své nádheře, teď a tady, vydej se po ní. Každý vytváří všechno, co se právě děje - což znamená, že já vytvářím všechno, neboť já jsem každý. VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ JEDINÉHO BOHA. Každý den si desetkrát opakujte: MILUJI SEX MILUJI PENÍZE A chcete dělat něco skutečně obtížného? Zkuste si každý den desetkrát říci: MILUJI SEBE! Tady jsou další věci, které nemáte milovat. Snažte se milovat je: MOC SLÁVA ÚSPĚCH VÍTĚZSTVÍ OBDIV DRUHÝCH BÝT LEPŠÍ MÍT VÍC VĚDĚT JAK VĚDĚT PROČ Ale já ti řeknu tohle: Milujte, milujte, milujte všechno, po čem toužíte - neboť vaše láska to k vám všechno bude přitahovat.

30 Sexem však nenahrazujte lásku, ale sexuálním stykem ji oslavujte.
Nesnažte se získat moc nad druhými, ale moc s druhými. Nesnažte se získat slávu samoúčelně, ale pouze jako prostředku k vyššímu cíli. A nesnažte se dosáhnout úspěchu na úkor druhých, ale pouze jako nástroje, kterým můžete druhým pomáhat. Nesnažte se vítězit za každou cenu, snažte se vítězit tak, aby to neškodilo druhým a aby jim to přinášelo užitek. A tak se nechte obdivovat - ale dívejte se na druhé jako na lidi, které také můžete obdivovat, a také to dělejte. Snažte se být lepšími - ale ne lepšími než druzí; spíš lepšími, než jste byli doposud sami. Snažte se získat víc, ale jen proto, abyste mohli víc dávat. A snažte se poznávat - abyste své vědomosti mohli sdílet s druhými. A v každém případě se snažte POZNAT BOHA. To byste měli dělat PŘEDEVŠÍM. A všechno ostatní přijde. Celý život vás učili, že je lepší dávat než přijímat. Ale nemůžete dávat to, co nemáte. „Cítit se dobře“ je způsob, jakým duše křičí: „Tohle jsem já!“ Neboť jak víš, že existuje něco většího, když jsi nikdy nepoznal něco menšího? Jste to, co prožíváte. Prožíváte to, co vyjadřujete. Vyjadřujete to, co musíte vyjádřit. Máte to, co si dovolíte mít. Krásu vidíš tam, kde ji vidět chceš. Ohyzdnost vidíš tam, kde se bojíš vidět krásu. Jste neustále přitahováni jeden k druhému, ale jakmile dosáhnete jednoty, chcete se vědomě vzdálit. Chcete být svobodní, abyste ji mohli prožívat Neboť dokud jste součástí jednoty, neuvědomujete si, že je to jednota, protože už neznáte oddělenost. Jinými slovy: Aby si Bůh mohl uvědomovat sám sebe jako Všechno, musí si uvědomovat sám sebe jako ne Všechno. Nejušlechtilejší rozhodnutí není vždycky rozhodnutí, které je prospěšné druhým.

31 Kdy jsi naposledy zpytoval svou duši
Kdy jsi naposledy zpytoval svou duši? Kdy jsi naposledy pozdravil svou duši? Žiješ-li jako jednorozměrná bytost, jsi hluboce ponořen do záležitostí těla. Zajímají tě peníze, sex, moc, majetek. Tělesná stimulace a uspokojení. Jistota. Sláva. Finanční zisk. Žiješ-li jako dvourozměrná bytost, zajímáš se o záležitosti mysli. Zajímá tě tvořivost, přátelství, nové myšlenky, nové cíle a osobní růst. Žiješ-li jako třírozměrná bytost, dosáhneš konečně rovnováhy. Začneš se zajímat a záležitosti duše: duchovní totožnost, smysl života, vztah k Bohu, duchovní růst. K osvícení nevede žádná činnost, která ubližuje druhým. Všechno, co se týká druhých, můžete dělat jen s jejich souhlasem. Těš se ze všeho. Nepotřebuj nic. Buď rád, když tě druhý nepotřebuje - neboť to nejlepší, co pro něho můžeš udělat, je dát mu takovou sílu a moc, aby tě nepotřeboval, aby tě nepotřeboval k ničemu. Řeknu ti tohle: Dokud na sebe nevezmete odpovědnost za všechno, nezměníte nic. Neumíte řešit konflikty bez použití násilí. Neumíte žít beze strachu. Neumíte se chovat nezaujatě. Neumíte milovat bezpodmínečně.

32 Vy milujete členy své vlastní rodiny
Vy milujete členy své vlastní rodiny. Ale máte velmi omezený názor na to, kdo jsou členové vaší rodiny. Vy se nepovažujete za součást lidské rodiny, a proto problémy lidské rodiny nejsou vašimi problémy. Celý život je duchovní záležitost a všechny životní problémy jsou duchovního původu, a proto jsou řešitelné jedině duchovním způsobem. Pouze vnitřní mír může být trvalý. Každý by měl hledat klid ve své duši. Najdeš-li vnitřní klid, zjistíš, že můžeš žít šťastně i ve vnějším světě. To znamená, že se obejdeš bez materiálních statků vnějšího světa. „Nepotřebovat“ materiální věci ti dává ohromnou svobodu. Především tě to osvobodí od strachu, že je něco, co nikdy nebudeš mít, že přijdeš o něco, co máš, nebo že bez nějaké věci nebudeš nikdy šťastný. Nezávislost na materiálních věcech vás osvobozuje od zlosti. Zlost je vyjádřený strach. Nemáte-li se čeho bát, nic vás nemůže rozzlobit. Nejste rozzlobení, když nedostanete, co jste chtěli, protože vaše chtění nebylo nutností. Proto se nebojíte možnosti, že něco nezískáte. A proto nemáte zlost. Nerozzlobí vás, když vidíte, jak druzí dělají něco, co si nepřejete, protože nepotřebujete, aby něco dělali nebo nedělali. A proto nemáte zlost. Nerozzlobí vás, když se k vám někdo chová nepřátelsky, protože nepotřebujete, aby se k vám choval přátelsky. Nerozzlobí vás, když vás někdo nemiluje, protože nepotřebujete, aby vás miloval. Nerozzlobí vás, když je k vám někdo krutý nebo když vám chce ublížit, protože nepotřebujete, aby se choval nějak jinak, a navíc je vám jasné, že vám stejně nemůže ublížit. Nerozzlobíte se, ani když vám někdo chce vzít život, protože nemáte strach ze smrti. Nemáte-li strach, pak můžete přijít o všechno ostatní a stejně se nerozzlobíte.

33 Ve všem je dokonalost. Snaž se ji vidět.
Intuitivně si uvědomujete, že všechno, co jste kdy vytvořili, lze vytvořit znovu, nebo - což je mnohem důležitější - že na tom stejně nezáleží. Jakmile najdete vnitřní klid, žádná vnější okolnost nemůže ovlivnit stav vaší mysli. To neznamená, že odmítáte všechna tělesná uspokojení. Ani zdaleka ne. Naopak si uvědomujete svou tělesnou existenci mnohem intenzivněji než předtím. Váš zájem o tělesné uspokojení je však svobodný, nikoli nucený. Tělesné vjemy vnímáte proto, že je vnímat chcete, nikoli proto, že je vnímat musíte, abyste se cítili šťastní nebo abyste ospravedlnili svůj smutek. Tato jednoduchá změna - pokud by o ni usilovali všichni - by vnesla do vašeho světa trvalý mír a spravedlnost. Neexistuje žádný jiný recept. Světový mír je osobní záležitost. Musíte změnit své vědomí nikoli svou vnější situaci. Ve všem je dokonalost. Snaž se ji vidět. Nic nepotřebuj. Nic nechtěj. Spokoj se s tím, co přichází. Vnímej své pocity. Plač svým pláčem. Směj se svým smíchem. Važ si své pravdy. Až skončíš, uklidni se a uvědom si, že já jsem Bůh. Jinými slovy, uprostřed nejhorší tragédie vnímej její nádheru. I ve chvíli, kdy umíráš s kulkou v hrudi, i ve chvíli, kdy jsi znásilňován. „Nemějte strach, neboť jsem s vámi.“ To říká poezie člověku v tragickém okamžiku. V té nejtemnější chvíli budu tvým světlem. Budu tvou útěchou a dám ti sílu. Proto neztrácejte víru! Jsem váš pastýř. Uložím vás na zelených pastvinách. Povedu vás podél klidných vod. Uklidním vaši duši a povedu vás cestou spravedlnosti.

34 A přestože jdete údolím stínů smrti, nebudete se bát ničeho zlého, neboť já jsem s vámi. Já vás utěším. Prostírám vám stůl v přítomnosti vašich nepřátel. Pomažu vám hlavu olejem. Váš pohár se naplní. Dobro a milosrdenství vás bude doprovázet po celý život a budete přebývat v mém domě - a v mém srdci - navždy. Vybíráte si všechno. Vybíráte si své rodiče. Svou vlast. Všechny okolnosti vašeho návratu. Celý život si neustále vybíráte a vytváříte lidi, události a okolnosti, které vám poskytnou přesně takovou příležitost, jakou potřebujete k tomu, abyste poznali sami sebe takové, jací opravdu jste. Jinými slovy, kdykoli někoho potkáte za jakýchkoli okolností, vaše první otázka by měla být: Co tady vůbec chci? Posloucháš? Vaše první otázka musí být: Co tady chci? Nikoli; Co tady chce ten druhý? Cílem vašeho posvátného vztahu ke každému člověku, místu nebo předmětu není zjistit, co kdo chce nebo potřebuje, nýbrž přijít na to, co potřebujete k tomu, abyste mohli být tím, čím chcete být. Skrze vás si uvědomuji, kdo a co jsem já. Bez vás bych to věděl, ale nemohl bych to prožívat. Uvědomování a prožívání jsou dvě různé věci. Já osobně dávám přednost prožívání. A skutečně to dělám. Skrze vás. Pamatuj si, že ta největší pomoc, jakou někomu můžeš poskytnout, je probudit ho, aby si mohl uvědomit, čím skutečně je. Je mnoho způsobů, jak to udělat. Někdy je třeba ho mírně postrčit, jindy je lepší nechat ho na pokoji. Neboť Ježíš věděl, že někteří lidé se nejrychleji stanou tím, čím jsou, když si zvolí cestu lidí, jakými nejsou. Ježíš si uvědomoval, že když lidem poskytne takovou pomoc, o jakou žádají, místo aby jim nabízel pomoc, kterou chce poskytnout on, že je posiluje na takové úrovni, na jaké jsou jeho pomoc schopni přijmout.

35 Slabým bychom měli pomáhat proto, aby se stali silnými, nikoli proto, aby se stali ještě slabšími.
Dobro se však rodí pouze v lidském srdci. Spravedlnost lze formulovat pouze v lidské mysli. Lásku lze prožívat pouze v lidské duši, neboť lidská duše je láska. Měřítkem vyspělosti společnosti je to, jak společnost zachází se svými nejslabšími členy. Je dobré řídit se tímto obecným pravidlem: Máš-li nějaké pochybnosti, vždycky jednej soucitně. Zda někomu pomáháš, nebo zda mu škodíš, poznáš podle toho, zda ho tvá pomoc posiluje, nebo zda ho oslabuje. Řeknu ti tohle: Boží svět je nekonečný soucit, láska a trpělivost. Dobro je omezeno jen v lidském světě. V mém světě je dobro nekonečné. I když si to nezasloužíme? Vždycky si to zasloužíte! Nevíte, co je pro vás to nejlepší. Mám s vámi soucit, protože váš omyl vychází z nevědomosti, nikoli ze zlého úmyslu. Změnu, kterou musíte udělat, můžete udělat pouze ve svém srdci. Láska dává všechno a nepožaduje nic. Jak mám začít? Buď světu světlem a nikomu neubližuj. Snaž se budovat, ne ničit. Přiveď mé lidi domů. Jak?

36 Svým příkladem. Hledej jen božství. Mluv jen pravdu. Jednej láskyplně
Svým příkladem. Hledej jen božství. Mluv jen pravdu. Jednej láskyplně. Žij podle zákona lásky. Dávej všechno, nechtěj nic. Vyhýbej se světským věcem. Nepřijímej nepřijatelné. Řekni všem, kdo hledají, že existuje Bůh. Každý okamžik svého života naplň horoucí láskou. Neustále přemýšlej o nejkrásnější myšlence, opakuj nejkrásnější slovo, dělej ty nejkrásnější skutky. Tak oslavuj své Boží já. Tak oslavuj mne. Přinášej klid a mír každému, koho potkáš - a přineseš mír na tuto Zem. Buď klid a mír. V každém okamžiku prožívej a vyjadřuj své Boží spojení s univerzálním bytím a s každým člověkem, místem a věcí. Přijímej všechno, přiznávej všechny chyby, sdílej všechnu radost, přemýšlej o každém tajemství, vžívej se do situace všech lidí, odpouštěj všechny přestupky (i své vlastní), utěšuj každé srdce, respektuj pravdu druhých, miluj Boha druhých, braň práva všech, neurážej ničí důstojnost, podporuj zájmy všech lidí, uspokojuj potřeby všech, dívej se na druhé jako na posvátné bytosti, dávej každému dary a každému řekni, že ho Bůh nikdy neopustí. Buď živým příkladem nejkrásnější pravdy, kterou máš v duši. Mluv o sobě skromně, aby si druzí nepletli tvou nejvyšší pravdu s vychloubáním. Mluv tiše, aby si druzí nemyslili, že se jen snažíš upoutat pozornost. Mluv mírně, aby všichni poznali Lásku. Mluv otevřeně, aby si nikdo nemyslil, že něco tajíš. Mluv upřímně, aby ses nemohl mýlit. Mluv často, aby tvé slovo bylo slyšet. Mluv s úctou, abys nikoho nezneuctil. Mluv láskyplně, aby každá tvá slabika léčila. Mluv o mně každým svým slovem. Ze svého života udělej dar. Nikdy nezapomínej, že jsi dar! Buď darem každému, kdo vstoupí do tvého života a do jehož života vstoupíš ty. Nikdy nevstupuj do cizího života, nemůžeš-li být darem. Když někdo neočekávaně vstoupí do tvého života, snaž se najít dar, pro který si ten člověk přišel. POSÍLÁM VÁM JEN ANDĚLY

37 Hledej pravdu, mluv pravdu, žij pravdu.
Vpravdě vám říkám: Do té míry, jak jste to činili jednomu z nejmenších z těchto mých bratrů, činili jste to mne. Tohle je má Pravda, a ta platí na věky věků. Miluji tě, víš to? Vím, že mě miluješ. A já miluji tebe. Hledej pravdu, mluv pravdu, žij pravdu. Říkej pravdu sám sobě a každému, s kým se setkáš. Neboj se být nahý. Buď vždycky viditelný. Buďte novou cestou. Buďte vyšší cestou. Buďte nejkrásnější cestou. Pak budete moci říct: Já jsem cesta, pravda a život. Následujte mě. Někdy je válka jediným prostředkem, jak se válce vyhnout. Někdy je nutné udělat něco, co udělat nechcete, ale co udělat musíte, abyste to nemuseli dělat stále. Tento zjevný rozpor je součástí Boží dichotomie, která říká, že chceme-li něčím být - v tomto případě „mírumilovným“ národem - někdy tím zpočátku musíme nebýt! Jinými slovy, často jediný způsob, jak si uvědomit, kdo jste, je žít jako člověk, jímž nejste. Ale ty nechceš uvěřit, že tím zdrojem jsi ty sám. A zřejmě pořád nemůžeš pochopit tohle: Ty vytváříš všechno - vytváříš celý svůj život tady a teď, v tomto okamžiku. Ty… TY… všechno vytváříš ty. Ne já. TY. Boha i pravdu najdeš tam, kde se nemluví.

38 Všichni jste poslové, zvěstovatelé.
Jakmile najdeš Boha a jakmile najdeš pravdu, nemusíš o tom mluvit. Je to naprosto zjevné. Mluvíš-li stále o Bohu, je to nejspíš proto, že ho stále ještě hledáš. To je v pořádku. Ale uvědomuj si, kde jsi. To, že systematicky ignorujete mé rady, mi nezabrání, abych vám radu opět nabídl. Jako dobrý rodič jsem vždycky ochoten vám poradit, když o to požádáte. A jako dobrý rodič jsem ochoten vás milovat, i když mě ignorujete. Všichni jste poslové, zvěstovatelé. A vědomí mnoha lidí se mění. Díky vám. JÁ SE NEUSTÁLE MĚNÍM A musíte pochopit nejvyšší pravdu: Na ničem nezáleží. Všechno záleží na vašem vědomí. To znamená, že dosáhnete toho, co si myslíte. Čeho se bojíte, to k sobě přitahujete. Čemu se bráníte, to na vás naléhá. Co vidíte, to zmizí - a dá vám to možnost, abyste to znovu vytvořili nebo navždy odmítli. Co si zvolíte, to prožijete. Nikdy nevěřte, že jste jeden od druhého odděleni, a nikdy nevěřte, že jste odděleni ode mne. Nikdy nikomu nelžete a nikdy nepřijímejte nic jiného než tu nejvznešenější představu, jakou o mně máte. První volba vede k druhé, neboť jakmile si uvědomíte, že od nikoho a ničeho nejste odděleni, přestanete lhát, protože vám bude jasné, že mluvit pravdu je pro vás to nejlepší. Tato změna od vás bude vyžadovat velkou moudrost, velkou odvahu a velkou vytrvalost. Neboť strach vám bude našeptávat, že tyto myšlenky jsou mylné. Strach bude tyto vznešené myšlenky nahlodávat a vy si začnete myslit, že jsou prázdné. Strach deformuje a ničí. Proto strach bude vaším úhlavním nepřítelem.

39 Nic na světě nic neznamená.
Nikdy však nevytvoříte společnost, po jaké jste vždycky toužili, dokud nepoznáte Nejvyšší pravdu: Co děláte druhým, děláte sobě; co neuděláte pro druhé, neuděláte pro sebe; utrpení druhých je utrpením vaším; radost druhých je radostí vaší. Když se toho všeho vzdáte, vzdáte se části svého já. Je čas začít nový život. Musíte si uvědomit, čím skutečně jste, abyste se opět stali viditelnými. Neboť jste-li viditelní a je-li viditelný i váš opravdový vztah k Bohu, pak jsme neoddělitelní. A nic nás už nikdy neoddělí. A přestože opět budete žít v iluzi, že jste oddělené entity, budete si to uvědomovat, budete procházet svými inkarnacemi osvíceně a budete radostně prožívat všechny aspekty svého Já, aniž je budete považovat za realitu. Až dosáhnete takového stupně osvícení, možná se rozhodnete vrátit se na tento svět, abyste mohli pomáhat druhým. Nevrátíte se proto, abyste poznávali a vytvářeli nové aspekty svého Já, ale proto, abyste rozšiřovali světlo pravdy v tomto světě iluzí. Mnozí před vámi to udělali. Vždycky jsme spolu spojeni, vy a já. Nemůžeme nebýt spojeni. To je nemožné. I teď žijete v tomto spojení, ale neuvědomujete si to. Je však také možné žít v materiálním těle a přitom si uvědomovat jednotu se vším, co existuje; je možné uvědomovat si Nejvyšší pravdu; a je možné vědomě vyjadřovat, čím skutečně jste. Děláte-li to, pak jste zářným příkladem všem lidem, kteří žijí bez tohoto vědomí. Tím jim pomáháte, aby se v tomto nevědomí navždy neztratili. Žít ve věčném nevědomí je peklo. Ale to já nedovolím. Nedovolím, aby se ztratila jediná ovce, ale pošlu pro ni… pastýře. Pošlu mnoho pastýřů, a ty můžeš být jedním z nich. Když probudíš nevědomé duše z jejich spánku, když jim připomeneš, čím jsou, všichni andělé v nebi se budou radovat. Neboť tyto duše byly ztracené, a teď se našly. Nikdy vás nenechám bez učitelů. Neopustím své stádo, ale vždycky za ním pošlu své pastýře. A těch je hodně, ve vašem světě i v dalších částech vesmíru. Všechno – všechno - co kdy bylo, je a bude, existuje v tomto okamžiku. Takže všechno, co je… JE. Ale všechno, co JE, se neustále mění, neboť život je věčný proces tvoření. Takže to, co je… vlastně NENÍ. Nic na světě nic neznamená.

40 Každý myslící člověk, který začne přemýšlet o tom, co náboženství udělalo, musí dojít k závěru, že náboženství nemá žádného Boha. Neboť náboženství nahradilo vaši lásku k Bohu strachem z Boha. Náboženství vám nařizuje, abyste se sklonili před Bohem, k němuž jste předtím vzhlíželi s radostí. Náboženství vás naplňuje strachem z rozhněvaného Boha, ke kterému jste se předtím obraceli s důvěrou o pomoc. Náboženství vám radí, abyste se styděli za své tělo, které jste předtím oslavovali jako největší dar života. Náboženství vás učí, že k tomu, abyste se přiblížili k Bohu, potřebujete zprostředkovatele, zatímco předtím jste žili v přirozeném spojení s Bohem. Náboženství vám přikazuje, abyste milovali Boha, kterého jste předtím milovali, protože jste ho nemohli nemilovat. Náboženství odděluje člověka od Boha, člověka od člověka, muže od ženy - některá náboženství dokonce tvrdí, že muž je nad ženou, stejně jako je Bůh nad člověkem. Bůh je všechno a Bůh se stává vším. Neexistuje nic, co Bůh není, a všechno, co Bůh prožívá, prožívá skrze vás. Ve své nejčistší formě jsem Absolutní bytí. Jsem naprosto všechno, a proto nechci a nepotřebuji vůbec nic. Někteří by ze mě rádi udělali žárlivého Boha; ale kdo může být žárlivý, když je a má všechno? Někteří by ze mě rádi udělali rozzlobeného Boha; ale co mě může rozzlobit, když mně nic nemůže ublížit? Někteří by ze mě rádi udělali mstivého Boha; ale komu bych se mstil, když jsem všechno, co existuje? A proč bych trestal sám sebe za to, že tvořím? Proč bych vás stvořil, dal vám tvůrčí schopnosti, dal vám svobodnou vůli, abyste mohli dělat, co chcete, a pak vás věčně trestal za to, že jste se rozhodli „špatně“?

41 Pojďte až na kraj. Nemůžeme. Máme strach. Nemůžeme, Spadneme!
Řeknu ti tohle: Nic takového bych nikdy neudělal - a v tom spočívá vaše svoboda. Ve skutečnosti nejsem tyran - tím jsem jen ve vaší představivosti. Můžete přijít domů, kdykoli chcete. Můžeme být spolu, kdykoli chcete. Můžete opět zakusit extázi našeho spojení. Až ucítíte vítr na své tváři. Až uslyšíte zvuk cvrčka pod diamantovou oblohou letní noci. Jsem s vámi pořád. Jsem s vámi až do konce času. Vaše spojení se mnou je úplné - vždycky bylo, vždycky je a vždycky bude. Vy a já jsme jeden celek - teď a navždy. Teď jděte a vyjádřete svým životem tuto pravdu. Ať všechno, co děláte, vyjadřuje vaši nejkrásnější myšlenku. Naplňte každý okamžik extází Boha, který se skrze vás realizuje. Vyjadřujte svou bezpodmínečnou a věčnou lásku všem lidem, s nimiž přijdete do styku. Buďte světlem v temnotě a neproklínejte ho. Buďte nositeli světla. Těmi jste. Buďte jimi! Francouzský básník a filozof Guillaume Apollinaire napsal: Pojďte až na kraj. Nemůžeme. Máme strach. Nemůžeme, Spadneme! A oni šli. A on je strčil. A oni letěli. Pojďme letět společně.

42 Žádný ďábel neexistuje.
Všechno, co se stalo v tvém životě, se stalo proto, aby ses ty - a všichni ostatní - mohl vyvíjet přesně tak, jak jsi potřeboval a jak jsi chtěl. Pravdu nelze zdiskreditovat. Pravda je pravda. Pravdu nelze dokázat ani vyvrátit. Pravda prostě je. Co si o tobě lidé budou myslit, to nemůže oslabit kouzlo a krásu mého poselství. Dokud se zabýváš tím, co si o tobě myslí druzí, nejsi svůj vlastní člověk. Teprve až nebudeš potřebovat ničí souhlas, budeš sám sebou. Učíš to, co se musíš naučit. Nemusíš být dokonalý, abys mohl mluvit o dokonalosti. Nemusíš být mistr, abys mohl mluvit o mistrovství. Nemusíš být na nejvyšším vývojovém stupni, abys mohl mluvit o nejvyšším vývojovém stupni. Řeknu ti tohle: Pocit viny je zhoubný jed, který zabijí rostlinu. Pocit viny ti nedovolí růst, pocit viny tě usmrtí. To, co hledáš, je vědomí. Ale vědomí není pocit viny. A láska není strach. Znovu opakuji, strach a pocit viny jsou tvoji jediní nepřátelé. Láska a vědomí jsou tvoji opravdoví přátelé. Proto si nepleť jedno s druhým, neboť jedno tě zabije, zatímco druhé ti dává život. Chceš tím říct, že bych nikdy neměl mít pocit viny? Nikdy, vůbec nikdy. K čemu je to dobré? Pouze ti to dovoluje nemilovat sám sebe - a to ti pak znemožňuje milovat druhé. Kdybych ti mohl dát něco, co by ti dovolilo najít mě, pak by to byla nebojácnost. Nebojácní lidé jsou blahoslaveni, neboť ti najdou Boha. Strach a pocit viny jsou jediní nepřátelé člověka. Žádný ďábel neexistuje.

43 Neexistuje nic, co nejsem. Takže jsem, co jsem, a jsem, co nejsem.
Jsem s vámi pořád, až do konce času. Ale nikdy vám nebudu vnucovat svou vůli - nikdy. Přeji vám všechno nejlepší, ale především jsem vám dal svobodnou vůli. A to je nepochybný projev lásky. Jestliže vám přeji, co si přejete sami, pak vás opravdu miluji. Jestliže vám přeji, co vám přeji, pak miluji sebe, skrze vás. Podle toho poznáš, zdali tě druzí miluji a zdali ty opravdu miluješ je. Neboť láska nechce nic pro sebe, láska se snaží pomoci milovaným. Co je pro tebe „nejlepší“, závisí na tom, kdo jsi a čím se chceš stát. Nemůžeš vědět, co je pro tebe nejlepší, dokud se nerozhodneš, čím chceš být. Vždycky vám dávám to, co je pro vás nejlepší… ačkoli připouštím, že si to vždycky neuvědomujete. Jsem Bůh. Jsem Bohyně. Jsem nejvyšší bytost. Jsem všechno. Jsem počátek a konec všeho. Jsem alfa a omega. Jsem všechno a jsem podstata. Jsem otázka i odpověď. Jsem nahoře i dole. Jsem vlevo i vpravo, tady a teď, předtím i potom. Jsem světlo, a jsem temnota, která světlo vytváří. Jsem Nekonečné dobro a jsem „Zlo“, které činí „Dobro“ dobrým. Jsem tohle všechno - jsem všechno všeho - a nemohu prožívat žádnou část svého já, aniž prožívám celé své já. A právě tohle nechápeš. Chceš, abych byl jen jedno a nebyl to druhé. Chceš, abych byl jen nahoře a nebyl dole. Abych byl jen dobrý a nebyl zlý. Ale tím, že popíráš polovinu mého já, popíráš polovinu svého já. A proto nikdy nemůžeš být tím, čím opravdu jsi. Nemohu však být velkolepý, pokud neexistuje volba. Určité části mého já musejí být méně vznešené, abych si mohl vybrat tu část, která vznešená je. Neexistuje nic, co nejsem. Takže jsem, co jsem, a jsem, co nejsem. Všechno, co chci, už mám - včetně dokonalého pochopení Boha - a přece nevím, že to mám, dokud si neuvědomím, že to mám.

44 Cokoli si sám přeješ, dávej druhým.
Jak tedy poznám, že „něco vím“, jestliže „nevím, že to vím“? Chceš-li poznat, že víš, chovej se tak, jako bys věděl. Nejdřív „jsi“ to, čemu se říká „šťastný“ (nebo „vědoucí“ nebo „moudrý“ nebo „soucitný“ nebo cokoli jiného), a teprve pak začneš všechno „dělat“ z této roviny bytí - a brzy zjistíš, že to, co děláš, ti přináší to, co jsi vždycky chtěl „mít“. Chceš-li uvést tento tvůrčí proces do pohybu (neboť to je tvůrčí proces), musíš se rozhodnout, co chceš „mít“, zeptat se sám sebe, co si myslíš, že bys „byl“, kdybys to „měl“, a pak se musíš snažit tím „být“. Tímto způsobem obrátíš obvyklé pořadí - ve skutečnosti je napravíš - a začneš spolupracovat s nesmírnou tvůrčí silou vesmíru, místo abys jí odporoval. Rozhodneš-li se předem, co chceš být, pak se tím skutečně staneš. Spokojenost je stav mysli. A jako každý duševní stav, i spokojenost se projevuje ve fyzické formě. Všechny stavy mysli se projevují ve fyzické formě. Chovej se tak, jako bys takový už byl, a začneš to k sobě přitahovat. Staneš se tím, co předstíráš, že už jsi. Cokoli si sám přeješ, dávej druhým. Chceš-li být šťastný, obšťastňuj druhé. Chceš-li být bohatý, obohacuj druhé. Chceš-li být milován, miluj druhé. To všechno dělej upřímně, nikoli proto, abys dosáhl osobních výhod, ale proto, že to druhým opravdu přeješ - a pak se ti vrátí všechno, co rozdáš.

45 Samotný fakt, že někomu něco dáš, tě přesvědčí o tom, že to skutečně máš. Jelikož nemůžeš nikomu dát něco, co nemáš, tvoje mysl si o tobě vytvoří novou představu - uvědomí si, že to musíš mít, neboť jinak bys to nemohl rozdávat. Tato nová myšlenka se pak projeví v tvém životě. Začneš takový „být“. A jakmile něčím začneš „být“, zapojit do své činnosti tu nejmocnější sílu ve vesmíru - Boží já. Cokoli jsi, to vytváříš. Kruh se uzavře a ty budeš tvořit stále víc a víc. To se projeví v tvém fyzickém životě. Proto když něco chceš, někomu to dej. Okamžitě to přestaneš „potřebovat“. Uvědomíš si, že to „máš“. A co je nejrychlejší způsob, jak „být“ moudrost? Snaž se učinit druhé moudrými. Chceš odpověď na svou otázku? Nabídni odpověď druhým. Ve vašem životě se nemůže stát nic, co by nebylo dokonalou příležitostí k tomu, abyste něco překonali, něco vytvořili, abyste se stali tím, čím opravdu jste. Takže když se vám něco stane, můžete to považovat za to nejlepší, co se vám mohlo stát, neboť v Božím světě neexistuje nic nedokonalého. Celý váš život - lidé, místa a události - byl dokonale stvořen dokonalým stvořitelem dokonalosti samé: vámi. A mnou… skrze vás. V tomto tvůrčím procesu můžeme spolupracovat vědomě nebo nevědomě. Celý život můžete prožít vědomě nebo nevědomě. Celý život můžete spát nebo bdít. Rozhodnutí je na vás.

46 Vaše mysl funguje na jedné ze tří úrovní - logické, intuitivní a citové - a někdy na všech třech úrovních zároveň, což může vést k vnitřním konfliktům. Citová úroveň zahrnuje pět dalších úrovní: zármutek, zlost, závist, strach a lásku. Zármutek je přirozená emoce. Je to ona část tvého já, která ti dovoluje s někým se rozloučit, když se loučit nechceš. Tato emoce ti dovoluje vyjádřit zármutek nad nějakou ztrátou. Může to být ztráta milovaného člověka nebo ztráta kontaktní čočky. Zármutku se zbavíš tím, že jej vyjádříš. Lidé, jimž v dětství nikdo nebránil projevit zármutek, když je něco trápilo, mají k této emoci zdravý vztah, a proto obvykle zármutek rychle překonají. Trvale potlačovaný zármutek se časem stane chronickou depresí, což je velmi nepřirozená emoce. Hněv je přirozená emoce. Je to nástroj, který vám umožňuje něco odmítnout. Tato emoce však nemusí být škodlivá druhým. Lidé, kterým v dětství nikdo nebránil vyjádřit hněv, mají k této emoci velmi zdravý postoj a velmi rychle ji překonají. Trvale potlačovaný hněv se časem stane zuřivostí, což je velmi nepřirozená emoce. Závist je přirozená emoce. Je to emoce, díky které se pětileté dítě snaží dosáhnout na kliku, na kterou jeho starší sourozenec hravě dosáhne. Závist je přirozená emoce, díky které se snažíte, dokud něčeho nedosáhnete. Závist je velmi zdravá, velmi přirozená emoce. Lidé, kterým v dětství nikdo nebránil vyjádřit závist, nedělá potíže se s touto emocí vyrovnat. Trvale potlačovaná závist se časem stane žárlivostí, což je velmi nepřirozená emoce. Strach je přirozená emoce. Každé dítě má od narození strach z dvou věcí: z pádu a z hlasitého zvuku. Strach ze všeho ostatního je jen reakce, kterou se děti naučí od svých rodičů. Funkcí strachu je vypěstovat v dítěti opatrnost. Opatrnost je nástroj, který nás udržuje na živu. Opatrnost je důsledkem lásky. Láska je Já. Trvale potlačovaný strach se časem stane panickým strachem, což je velmi nepřirozená emoce.

47 Láska je přirozená emoce
Láska je přirozená emoce. Je-li dítěti dovoleno vyjadřovat a přijímat bezpodmínečnou lásku, dítě nic jiného nevyžaduje. Neboť radost z lásky je svou vlastni odměnou. Naopak podmínečná a pravidly omezená láska se stane velmi nepřirozenou emocí. Trvale potlačovaná láska se časem stane chamtivostí, což je velmi nepřirozená emoce. Takže jsou-li přirozené emoce potlačovány, produkují nepřirozené reakce. A většina lidí své přirozené emoce potlačuje. Nicméně tyto emoce jsou vaši přátelé. Jsou to vaše dary. Jsou to boží nástroje, které vám umožňují žít bohatým životem. Půl století budeš vytvářet a přetvářet svou pravdu, svou představu o sobě samém. Teprve pak svou pravdu najdeš. A pravděpodobně tou nejhlubší pravdou, kterou kdy najdeš, bude zjištění, že žádná věčná pravda neexistuje. Neboť pravda, stejně jako sám život, se neustále mění. Nakonec pochopíš, že vývojový proces vlastně začíná právě ve chvíli, kdy si myslíš, že se zastavil. Pravda je často nepříjemná. Je příjemná jen těm, kdo ji nechtějí ignorovat. Pro ty je dokonce inspirací. Ve vesmíru není nic od ničeho odděleno. Člověk není oddělen ani od Boha, ani od druhých lidí, ani od čehokoli, co existuje. Chovejte se tak, jako byste nebyli od nikoho a ničeho odděleni, a zachráníte svět. Cílem tvé duše - důvodem, proč vstoupila do tvého těla - je vyjádřit to, čím opravdu jsi. Tvá duše po tom touží; chce poznat sama sebe, chce prožívat své vlastní zážitky. Tato touha po skutečném poznání je život, který se realizuje. Je to Bůh, který vyjadřuje sám sebe. Bůh vaší mytologie neexistuje. Tvoje duše je nástrojem, skrze nějž se já realizuji. Člověk vyjadřuje Boha na takové úrovni, jakou si zvolí. Někteří lidé si zvolili velmi vysokou úroveň. Nikdo si však nezvolil vyšší úroveň než Kristus - i když byli lidé, kteří žili na stejně vysoké úrovni. Kristus je nejkrásnějším příkladem. Není však jediným příkladem člověka, který dosáhl nejvyšší úrovně. Kristus je Bůh, který se stal člověkem. Není však jediným člověkem zrozeným z Boha.

48 Každý člověk je stvořený Bohem. Ty jsi já
Každý člověk je stvořený Bohem. Ty jsi já. Skrze tebe se v tuto chvíli realizuji. Ale neměj strach, že mě omezuješ. Neboť já jsem neomezený, a nikdy jsem omezený nebyl. Myslíš, že ty jsi jediný, koho jsem si vybral? Myslíš, že jsi jediná bytost, kterou jsem naplnil svou Boží esencí? Já jsem v každé květině, v každé duze, v každé hvězdě na obloze, jsem ve všem na všech planetách obíhajících kolem všech hvězd. Jsem šepot větru, jsem teplo vašeho slunce, jsem neuvěřitelná dokonalost každé sněhové vločky. Jsem vznešenost orlího letu, jsem nevinnost laně v poli, jsem odvaha Iva, jsem moudrost vašich předků. Moje bytí je ve všem. Naprosto ve všem. Všechno je realizací Boží podstaty. Jsem všechno. Neexistuje nic, co nejsem, a něco, co nejsem, neexistuje. Stvořil jsem vás proto, abych si mohl uvědomovat a prožívat sám sebe, jako stvořitele své vlastní existence. Jsem Stvořitel - ten, který tvoří. A přece chci poznat sám sebe ze své vlastní zkušenosti. Jako si uvědomuji svou dokonalost skrze dokonalou strukturu sněhové vločky, svou krásu skrze krásu růže, tak si uvědomuji svou tvůrčí schopnost - skrze vaše tvůrčí schopnosti. Vám jsem dal schopnost vědomě vytvářet svůj vlastní život, což je schopnost, kterou mám já. Skrze vás poznávám všechny aspekty své existence. Dokonalost sněhové vločky, nesmírná krása růže, odvaha Iva, vznešenost orla, to všechno je ve vás. Do vás jsem vložil tohle všechno - a ještě něco navíc: schopnost uvědomovat si to. Tak jste se stali vědomými bytostmi. Tak jste dostali ten nejkrásnější dar, neboť si uvědomujete svou existenci - která je přesně tím, co jsem já. Já jsem sám sebou, a uvědomuji si, že jsem sám sebou. To je smysl prohlášení: Jsem to, co jsem. Vy jste onen aspekt Boha, který si uvědomuje svou existenci.

49 A to, co vědomě prožíváte (a co já prožívám skrze vás), jsem já, jenž vytváří sám sebe. Existuji v neustálém procesu vytváření své vlastní existence. To je jednoduché. Už jste se rozhodli. Všechno, co kdy uděláte, jste již udělali. A děláte to v tomto okamžiku. Neboť jestliže už prožívám to, co jsem, pak to nemohu vytvořit. Nemohu vytvořit něco, co už jsem. Mohu vytvořit jen to, co nejsem, nebo to, co si aspoň myslím, že nejsem. Není možné, abych se od vás oddělil - není možné, abych se oddělil od čehokoli. Neuvědomovat si tuto pravdu je „peklo“. Uvědomovat si ji dokonale je „spása“. Takže teď jsi spasen. Už nikdy nemusíš mít strach z toho, co se ti stane „po smrti“. Nepřestaneš tvořit, protože když umřeš, tak nikdy neumřeš. Umřít nemůžeš. Neboť jsi sám život. A život nemůže nebýt životem. Proto nemůžeš umřít. Takže ve chvíli, kdy umřeš… jsi stále naživu. Ovládání myšlení je nejvyšší forma modlitby. Proto mysli jen na dobré věci. Nezabývej se negativními a temnými myšlenkami. I v beznadějné situaci - a především v beznadějné situaci - se snaž vidět jen dokonalost, vyjadřuj jen vděčnost a představuj si něco dokonalého, čeho chceš dosáhnout. Jedině v tom najdeš klid a mír. Jedině v tom najdeš radost. Po smrti není vaše chápání ničím omezeno. Vidíte kámen a zároveň vidíte do kamene. Po smrti uvidíte to, co dnes považujete za ty nejsložitější aspekty života, a řeknete si: „To je samozřejmé“. Všechno vám bude naprosto jasné. Narazíte však na nová tajemství. Začnete objevovat větší a větší reality - větší a větší pravdy. Jestliže si zapamatuješ, že tvoje perspektiva vytváří tvoje myšlenky a tvoje myšlenky vytvářejí všechno, jestliže si to budeš pamatovat, než opustíš své tělo, celý tvůj život se změní.

50 Uvědomuj si temnotu, ale neodsuzuj ji.
Změň svůj pohled na život a budeš mít jiné myšlenky. Tímto způsobem se naučíš ovládat své myšlenky, a to je v životě to nejdůležitější. Všechno, co se děje - to jest všechno, co se stalo, co se děje a bude se dít stále - je vnějším projevem tvých nejvnitřnějších myšlenek a přání. Proto neodsuzuj aspekty života, s nimiž nesouhlasíš. Raději se snaž je změnit. A snaž se změnit i podmínky, které je umožňují. Uvědomuj si temnotu, ale neodsuzuj ji. Bud světlem a snaž se temnotu rozptýlit. Sviť na cestu těm, kteří v temnotě žijí, aby je světlo tvé existence osvítilo, a nakonec všichni prohlédnete a poznáte, čím opravdu jste. Buď nositelem světla. Neboť tvé světlo může udělat víc než osvětlovat tvou vlastní cestu. Tvé světlo může osvítit celý svět. Proto sviť, osvícený člověče. Sviť. Aby se tvůj nejtemnější okamžik změnil v tvůj nejkrásnější dar. Tím obdaruješ i druhé, neboť jim dáš nevýslovný poklad: Sebe samé. Nechť se to stane tvým úkolem, nechť se to stane tvou největší radostí: Vrať ostatní lidi sobě samým. I v té nejbeznadějnější chvíli. Zejména v té nejbeznadějnější chvíli. Svět na tebe čeká. Buď jeho léčitelem. Teď. Tam, kde právě jsi. Můžeš dokázat hodně.

51 Neboť moje ovečky zbloudily a musejí se najít.
Proto buď dobrým pastýřem a přiveď je zpátky k Bohu. Celý život jste si představovali, co se stane po smrti, a když pak „umřete“, tyto představy se realizují a vy si najednou uvědomíte, o čem jste celý život přemýšleli. Budou to vaše nejsilnější myšlenky, myšlenky, kterých jste se nikdy nevzdali. Co chceš? Co chceš? Co chceš? Tak se tě budu ptát vždycky. Tak se tě bude ptát vesmír. Neboť vesmír neumí nic jiného než splnit ti tvé nejkrásnější touhy. Dělá to ostatně každý den, v každém okamžiku. Jenže ty si to neuvědomuješ, kdežto já ano. Tvoje přání je moje přáni, protože ty jsi já. Proto si přeješ to, co si přeji já. Určitě jsi to již slyšel, a je to pravda: Bůh nikdy neřekne Ne. Vždycky vám dám přesně to, po čem toužíte vždycky. A dělám to od počátku času. Váš život je odrazem vaší touhy a také toho, co si myslíte, že můžete mít. Nemohu vám dát to, co si myslíte, že nemůžete mít - i kdybyste si to přáli sebevíc - neboť nechci znásilňovat vaše vlastní myšlenky. Takový je zákon. Věřit, že něco nemůžete mít, je totéž, jako si to nepřát mít, neboť to má stejný výsledek. Neboť navždy zůstane věčnou pravdou, že dostanete jen to, co věříte, že dostanete. Takže když říkáš, že nemůžeš být na dvou místech najednou, pak opravdu nemůžeš. Jestliže však věříš, že můžeš být kdekoli rychlostí své myšlenky a že se můžeš materializovat ve fyzické formě na několika místech najednou, pak to udělat můžeš.

52 Neboť vy všichni jste světci a spasitelé.
Bůh nikomu nic nedokazuje, protože nemá potřebu nic dokazovat. Bůh je, a to je fakt. Ti, kteří vědí, že jsou součástí Boží podstaty, nemají žádnou potřebu to někomu dokazovat. Tím méně se snaží to dokazovat sami sobě. Bůh vám vždycky ukazuje tu nejkrásnější představu, kterou o sobě máte. Neboť vy všichni jste světci a spasitelé. Cokoli si přeješ, dávej druhým. Jestliže toho nejsi schopen, pomáhej druhým, aby toho byli schopni oni. Řekni jim, že toho už schopni jsou. Chval je za to. Uctívej je za to. Bůh se před nikým neskrývá, ale hovoří ke každému člověku, i k tomu nejnehodnějšímu mezi námi. Neboť jestliže hovoří ke mně, pak hovoří ke každému muži, ženě a dítěti - ke každému, kdo hledá pravdu. Takže pro všechny lidi je naděje. Nikdo z nás není tak špatný, aby ho Bůh opustil nebo se od něho odvrátil. Nejsi bezcenný člověk, A to se týká všech ostatních. Tvrdit, že člověk je bezcenný, je to nejhorší obvinění. Založili jste svou lidskou hodnotu na své minulosti, kdežto já vás hodnotím na základě budoucnosti. Vždycky na základě budoucnosti. Neboť váš život je v budoucnosti, nikoli v minulosti, V budoucnosti. Tam je vaše pravda. Co jsi udělal, není důležité ve srovnání s tím, co uděláš. Chyby, které jsi udělal, jsou malicherné ve srovnání s tím, co vytvoříš. Odpouštím ti tvé chyby. Všechny tvé chyby. Odpouštím ti tvé scestné vášně. Všechny tvé vášně. Odpouštím ti tvé mylné názory, tvé škodlivé činy, tvá sobecká rozhodnutí. Odpouštím ti všechno.

53 Ve skutečnosti nikdo není „hříšník“, neboť není proti komu hřešit - a už vůbec ne proti mně. Proto říkám, že ti „odpouštím“. Užívám to slovo, protože se zdá, že mu rozumíš. Ve skutečnosti ti nic neodpouštím a nikdy ti nic neodpustím. Nic takového dělat nemusím. Není totiž co odpouštět. Ale mohu tě osvobodit. A to taky dělám. Ted. Opět. Jako jsem to udělal již tolikrát v minulosti skrze učení mnoha učitelů. Říkal jsem, že to, co se děje, je to, co chcete, aby se dělo. To jsem myslil vážně. Svou realitu vytváříte, nejen když jste ve svém těle, ale i když v něm nejste. Řeknu ti tohle: Jste-li obklopeni nižším vědomím, pak je pro vás lepší nevzdávat se svého individuálního vědomí. Jste-li obklopeni vyšším vědomím, pak je pro vás lepší vzdát se svého individuálního vědomí. Hříšník se může stát světcem v jediné minutě. V jediné vteřině. V jediném okamžiku. Druzí ti možná neodpustí, ale já ti odpouštím. Druzí tě možná nezprostí viny, ale já tě viny zprostím. Druzí tě třeba nenechají zapomenout, nedovolí ti stát se něčím jiným, ale já ti to dovolím. Neboť vím, že nejsi tím, čím jsi byl, ale jsi a vždycky budeš tím, čím jsi teď. Nevzdávejte se svých přesvědčení, jestliže vám jsou užitečná. Držte se jich. Neboť vaše představy o tom, co je „správné“ a co je „špatné“, určují, kdo jste. Ale nevyžadujte, aby se podle nich řídili druzí. A nelpěte tak zarputile na svých dnešních názorech a zvycích, nesnažte se zastavit evoluční proces. Nic nezůstává stejné, všechno se mění. Všechno je v pohybu. Zastavit se znamená umřít. Měňte své nejhlubší pravdy. Neboť jedině tak můžete růst. Všechno může být lepší. Ať vám připadají vaše teologie, kosmologie, ideologie jakkoli úžasné, vždycky mohou být ještě úžasnější. Neboť „mezi nebem a zemí jsou věci, o kterých se vašim učencům ani nesnilo“.

54 Řeknu ti tohle: Přijde den, kdy budete všichni mluvit jako Bůh.
Neodsuzujte druhé. Neboť to, co druzí dnes dělají „špatně“, jste ještě včera považovali za „správné“; neboť chyby druhých jsou vaše minulé činy; neboť rozhodnutí druhých jsou stejně „škodlivá“ a „sobecká“ a „neodpustitelná“, jako bylo mnoho vašich rozhodnutí. Ani jeden z vás není navždy ztracen a nikdy ztracen nebude, neboť jste všichni v procesu růstu. Všichni - všichni - se vyvíjíte. V okamžicích, kdy si představujete, že se vám něco „odhaluje“ - ať už jsou to sny nebo okamžité intuice - jste ve stavu „rozpomínání“. Rozpomínáte se na to, co jste již vytvořili. Řeknu ti tohle: Přijde den, kdy budete všichni mluvit jako Bůh. Ano, jste. To je největší pravda. Nemusíte nikam jít, nemusíte nic dělat, nemusíte ničím být kromě toho, čím jste v tomto okamžiku. Ve skutečnosti žádná cesta neexistuje. V každém okamžiku jste tím, čím chcete být. V každém okamžiku jste tam, kam jdete. Všechny možnosti už existují a všechno se už stalo. Musíš si jen vybrat, co chceš opět prožívat. Ničeho se nebojte, to je nejdůležitější. V žádném případě nemůžete „umřít“, takže z ničeho nemusíte mít strach. Pozorně sledujte životní proces a věřte, že všechno dobře dopadne. Snažte se vidět dokonalost všeho. Uvědomte si, že budete přesně tam, kde musíte být, abyste mohli být tím, čím opravdu jste. Tohle je cesta k míru. Ve všem hledejte dokonalost. Nesnažte se „z ničeho dostat“. To, čemu se bráníte, přetrvává. Oslavujte dokonalost! Usmívejte se a ve všem hledejte jen dokonalost. Pak vás neovlivní nic z toho, co druzí považují za nedokonalost.

55 Ale jestliže jsi Bůh a jsi mnou a já tebou - pak... já jsem Bůh!
Dívej se do budoucnosti beze strachu a snaž se ve všem vidět jen dokonalost. Tvůj klid a vyrovnanost tě odvedou od toho, co druzí považuji za „negativní“. 1. Veškeré myšlení je energie. 2. Všechno je v pohybu. 3. Všechno se děje v tomto okamžiku. Ale jestliže jsi Bůh a jsi mnou a já tebou - pak... já jsem Bůh! Ano, jsi Bůh. Máš pravdu. Pak ale nejsem jenom Bůh - ale jsem všemi lidmi. Ale... znamená to, že neexistuje nikdo a nic jiného než já? Neřekl jsem, že já a můj Otec jsme Jeden? A neřekl jsem, že my všichni jsme jeden celek? My všichni jsme jeden celek. To znamená prohlášení: Cokoli uděláš tomu poslednímu z nich... uděláš mně. Duši se nemůže stát nic, co si sama nepřeje. To je naprosto nemožné, neboť duše si svůj život vytváří. Duše nic nechce. Duše má všechno. Veškerou moudrost, veškeré vědomosti, veškerou moc, veškerou slávu. Duše je ta část vašeho já, která nikdy nespí, která nikdy nezapomíná. Vy neumíráte. Pouze měníte formu. Žádná duše neumírá - nikdy.

56 Co by se stalo, kdyby to dělali všichni?
Nikdy nepochopíš život, dokud nepochopíš smrt. Smrt nestačí jen chápat. Smrt musíš milovat, stejně jako miluješ život. Chvíle prožité s nějakým člověkem by byly mnohem krásnější, kdyby sis myslil, že jste spolu naposled. Každý okamžik bys prožíval mnohem intenzivněji. Neochota přemýšlet o smrti vede k neochotě přemýšlet o životě. Nic z toho, o čem víš, že to není reálné, ti nemůže způsobit bolest. Tak ti to může připadat, jedině když nerozumíš smrti - ani životu. Smrt není nikdy konec, smrt je vždycky začátek. Smrt jsou dveře, které se otvírají, nikoli dveře, které se zavírají. Nic není trvalé. Všechno se mění. V každém okamžiku. Kdyby bylo něco trvalého, nemohlo by to být. Neboť trvání má význam pouze ve vztahu k pomíjivosti. Tudíž i trvání je pomíjivé. Hluboce se nad tím zamysli. Přemýšlej o tom. Jakmile to pochopíš, pochopíš Boha. Tohle je dharma, a tohle je Buddha. Tohle je Buddha dharma. Tohle je učení i učitel. Tohle je lekce i mistr. Tohle je předmět i pozorovatel, všechno v jednom. Díváš-li se na odkvétající květ jako na umírající květ, naplňuje tě to smutkem. Díváš-li se na něj jako na součást celého stromu, který se mění a který brzy ponese ovoce, vidíš jeho skutečnou krásu. Až pochopíš, že odkvétání a opadávání květů je známkou toho, že strom brzy ponese ovoce, pak pochopíš život. Pamatuj si, že nejsi ani květ, ani plod. Jsi strom a tvoje kořeny jsou hluboce zakořeněny v Bohu. Já jsem půda, z níž vyrůstáš, a tvé květy i tvé plody se vrátí zpátky do půdy, aby ji obohatily. Tak život plodí nový život. Proto život nemůže poznat smrt - nikdy. Prvním krokem k osvícení je přijetí reality. Čemu se bráníte, to trvá. Na co se podíváte, to zmizí. To jest, ztratí to svou iluzorní podobu. Vidíte, jaké to skutečně je. A to, co je, lze vždycky změnit. Nelze změnit pouze to, co není. Proto neodmítejte realitu. Nepopírejte ji. Co popíráte, to prohlašujete. Co prohlašujete, to vytváříte. Co přijmete, to můžete ovládat. Co popíráte, to ovládat nemůžete, neboť tvrdíte, že to neexistuje. Proto jste ovládáni tím, co popíráte. Co by se stalo, kdyby to dělali všichni?

57 To je velmi dobré měřítko
To je velmi dobré měřítko. Jestliže někdo dělá něco, co je prospěšné lidstvu, pak je to známkou „vysokého stupně vývoje“. Jestliže někdo dělá něco, co lidstvu škodí, pak je to známkou „nízkého stupně vývoje“. Souhlasíš? Zhluboka dýchej. To je další nástroj. Dýchej pomalu a zhluboka. Dýchej pomalu a klidně. Vdechuj měkkou, sladkou nicotu života, plnou energie, plnou lásky. Vdechuješ Boží lásku. Dýchej zhluboka a ucítíš ji. Dýchej zhluboka a láska tě dovede až k slzám. K slzám radosti. Neboť ses právě setkal se svým Bohem a tvůj Bůh tě představil tvé duši. Jakmile jednou něco takového poznáš, tvůj život se naprosto změní. Lidé, kteří to poznali, hovoří o tom, že „dosáhli vrcholu hory“, o tom, že prožili hlubokou extázi. Jejich existence se navždy změnila. Ano, ale pamatuj si tohle: někteří lidé tohoto stavu nedosáhnou ani po letech meditace. Všechno závist na tvé otevřenosti a ochotě. A na tvé schopnosti odhodit zbytečná očekávání. Ano, ale nezapomínej, co jsem ti právě řekl. Píseň duše lze zpívat různými způsoby. Líbezný zvuk ticha uslyšíš v mnoha formách. Až dosáhneš dokonalosti - třeba jen přechodně - budeš schopen žít uprostřed světa a ignorovat jeho hluk. Celý tvůj život se stane meditací. Celý život je meditace, při které medituješ o Boží podstatě všeho. Tomu se říká dokonalá bdělost. Žiješ-li tímto způsobem, pak je pro tebe všechno požehnáním. Zmizí veškeré úsilí a bolest a starosti. Proto užívej svého života k meditaci. Bud bdělý a nechoď tímto světem jako náměsíčník. Odhod veškeré pochybnosti a strach a pocity viny a věř, že tě miluji. Vždycky jsi se mnou. Vždycky jsi vítán. Vítám tě doma. Neboť tvůj domov je v mém srdci a můj domov je v tvém srdci. Chci, abys to viděl v životě, jako to určitě uvidíš v okamžiku smrti. Pak poznáš, že neexistuje žádná smrt a že to, čemu jsi říkal život a smrt, je součástí téže nekonečné existence. Jsme všechno, co je, všechno, co kdy bylo, a všechno, co kdy bude. Amen.

58 Jsme jen Jeden, a TO JSI TY.
Existuje jen jediná bytost a tudíž jen jediná duše. A zároveň je mnoho duší v této jediné bytosti. Už jsem ti vysvětlil, že duše od sebe nejsou oddělené. Duše je energie, která existuje uvnitř i kolem všech hmotných předmětů. V jistém smyslu duše drží hmotné předměty na místě. Duše Boha v sobě obsahuje vesmír, „duše člověka“ obsahuje individuální lidské tělo. Všichni jsme jeden celek. Je nás mnoho. Řeknu ti tohle: Všichni jsme stvořeni z téže látky. Všichni jsme táž energie v různých koncentracích a různých formách. Nic se nemůže proměnit v hmotu samo od sebe. Ježíš říkal: „Bez Otce nejsem nic.“ Otcem všeho je čistá myšlenka. Myšlenka je životní energie. Tomu říkáte absolutní láska. To je Bůh a Bohyně, alfa a omega, začátek a konec všeho. To je jsoucno, prvotní zdroj, nehybná hybná síla. Právě to se snažíte pochopit od počátku času. Je to velké tajemství, nekonečná záhada a věčná pravda. Jsme jen Jeden, a TO JSI TY. Mé nejmilejší bytosti - já jsem ve vašich srdcích stále. Jsem rád, že mě tam konečně cítíte. Já jsem s vámi vždycky. Nikdy jsem vás neopustil. Já jsem vy, a vy jste já, a nikdo nás od sebe nikdy neoddělí, neboť to není možné. Zapomněl jsi na mě. Dokud si uvědomuješ, že jsem stále s tebou, nikdy nemůžeš být sám.

59 Tvoje nejkrásnější představa o sobě je Bůh! A to jsem já.
Co mám dělat, abych na to nikdy nezapomněl? Buď zdrojem lásky. Rozdávej lásku druhým. Neboť to, co dáváš druhým, dáváš sám sobě. Protože není nikdo jiný. Ano. Tohle je největší tajemství. Tohle je posvátná moudrost. Chovej se k druhým tak, jak si přeješ, aby se oni chovali k tobě. Proč se tak snižuješ? A děláte to všichni! Každý z vás! Popíráte svou vlastní velikost, stejně jako popíráte mou existenci ve vás. Popřením Boha je každá tvá myšlenka, že jsi menší, než ve skutečnosti jsi. Každým slovem, kterým snižuješ sám sebe, popíráš Boha. Každým činem, který je pod tvou úrovní, popíráš Boha. Nikdy nedovol, aby tvůj život vyjadřoval něco jiného než tu nejkrásnější představu, jakou sis o sobě kdy vytvořil. Řekni mi, jakou máš nejkrásnější vizi o tom, co bys rád dělal? Není to vize, že se jednou staneš velkým učitelem? Veřejné prohlášení je nejvyšší formou vytvářeni vizí. Žij podle nejkrásnější představy, jakou sis o sobě kdy vytvořil. Začni tím, že to veřejně prohlásíš. Veřejně. Prvním krokem k tomu, abys něco uskutečnil, je prohlášení, že to tak je. Jak „arogantní“ je říci; „Jsem cesta, pravda a život“? Je to pro tebe dostatečně arogantní? Tvoje nejkrásnější představa o sobě je Bůh! A to jsem já.

60 Kdykoli popíráš nejkrásnější část svého já, popíráš mě
Kdykoli popíráš nejkrásnější část svého já, popíráš mě. A já ti řeknu, že to uděláš třikrát, ještě než se rozední. V hloubi své duše každý ví, čím je. Může být velkým tanečníkem, velkým právníkem, velkým hercem, velkým detektivem, velkým vůdcem, velkým léčitelem... může být čímkoli. Ale každý je velkým člověkem. Vždycky mě prohlašuj za zdroj a nikdo nebude nic namítat proti tomu, že se prohlašuješ za velkého člověka. Jsi zdrojem - všeho, co jsem já. Jeden velký učitel, kterého velmi dobře znáš, říkal: „Jsem cesta, pravda a život“. Kromě toho řekl: „Všechno mám od svého Otce. Bez Otce nejsem nic.“ A také řekl: „Já a Otec jsme Jeden.“ Rozumíš tomu? Můj Bože, to znamená, že vlastně neexistují žádná omezení a že je možné všechno. Jakmile se příště přistihnu při myšlence, že je něco nemožné, okamžitě si uvědomím, že je spousta věcí, které nevím. Neboť duše je zosobněná svoboda. Bůh je svoboda - neboť Bůh je naprosto neomezený. Duše je miniaturní Bůh. Proto se brání jakémukoli omezení a umírá novou smrtí, kdykoli je omezována zvnějška. V tomto smyslu je narození smrtí a smrt narozením. Neboť při narození je duše omezena tělem a v okamžiku smrti těmto omezením uniká. Totéž dělá během spánku. Odpověď na tuto otázku najdeš v odpovědi na základní životní otázku: Kdo jsem - tečka ve vztahu k čemukoli? Kdo opravdu jsem a čím chci být? Jak už jsem mnohokrát opakoval, odpověď na tuto otázku je odpovědi na každou otázku.

61 Strach je to, co nejsi. Strach je přelud. Strach je opak lásky
Strach je to, co nejsi. Strach je přelud. Strach je opak lásky. Vytvořil sis jej ve své realitě jen proto, aby sis mohl uvědomit to, čím opravdu jsi. Neboť v nepřítomnosti toho, co nejsi, neexistuje ani to, co jsi. Jste život vyjadřující život, láska vyjadřující lásku, Bůh vyjadřující Boha. Až překonáte strach a poznáte to, co nejste, budete chtít být tím, co jste. Tvorba není opakování. Tvůrce nemůže dělat nic než tvořit. Z toho důvodu neexistují dvě stejné sněhové vločky, dva stejní lidé, dvě stejné myšlenky, dva stejné vztahy - dvě stejné věci. Všechno ve vesmíru je jedinečné. Existuje jen jediný posvátný slib - žít v pravdě a mluvit pravdu. Všechny ostatní sliby omezují tvou svobodu, a na tom není nic posvátného. Neboť člověk je svoboda. Ztratíš-li svobodu, ztratíš sám sebe. Tvé sliby mohou být pravdivé jedině tehdy, když žiješ jako tvůrčí bytost. Tvůrčí lidé vědí, jak se budou cítit zítra, neboť své pocity sami vytvářejí. Dokud nejsi schopen vytvářet svou budoucnost, nemůžeš ji předpovídat. A dokud nejsi schopen svou budoucnost předpovídat, tvé sliby nemohou být pravdivé. Změna je. Změna je to, co jsi. To ti nikdo nemůže dát. Tím prostě jsi. A protože jsi „změna“, nemůžeš nikomu slíbit, že se nikdy nezměníš.

62 Co dáváte druhému, to dáváte sobě.
Mistr je tedy člověk, který ví, co dělá. A ví také proč. Většina lidí neví ani jedno, ani druhé. Co dáváte druhému, to dáváte sobě. Všechno, co přichází od Boha, se k Bohu vrací. Sedminásobně. Takže není třeba starat se o to, co dostanete nazpět. Starejte se jen o to, co chcete „dávat druhým“. Život je dávání, nikoli přijímání. Všechno, co děláte, děláte pro sebe. Je to proto, že jste součástí jednoho celku. Co děláte pro druhé, děláte tedy pro sebe. Co je dobré pro druhé, to je dobré pro vás, a co je špatné pro druhé, to je špatné i pro vás. Jakýkoli vztah mezi lidmi má jediný účel. Existuje jako nástroj, který vám umožňuje realizovat a vyjádřit vaši nejkrásnější představu o tom, čím opravdu jste. Ve skutečnosti nemůžeš druhým nic dát, neboť druzí neexistují. Jestliže jsme všichni jeden, pak jsi jen ty. Někoho osvobodit je mnohem obtížnější než ho ovládnout. Když někoho ovládáš, dostaneš, co chceš. Když někoho osvobodíš, dostaneš, co chce on. Jak bych mohl být proti manželství? Všichni žijeme v manželství. Žijeme všichni společně - teď a navždy. Všichni jsme spojeni. Jsme jeden celek. Naše manželství je největší obřad, jaký se kdy odehrál. Slib, který jsem vám dal, je ten nejkrásnější slib. Budu vás věčně milovat a dám vám svobodu. Moje láska vás nikdy nebude svazovat, a proto mě nakonec budete milovat - neboť svobodná volba být tím, čím jste, je vaše největší touha, a můj největší dar. Chceš si mě vzít za svého zákonného partnera a spolutvůrce podle nejvyšších zákonů vesmíru? Ano. A bereš si mě ty za svého partnera a spolutvůrce?

63 Ano. A vždycky jsem to dělal. Teď a navždy jsme Jeden. Amen.
Vždycky jsem byl s vámi. Já jsem vás nikdy neopustil. Já jsem vy a vy jste já a nikdy nemůžeme být odděleni, nikdy, neboť to není možné. Život nemá žádný začátek, protože nemá žádný konec. Život neustále vytváří nové formy. Všechno je živé. Nic není „mrtvé“. Takový stav bytí prostě neexistuje. Život - jestliže tak nazýváš Boží energii - je v každé hmotné formě. Neexistuje okamžik, kdy by v ní nebyl. Život nikdy nekončí. Jak by tedy mohl začínat? Vy jste nejmocnější síla. Nic víc, nic míň. Budiž tedy tato síla s vámi. Poslouchej mě. Všichni jsme jeden celek. Nejste oddělení od Boha a nejste oddělení jeden od druhého. Všechno, co děláme, děláme společně. Společně tvoříme jednu realitu. Vaše vůle je moje vůle. Žádný aspekt Boží podstaty nemá moc nad jakýmkoli jiným aspektem téže podstaty. Žádná duše nemůže ovlivnit jinou duši proti její vůli. Neexistují žádné oběti a neexistují žádní zločinci. Z vašeho omezeného hlediska to nemůžete pochopit, ale já tě ujišťuji, že to tak je. Jediným smyslem vaší existence je vyjádřit, čím jste. Jste-li tím, čím chcete být, nemáte žádný důvod cokoli měnit. Věříte-li však, že můžete být něčím vznešenějším, pak je na čase, abyste to vyjádřili. Chceš-li udělat cokoli, měl by ses zeptat sám sebe: Jsem tohle opravdu já? A uvědom si tohle: Nic není nedůležité. Všechno má své následky. Jsi tím, co děláš.

64 Moje nejmilejší děti, rád bych vám řekl, jak nesmírně důležité je, čím jste a čím chcete být. Nejen proto, že to určuje charakter vašeho života, ale také proto, že to vytváří mou povahu. Celý život vás učili, že vás stvořil Bůh. Nyní jsem přišel, abych vám řekl tohle: Vy vytváříte Boha. Bůh se vyjadřuje skrze vás v každém okamžiku. Vždycky záleží na vašem rozhodnutí, jak Bohyni vytvoříte, a ona vám možnost rozhodování nikdy nevezme a nikdy vás nepotrestá, rozhodnete-li se „špatně“. A přece nejste odkázáni sami na sebe a nikdy nebudete. Ve své duši máte naváděcí systém, který vám ukazuje cestu domů. Je to váš vnitřní hlas, který vám ukazuje nejkrásnější vizi. Stačí, když tomuto hlasu nasloucháte a jdete vytrvale za svou vizí. Vy a já jsme Jeden. Co si myslíte, to vytváříte. Co vytváříte, tím se stáváte. Čím se stáváte, to vyjadřujete. Co vyjadřujete, to prožíváte. Co prožíváte, tím jste. Čím jste, to si myslíte. Kruh je uzavřen. Vaše posvátná práce teprve začíná, konečně víte, co děláte. Začali jste se konečně starat o to, čím opravdu jste. Konečně vidíte celý obraz. Co jste vy, to jsem já. Realizujete Boha. Poslal jsem vás - část svého já - do hmotného světa, abych prožil všechno, co vím racionálně. Život je nástroj, kterým Bůh mění myšlenky ve zkušenost. Pro vás je život stejným nástrojem. Neboť vy všichni jste Bůh. V každém okamžiku obnovuji své já. Prožívám tu nejkrásnější představu, jakou jsem si o sobě kdy vytvořil. Stvořil jsem vás, abyste přetvořili mě. To je náš posvátný úkol. Naše největší radost. V tom je smysl naší existence. Celý život zapíráte, čím skutečně jste. V hloubi své duše víš, že jsem s tebou, v tobě, že jsme jeden celek. A přece mě zapíráš.

65 Uvědomujete si dobro a soucit ve své duši, ale zapíráte to
Uvědomujete si dobro a soucit ve své duši, ale zapíráte to. Uvědomujete si moudrost ve své duši, ale zapíráte ji. Uvědomujete si neomezené možnosti ve své duši, ale zapíráte je. Uvědomujete si Boha ve své duši, ale zapíráte ho. Zapíráte, že jsem ve vaší duši - že já jsem vy - a tím mi odpíráte místo, které mi právem náleží. Přijetí, prohlášení a potvrzení. To jsou tři stupně na cestě k Bohu. Přijetí toho, čím opravdu jste. Veřejné prohlášení toho, čím opravdu jste. A potvrzení toho, čím opravdu jste. Prohlášení je vždy následováno potvrzením. Celý tvůj život je potvrzením toho, že jsi Bůh. To ti však přináší ty největší problémy: Jakmile totiž přestaneš zapírat své já, začnou tě odmítat druzí. Jakmile veřejně prohlásíš svou jednotu s Bohem, lidé začnou prohlašovat, že ses spolčil s ďáblem. Jakmile začneš mluvit pravdu, lidé budou říkat, že se rouháš. Řeknu ti tohle: znám každého člověka, který tuto knihu bude číst. A také vím, proč ji bude číst. I oni to vědí. Zbývá jen jedna otázka: Zapřou mě opět? Záleží ti na tom? Vůbec ne. Všechny mé děti se ke mně jednou vrátí. Jde jen o to kdy. Takže na tom možná záleží jim. Proto ať ti, kdo mají uši, poslouchají. Pokud si to sami nemyslíte, nikdy nejste ponižováni. Bůh vás nikdy neodsuzuje ani neponižuje. Řeknu ti tohle: Prší stejně na spravedlivé jako na nespravedlivé. Řeknu ti tohle: Posmrtný život neexistuje. Smrt neexistuje. Existuje jen život. A způsob, jakým žijete, je projevem toho, co považujete za spravedlivé.

66 Takže „Bůh“ je každou duší, která „je“?
Každý člověk nachází moudrost v tom, co dělá. Každý můj posel nachází pravdu v těch nejprostších zážitcích a sdílí ji s druhými lidmi stejně prostým způsobem. Ty jsi takový posel. Jdi mezi lidi a říkej jim, aby žili v pravdě. Sdílejte svou moudrost. Sdílejte svou lásku. Neboť můžete žít v míru a porozumění. Takže „Bůh“ je každou duší, která „je“? Je každou duší, která je, byla a bude. Dokud si neuvědomíte, že jste součástí jednoho celku, nikdy nepoznáte, kdo jsem. Změň své já a změníš svět. Správně. Takže tento archanděl, který navštívil Pannu Marii, přišel z jiné sféry. Z nebeské sféry. Ze sféry, která je hluboko ve vaší duši, neboť tam je nebe. Bůh není „cizinec“. Na Zemi nejsou žádní „cizinci“. Duch člověka, kterému říkáte Ježíš, nebyl z této Země. Tento duch pouze vstoupil do lidského těla a realizoval se jako člověk. A nebyl jediný, kdo to udělal. Žádný duch není z této Země. Všechny duše přicházejí z jiných sfér a teprve na Zemi vstupují do lidského těla. Ne všechny duše se však realizují během jediného „života“. Ježíš to dokázal. Ježíš byl vysoce vyspělá bytost. (Někteří z vás ho nazývali bohem.) Na Zem přišel s určitým posláním. Jeho posláním bylo - a je - připomenout vám, čím opravdu jste. Přišel, aby vám ukázal, čím se můžete stát. Čím už jste - pokud to přiznáte. Ježíš vám byl příkladem. Proto říkal: „Jsem cesta, život a pravda. Následujte mě.“ Tím nemyslil, že byste ho měli následovat jako ovce. Chtěl, abyste se řídili jeho příkladem a dosáhli jednoty s Bohem. Říkal: „Já a můj otec jsme Jeden, a vy jste moji bratři.“ Nemohl to vyjádřit srozumitelněji.

67 Mezi člověkem a Bohem není žádný rozdíl.
Vyspělé bytosti: 1. Vnímají realitu 2. Mluví pravdu Až to začnete dělat, budete schopni změnit život na vaší planetě. Všechno závisí na tom, čím jsi a čím se chce stát. Chceš-li žít v míru a lásce, chovej se slušně. Chceš-li žít zdravě, nejez maso, nekuř karcinogeny a nepij alkohol. Chceš-li dobře vychovat své děti, nedovoluj jim, aby se dívaly na zvrácené programy v televizi. Chceš-li zlepšit životní prostředí a šetřit přírodní zdroje, nezacházej s nimi, jako by byly nevyčerpatelné. Chceš-li uctívat milujícího Boha, nerozšiřuj učení o mstivém a trestajícím Bohu. Motivace je vším. Cíle určují výsledky. Tvůj život vychází z tvého záměru. Tvé skutečné úmysly se projevují v tvé činnosti a tvá činnost je důsledkem tvých skutečných úmyslů. Všechno se pohybuje v kruhu. Nebojte se vykročit novým směrem - světlo pravdy vám bude svítit na cestu. Vracet se ke staré moudrosti je dobré. Je to proces rozpomínání, o kterém jsem tu mluvil. Nemusíte se nic učit. Musíte se jen rozpomenout... Nic není opravdu „reálné“, že ne? Ne. Žiješ v iluzorním světě. Tohle je jen představení a ty předstíráš, že neznáš žádná kouzla - přestože jsi kouzelník. Pamatuj si to, neboť jinak budeš všechno považovat za realitu.

68 Werner Erhard to vyjádřil takto: Existuje něco, co nevím
Werner Erhard to vyjádřil takto: Existuje něco, co nevím. Kdybych to věděl, všechno by se změnilo. Bůh je událost. Vy té události říkáte život. Život je proces. Tento proces lze poznat a předpovídat. Čím líp se díváte, tím víc víte a tím víc můžete předpovědět. Nikdo nedělá nic špatného ze svého hlediska. Já vás miluji stále. Nemůžete udělat nic, co by mi zabránilo vás milovat. Nikdy vás nebudu trestat, ačkoli se můžete trestat sami v tomto životě nebo v příštím, dokud to nakonec nepřestanete dělat. Nikdy vás nebudu trestat, protože mi nemůžete uškodit, nemůžete uškodit žádné části Boha. „Můžeš být jakoukoli části Boha,“ řekl jsem dušičce. „Jsi Absolutní Božstvo. Jaký aspekt Božství chceš nyní prožívat?“ „Mohu si vybrat?“ zeptala se dušička. „Ano. Můžeš prožívat jakýkoli aspekt Božství skrze své já,“ odpověděl jsem jí. „Tak dobře,“ řekla dušička, „chci poznat smířlivost. Chci prožívat své já jako onen aspekt Boha, kterému se říká Absolutní Smířlivost.“ To byl ovšem problém, jak si asi dovedeš představit. Nebylo totiž komu co odpustit. Neboť jsem stvořil jen dokonalost a lásku. „Není tu nikdo, komu bych mohla odpustit?“ zeptala se dušička poněkud nedůvěřivě. „Není,“ odpověděl jsem. „Podívej se kolem sebe. Vidíš nějaké méně dokonalé duše, než jsi ty sama?“ Dušička se rozhlédla a viděla, že je obklopena dušemi ze všech koutů nebe. Duše přišly z daleka, protože se doslechly, že dušička má pozoruhodný rozhovor s Bohem. „Nevidím tu žádnou nedokonalou Duši!“ řekla dušička smutně. „Komu tedy mohu odpustit?“ Vtom z davu vystoupila jiná duše. „Můžeš odpustit mně,“ řekla přátelsky. „A co ti mohu odpustit?“ zeptala se dušička. „Přijdu za tebou v tvém příštím životě a udělám něco, co mi budeš moci odpustit,“ odpověděla přátelská duše. „Ale co? Co by tak dokonalé stvořeni jako ty mohlo udělat, abych mu to mohla odpustit?“ ptala se dušička. „Jsem si jistá, že něco vymyslíme,“ odpověděla s úsměvem přátelská duše. „Proč bys to dělala?“ zeptala se dušička, která nemohla pochopit, proč by měla tak dokonalá bytost zpomalit své vibrace natolik, aby mohla udělat něco „špatného“. „To je jednoduché,“ odpověděla přátelská duše. „Udělám to, protože tě miluji. Chceš někomu odpustit, abys poznala, jak se tvé já bude cítit, že ano? Ostatně ty jsi pro mě udělala totéž.“ „Já?“ zeptala se dušička. „Samozřejmě. Nevzpomínáš si? Byly jsme přece vším, ty a já. Byly jsme nahoře i dole. Byly jsme vpravo i vlevo. Byly jsme tady i tam. Byly jsme malé i velké. Byly jsme dobré i špatné. Byly jsme vším.“ „A udělaly jsme to úmyslně, abychom se mohly poznat jako nejkrásnější aspekt Boha. Neboť jsme pochopily, že...“

69 Kdyby ses viděl tak, jak tě vidí Bůh, často by ses usmíval.
„V nepřítomnosti toho, čím nejsi, neexistuje ani to, čím jsi.“ „Není-li ,teplo', není ,zima'. Není-li ,smutek', není ,radost', není-li ,zlo', není ,dobro'. Chceš-li se něčím stát, pak musí někde ve vesmíru existovat opak toho, čím se chceš stát. „Něco od tebe však budu chtít,“ prohlásila přátelská duše. „Udělám všechno, co si budeš přát,“ radostně zvolala dušička, která teď pochopila Boží plán. „V tom okamžiku, kdy ti udělám to nejhorší, co si umíš představit - v tom okamžiku... si vzpomeň, čím opravdu jsem.“ „Vzpomenu si!“ slíbila dušička. „Vzpomenu si, jak jsi dokonalá, a nikdy nezapomenu, čím opravdu jsi.“ Kdyby ses viděl tak, jak tě vidí Bůh, často by ses usmíval. Teď jdi a snaž se vidět druhé takové, jací opravdu jsou. Dívej se. Dívej se. DÍVEJ SE. Jak už jsem řekl, vysoce vyspělé bytosti se od vás liší tím, že se lépe dívají, a proto víc vidí.“ Všichni velcí mistři prohlašovali: Jsem cesta, život a pravda. Všichni mistři dokonale rozumí tomu, co tu říkám. Jsou cesta, jsou život - jsou pravda v procesu změny. Stačí, když věříš v proces. Když věříš v Boha. Nebo věř sám sobě, neboť jsi Bůh. Pamatuj si, že všichni jsme jeden celek. Ostatní lidé spoluvytvářejí okolnosti společenského života, ale nikdo tě nemůže donutit, abys prožíval něco, co prožívat nechceš. V tomto smyslu jsi svrchovaná bytost. A NIKDO ti nemůže přikazovat, jak máš žít. Život ti připraví různé situace, ale jen ty rozhoduješ o tom, co znamenají. Pamatuj si pravdu, kterou jsem ti jednou sdělil ve snu: Na ničem nezáleží. „Zimu“ jsi už zažil. Zažil jsi veškerou „zimu“. Jestliže ne v tomto životě, tak v některém z mnoha minulých životů. Poznal jsi „velké“ a „malé“, „nahoře“ a „dole“, „tady“ a „tam“ a všechny ostatní protiklady. Všechny protiklady máš vryté do paměti. Nemusíš je zakoušet znovu, když nechce. Stačí, když si je připomeneš - když si uvědomíš, že existují. Všichni jste zažili všechno. Nejen lidé, ale všechny bytosti ve vesmíru. Nejenže jste všechno zažili, ale také vším jste. Vy jste VŠECHNO. Jste to, co prožíváte. Svůj život si vytváříte sami. Abyste si uvědomili, čím jste, k tomu vám dokonale stačí žít ve vesmíru, v němž existuje to, čím nejste. A v takovém vesmíru žijete. To je univerzální zákon, kterému se nemůžete vyhnout.

70 Abys mohl prožívat to, čím jsi a čím se chceš stát, nemusíš vytvářet opak. Stačí, když si uvědomíš, že to existuje jinde. Stačí, když si pamatuješ, že to existuje. Tato vědomost ze stromu poznání dobra a zla je vaším požehnáním, není prokletím ani dědičným hříchem. Poslouchej. Čím větší je vzdálenost mezi tebou a událostí, kterou pozoruješ, tím hlouběji do „minulosti“ se tato událost vzdaluje. A přesto se nestala „dávno“. To jen vzdálenost vyvolává iluzi „času“ a umožňuje ti prožívat tvé já „tady a teď“, zatímco jsi „tam a tehdy“! Jednoho dne pochopíš, že to, čemu říkáte čas a prostor, je jedno a totéž. Pak si uvědomíš, že všechno se děje tady a teď. 1. Všichni jsme jeden celek. 2. Všeho je dostatek. 3. Nic nemusíme dělat. Uvědomíte-li si, že „všichni jsme jeden celek“, přestanete se k sobě chovat tak, jak se k sobě chováte. Uvědomíte-li si, že „všeho je dostatek“, začnete všechno sdílet se všemi. Uvědomíte-li si, že „nemusíme nic dělat“, přestanete se snažit aktivně řešit problémy a místo toho se pokusíte dosáhnout takové úrovně existence, na které problémy neexistují. Neexistuje nic, co bych musel mít, neexistuje nic, co bych musel dělat, a neexistuje nic, čím bych musel být - stačí, když jsem tím, čím právě jsem. Jste-li „šťastní“, děláte určité věci, protože jste šťastní - nikoli proto, abyste se šťastnými stali. Jste-li „moudří“, děláte určité věci, protože jste moudří - nikoli proto, abyste se moudrými stali. Jste-li „milující“, děláte určité věci, protože milujete - nikoli proto, abyste se milujícími stali.

71 Otázka není, ke komu mluvím, otázka je, kdo mě poslouchá?
Jediný způsob, jak se „někam dostat“, je „být tam“. Buďte tam, kam se chcete dostat. Je to jednoduché. Nemusíte nic dělat. Chcete být šťastní? Buďte šťastní. Chcete být moudří? Buďte moudří. Chcete být milující? Buďte milující. Podporují tvoje názory rozvoj společnosti, nebo urychlují její rozklad? Byl jsi ztracený, ale konečně jsi našel sám sebe. Byl jsi slepý, ale konečně jsi prohlédl. Občas si na mě zapomínal, ale dnes jsme opět spolu a můžeme spolu zůstat navždy. Neboť to, co jsi spojil, můžeš rozdělit jen ty. Vždycky jsi součástí Boha, neboť od něho nejsi nikdy oddělený. To je základní pravda tvé existence. Jsme jeden celek. Takže teď znáš celou pravdu. Tato pravda je potravou pro hladovou duši. Najez se jí. Svět žízní po této radosti. Napij se jí. Udělej to na mou počest. Neboť pravda je tělo a radost je krev. Tělo a krev Boha, který je láska. Pravda. Radost. Láska. Jedno vede k druhému a nezáleží na pořadí. Všechno vede ke mně. Já jsem všechno. Končím tento rozhovor tak, jak jsem jej začal. Dal jsem ti pravdu. Dal jsem ti radost. Dal jsem ti lásku. Dal jsem ti odpovědi na největší tajemství života. Teď už zbývá jen jediná otázka. Touto otázkou náš rozhovor začal. Otázka není, ke komu mluvím, otázka je, kdo mě poslouchá?

72 Jsme opět spolu. A to je velmi dobré..
Děkuji ti. Děkuji ti za to, že jsi hovořil k nám všem. Slyšeli jsme tě a budeme poslouchat. Miluji tě. Jsem naplněn pravdou, radostí a láskou. Konečně jsem sjednocen s Bohem. Tomu se říká nebe. Žijete v nebi. V nebi jste vždycky, neboť Bůh je vždycky s vámi. Byl bych rád, kdybyste si to pamatovali. A tady je mé poselství - poselství, které chci dát světu: Mé děti v nebesích, posvěceno je vaše jméno. Přišlo vaše království. Děje se vaše vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Dávám vám dnes váš chléb na tento den. Odpouštím vám vaše dluhy, jako i vy jste odpustili vašim dlužníkům. Neuvádějte se do pokušení, ale osvoboďte se od zla, které jste způsobili. Neboť vaše je království a moc a sláva. Amen. Teď jdi a začni měnit váš svět. Teď jdi a buď svým nejkrásnějším já. Teď víš všechno, co vědět potřebuješ. Jsi vším, čím potřebuješ být. Nikdy jsi nebyl ničím menším. Jen jsi to nevěděl. Zapomněl jsi to. Teď sis vzpomněl. Nikdy na to nezapomeň. Tuto pravdu říkej každému, koho potkáš. Čeká tě mnohem krásnější osud, než sis kdy představoval. Přišel jsi, abys napravil svět. To je jediný důvod, proč jsi tady. A pamatuj si tohle: Miluji tě. Miluji tě teď a vždycky. Vždycky jsem s tebou. Vždycky. Sbohem, Bože. Děkuji ti za tento rozhovor. Děkuji, děkuji, děkuji. Já děkuji všem svým stvořením. Děkuji vám, neboť jste mi opět dali slovo - a místo ve vašich srdcích. A nic víc si nikdo z nás nikdy nepřál. Jsme opět spolu. A to je velmi dobré..

73 Čím dokonalejšími jste, tím dokonalejšími se můžete stát, a čím dokonalejšími se můžete stát, tím dokonalejšími můžete být. Co si myslíte, to vytváříte. Co vytváříte, tím se stáváte. Čím se stáváte, to vyjadřujete. Co vyjadřujete, to prožíváte. Co prožíváte, tím jste. Čím jste, to si myslíte. Co vymyslíte, to vytvoříte, co vytvoříte, to zakusíte, co zakusíte, to vymyslíte. Co popíráte, to prohlašujete. Co prohlašujete, to vytváříte. Co přijmete, to můžete ovládat. Co popíráte, to ovládat nemůžete, neboť tvrdíte, že to neexistuje. Proto jste ovládáni tím, co popíráte. Všechno záleží na vašem vědomí. To znamená, že dosáhnete toho, co si myslíte. Čeho se bojíte, to k sobě přitahujete. Čemu se bráníte, to na vás naléhá. Co vidíte, to zmizí - a dá vám to možnost, abyste to znovu vytvořili nebo navždy odmítli. Co si zvolíte, to prožijete. Jste to, co prožíváte. Prožíváte to, co vyjadřujete. Vyjadřujete to, co musíte vyjádřit. Máte to, co si dovolíte mít. .

74 Člověk jako jediná bytost na Zemi má schopnost zhmotňovat svoje myšlenky. Děje se to, ať o tom víme nebo ne. Znamená to tedy, že máme-li svoje záměry postavené tak, že „hledáme“ jak být šťastni, naše mysl zhmotňuje „hledání“. Pravděpodobně budeme hledat stále, dokud nezměníme záměr. A proto přestaňme konečně hledat, ale začněme tvořit to, co hledáme. Vše, co hledáme ve vnějším světě, máme uvnitř sebe samých. Štěstí je v nás! Nikdo nedělá nic, co dělat nechce. Můžeme dosáhnout všeho , co si přejeme, pokud skutečně uvěříme, že toho dosáhnout můžeme. Každý z nás jsme zdrojem svých vlastních problémů. A jsme i zdrojem svých vlastních řešení. Každý jsme jedinečný. Vše jsou symboly, ze kterých můžeme číst, jsme-li naladěni a pozorní. Naše tělo je dokonalý symbol našeho myšlení. Naše nemoci jsou symbolické. Jsou to zprávy o nás, pro nás, a pochopíme-li je a změníme-li své chování, nemusíme je mít. Problém, který si nepřiznáme, nemůžeme nikdy vyřešit. Přiznáme-li si, jak se cítíme, a nevyhovuje-li nám to, můžeme to změnit. Potlačujeme-li svoje skutečné pocity, nejsme schopni akce, ztrácíme svoji moc a nerozpoznáme tak, že může přijít bolest. Neexistují dobré či špatné pocity, neboť prostě jen jsou – tedy cítíme je. Jak myslíme, tak se cítí naše tělo. Naše nemoc je důsledkem našeho způsobu myšlení. „Kdyby“ je něco, co již neexistuje, nedávejte tomu energii.

75 Vše, co ve svém životě ztratíme, můžeme většinou nějak obnovit
Vše, co ve svém životě ztratíme, můžeme většinou nějak obnovit. Jen jediné ne, a to je čas, který nenávratně ztrácíme tím, že neděláme to, co chceme, případně neděláme nic, čím se můžeme vyvíjet dál. Kdybychom si přímo a jednoznačně řekli o to, co chceme, většinou bychom to dostali. Proč se stále potřebujete takto cítit ? Tedy odmítnutí … Nebylo by příjemnější očekávat to nejlepší a také to dostávat ? Žádejte a dostanete ! Není problém, co druzí lidé dělají, ale to, že my na to reagujeme, případně jak reagujeme … Druzí lidé se k nám chovají přesně podle toho, jak my jim dovolíme ! Vše, čeho se bojíme, do svého života přitahujeme. Kdykoli se za sebe nepostavíte, ztrácíte svoji moc ! Není to tím, že ONI jsou silní, ale tím, že VY jste slabí. Dělejte to, co máte rádi ! Jsem tím, co děláme, je to tedy nějaká naše činnost, která nás bude nekonečně naplňovat, a jejím prostřednictvím budeme co nejúžasněji vyjadřovat sami sebe. Všichni jsme úspěšní natolik, nakolik sami sobě dovolíme. Chudoba není cnost, ale nemoc !

76 Nebe je všude okolo mne. Nebe je způsob nazírání na věci, stav mysli
Nebe je všude okolo mne. Nebe je způsob nazírání na věci, stav mysli. Nebe je tam, kde cítím, jak se láska spájí se vším, co existuje. Don Miguel Ruiz „KDYŽ PŘIJDE ZLO, TAK HO ZKUSME OBEJMOUT. POLEKÁ SE A UTEČE.“ (MÍT VŠECHNO RÁD – Květa Fialová). DÁVEJME – A NEJLÉPE V SITUACI, KDY SE TO OD NÁS NEJMÉNĚ OČEKÁVÁ (SRDCE NA DLANI – prof. Vladimír Smékal). CHCEME-LI BÝT SYTÍ, MUSÍME SE NAJÍST. CHCEME-LI PROŽÍT TEN NEJLEPŠÍ MOŽNÝ DEN, MUSÍME SI RADOST SAMI VYROBIT. (ZÁCHVAT SMÍCHU HNED PO PROBUZENÍ – dvě babičky z jednoho brněnského domova důchodců). NIKDY NEMĚJME POCIT, ŽE SE USMÍVÁME DOSTATEČNĚ! (BEZ ÚSMĚVU ANI KROK – Veronika Trčková). DEJME DO TOHO, CO DĚLÁME, CELÉ SVÉ SRDCE!(MILOVNICE ZVÍŘAT – Šárka ze Sedmi poselství) Říkejme NE dobrým věcem, abychom mohli říkat ANO skvělým věcem. PUSŤME SE DO VELKÝCH VĚCÍ – USKUTEČNĚME NEMOŽNÉ! (S LEHKOSTÍ A PŘEHLEDEM - Michal Hrubý) ZE VŠEHO SI BERME TO NEJLEPŠÍ (KAŽDÝ ČLOVĚK A KAŽDÁ SITUACE MÁ PRO NÁS DAR, JSME-LI OCHOTNI HO PŘIJMOUT – má hluboká vděčnost všem pacientům a zaměstnancům PL Opava). Lidé zapomenou, co jste řekli. Lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili. .


Stáhnout ppt "Všichni lidé jsou jedineční a všechny okamžiky jsou zlaté."

Podobné prezentace


Reklamy Google