Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní činnosti Auto SAP (priority, aktivity, služby, informace) AutoSAP, 2014 6. prosinec 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní činnosti Auto SAP (priority, aktivity, služby, informace) AutoSAP, 2014 6. prosinec 2013."— Transkript prezentace:

1 Hlavní činnosti Auto SAP (priority, aktivity, služby, informace) AutoSAP, 2014 6. prosinec 2013

2 Firmy AutoSAP v uplynulém roce

3 Podíl dodavatelů na tržbách AutoSAP 46,3 % Výroba vozidel 1 154 758 ks Pokles 3,8 % Podíl exportu na tržbách AutoSAP 84,9 % 84,9 % 3. nejvyšší 3. nejvyššívýroba v historii, rekordní výroba autobusů autobusů Podíl exportu na tržbách z průmysl. činnosti za ČR 85,9 % 85,9 % Tržby dodavatelů Tržby dodavatelů 344 mld. Kč Nárůst 3,9 % 3,9 % Firmy AutoSAP v uplynulém roce

4 Shrnutí za celý obor „automotive“

5 Podíly na tržbách „automotive“ ČR Porovnání podílu „automotive“ na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech a podílu na průmyslové produkci ČR (za rok 2013)

6 NAŠE VIZE: Česká republika, nejlepší místo pro automobilový průmysl. NAŠE POSLÁNÍ: Vytvářet podmínky, poskytovat potřebné služby a zastupovat společné zájmy svých členů vedoucí k rozvoji a trvalé konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v České republice. ZÁKLADNÍ HODNOTY PRIORITY

7 ZÁKLADNÍ HODNOTY Prioritní orientace na členskou základnu a její potřeby Otevřenost a spolupráce na všech úrovních Vysoká odbornost, důvěryhodnost a spolehlivost Tvorba společných názorů a stanovisek Apolitičnost

8 Rozvojtechnického vzdělání vzděláníLegislativa a životní prostředí Vnější Vnější a vnitřní komunikace Hospodářskápolitika a zaměstnavatelské a zaměstnavatelskévztahy Priority a aktivity AutoSAP Automobilové a motocyklové výstavy

9 Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy - Koordinace - Koordinace činností se SP ČR a HK ČR je zaměřena na: - podpora technického vzdělávání - ceny energií - věda, výzkum inovace - stabilita daňového systému - podpora zaměstnanosti - podpora exportu a investičního prostředí - zefektivnění státní správy Spolupráce s OS KOVO - vzájemná informovanost a podpora v oblastech společného zájmu (rozvoj autoprůmyslu v ČR) - sociální smír - …. ale žádná kolektivní smlouva vyššího stupně

10 Legislativa a životní prostředí Pracovně právní i obecná legislativa Pracovně právní i obecná legislativa - bezpečnostní přestávky ve vazbě na nařízení vlády - exekuce zaměstnanců a součinnost zaměstnavatelů - uznatelnost nákladů na VaV v činnosti finančních úřadů - posuzování nemocí z povolání (neúměrná délka řízení) Ekologická legislativa - věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností (vozidla, baterie, pneumatiky, elektrozařízení, sklo, papír, kovy a plasty) - novela zákona o odpadech Směrnice a nařízení EU Směrnice a nařízení EU - ČR mnohdy přísnější než požaduje EU - spolupráce v rámci zemí V4 (1. schůzka květen 2013, další 16. 6. 2014 v SR) Technická legislativa Technická legislativa - prováděcí vyhlášky k zákonu o schvalování technické způsobilosti vozidel - schvalování vozidel pro integrovaný záchranný systém

11 Rozvoj technického vzdělání Projekt POSPOLU Projekt POSPOLU - ověření prvků „duálního“ vzdělávání - analýza spolupráce škol a firem, vazba na IQ Industry Spolupráce s MŠMT, MPO a MF ČR Spolupráce s MŠMT, MPO a MF ČR - daňová zvýhodnění pro firmy podporující vzdělávací aktivity Sektorová rada pro strojírenství - Sektorová rada pro strojírenství - oficiální partner AutoSAP a SP ČR - definovány specifických potřeb oborů dle požadavků trhu práce Podpora techniky na úrovni krajů Podpora techniky na úrovni krajů - Sektorové dohody pro strojírenství v krajích Portál „autanasbavi.cz Portál „autanasbavi.cz “ - žádoucí by byla větší aktivita firem AutoSAP (informování o vlastních firemních akcích)

12 Vnější a vnitřní komunikace Internetové stránky AutoSAP Internetové stránky AutoSAP - základní informační kanál pro členy Pravidelné publikace AutoSAP Pravidelné publikace AutoSAP - AutoSAP info a Zpravodaj Tiskové informace, výroční tisková konference - intenzivnější komunikace s médii na všech úrovních Odborné konference, semináře a workshopy Odborné konference, semináře a workshopy - řada akcí s přímou podporou či ve spolupráci s AutoSAP (např. Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR, AutoSYMPO) - vybrané akce na webu AutoSAP Společenská odpovědnost Společenská odpovědnost - spolupráce s Nadačním fondem pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením - aktivity v oblasti BESIP

13 Automobilové a motocyklové výstavy Spolupráce na výstavní strategii ČR - Veletrhy Brno – nová výstavní strategie - Veletržní výbory a komise SP ČR a MPO Podpora členů na výstavách - Monitorování požadavků členů - Orientace na nové trhy (BRIC) - Podpora při individuálních účastech - Podpora a propagace společných účastí v zahraničí

14 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Co sdružení nabízí svým členům?

15 Předávání pravidelných publikací a materiálů Kompletní přehled automobilového průmyslu ČR (v Cz, 1x ročně) Za rok 2013 vydán v červnu 2014.

16 Ukázky z publikace

17 Předávání pravidelných publikací a materiálů Je vydávána každoročně od roku 1991. Obsahuje podrobné údaje o produkci, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel, vždy za uplynulých 5 let. Současně jsou zde uvedeny (za stejná období) souhrnné údaje o počtech prvně registrovaných vozidel v ČR. Je doplněna i údaji o výrobě vozidel ve světě (po jednotlivých zemích) za uplynulých 5 let a barevnou přílohou s diagramy. (v Cz a En, 1x ročně) Za rok 2013 vydána v červnu 2014.

18 Ukázky z publikace

19 Předávání pravidelných publikací a materiálů Obsahuje podrobné kontaktní adresy a základní výrobní program firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu ČR a Zväzu automobilového priemyslu Slovenské republiky. Je doplněn i kontaktními adresami na členy Svazu dovozců automobilů ČR a na řadu dalších firem působících v automobilovém průmyslu ČR. (v Cz a En, průběžná aktualizace)

20 Ukázky z publikace

21 Předávání pravidelných publikací a materiálů Obsahuje údaje v členění dle regiónů, velikosti firmy, převažujícího druhu výroby, mzdy v dělnických a ostatních profesích (v Cz, pololetně) Pro kolektivní vyjednávání ve firmách jsou prováděna šetření o předpokládaných nárůstech mezd pro další období.

22 Ukázky z publikace

23 Předávání pravidelných publikací a materiálů Co sdružení nabízí svým členům Jedná se o reprezentační publikaci Sdružení automobilového průmyslu. Je vydávána každoročně od roku 1993. Obsahuje základní údaje o sdružení, jeho organizační strukturu a seznam členů s ukázkami (prezentacemi) jejich výrobního programu a kontaktními adresami. Je rozesílána všem národním asociacím automobilového průmyslu a poskytována též obchodním zastoupením ČR ve světě, využívána na výstavách v zahraničí apod. (v Cz a En, 1x za rok)

24 Ukázky z publikace

25 Předávání pravidelných publikací a materiálů Co sdružení nabízí svým členům (Cz, 1x za 2 měsíce) (v Cz a En, 2x za měsíc) a další

26 Předávání pravidelných publikací a materiálů Co sdružení nabízí svým členům  Údaje o složení vozového parku v ČR (pololetně k 30.6. a 31.12. roku)  Aktuální statistické údaje o výrobě a odbytu vozidel v ČR, obsahuje i údaje o prvních registracích vozidel v ČR – osobní automobily M1, lehká užitková vozidla N1, nákladní vozy N2+N3, autobusy M2+M3, motocykly a mopedy (měsíčně), přívěsy a návěsy (čtvrtletně)  Světový autoprůmysl – Statistický výběr (vydáván 1x ročně, obsahuje údaje o výrobě a registracích vozidel ve světě, členění dle světadílů a jednotlivých zemí)  Aktuální informace na internetových stránkách www.autosap.cz, zejména pak v rubrice „JEN PRO ČLENY“

27 Automatické členství v SP ČR a HK ČR Co sdružení nabízí svým členům Informace od nadnárodních organizací autoprůmyslu

28 Co sdružení nabízí svým členům Možnost ovlivňovat novou legislativu - možnost zahrnutí výdajů na vzdělávání do uznatelných nákladů (od 1.1.2014)

29 Co sdružení nabízí svým členům Možnost podílet se na tvorbě nové legislativy V současné době aktuální problematika (řešeno z úrovně AutoSAP): - činnost v pracovních skupinách MŽP ČR, příprava věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností (vozidla, pneumatiky, elektrozařízení+baterie) - činnost v pracovních skupinách MD ČR, příprava prováděcích vyhlášek k novele zákona č. 56/2001 Sb. (schvalování vozidel, jejich skupin a dílů, registr vozidel, technické prohlídky, autoškolství) Ve spolupráci se SP ČR a HK ČR jsme se zaměřili na: - zvýšení podílu tzv. „tvrdých projektů“ - zefektivnění státní správy - zajištění konkurenceschopné ceny energií pro firmy - stabilitu daňového systému - udržení zaměstnanosti ve firmách - tzv. „kurzarbeit“ - umožnění řetězení pracovních poměrů na dobu určitou - flexibilitu kont pracovní doby - zmírnění povinností u vstupních lékařských prohlídek - stanovení pravidel pro součinnost exekutorů a zaměstnavatelů

30 Co sdružení nabízí svým členům Sdružení zapojeno do řady projektů nový projekt (mimo jiné ověření prvků „duálního“ vzdělávání)

31 Co sdružení nabízí svým členům Sdružení spolupracuje s řadou dalších organizací

32 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Členství v AutoSAP - VÝZVA Do činnosti AutoSAP by mělo být zapojeno co nejvíce firem z oboru „automotive“, což by dále posílilo současnou pozici sdružení. Sdílení a výměna informací v rámci firem českého automobilového průmyslu na co nejširší platformě je přínosem pro všechny firmy působící v tomto oboru. Členstvím v AutoSAP vyjadřuje firma nejen svou „stavovskou“ příslušnost k automobilovému oboru, ale též svůj zájem podílet se na zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a rozvoji regiónů.

33 Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1 E-mail: sap sip @autosap.cz Tel.: +420 221 602 98 2 | Fax: +420 224 239 690 http://www.autosap.cz Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Hlavní činnosti Auto SAP (priority, aktivity, služby, informace) AutoSAP, 2014 6. prosinec 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google