Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZTAH K MÉDIÍM A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Jiří Sumbal 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZTAH K MÉDIÍM A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Jiří Sumbal 1."— Transkript prezentace:

1 VZTAH K MÉDIÍM A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Jiří Sumbal 1

2 Průběh školení 2 1. den PŘEDNÁŠKA :  prezentace  diskuse  skupinové úkoly 2. den PRAKTICKÁ PRÁCE:  tvorba mediálního sdělení a reklamy  vyhledávání a využití informací na internetu  bezpečná práce na internetu  využití sociálních sítí

3 Průběh školení 3  ČLOVĚK A MÉDIA  ČLOVĚK A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  ČLOVĚK VYUŽÍVAJÍCÍ INTERNET  ČLOVĚK V INTERNETOVÉ DŽUNGLI  SOCIÁLNÍ SÍTĚ

4 Důraz je kladen na…  Člověk a média  Člověk a informační a komunikační technologie  Člověk využívající internet  Člověk v internetové džungli  Sociální sítě 4 V centru naší pozornosti nebudou jen samotné technologie, ale jejich vliv na člověka.

5 5 ČLOVĚK A MÉDIA  Definice média  Rozdělení médii  Média x reálný svět  Mediální realita  Komerční média  Globalizace  Bulvární média  Reklama  Nová média: internet

6 Média…? Úkol: definujme pojem MÉDIUM (množné číslo MÉDIA) 6 Slovník spisovného jazyka českého: MÉDIUM = zprostředkující prostředí, zprostředkující činitel, prostřednictví

7 7 Příklady médií Úkoly – skupinová práce 1.Sepište co nejúplnější seznam používaných médií. 2.Roztřiďte média podle použité technologie zprostředkování informace. 3.Zvýrazněte šest podle vás nejdůležitějších médií. VÝSLEDKY VAŠÍ PRÁCE BUDOU VYUŽITY V DALŠÍ ČÁSTI PREZENTACE

8 8 Rozdělení médií podle použité technologie  tiskoviny  bilboardy  polepy  nástřiky  divadlo  rozhlas  televize  film  telefon  počítač  internet  DVD  světelné nápisy seznam není úplný KLASICKÁ MÉDIA ELEKTRONICKÁ MÉDIA

9 9 Rozdělení médií podle způsobu jejich financování  financována z veřejných zdrojů  zákonné určení rozsahu jejich povinností  podpora i menšinových žánrů  placena ze soukromých peněz  hlavní zdroj financí: reklama  rozsah jejich záběru je určen sledovaností  zejména většinové žánry MÉDIA VEŘEJNÉ SLUŽBY KOMERČNÍ MÉDIA

10 Role médií ve společnosti  zprostředkování informací  uchování a další přenos znalostí a kultury  zábava 10 Jakou roli hrají média v současné společnosti?

11 Přehled nejdůležitějších médií  tisk  rozhlas  televize 11  charakterizujte uvedená média  najděte jejich klady  najděte jejich zápory  film  divadlo  internet

12 Média x reálný svět  zesilující účinek  potvrzující účinek  znecitlivění k některým problémům  napodobování  trivializace  bulvarizace  zaměňování mýtu a reality  vytváření umělých (zkreslených kontextů)  vytváření iluzí a virtuální reality 12

13 Mediální realita  vzory chování  ovlivňování postojů 13 Není důležité, jak se vše opravdu událo, ale jak je událost prezentována masovými médii.

14 Komerční média  Cílem je zisk přizpůsobení programové skladby  Výchova diváka nebo nadbíhání divákovi?  „Výchova“ diváka – co je jejím cílem? - nenáročný divák přijímající většinové pořady - Proč většinové pořady? 14

15 Globalizace  koncentrace komerčních médií -velcí vlastníci -vlastnictví širšího portfolia médií (tisk, televize, web…) -vlastnictví ve více zemích  tvorba produktů použitelných ve více zemích  důsledek? -stírání rozdílů (kulturních, sociálních, náboženských…) -potlačování národní a lokální jedinečnosti -unifikace hodnotových měřítek většinových diváků 15

16 Bulvární média  definice: masové sdělovací prostředky manipulativně působící primárně na emotivitu (afektivitu) člověka, a to často nevybíravými, dehonestujícími, neseriózními i zcela nepravdivými informacemi a názory zdroj: ABZ slovník cizích slovABZ slovník cizích slov  podmínky pro činnost bulváru: - čtenáři/diváci se zájmem o něj - podpora ze strany některých celebrit 16

17 Znaky bulváru  snaha zaujmout na první pohled/poslech: - velké titulky - senzační titulky - velké barevné fotografie  plytký obsah  šokující sdělení  skandalizace  pronikání do soukromí celebrit i „celebrit“ 17 Jaké jsou znaky bulvárních médií?

18 Příklady z bulváru  ukázka bulvárních článků ●v tisku ●na internetu  ukázka bulvarizace seriózních médií 18

19 Reklama  definice reklamy: placená forma sdělení o určitém zboží, službě, značce, firmě, myšlence  cíl reklamy: - přesvědčit cílovou skupinu - zvýšit prodej - rozšířit myšlenku - informovat zákazníky 19

20 Public Relations přeloženo do češtiny: vztahy s veřejností Co je tedy PR?  dlouhodobý proces budování vztahů, dobrého jména a kontaktů  postupy, jak ovlivňovat veřejné mínění a vytvářet dobrou image zdroj: Krouželová, Dana a kol., Příručka mediální výchovy, Mediální výchova na gymnáziích 20

21 Vztah PR x reklama  reklama - krátkodobá - přesvědčit a prodat 21  Public Relations - dlouhodobé - vytvoření nebo změna postojů

22 Rozdělení reklamy  komerční  produktová = nabídka konkrétního produktu  značková = připomenutí existence značky, firmy  politická  přesvědčování voličů 22  sociální  změna názorů, postojů, chování k určitému společenskému jevu  většinou zadávána státem nebo neziskovými organizacemi

23 23 Reklama podle média Přiřaďte každému druhu reklamy jedno tvrzení:  televizní  v tisku  rozhlasová  internetová  venkovní  přímý marketing  je regionální – lépe zasáhne zákazníky místních firem  ovlivňuje více smyslů, oslovuje velkou cílovou skupinu  spočívá v oslovování konkrétních zákazníku (určete jakým způsobem)  má dlouhodobý účinek, dobře oslovuje cílovou skupinu  bilboardy, letáky, plakáty na dopravních prostředcích  je multimediální, hypertextová a interaktivní

24 24 Účinky reklamy Doplňte konkrétní pozitivní i negativní účinky reklamy:  seznamuje zákazníka s produktem  umožňuje existenci soukromých médií  vyvolává umělý pocit, že bez produktu se nelze obejít  manipuluje Nejčastější oběti manipulace? Jak se bránit negativním účinkům reklamy? negativní účinky pozitivní účinky

25 Regulace reklamy Zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy  závazný  viz http://business.center.cz/business/pravo/zakony/regulace- reklamy http://business.center.cz/business/pravo/zakony/regulace- reklamy Kodex reklamy  nezávazný  etické normy  viz http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/eticky-kodex- reklamyhttp://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/eticky-kodex- reklamy 25

26 Zakázané typy reklamy  na zakázané produkty  podprahová  klamavá  skrytá - ale product placement!  nevyžádaná - nevztahuje se na politickou reklamu!  v rozporu s dobrými mravy, diskriminující  napadající politické přesvědčení  podporující chování poškozující zdraví nebo životní prostředí, ohrožující bezpečnost osob nebo majetku 26

27 27 Nová média: internet Najděte klady a zápory internetových médií:  snadná a levná publikace  snadné šíření  dostatek čtenářů  aktualizovatelnost  snadné šíření lží a polopravd  neověřené zdroje  anonymita Uveďte příklady internetových médií. - +

28 Vliv nových médií Jak ovlivňují internetová média politiku a občanskou společnost? 28 Najděme příklady z posledních let a rozeberme si je.

29 29 ČLOVĚK A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  Co je IKT?  Hardware  Software  Historický vývoj počítačů  Počítačové sítě  Moderní IKT  Přístup k datům

30 30 IKT…? Úkoly:  Definujme pojem informační a komunikační technologie.  Vyjmenujte technická zařízení patřící k IKT.

31 Co je IKT? Informační a Komunikační Technologie (IKT) [Information and Communication Technologies (ICT)]: společný název pro všechny technologie určené k práci s informacemi a ke komunikaci 31

32 Co patří do IKT?  technické vybavení  stolní počítač  notebook  tablet  smartphone (chytrý mobilní telefon)  síťová infrastruktura, součástky…  programové vybavení  programy umožňující provádět konkrétní činnosti na těchto zařízeních 32

33 Hardware  důležité hardwarové prvky  základní sestava PC  periférní (přídavná) zařízení viz učební texty, modul 2, kapitola 1 33

34 Software  systémový software  operační systém  firmware  aplikační software  vyjmenujte důležité typy programů - k čemu slouží? - konkrétní příklad programu 34  pro správnou činnost zařízení  platforma pro aplikační programy pro konkrétní činnosti

35 Legální a nelegální software  1 zakoupená licence programu = možnost instalace a použití na 1 zařízení  multilicence = možnost instalace použití na více zařízeních  nelegální použití software: ­hrozba trestního postihu ­hrozba nakažení škodlivým softwarem z nedůvěryhodných serverů 35

36 Software zdarma?  shareware ­volné stahování i šíření, ­bezplatné využití po stanovenou dobu, potom za poplatek  demoverze ­zkušební verze programu ­omezená funkčnost (časově, možnostmi)  freeware, public domain ­šíření i použití zdarma 36

37 Historický vývoj počítačů  starověk: mechanické pomůcky pomáhající počítat  17.-18. století: mechanické „počítače“  konec 1. poloviny 20. století: první elektronické počítače (sálové)  70. léta 20. století: osobní počítače  konec 20. století: přenosné počítače  současnost: integrace zařízení, dostupnost…  budoucnost? 37 Vliv na životní styl lidí?

38 38 Z dějin počítačů Seřaďte události a přiřaďte letopočty disketa počítačová myš hromadná výroba CD pevný disk 19711982 1983 1990 DVD 19961998 více prodaných notebooků než stolních PC 2000 USB flashdisk 2010 iPad – nástup tabletů 1998 Windows 3.0

39 mobil s fotoaparátem + poslaný obrázek 39 Z dějin komunikace Seřaďte události a přiřaďte letopočty 1793 1836 185818761878195819731991199219791895 1992 1997 elektrický telegraf transoceánský kabel bezdrátový telegraf vynález telefonu telefonní ústředna telekomunikační družice mobilní telefon komerční mobilní síť mobilní síť u nás SMS optický telegraf smartphone

40 Počítačové sítě  spojení informačních a komunikačních technologií  lokální síť (LAN)  rozlehlá síť (WAN) příklad: Internet - viz další kapitoly 40

41 Trocha statistiky 41

42 Moderní IKT  rychlý technologický rozvoj  stírání rozdílu mezi jednotlivými druhy přístrojů  vzájemná spolupráce jednotlivých zařízení  dostupnost technologií  přístup k datům odkudkoliv ­ z různých míst ­ z různých zařízení 42

43 Přístup k datům  síťová úložiště dat  dostupnost dat z různých zařízení  spolupráce uživatelů – práce s týmiž daty  využití programů umístěných mimo uživatelovo zařízení 43 cloudové technologie

44 Přístup k informacím  snadná dostupnost informací  nesmírné množství dostupných informací  množství dezinformací 44 ověřování informací!

45 45 Jak IKT ovlivňují náš život? Úkoly – skupinová práce  Sepište podrobný časový rozvrh svého obvyklého dne:  všedního  volného  Předejte svůj výpis dalšímu členu skupiny, který z něj vyškrtá vše, co by před 30 lety nebylo technologicky možné.

46 46 Pozitivní a negativní vlivy IKT Úkoly – skupinová práce  V rámci skupiny nalezněte co nejvíce pozitivních a negativních vlivů IKT na životní styl lidí, na pracovní příležitosti atd.  Porovnejte své výsledky s výstupy dalších skupin.  Porovnejte s učebním textem, str. 13-15

47 47 ČLOVĚK VYUŽÍVAJÍCÍ INTERNET  Co je internet?  Rozvoj internetu  Připojení k internetu  Využití internetu  Vyhledávání informací  Komunikace  Internetové obchody  Reklama  Nová média: internet  Technologie web 2.0

48 Internet…? Co je INTERNET?  celosvětová síť propojených počítačů  nemá jediného vlastníka - ale vlastníci jednotlivých dílčích sítí  nemá jediného správce ani centrální „registr“ uživatelů - připojení přes síť konkrétního poskytovatele Důležité pojmy:  server  IP adresa  doménové jméno 48

49 Rozvoj internetu  60. léta 20. století: vojenská síť Arpanet  80. léta 20. století: civilní využití  1987: název Internet  1990: vynález WWW, první webový server  90. léta 20. století: komerční využití  1992: ČSFR připojena k internetu  současnost: mobilní připojení, multimediální internet 49 vliv na životní styl lidí?

50 Připojení k internetu  telefonní linka  pevná linka  kabelová televize  mikrovlnný spoj  satelit  WiFi  mobilní připojení 50 A JAK JSTE K INTERNETU PŘIPOJENI VY?

51 Internet a vy 51 Používáte internet? A jak často?

52 Využití internetu 52

53 Služby internetu  www - stránky  e-mail - elektronická pošta  instant messaging - chat  VOIP - hlasová komunikace  FTP - přenos souborů 53 on-line komunikace off-line komunikac e

54 54 Vyhledávání informací na webových stránkách  internetové katalogy - tříděné odkazy  vyhledávače - zadávání podmínek dotazu  pokus-omyl („střelba od boku“) - www.název organizace bez háčků, čárek a mezer.cz Naučte se zadávat dotazy a najít cokoliv pro vás bude hračkou!

55 Ukázka vyhledávání 55 najděme, co potřebujeme volba vyhledávače správné zadání parametrů další …

56 Moderní trendy vyhledávání  webové portály ­vše, co uživatel potřebuje…  personalizované vyhledávání ­podle místa přístupu k internetu ­přizpůsobeno preferencím uživatele ­sledování aktivit uživatele 56 POZOR NA OCHRANU SOUKROMÍ!!!

57 57 Vyhledávání informací specializované servery  mapové informace www.mapy.cz www.cykloatlas.cz  cestování, turistika www.bedekr.cz  jízdní řády www.idos.cz  encyklopedie www.wikipedie.cz další encyklopedie

58 58 Vyhledávání informací specializované servery  katastr nemovitostí nahlizenidokn.cuzk.cz www.psp.cz  zákony business.center.cz/  podnikatelské subjekty www.obchodnirejstrik.cz www.zivnostensky-rejstrik.cz  práce www.iobs.cz/

59 59 Vyhledávání informací veřejná správa  úřady - ministerstva - krajský úřad - městský/obecní úřad  Portál veřejné správy portal.gov.cz  vláda www.vlada.cz  poslanecká sněmovna www.psp.cz  senát www.senat.cz  prezident republiky www.hrad.cz

60 Nevěřme všemu…  snadné publikování informací na internetu  velké množství lží, polopravd, žertů…  nutnost ověřování informací ­oficiální a neoficiální zdroje ­ověřování z více zdrojů ukázka: Zloději kovů rozebrali Petřínskou rozhlednuZloději kovů rozebrali Petřínskou rozhlednu 60 Nepravdivé informace najdete i v e-mailech a na sociálních sítích. více v další kapitole

61 Komunikace Jak to probíhalo kdysi? A dnes …? 61 JAK INTERNET ZMĚNIL MOŽNOSTI KOMUNIKACE MEZI LIDMI? Co je dnes lepší? A co je horší? Existuje ostrá hranice mezi vyhledáváním informací a komunikací?

62 Internetová komunikace Podle počtu účastníků  mezi dvěma  v užší skupině  v širší skupině 62 Podle časové synchronizace  on-line - všichni současně  off-line - každý v jinou dobu SOCIÁLNÍ SÍTĚ - integrace mnoha forem komunikace

63 On-line komunikace  chat  hlasový chat, videochat  on-line přenos souborů  on-line výuka - webináře 63 pravidla chatu Účastníci jsou současně připojeni k internetu a k téže službě.

64  elektronická pošta  diskuzní fórum  přenos souborů  off-line výuka - e-learningové portály On-line komunikace 64 Účastníci nejsou připojeni současně. pravidla e-mailu pravidla diskuzních fór

65 Další trendy komunikace  sdílení kalendářů  sdílení a komentování souborů  mobilní komunikace - využití mobilního přístupu k internetu  masová komunikace - od jednoho k mnoha 65

66 Internetové obchody  všeobecně zaměřené  specializované  vyhledávače nabízející srovnání cen  internetové aukce 66 e-shop Které internetové obchody používáte? Nakupujete v internetových obchodech?

67 67 Bezpečné nakupování Co děláte pro to, aby byl váš internetový nákup bezpečný?  ověřené obchody  podezřelé ceny  podmínky prodeje  hodnocení ostatních zákazníků?

68 Další on-line služby  pojištění  rezervace jízdenek, letenek, vstupenek  internetové bankovnictví  on-line platby - mikroplatby  daňové přiznání on-line 68 BEZPEČNOST!

69 Web 2.0 dříve:  úzká skupina tvůrců internetového obsahu  většina uživatelů pasivními čtenáři/diváky 69 nyní:  podíl mnoha uživatelů internetu na tvorbě obsahu  sdílení internetového obsahu  vzájemné komentování Publikujete na internetu? Pokud ano – co?

70 Technologie web 2.0  publikování textu - blog - wiki  publikování obrázků  publikování hudby a videa - podcasting = internetové vysílání  publikování a sdílení kalendářů  publikování odkazů 70 Sociální sítě

71 71 ČLOVĚK V INTERNETOVÉ DŽUNGLI  Zkušenosti s internetem  Co je obtěžující internet a jak se bránit  Škodlivý software a obrana  Internetové útoky a jak se před nimi chránit  Netiketa

72 Motivační videa Ukázky videí s tématem (ne)bezpečnost internetu  Na jaký jev konkrétní videa upozorňují?  Hrozí vám podobné nebezpečí?  Jak se před ním chránit? 72

73 Vaše zkušenosti 73 SETKALI JSTE SE S OHROŽENÍM Z INTERNETU? O co šlo? Jak jste reagovali ? Co uděláte, abyste se toho příště vyvarovali?

74 Obtěžující internet  spam - nevyžádaná pošta  hoax - záměrně nepravdivé (poplašné) zprávy  flaming - nepřátelské a urážlivé příspěvky do diskuze 74 Co to je?Proč to je? Čím to škodí? Jak se bránit?

75 Jak proti spamu? prevence  Nesdělujte svoji emailovou adresu komukoliv!  Nereagujte na spamy! spamové filtry  v poštovním programu uživatele  na poštovním serveru poskytovatele/organizace 75

76 Jak proti hoaxu?  Používejte vlastní rozum. - Je popisovaná skutečnost vůbec možná? - Lze ji nějak ověřit?  Navštivte stránky věnované hoaxům: www.hoax.czwww.hoax.cz  Neposílejte/nesdílejte všechny zprávy okamžitě dalším lidem!  Konkrétní ukázky hoaxů: - Romové a sociální dávky - Bankomat – pin pozpátku 76

77 Jak proti flamingu?  Na urážky nereagujte.  Upozorněte správce diskuze.  Neurážejte! 77 Pozor, může jít i o placenou „brigádu“ sponzorovanou politickými stranami nebo jinými subjekty.

78 Škodlivý software  malware (malicious software) ­ škodlivý software obecně  jde o program ­ aby škodil, musí se nějak spustit  důvod? ­ dnes většinou kriminalita ­ organizované skupiny ­ krádeže dat 78

79 Přehled škodlivého SW  počítačový virus - množí se a šíří bez vědomí uživatele  červ - k šíření používá počítačovou síť  trojský kůň - vydává se za užitečný soubor - je spuštěn samotným uživatelem  spyware - špionážní program 79 Zpravidla vykonávají škodlivou činnost:  mažou data  kódují data  znepřístupní data na disku  odesílají data ven z počítače  otevírají přístup k počítači útočníkovi

80 80 Jak se bránit? Zásady ochrany před škodlivými programy  zodpovědné chování na internetu  zodpovědný přístup k přílohám e-mailů, chatů apod.  aktivní obrana:  antivirový a antispywarový program  pravidelná aktualizace operačního systému  nejnovější verze prohlížečů i dalších programů  firewall  běžná práce na PC: s nižšími uživatelskými právy

81 Další internetové útoky phishing  „rhybaření“  odkaz na podvodnou stránku  vylákání citlivých údajů od uživatele  následně proniknutí do systému, k bankovnímu účtu apod. pharming  změnou systémových souborů přesměruje zdánlivě správnou webovou adresu na jiné stránky  dále jako phishing 81 ukázk y

82 Obrana  zabezpečení počítače ­antivirový a antispywarový program ­automatické aktualizace ­firewall  zodpovědné chování 82

83 Obrana  zabezpečení počítače  zodpovědné chování  Nenavštěvujte pochybné www stránky.  Neposílejte nikomu své přihlašovací údaje.  Nepřistupujte k citlivým službám přes odkazy, ale jen zadáním adresy.  Nepřihlašujte se k citlivým službám z veřejně přístupných počítačů.  Používejte bezpečný způsob přihlašování.  Používejte silná hesla.  Chraňte svá hesla. 83

84 Další útoky na peníze  podvodné lákání k investicím  podvodné prodeje ­aukce ­falešné internetové obchody 84

85 Útoky proti osobám  lákání neznámými osobami ke schůzkám  kyberšikana  stalking  flaming  krádeže identity 85

86 Obrana proti osobním útokům  Chraňte své osobních údaje.  Rozmyslete se, než vložíte fotografii nebo video do internetu: Co internet jednou schvátí, už nikdy nenavrátí.  V neznámých a otevřených diskusních fórech vystupujte pod přezdívkami.  Zvažte, komu se „otevřete“ na sociální síti.  Buďte opatrní při domlouvání schůzky s neznámou osobou přes internet. 86

87 NETiketa  NET (síť) + etiketa  pravidla, jak se chovat na síti (na internetu) viz např.: http://www.bezpecne-online.cz/surfuj- bezpecne/komunikace-se-svetem/netiketa.html 87

88 Autorská práva  vlastní dílo  šíření, zveřejňování  pozor na zneužití  pozor na porušení cizích osobnostních práv  cizí dílo  použití pro svou potřebu  uvedení zdroje  další šíření pouze se souhlasem autora  Autorský zákon  č. 121/2000 Sb. 88 Neplatí pro počítačové programy!

89 Volné použití  licence Creative Commons viz http://www.creativecommons.cz/http://www.creativecommons.cz/  copyleft viz http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.cs.htmlhttp://www.gnu.org/copyleft/copyleft.cs.html  zdroje volně šířitelných děl 89

90 90 SOCIÁLNÍ SÍTĚ  Co je sociální síť?  Využití  Nebezpeční  Ochrana soukromí

91 Sociální síť…? 91 Skupina vzájemně komunikujících lidí  Znáte nějakou internetovou sociální síť?  Znáte nějakou sociální síť mimo internet? Co je sociální síť?  vazby mezi těmito lidmi  nejen na internetu

92 Přehled sociálních sítí  Facebook Facebook  Twitter Twitter  Google+ Google+  LinkedIn LinkedIn  MySpace MySpace 92  Lidé Lidé  Spolužáci Spolužáci  LíbímSeTi LíbímSeTi  Česko-slovenská filmová databáze Česko-slovenská filmová databáze  International Movie Database International Movie Database  a mnoho dalších…  Které z těchto sociálních sítí používáte?  Proč? celosvětov é české specializovan é

93 K čemu sociální sítě? 93 Je dobré používat sociální sítě? Proč? Jsou sociální sítě nebezpečné? Čím? Ochrana?

94 Využití sociálních sítí  platforma pro komunikaci  zábava, trávení volného času  vyhledávání informací - „síťování“  zpravodajství  marketing, reklama  politické ovlivňování  vzdělávání  pracovní příležitosti 94

95 Nebezpečí sociálních sítí  ztráta soukromí - ochrana…?  závislost  šíření dezinformací  šíření nevhodných a zakázaných názorů a informací 95

96 Ochrana soukromí  V sociální síti o sobě zveřejňujte jen to, co skutečně zveřejnit chcete!  Mějte pod kontrolou, komu to zveřejňujete! Ukázka:  pravidla používání Facebooku pravidla používání Facebooku  doporučené zásady chování na sociální síti doporučené zásady chování na sociální síti 96

97 A jsme u konce… 97 Děkuji za pozornost VAŠE DOTAZY?


Stáhnout ppt "VZTAH K MÉDIÍM A INFORMAČNÍM TECHNOLOGIÍM Jiří Sumbal 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google