Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Město je plné starých památek a rozkládá se na obou březích řeky Arno. Pisa je jistě jedním z nejslavnějších měst na světě díky "Šikmé věži".

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Město je plné starých památek a rozkládá se na obou březích řeky Arno. Pisa je jistě jedním z nejslavnějších měst na světě díky "Šikmé věži"."— Transkript prezentace:

1

2 Město je plné starých památek a rozkládá se na obou březích řeky Arno. Pisa je jistě jedním z nejslavnějších měst na světě díky "Šikmé věži".

3 Kostel Santa Maria della Spina ( r 1323) stojí na levém břehu řeky Arno.Kostel je z bílého mramoru, uvnitř, na oltáři je cenná madona s dítětem

4 Střechu kostela zakončují hrotité gotické věžičky a baldachýny chránící sochy apoštolů a světců. Kostel byl dokončen ve 14. stol. jako schrána pro trn (spina) z Kristovy koruny, je to dar pisánského kupce

5 Věž Guelfa na břehu řeky Arno. V r. 1944 celá věž byla zničena. Přestavěna do původní podoby v r. 1956. Na věž vede 200 schodů.

6

7 Kostel sv. Mikuláše Stavba pochází z r ů zných odbodí. P ů vodní kostel je z 11. stol., pr ůč elí s mramorovými obklady je z doby románské, horní č ást byla postavena pozd ě ji a je z cihlly. Zvonice je jedním z nejvýznamn ě jších architektonických d ě l z pozdního st ř edov ě ku.

8

9 Náměstí Fr. Carrara - je jedním z nejstarších náměstí ve městě se spoustou významných budov, uprostřed mramorový pomník Medici Ferdinand de.

10 Na pravém břehu řeky Arno na Via Lungarno A. Pacinotti řada významných měšťanských domů

11 Palác Lanfreduccio "Alla Giornata" r. 1594. Rodina Lanfreducci, patřila mezi silné, bohaté, aristokratické rodiny v Pise. Dnes je zde sídlo rektora university v Pise.

12 Palác Agostini - Č ervený palác - č ervená, cihlová budova - nejstarší -a nejlépe dochovaná v Pise. V r. 1839 zde zasedal první italský kongres v ě dc ů. Je ukázkovým p ř íkladem gotické architektury. Od roku 1794 je zde Caffè dell'Ussero velmi populární mezi um ě lci m ě sta. Tento bar byl místem setkání italských vlastenc ů a intelektuál ů z University v Pise.

13 Univerzitní kostel San Frediano, byl místem setkání pro všechny studenty vysokých škol v Pise (r. 1061)

14 Věž del Campano - jedna z nejlépe zachovaných středověkých věží. Stavěla se v několika fázích, má pět pater a je zakončená zvonicí.. Zvonek ve věži, se používal k stanovení doby výuky na Univerzitě

15 Náměstí delle Vettovaglie -bývalo ve středověku tržnicí v centru středověkého města - známé jako náměstí sviní. V současné době náměstí Vettovaglie hostí ráno farmáře - je zde trh a v noci je plné studentů, kteří zde navštěvují mnohé bary a hospody.

16 Kostel a benediktinský klášter San Michele Borgo (r. 1016) - ve st ř edov ě ku pat ř il k jedné z nejbohatší a nejmocn ě jší církevní instituicí. V 11. stol. byl kostel rozší ř en.

17 Náměstí Garibaldi - věnované vojenskému hrdinovi Garibaldimu, který se zasloužil o sjednocení Itálie

18

19 Náměstí Piazza dei Cavalieri -nechal vybudovat Cosimo I. Kdysi bylo centrem středověké Pisy. Uprostřed Palác dell Orologio - "Palác hodin„ (r. 1565), původně zde byla nemocnice. vpravo Palác dei Cavalieri - Palác rytířů svatého Štěpána se sochou Cosimo I. Medici,

20 V kostele Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri (r. 1565) se nachází sbírka ukořistěných námořních vlajek (zejména tureckých). Palác dei Cavalieri- Palác rytířů svatého Štěpána, dříve palác starších. (r. 1562) s bohatě malovanou fasádou sgrafity

21

22

23 Šikmá v ěž - zvonice - výstavba za č ala od r. 1173, výška 55,863 m, 8 pater, 14 700 tun, pr ů m ě r základny: 15,484 m m ě la se stát nejvyšší zvonicí na sv ě t ě. Naklán ě t se za č ala d ř íve, než se v roce 1274 dokon č ilo t ř etí podlaží. I p ř es nepevné píse č né podloží byla v roce 1350 dokon č ena. Vychýlení vrcholu v ě že ve 20. st. se zv ě tšilo na 5 m. V r. 1990 v ě ž byla pro ve ř ejnost uzav ř ena a za č aly záchranné práce. Do zem ě byla zapušt ě na železná lana, která základy upev ň ují a odsávána č ást m ě kkého podloží. Nyní je vychýlení asi 3 m.

24

25

26 Katedrála Nanebevzetí Panny Marie je vrcholným dílem románské pisánské architektury. Budovu ve tvaru latinského k ř íže zdobí pruhy bílého a šedého mramoru.(r. 1064-1118) dlouhá 100 m, široká 72 m.. Po požáru v 16. a v 19. století se do č kala p ř estavby. Vchodové bronzové dve ř e z 12. stol. S biblickými výjevy.

27

28

29 Baptisterium - K ř titelnice San Giovanni na nám ě stí Miracoli (Pole zázrak ů ), Románská mramorová stavba z 12 st. Je nejv ě tší Baptisterium v Itálii, pr ů m ě r je 30,5 m, vysoká 54.5m, obvod 107 m. Stavba je pozoruhodná i skloubením románského a gotického stylu. Pás vespod stavby byl stav ě n ješt ě jako románský, ale vyšší patra stavby jsou již ve znamení zdobn ě jší gotiky s typickými lomenými oblouky. P ů vodn ě m ě la otvor ve strop ě, jehož prost ř ednictvím vstupovalo sv ě tlo do K ř titelnice. V interiéru Baptisteria se nachází mramorová kazatelna, kterou zdobí reliéfy znázor ň ující Narození Pán ě, Uk ř ižování a další výjevy z Bible.

30

31

32 Hřbitov Camposanto byl založen v roce 1277, bývá označován za nejkrásnější hřbitov na světě, pouze zde prý měli bohatí obyvatelé Pisy možnost nechat se pochovat do posvátné půdy dovezené až z biblické Golgoty, kterou přivezli vojáci ze čtvrté Křížové výpravy.

33

34 Vstupní brána – Porta nuova – na náměstí Duomo náměstí Maricoli (Zázraků)

35

36

37

38

39

40

41 V horním pat ř e je zav ě šeno 7 zvon ů, v návaznosti na hudební stupnici, ve sm ě ru hodinových ru č i č ek 1. zvon: L'Assunta, r1654, hmotnost 3620 kg 2. zvon: Il Crocifisso, r.1572, hmot. 2462 kg 3. zvon: San Ranieri, r1721, hmotnost 1448 kg 4. zvon: La Terza (1.malý), r.1473, hmotnost 300 kg 5. zvon: La Pasquereccia nebo La Giustizia, r. 1262, hmotnost 1014 kg 6. zvon: Il Vespruccio (2. malý), r. 1501, hmotnost 1000 kg 7. zvonek: Dal Pozzo r. 1606 hmotnost 652 kg

42

43

44

45

46

47

48 Muzeum Sinopie (bývalá nemocnice chudých)

49

50

51

52

53

54 Ruiny římských termálních lázni – Bagni di Nerone zřícenina se nachází pod úrovní dnešní ulice. Voda byla přiváděna přes starobylý římský akvadukt.

55

56 Augustiánský kostel San Paolo all Orto, zvonice byla několikrát přestavována 17. stol.

57 ) Náměstí Mazzini se sochou G. Mazzini, vpravo Palác Medidci (prefektura) Náměstí Cairoli - ve středověku nazývané "Zelí" protože se tady konaly trhy ovoce a zeleniny.

58 Brána Santa Marta

59

60

61 Palazzo Gambacorti -sídlo magistrátu z r. 1689, -postaven v roce 1369

62

63 Náměstí V. Emanuele Socha Vitt. Emanuele II

64 Cittadella Nuova (Nová pevnost)

65

66 Pevnost je přeměněna na veřejný park, ve kterém se v létě konají hudební vystoupení, promítají filmy v letním kině a pořádají různé akce

67

68

69 Pisa byla založena na ústí ř eky Arno pravd ě podobn ě Ř eky. Vznikla ve 13.st.p ř n l., 550 let p ř ed založením Ř íma. Do č asn ě pat ř ila Etrusk ů m a za Ř íman ů byla jedním z center vlády nad St ř edozemním mo ř em. V 16.stol. u č il na zdejší univerzit ě zdejší rodák Galilei

70 Pisa byla založena na ústí ř eky Arno pravd ě podobn ě Ř eky. Vznikla ve 13.st.p ř n l., 550 let p ř ed založením Ř íma. Do č asn ě pat ř ila Etrusk ů m a za Ř íman ů byla jedním z center vlády nad St ř edozemním mo ř em. V 16.stol. u č il na zdejší univerzit ě zdejší rodák Galilei

71


Stáhnout ppt "Město je plné starých památek a rozkládá se na obou březích řeky Arno. Pisa je jistě jedním z nejslavnějších měst na světě díky "Šikmé věži"."

Podobné prezentace


Reklamy Google