Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Zjištění stupně ekologické stability krajinného segmentu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Zjištění stupně ekologické stability krajinného segmentu."— Transkript prezentace:

1 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Zjištění stupně ekologické stability krajinného segmentu (katastrálního území) VRÚ Trojmezí (Praha 10, Praha 11, Praha 15) Zpracoval:Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP Ústí n.L. prosinec 2008 Seminární práce z předmětu Krajinná ekologie

2 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Obsah Obecná charakteristika •Popis území •Popis stavů •Popis metodik Řešení •Miklós •Agroprojekt •Rohon •Míchal Výsledky •Srovnávací tabulka KES •Srovnávací graf KES •Komentář výsledku •Literatura

3 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Popis území Obecná charakteristika •Jedná se o území původně vyplňující prostor mezi Jižním Městem (Chodov I), Spořilovem, Záběhlicemi a Hostivaří. •Původně území s polnostmi, ke konci 80. let využity jako pole, sady, louky, část území zaujímá přírodní památka „Meandry Botiče“, navazuje na rekreační oblast Prahy – Hostivařskou přehradu. •Prostor postupně zastavovaný. •V současnosti dle územního plánu Velké rozvojové území (VRÚ Trojmezí) s nutností individuálního řešení požadavků ochrany přírody a dalších specifických požadavků majících vliv na přilehlé městské části. •Území řešené 4 orgány veřejné správy – MČ P-10, MČ P-11, MČ P-15, MHMP.

4 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Popis řešených stavů Řešeny jednotlivé KES v závislosti na postupném zastavování území (současném i budoucím): –2000 – základní stav (celková plocha 3.181.025 m 2 ) –2004 – stavba sídliště Kulatý Chodovec (26.000 m 2 ) –změna některých polí na louky (73.800 m 2 ) –2006 – stavba sídliště Nové Zahradní město (186.300 m 2 ) –2008 – stavba sídliště Slunečný vršek (90.000 m 2 ) –2010 – stavba sídliště Trojmezí východ (107.500 m 2 ) –2012 – stavba celku Trojmezí jih (340.500 m 2 )

5 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Obecná charakteristika Popis metodik stanovení KES •KES – Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, stanovuje poměr ploch ekologicky stabilních a ekologicky nestabilních ve vymezeném území. •KES umožňuje odlišit krajiny (areály, území) ekologicky stabilnější od ekologicky nestabilních. •Ekologicky stabilní plochy jsou lesy a vodní plochy a toky, mokřady, louky, pastviny, sady a vinice. •Ekologicky nestabilní plochy jsou zejména orná půda, antropogenizované plochy (zástavba, komunikace apod.), chmelnice. •Jednotlivé metody se liší v kategorizaci krajinných segmentů a dále použitím upřesňujících koeficientů.

6 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Rozdělení území: č.popisplocha [ha]změnač.popisPlocha [ha]změna 1 Hypermarket Spořilov1,76 19 Roz. plocha Trojmezí Jih30,002012 2 Zahrádkáři5,33 20 Sídl. Slunečný vršek9,002008 3 Spořilovský potok0,76 21 Sídl. Košík39,05 4 Spořilovský potok2,58 22 Hostivař – louka6,30 5 Sídl. Spořilov východ3,20 23 OS Toulcův Dvůr7,77 6 Spořilovský potok2,66 24 OC Hostivař10,16 7 Spořilov – louka5,882010 25 Sídl. Nové Zahr. město 25,552006 8 Sídl. Chodovec44,02 26 Sídl. Nové Zahr. město 113,082006 9 Park Chodovec2,25 27 Niva Meandry Botiče7,45 10 Košíkovský potok1,60 28 Skládka inertů PS2,43 11 Roz. plocha bazén P-114,052012 29 PP Meandry Botiče10,27 12 Hotel Chodov3,80 30 Trojmezí – sady28,55 13 Nádrže Chodov6,42 31 Záběhlice – pole27,22 14 Roz. plocha KCH Jih7,242004 32 Sídl. Záběhlice Jih4,92 15 KCH pole2,512004 33 Zahrádkáři2,39 16 KCH louka3,17 34 Záběhlice – zámek2,50 17 KCH louka4,872010 35 Záběhlice – zámecký park3,01 18 Sídl. Kul. Chodovec2,612004 36 Záběhlice - zahradnictví3,75 Popis řešeného území

7 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Popis řešeného území - mapa 8 9 10 11 13 12 1514 16 17 18 19 6 5 4 7 2 1 3 35 34 33 29 32 29 31 30 3629 28 27 26 25 24 29 23 20 21 22 21 16

8 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 KES dle Miklóse (1986) Popis metody •Nerozděluje plochy na stabilní a nestabilní, ale nahrazuje jej koeficientem •Koeficienty: –Pole 0,14 –Louky 0,62 –Pastviny 0,68 –Zahrady 0,5 –Ovocné sady 0,3 –Lesy a voda 1,00 –Ostatní 0,1 –Lada 0,62 –Vinice 0,63 –Skály 0,4 –Liniová spol. 0,4

9 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 SES dle metodiky Agroprojekt (1998) Základ metody •Zavádí Stupeň ekologické stability jako významnost krajinného segmentu pro daný ekosystém •Metoda pracuje se stupněm významnosti prvku pro území •Významnost: –0 bez významu –1 velmi malý význam –2 malý význam –3 střední význam –4 velký význam –5 velmi velký význam SES i – stupeň významnosti prvku F i - plocha

10 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 KES dle metodiky Agroprojekt (1998) Popis metody •Využívá stupně významnosti prvku pro území (viz SES) •Výsledné KES je funkcí velikostí ploch o stejném stupni významnosti prvku •Vyhodnocení: –KES ≤ 0,1 devastovaná krajina –0,1 < KES <1,0narušená krajina schopná autoregulace –KES ≈ 1,0vyvážená krajina –1,0 < KES < 10,0krajina s převažující přírodní složkou –10,0 ≤ KESkrajina přírodní nebo přírodě blízká A ≈ % plochy s SES i = 5 B ≈ % plochy s SES i = 4 C ≈ % plochy s SES i = 3 D ≈ % plochy s SES i = 2 E ≈ % plochy s SES i = 1 a 0

11 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 KES dle Rohona (1995) Popis metody •Rozdělení krajiny na segmenty (geoekologická stanoviště) •Důležitým hlediskem je stanovení, jakým způsobem plní konkrétní segment svou úlohu v krajině – funkčnost segmentu •Koeficienty H (koeficienty funkčnosti): 1 GES neplní svou funkci a je nutná jeho obnova (zásadní na původní GES nebo rekonstrukce na jiný GES) 2 GES plní svou funkci omezeně z hlediska kvalitativního nebo krajinotvorného 3 GES plní svou funkci omezeně z důvodu změněné kvality, z hlediska krajinotvorného je však vyhovující a funkční 4 GES plní ekologickou funkci, a to po stránce kvalitativní i kvantitativní H x = Σplochy x * H x

12 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 KES dle Míchala (1985) in Lipský (2000) Popis metody •Vyjadřuje poměr ploch stabilních a nestabilních ekosystémů •Podobně viz Rohon, ale bez koeficientů H •Stabilní ekosystémy:Nestabilní ekosystémy: –LP – lesní půda –VP – vodní plochy a toky –TTP – trvalé travní porosty –Pa – pastviny (lada, lin. zeleň, skaliny) –Mo - mokřady –Sa – sady –Vi - vinice –OP – orná půda –Ap – antropogenizované plochy –Ch - chmelnice

13 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 KES dle Míchala (1985) in Lipský (2000) Popis hodnocení •0,0 < KES < 0,1 území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány technickými zásahy •0,1 < KES < 0,3 území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy •0,3 < KES < 1,0 území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie •1,0 < KES < 3,0 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů •3,0 < KES stabilní krajina s převahou přírodních a přírodě blízkých struktur

14 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Řešení KES dle Miklóse (1986) Koeficient ekologické významnosti ploch MAPA200020042006200820102012MAPA200020042006200820102012 1 0,1 19 0,14 0,1 2 0,5 20 0,62 0,1 3 1,0 21 0,1 4 1,0 22 0,62 5 0,1 23 0,68 6 1,0 24 0,1 7 0,62 0,1 25 0,62 0,1 8 26 0,62 0,1 9 0,4 27 0,62 10 1,0 28 0,1 11 0,62 0,1 29 1,0 12 0,4 30 0,3 13 1,0 31 0,14 14 0,140,62 32 0,1 15 0,140,62 33 0,5 16 0,4 34 0,1 17 0,62 0,1 35 0,4 18 0,140,1 36 0,5

15 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Řešení KES dle Miklóse (1986) Výsledky: Rok200020042006200820102012 KES 0,3270,3420,3110,2970,2790,269 •Výstavbou nových obytných celků dochází ke snížení KES •Zanedbáním péče o ornou půdu dojde ve sledovaném území ke zvýšení KES

16 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Řešení KES dle Agroprojekt (1998) Koeficient SES i MAPA200020042006200820102012MAPA200020042006200820102012 1 000000 19 111110 2 222222 20 333000 3 333333 21 000000 4 333333 22 333333 5 000000 23 444444 6 333333 24 000000 7 333300 25 330000 8 000000 26 330000 9 000000 27 333333 10 333333 28 000000 11 222220 29 555555 12 000000 30 222222 13 333333 31 111111 14 133333 32 000000 15 133333 33 222222 16 333333 34 000000 17 333300 35 333333 18 100000 36 222222

17 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Řešení KES dle Agroprojekt (1998) Výsledky: Rok200020042006200820102012 A [%] 3,23 B [%] 2,44 C [%] 22,7425,8019,9517,1213,74 D [%] 13,85 12,58 E [%] 57,7454,6760,5363,3666,7468,01 KES 0,3810,4340,3370,2960,2520,249 •Výstavbou nových obytných celků dochází ke snížení KES •Hodnocení – narušená krajina schopná autoregulace

18 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Řešení KES dle Rohona (1995) Kategorie / GES Č.200020042006200820102012Č.200020042006200820102012 1 AP1 1 1 1 1 1 19 OP2 2 2 2 2AP1 2 Za2 2 2 2 2 2 20 TTP2 2 2AP1 1 1 3 Vt2 2 2 2 2 2 21 AP1 1 1 1 1 1 4 Vt2 2 2 2 2 2 22 TTP2 2 2 2 2 2 5 AP1 1 1 1 1 1 23 TTP3 3 3 3 3 3 6 Vt2 2 2 2 2 2 24 AP1 1 1 1 1 1 7 TTP2 2 2 2AP1 1 25 TTP2 2 2 2 2 2 8 AP1 1 1 1 1 1 26 TTP2 2 2 2 2 2 9 Rz1 1 1 1 1 1 27 MO3 3 3 3 3 3 10 Vt1 1 1 1 1 1 28 AP1 1 1 1 1 1 11 TTP2 2 2 2 2AP1 29 Vt4 4 4 4 4 4 12 Ap1 1 1 1 1 1 30 Za3 3 3 3 3 3 13 Vn2 2 2 2 2 2 31 OP2 2 2 2 2 2 14 OP2TTP2 2 2 2 2 32 AP1 1 1 1 1 1 15 OP2TTP2 2 2 2 2 33 Za2 2 2 2 2 2 16 Rz2 2 2 2 2 2 34 AP1 1 1 1 1 1 17 TTP2 2 2 2AP1 1 35 Rz2 2 2 2 2 2 18 OP2AP1 1 1 1 1 36 Za2 2 2 2 2 2

19 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Řešení KES dle Rohona (1995) Rok200020042006200820102012 KES 1,3301,5441,2771,1621,0351,113 Výsledky: •Krajina s významným podílem ploch ekologicky nestabilních •V r. 2012 vliv změny OP s GES 2 na AP s GES 1 (obojí ale zůstává v ekologicky labilních plochách)

20 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Řešení KES dle Míchala (1985) Kategorie ekosystémů MAPA200020042006200820102012MAPA200020042006200820102012 1 AP 19 OP AP 2 Vi 20 TTP AP 3 VP 21 AP 4 VP 22 TTP 5 AP 23 PA 6 VP 24 AP 7 TTP AP 25 TTP AP 8 26 TTP AP 9 Vi 27 MO 10 VP 28 AP 11 TTP AP 29 VP 12 AP 30 Sa 13 VP 31 OP 14 OPTTP 32 AP 15 OPTTP 33 Vi 16 TTP 34 AP 17 TTP AP 35 Vi 18 OPAP 36 Vi

21 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Řešení KES dle Míchala (1985) Rok200020042006200820102012 KES 0,7530,8530,6720,5960,5140,486 Výsledky: •Výstavbou nových obytných celků dochází ke snížení KES •Území intenzivně využívané, oslabení autoregulačních pochodů, značná ekologická labilita území, vyžaduje vysoké vklady energie do území •Další výstavba povede ke zřetelnému narušení přírodních struktur a k neustálým technickým zásahům pro zachování základních ekologických funkcí krajiny

22 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Srovnání KES - tabulka Výsledky – tabulka KES Rok200020042006200820102012 Miklós 0,3270,3420,3110,2970,2790,269 Agroprojekt 0,3810,4340,3370,2960,2520,249 Rohon 1,3301,5441,2771,1621,0351,113 Míchal 0,7530,8530,6720,5960,5140,486

23 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Srovnání KES - tabulka Výsledky – graf KES

24 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Srovnání metodik •Všechny metodiky podobným způsobem zachytily probíhající změny v krajině •Metoda dle Rohona (1995) problematicky zachycuje změnu orné půdy na souvislé obytné celky (takto provedená změna se zdá být směřující k ekologicky stabilnější krajině) •Zavedením jednoduchých pravidel pro korekci výsledků KES (např. posunem osy) lze považovat jednotlivé metody za rovnocenné •Podrobnosti výpočtu jednotlivých KES jsou uvedeny v souboru KREK_vypocet.xls

25 Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Použitá literatura •Prezentace v ppt – Krajinná ekologie – cvičení, Ing. R. Pokorný –http://fzp.ujep.cz/~Pokornyr/01_Materialy/KREK_vzorec_KES.pdfhttp://fzp.ujep.cz/~Pokornyr/01_Materialy/KREK_vzorec_KES.pdf •(Miklós L. (1986): Stabilita krajiny v Ekologickom genereli SR, Život. Prostr., 20, 1986, roč.20, číslo 2, s. 87-93 •Löw J. a kol. (1988): Návod na navrhování územních systémů ekologické stability krajiny, Agroprojekt Brno •Rohon P. (1995): Tvorba a ochrana krajiny. Vydavatelství ČVUT Praha •Míchal I. (1985): Ekologický generel ČSR. Textová část studie pro SKVTRI Praha – Brno, Terplan, Geografický ústav ČSAV •Lipský Z., 2000: Sledování změn v kulturní krajině, ČZU Praha (Lesnická práce, s.r.o.)


Stáhnout ppt "Stanovení KES, VRÚ Trojmezí, Praha 10, 11, 15, Ing. Radek Műller, OŽP KS, UJEP, prosinec 2008 Zjištění stupně ekologické stability krajinného segmentu."

Podobné prezentace


Reklamy Google