Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program obnovy české ekonomiky Ing. Jiří Paroubek předseda strany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program obnovy české ekonomiky Ing. Jiří Paroubek předseda strany."— Transkript prezentace:

1

2 Program obnovy české ekonomiky Ing. Jiří Paroubek předseda strany

3 Úvodem • státní finance krvácí: v zemi přechází nepořádek v organizovaný zločin • stát je v zajetí oligarchů a mocných zájmových skupin • občané se cítí bezmocní, podvedení • chybí pořádek stabilního právního státu, státu spravovaného profesionálně zdatnými, zkušenými a morálně vyspělými politiky a úředníky

4 Úvodem • stát potřebuje odborně zdatné a čestně fungující úřady pracující ve prospěch občanů a ne na objednávku mocných • návrat důvěry lidí – největší prorůstový moment

5 Vláda nepořádku, stamiliardových deficitů a tolerance zločinu Jaká je cena? • všechny přírůstky veřejného dluhu, nepokryté přírůstky daňového výnosu • zkonzumované rezervy veřejných rozpočtů • ztráty plynoucí z hospodářského poklesu, který neodpovídá vývoji v okolních zemích • selhání ve využití evropských fondů • suma větší nežli jeden celý roční státní rozpočet

6 Jak tento nešťastný vývoj zastavit? Začít řešit: • monopolní ceny, předražování, nemravné poplatky • lichvu a podvodné půjčky • zneužívání státního příspěvku na bydlení pro majitele předražených ubytoven

7 Jak tento nešťastný vývoj zastavit? Začít řešit: • korupci a předražené veřejné zakázky • privatizaci veřejných služeb • církevní restituce • práce načerno, švarcsystém atd.

8 Zejména tyto faktory negativně zapůsobily na vývoj českého hospodářství. Výsledkem je jeho recese, rostoucí státní dluh a zvětšování sociálních rozdílů v české společnosti (růst chudoby i bohatství).

9 Analýza situace v české ekonomice • politická třída se odtrhla od lidí, žije si svými „problémy“ • skokové reformy způsobují napětí ve společnosti • trvalé reformy reforem, opravy oprav tzv. reformních zákonů • pravicové koaliční vlády za sedm let své existence nesdělily svou vizi státu

10 Analýza situace v české ekonomice • výsledek hospodářské politiky Nečasovy vlády: recese, rostoucí armáda nezaměstnaných: 900 tisíc až jeden milion, pokles životní úrovně občanů • země v době Nečasovy vlády ztrácí modernizační tempo a zvyšuje své zaostávání za nejvyspělejšími zeměmi EU (!)

11 Analýza situace v české ekonomice • odpovědnost za současný stav nesou pravicové vlády od podzimu 2006, počínaje Topolánkovou – ta převzala zemi s vynikajícím růstem HDP přes 7% a 156 mld. Kč rozpočtových rezerv • růst hospodářství vlády pravice utlumily, vytvářely vysoké rozpočtové schodky, neřešily problém strukturálního deficitu a rozpočtové rezervy vytvořené v letech 2004 - 2006 bezostyšně utratily

12 Analýza situace v české ekonomice • chaotické čerpání peněz z evropských fondů v období 2007-2013 • mohlo být čerpáno až 750 mld. Kč, proplaceno však jen 425 mld. Kč, z toho s konečnou platností schváleno 236 mld. Kč

13 Analýza situace v české ekonomice • čerpání prostředků z fondů EU nepomohlo tvorbě HDP a rozvoji země tak, jak se očekávalo • nevyužilo se potenciálu pro investování, zahraniční investice zaostaly za vynikajícím tempem let 2005-2007 (investiční pobídky, CzechInvest)

14 Analýza situace v české ekonomice • pravicové vlády nepřizpůsobily zahraniční politiku státu potřebě diverzifikovat český zahraniční obchod (do zemí BRICS ad.) • daňový systém státu zažil 1. 1. 2008 revoluci, od té doby trvale roste sazba DPH • výsledek je, že složená daňová kvóta bude v tomto roce (2013) vyšší nežli v roce 2006 (!) • masivní odlivy dividend z republiky (260 mld. Kč v průměru posledních pěti let)

15 Analýza situace v české ekonomice • prorůstová opatření přijatá Nečasovou vládou zůstávají na papíře • vláda pravice dělala zejména v letech 2010 až 2013 pravý opak toho, co dělat měla • jediné, nač se zmohla, byly chaotické rozpočtové škrty

16 Analýza situace v české ekonomice • církevní restituce a prosazení II. pilíře důchodové reformy jsou dlouhodobou výdajovou položkou rozpočtu státu pro příští generaci • pryč je doba, kdy v letech 2005-2007 v ČR rostlo společenské bohatství státu měřené růstem HDP zhruba o pětinu (!) ZDROJ PROBLÉMŮ PRAVICOVÉ SKOKOVÉ REFORMY

17 Cesta k obnově české ekonomiky • první návrh ekonomického programu strany LEV 21 již v listopadu 2011 (toto je třetí verze) • inspirace našich návrhů ze zahraničí • prvořadý cíl: 1)posílit příjmy státního rozpočtu 2)masivní investice 3)posílená spotřeba

18 Cesta k obnově české ekonomiky • omezit vliv oligopolů a kartelových dohod v cenách potravin, elektrické energie, plynu, plateb za internet či telefon, bankovních poplatků, vodného a stočného, léků • v čase recese firmy v těchto odvětvích zaznamenávají zisk – i to je důkazem, že podmínky hospodářské soutěže jsou u nás nespravedlivě nastaveny

19 Cesta k obnově české ekonomiky • napumpovat do české ekonomiky peníze ze všech potenciálních zdrojů: soukromé investice, peníze z evropských fondů, uplatnění projektů PPP, úvěry EIB a EBRD, úvěry, záruky a dotace rozvojových investicí státu, volné peníze z účtů státních podniků • zátěž korupce: desítky miliard každoročně mizí v bezedných kapsách různých zájmových skupin i politiků (veřejné soutěže)

20 Cesta k obnově české ekonomiky • úkolem příští vlády je vytvořit zdroje pro hospodářskou obnovu, zastavit zadlužování státu a zajistit růst životní úrovně lidí • omezit rozkrádání • zvýšit souhrnnou daňovou kvótu na úkor nejvyšších příjmů a majetků

21 Nejbližší kroky a systémové záměry Tři etapy, podle časové náročnosti: • okamžité kroky: mobilizace investičních zdrojů, exportu a domácí poptávky • střednědobé: boj s nezaměstnaností a náprava schodkových rozpočtů • systémové změny, aby se země nemusela účastnit na „závodu ke dnu“, kde v rámci globalizace přežijí jen ti nejhůře placení (!) • rozvoj lokální ekonomiky

22 Opatření pro obnovu hospodářského růstu • posílit koupěschopnost českého obyvatelstva • využít investičních nástrojů typu úvěrů EIB či ERBD a projektů PPP k urychlení veřejných investic, počínaje dálnicemi • podpořit státní programy výstavby komunálních nájemních bytů a dalších typů bytové výstavby • zefektivnit systém investičních pobídek, zvýšit příliv investorů zj. do hospodářsky zaostávajících regionů a okresů

23 Opatření pro obnovu hospodářského růstu • podpořit český export (využít části peněz z účtů státních podniků) • změna zahraniční politiky státu • priorita regionálního rozvoje v čerpání evropských peněz (prioritní potřeba rozvoje zaostávajících oblastí státu) • sanace bývalých průmyslových areálů a jejich nabídka firmám • daňové bonusy

24 Opatření pro obnovu hospodářského růstu • ČMZRB jako rozvojová banka pro podporu bytové výstavby a malého a středního podnikání • legislativa umožňující vznik sociálních podniků • výstavba komunitárních center z evropských peněz v rámci evropské finanční perspektivy let 2014-2020 • integrace talentovaných imigrantů

25 Opatření pro obnovu hospodářského růstu • reforma učňovského a technického školství ve spolupráci s podnikatelskou sférou • podpora transparentnosti činnosti úřadů • upravit platnou legislativu v souvislosti druhým pilířem důchodového pojištění (stoprocentní zajištění vkladů, jasná cílová částka a výnos, a aby si pojištěnci mohli před zahájením výplaty důchodu vybrat, zda výplata bude probíhat měsíčně či jednorázově)

26 Opatření k boji s nezaměstnaností • rekvalifikace nezaměstnaných z evropských fondů (ESF) • práce na zkrácený úvazek • státní příspěvek zaměstnanci při vstupu do práce za minimální mzdu • vytvoření státní investiční banky zaměřené na projekty v hospodářsky zaostávajících regionech

27 Opatření pro nápravu schodkových rozpočtů • obnovit systém progresivního zdanění u nejvyšších daňových příjmů, zvýšit majetkové daně z nejvyšších majetků • dvě až tři sazby korporátní daně, přitom nezvyšovat daňové zatížení malých a středních firem • zavést daň z finančních transakcí • odpisy firemního osobního vozidla do souhrnné výše např. 1,2 mil. Kč

28 Opatření pro nápravu schodkových rozpočtů • využít volné peníze na účtech státních podniků k podpoře státní investiční politiky (byty apod.) • zavést ve státní správě jeden centrální úřad na provádění veřejných zakázek (delimitací odborníků z ministerstev) • vytvořit úřad státní expertizy • uplatňovat presumpci viny všech policií obviněných veřejných činitelů a zaměstnanců státu (odchod z veřejného života)

29 Opatření pro nápravu schodkových rozpočtů • znovuzavedení finanční policie • uplatnit co nejrychleji zákon o státní službě • vyvolat v EU jednání k eliminaci daňových rájů v Evropě a USA • obnovit zdanění dividend • prosadit zákon o prokázání původu příjmů a majetku (např. od hranice 20 mil. Kč)

30 Opatření pro nápravu schodkových rozpočtů • zavést registrační pokladny • provést audit a postupně odstraňovat různé daňové výjimky • strategie družstevního hnutí • aukce jako základní metoda nákupu léků

31 Podpora inovací a výzkumu • zvýhodnit inovační podniky úlevami na daních • prosazovat digitalizaci veřejných agend, v prvé řadě ve zdravotnictví a školství • připravit rozvojovou strategii podpory inovací a výzkumu na příštích 10 let

32 Kroky k obnově sociální soudržnosti v české společnosti • zefektivnit boj s lichvou, zastavit exekuční spirálu a vyplácení nemravně vysokých „úroků“ a tzv. příslušenství vymahačským firmám • programy boje proti sociálnímu vyloučení • zavést státní podporu občanům při splácení hypoték • v případě neprovedení valorizace důchodů přistoupit v takovém roce ke zmrazení nájemného

33 Kroky k obnově sociální soudržnosti v české společnosti • zavést nulovou sazbu DPH pro dětské oblečení, obuv, pleny a další potřeby pro děti a učební pomůcky a hračky • vyšší podporu matek samoživitelek, mladých rodin s dětmi a studujících • přimět ERÚ k efektivní ochraně zájmů občanů při kalkulaci cen v energetice • STOP „zlatým padákům“ ve firmách

34 Kroky k obnově sociální soudržnosti v české společnosti • zavést stropy zúročení spotřebitelských úvěrů • zvýšit podporu firmám zaměstnávajícím invalidy a zorganizovat odběr výrobků z chráněných dílen, zj. ve veřejném sektoru • zveřejňovat pravidelně průměrné obchodní marže všech obchodních řetězců v ČR

35 Nezbytné materiály koncepční povahy Vypracování výchozího strategického dokumentu rozvoje ČR v příštích patnácti letech (a předložit jej k diskuzi odborné i široké veřejnosti)

36 Systémové kroky pro obnovu venkova a malého a středního podnikání • lokální koloběh zboží a služeb • lokální měny • komunitární centra

37 Predikce přírůstků příjmů státního rozpočtu po realizaci tohoto programu v mld. Kč Rok 2015 Přírůstek 1. Zavedení II. či II. a III. pásma korporátní daně 40-50 2. Daň z finančních transakcí 12 3. Daň z dividend 10 4. Zavedení registračních pokladen 10-12 5. Přírůstek HDP – dopad do příjmů státního rozpočtu 20-24 CELKEM 92 až 108

38 Predikce přírůstků příjmů státního rozpočtu po realizaci tohoto programu Rok 2016 v mld. Kč Přírůstek HDP o 2% - dopad do příjmů státního rozpočtu 20-24 Rok 2017 v mld. Kč Přírůstek HDP o 2,5% - dopad do příjmů státního rozpočtu 25-30 Rok 2018 v mld. Kč Přírůstek HDP o 4% - dopad do příjmů státního rozpočtu 40-48

39 Boj proti recesi v ČR Ing. Filip Drapák stínový ministr financí

40

41 Výsledek současné politiky vlády • růsty nákladů v ekonomice (drahota) • posilování oligopolů a kartelových uskupení • ekonomické zotročování občanů přes dluhy a exekuce • zvyšování počtu lidí bez práce, zmenšování střední třídy • pokles ekonomické aktivity • zmrzačení národní konkurenceschopnosti

42 Recese • pokles ve dvou po sobě následujících čtvrtletích • běžná recese pokud pokles HDP trvá celý rok – zaměstnanost – průmyslová produkce – reálné příjmy – obchodní aktivita – investice

43 HDP a nezaměstnanost (%) První program NS Lev 21 boje proti recesi české ekonomiky %

44 Dlouhodobý vývoj HDP %

45 Srovnání HDP ČR a průměru Polska, Rakouska a Slovenska %

46 Model vývoje pokračujícího trendu z roku 2006 % Takto by vypadal růst ČR při zachování průměrně stejné výkonnosti ČR vůči průměru Polska, Rakouska a Slovenska

47 Investice

48 Export zboží

49 Joseph E. Stiglitz • The models that focused on exogenous shocks simply misled us—the majority of the really big shocks come from within the economy. …většina skutečně velkých (ekonomických) šoků přichází zevnitř ekonomiky. • …economies are not self-correcting …ekonomika nekoriguje svoje vlastní chyby

50 Opatření programu proti recesi • posílení investic • opatření posilující zaměstnanost • omezení kartelů a oligopolů • posílení zdrojů z EU, formou PPP, záruky a úvěry zejména pro podnikatele • omezení korupce a rozkrádání státu • obnova konkurenceschopnosti ČR

51 Boj proti recesi v ČR Ing. Jaromír Novotný stínový ministr obrany

52 Co je hlavním úkolem vlády • vytváření a zajišťování podmínek pro úspěšný, trvalý rozvoj ekonomiky země • zabezpečení nezávislosti státu • zajištění bezpečnosti obyvatelstva • zajištění fungování právního státu (jinak řečeno zajištění vymahatelnosti práva)

53 Ekonomické možnosti zahraniční politiky Ministerstvo průmyslu a obchodu definovalo dvanáct prioritních zemí, kam má směřovat podpora exportu: Indie Čína Brazílie Irák Kazachstán Mexiko Rusko Srbsko Turecko Ukrajina USA Vietnam.

54 Ekonomické možnosti zahraniční politiky Ministerstvo zahraničí definovalo 5 prioritních zemí s programem spolupráce: Afghánistán Etiopie MongolskoBosna a Hercegovina A 10 zemí bez programu spolupráce: Angola Gruzie Kambodža Kosovo Jemen Palestina Srbsko Vietnam Zambie

55 Ekonomické možnosti zahraniční politiky Ministerstvo zahraničí při poslední reorganizaci zrušilo následující velvyslanectví a generální konzuláty: Angola Kambodža Jemen Zambie Rio de Janeiro Bombaj

56 Ekonomické možnosti zahraniční politiky V průběhu posledních šesti let bylo zrušeno 12 diplomatických zastoupení našeho státu, všechna mimo teritorium EU, takže jich nyní máme méně než v roce 1989, ačkoliv od té doby vzniklo více než dvě desítky nových států!

57 Ekonomické možnosti zahraniční politiky Vývoz SRN: • 60% do zemí EU (z toho do eurozóny 38%) • 40% zbytek světa Vývoz ČR: • 84% do zemí EU • 16% zbytek světa

58 Česká republika je země, kde nic není hanba, kde se nikdo za nic nestydí

59 Pojďme to společně změnit tak, abychom našim dětem a vnoučatům mohli vrátit pocit národní hrdosti.

60 Boj proti recesi v ČR závěrem Ing. Jiří Paroubek předseda LEV 21

61 Závěrem • potřeba razantních zásahů k obnovení hospodářského růstu • uplatněním tohoto programu na obnovu hospodářského růstu, tvorby nových pracovních míst a eliminace deficitu státu může znamenat za dva až tři roky robustní hospodářský růst 3 až 4% • zásadní změny v daňovém systému

62 Závěrem • nezaměstnaní potřebují práci, to může zajistit jen růst ekonomiky • zásadní otázky hospodářské politiky (privátní investice, využití evropských peněz, investice státu do rozvoje dálniční sítě a bytové výstavby) • hospodářský růst otevírá cestu k růstu reálných příjmů lidí, k růstu životní úrovně širokých vrstev

63 Závěrem • boj proti oligopolům a kartelovým dohodám, které způsobují vysoké ceny potravin a řady služeb • odstraňování důsledků neúspěšné hospodářské politiky Nečasovy vlády • větší iniciativa obcí v oblasti hospodaření s pozemky pro bytovou výstavbu, výrobu místních potravin, daňové zvýhodnění místního oběhu zboží a služeb a zřizování neziskových sociálních podniků (udržitelná pracovní místa)

64 Závěrem • přímá demokracie v obcích = lidé mohou rozhodovat řadu věcí sami CÍL dlouhodobá prosperita státu a jeho občanů

65 Děkuji Vám za pozornost!

66


Stáhnout ppt "Program obnovy české ekonomiky Ing. Jiří Paroubek předseda strany."

Podobné prezentace


Reklamy Google