Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vratislav II. Kristýna Brdková Tercie A. Kdo byl kníže Vratislav II.? • období vlády 1061 - 1092 • druhorozený syn knížete Břetislava • v pořadí třetí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vratislav II. Kristýna Brdková Tercie A. Kdo byl kníže Vratislav II.? • období vlády 1061 - 1092 • druhorozený syn knížete Břetislava • v pořadí třetí."— Transkript prezentace:

1 Vratislav II. Kristýna Brdková Tercie A

2 Kdo byl kníže Vratislav II.? • období vlády 1061 - 1092 • druhorozený syn knížete Břetislava • v pořadí třetí Přemyslovec • třikrát ženatý (Marie, Adleta, Svatava) • devět dětí ( Břetislav, Vratislav, Judita, Ludmila, Boleslav, Bořivoj, Vladislav, Soběslav, Judita)

3 Rodokmen Břetislav I. Jitka ze Svinibrodu Spytihněv II. 1055 - 1061 Vratislav II. 1061 - 1092 Konrád I. 1092 – 1092 Jaromír †1089/1090 Ota I. †1087 Vratislav II.AdletaMarieSvatava BřetislavVratislavJuditaLudmilaBoleslav BořivojVladislavSoběslavJudita

4 Problematika nástupnictví v českých zemích • SENIORÁT – předcházení dělení státu, sporům mezi členy dynastie – úřad panovníka připadá nejstaršímu členu rodu – k moci se tímto způsobem dostal Spytihněv II. • PRIMOGENITURA – do 13.století – zavedeno Přemyslem Otakarem I. – poprvé uplatněna 1228 (dosazení syna Václava) – muži mají přednost před ženami, prvorozený před druhorozeným, nejmladší syn před nejstarší dcerou, starší linie před mladšími liniemi – ukončení bratrovražedných sporů mezi Přemyslovci

5 Vztahy mezi Břetislavovými syny • Břetislav předal synům místní správu a vládu na území Čech a Moravy – Spytihněv – Žatecko – Vratislav – Olomoucko – Konrád a Ota – jižní část Moravy • po smrti Břetislava převzal vládu Spytihněv • zrušil moravské úděly • Konrád a Ota byli přivedeni do Prahy • Vratislav s matkou uprchl do Uher (Spytihněv si později uvědomil, jaký tam může mít Vratislav vliv, byl povolán zpět a bylo mu vráceno Olomoucko) • Jaromírovi byla předurčena církevní dráha

6 Spytihněvova smrt • Vratislav se dostal k moci • obnovení moravských údělů, předání bratrům (Konrád – Brněnsko, Ota – Olomoucko) • Jaromír odmítal kněžskou dráhu, byl vysvěcen násilím → vleklé spory, Jaromír uprchl do Polska • Pražská diecéze byla rozdělena na dvě biskupství – pražské a olomoucké

7 Vratislav versus pražský biskup Jaromír • po návratu z Polska se Jaromír domáhal jmenování pražským biskupem • Vratislav se obával moci, kterou by tím Jaromír získal, rozhodl se jmenovat biskupem kaplana Lence → odpor bratrů a českých pánů – ustoupil • snaha o omezení moci pražského biskupa (vyšehradská kapitula – nezávislá církevní instituce podřízená výlučně moci papeže) • Jaromír se dále snažil zrušit olomoucké biskupství

8 Jaromírova smrt • 1070 – majetkový spor mezi Jaromírem a olomouckým biskupem Janem – oba se obrátili na papeže Alexandra II. • Jaromír nečekal na rozhodnutí • 1071 – odjel na Moravu a Jana zbil • Alexandr II. vyslal do Čech legáta (diplomatický vyslanec) a Vratislav svolal soud, ale Jaromír se nedostavil • Legát zakázal Jaromírovi vykonávat biskupský úřad, Jaromír prchl do ciziny • nový papež Řehoř VII. se s Jaromírem smířil, ale spory trvaly až do roku 1075 – sporné statky rovným dílem rozděleny mezi oba biskupy • 15. června 1085 – Vratislav získal královskou korunu, císař Jindřich IV. obnovil zakládací listinu pražského biskupství • Morava byla znovu spojena s Čechami pod jediným biskupem • 1088 – Vratislav obnovil olomoucké biskupství • Jaromír odjel protestovat do Říma, zemřel však cestou v Uhrách

9 Boj o investituru • investitura – uvedení do biskupského (opatského) úřadu, které vykonával císař • se souhlasem měl být jmenován i papež, církev ale požadovala nadřazenost papeže vůči císaři • zahájen císařem Jindřichem IV. a papežem Řehořem VII. v 70. letech 11. století • západní a jižní Evropa – narůstá vliv papežství jako jediné univerzální moci • králové Anglie a Francie uzavřeli s papeži dohody – uznali práva volby papežů (zcela v rukou církve), zároveň si ale udrželi moc králů nad církevním územím • Vratislav II. podporoval císaře Jindřicha IV., Jaromír byl na straně Řehoře VII. • silná podpora Jindřicha IV., mimořádné zásluhy v boji proti papeži → 1085 v Mohuči – udělena královská hodnost

10 Královská korunovace • potvrzení důležitosti českého státu v rámci Římské říše, přední postavení panovníka mezi feudály tohoto nadnárodního útvaru • za Vratislavovy vlády přestaly české země odvádět roční poplatek (místo něj přijat závazek – český panovník vypraví 300 jezdců při císařské korunovační jízdě) • přidělená královská hodnost nebyla dědičná • od Jindřicha IV. získal Vratislav (dočasně) tituly markraběte saského východní marky, Míšeňska a později markraběte bavorského východní marky • současně Vratislav II. získal titul krále polského

11 Kodex vyšehradský • románské knižní malby • nejvýznamnější a nejcennější rukopis v ČR • určen pro korunovaci Vratislava II. (hypotéza) • někdy řazen ke korunovačním klenotům • vznikl v některém bavorském klášterním skriptoriu • náročná figurální výzdoba • pravděpodobně objednán benediktinským klášterem • 2005 – Kodex se stává národní kulturní památkou

12 Kodex vyšehradský, korunovace Vratislava II.

13 Konec vlády Vratislava II. • konflikty – 1087 – smrt Oty, vdova Eufemie Uherská se vydala do ochrany Konrádovi – Konrád získal celou Moravu – Odpůrci sílící Moravy vyprovokovali Vratislava k tažení proti Moravě → dobyta Olomouc – údělným knížetem se stal syn Boleslav – Obléhání Brna – vzpoura v královském vojsku, kterou vedl Vratislavův syn Břetislav – král kapituloval a určil svého nástupce, Konráda Brněnského • oba bratři se smířili, syn Břetislav prchl do Uher • 1091 – Vratislav II. umírá na následky zranění (pád z koně) • pohřben na Vyšehradě, jeho hrob ale nebyl nalezen

14 Zdroje Povinná literatura: Žemlička, Jan: Čechy v době knížecí, Praha 1997 Hora – Hořejš, Petr: Toulky českou minulostí 1, Praha 1985 Ostatní literatura: Kolektiv autorů: Dějiny zemí koruny České I., Praha 1992 Sommer Petr, Třeštík Dušan, Žemlička Josef: Přemyslovci – budování českého státu, Jihlava 2009 Internetové zdroje: http://www.e-stredovek.cz/view.php?nazevclanku=&cisloclanku=2006111501 http://www.e-stredovek.cz/view.php?nazevclanku=vlada-vratislava-ii-2-dil-1073- 1092&cisloclanku=2006111502 http://www.novysmer.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=1245&Itemid=50 http://text.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/klementinska-nej/nejcennejsi-kodex-vys Obrázky: http://www.znojemskarotunda.cz/images/h20vra_n.jpg http://img.aktualne.centrum.cz/48/37/483744m-kodex-vysehradsky.jpg http://g.denik.cz/16/7e/img_8287_denik-1024.jpg http://img.ct24.cz/cache/900x507/article/46/4509/450837.jpg


Stáhnout ppt "Vratislav II. Kristýna Brdková Tercie A. Kdo byl kníže Vratislav II.? • období vlády 1061 - 1092 • druhorozený syn knížete Břetislava • v pořadí třetí."

Podobné prezentace


Reklamy Google