Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento studijní materiálů vznikl v rámci projektu operačního programu OP Praha Adaptabilita. Název projektu: Inovace vzdělávacích programů Finanční poradenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento studijní materiálů vznikl v rámci projektu operačního programu OP Praha Adaptabilita. Název projektu: Inovace vzdělávacích programů Finanční poradenství."— Transkript prezentace:

1 Tento studijní materiálů vznikl v rámci projektu operačního programu OP Praha Adaptabilita. Název projektu: Inovace vzdělávacích programů Finanční poradenství a Aplikace výpočetní techniky. Projekt financuje Operační program Praha – Adaptabilita; EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8; www.pbvos.cz Sportovní hry 01 Mgr. Radka Kvíčalová

2 Tento studijní materiálů vznikl v rámci projektu operačního programu OP Praha Adaptabilita. Název projektu: Inovace vzdělávacích programů Finanční poradenství a Aplikace výpočetní techniky. Projekt financuje Operační program Praha – Adaptabilita; EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8; www.pbvos.cz AKUTNÍ STAVY VZNIKLÉ Z ÚRAZOVÝCH PŘÍČIN PRVNÍ POMOC

3 POPÁLENINY KŮŽE Největší orgán těla a řadou funkcí  termoregulační -udržuje teplotu organismu  protektivní- ochrana před zevní infekcí  zabraňuje ztrátám tělesných tekutin  senzorický orgán- rozlišuje mezi stimuly bolesti, dotyku, tepla  určuje identitu jedince -barva pleti

4 POPÁLENINY Závažnost popáleninového traumatu určují faktory:  mechanismus úrazu  rozsah postižení  věk postiženého  hloubka postižení  lokalizace postižení  anamnéza postiženého (choroby předchozí či probíhající)

5 Mechanismus úrazu Popáleniny vzniklé  kontaktem s horkým pevným tělesem – termické popáleniny  kontaktem s horkou tekutinou (95% dětských popálenin)  kontaktem s horkým plynem (pozor na postižení dýchacích cest – inhalační trauma)

6 Rozsah postižení  Vyjadřuje se v % celkového tělesného povrchu  Metoda užívaná u dospělých a velkých dětí je tzv. devítkové pravidlo (hlava a krk 9%, jedna DK 18%, jedna HK 9%, přední plocha trupu 18%, zadní plocha trupu 18%, genitál 1%)  U dětí toto pravidlo neplatí – speciální tabulky

7 Věk postiženého  Je opakovaně prokázáno, že jedinci mladší 2 let a starší 60 let mají vyšší úmrtnost než ostatní věkové skupiny Za rozsáhlé těžké popáleniny se považuje překročení dolní hranice  Děti do 2 let 5% povrchu těla, děti od2 do 10 let 10%, děti od 11 do 15 let 15%, dospělý 20%, nad 60 let 10%

8 Hloubka postižení  I.stupeň – zarudnutí, bolestivost, ireverzibilní změny bez následků  II.stupeň – poškození epidermis a části dermis, puchýře, IIa – hojí se spontánně, IIb – hojí se epitelizací (vznikají hypertrofické jizvy)  III.stupeň – zničení kůže v celé tloušťce – nekróza, není schopnost spontánního zhojení, chirurgická léčba (nekrektomie s následnou transplantací)  IV.stupeň – poškození hlubokých struktur kůže, svaly, šlachy (zuhelnatění)

9 Hloubka postižení Nově se dělí popáleniny dle mezinárodní klasifikace popáleninových traumat  Povrchové – částečné poškození nebo ztráta kůže se zachováním vlasových folikulů a potních žlázek, zhojení nastává spontánní epitelizací  Hluboké – ztráta kůže v celé tloušťce, event. se ztrátou podkoží, devitalizací svaloviny i kosti

10 Lokalizace postižení  Nejzávaznější lokalizace obličej, krk, ruce, perineum a genitál, plosky nohou

11 První pomoc Chlazení  nechladit kostkami ledu (stupňují lokální vázokonstrikci, ischémii a místní prohloubení léze)  nejvhodnější teplota pro chlazení je 8°C  chladit pouze obličej, krk, ruce a to i u rozsáhlých traumat  vůbec nechladit při rozsahu větším než 5% u batolat, 10% u dětí od 2-10 let, 20% u dospělých – u neuváženého chlazení hrozí hypotermie→bradykardie →srdeční zástava

12 Poškození organismu hořením  uhasit oheň  zabránit postiženému v útěku a jakémkoli pohybu  poloha horizontální (aby plameny šlehající vzhůru nezasáhly obličej) První pomoc

13  zabalit do vlněných pokrývek, kabátu apod. a pomalu ho koulet po zemi (vlna nehoří) nebo polít čistou vodou  zabránit prohloubení léze – co nejrychlejší ochlazení  zabránit znečištění postižených ploch sterilními rouškami nebo vyžehlenými prostěradly či ručníky  omezit manipulaci s poraněnými plochami  nepoužívat zásypy, masti a ulpívající obvazy (buničina, vata, akutol) První pomoc

14 ELEKTROTRAUMA Faktory určující závažnost elektrotraumatu  typ proudu  množství proudu  napětí  odpor tkání  velikost kontaktní plochy  doba kontaktu  cesta průchodu proudu  Prostředí (uzemnění)

15 Typ proudu  stejnosměrný  střídavý Při nízkém napětí je střídavý proud trojnásobně nebezpečný, proud větší než 5 mA způsobuje ulpění na zdroji energie. Při vysokém napětí mají oba proudy stejný smrtící účinek.

16 Množství proudu  15 mA – flexní kontraktury  60 mA – fibrilace komor  5000 mA – popáleninové trauma  10 000 mA – křeče a respirační selhání

17 Napětí <24 V – zcela bezpečné

18 Odpor tkání  Odpor kůže se mění podle tloušťky, čistoty a vlhkosti  Vysoký odpor na ploskách nohou a ve dlaních  Čím větší odpor tím hlubší je lokální poškození, čím menší odpor tím rozsáhlejší je systémový účinek proudu (úmrtí ve vaně)

19 První pomoc  Vypnutí elektrického proudu  Zrušení kontaktu postiženého s elektrickým vedením  Uhašení plamenů  Zabránit poranění zachránce  Vypnutí vysokého napětí  Dodávku elektrického proudu lze přerušit zkratováním vedení vhozením vodiče  Postiženého oddálit z okruhu dlouhým nevodivým předmětem (dřevěná tyč)  Přibližovat se k oběti drobnými krůčky – „Krokové napěti“

20 Poranění bleskem  Nemusí být vždy smrtelné – 65% přežití  Bezprostřední příčina smrti je kardiopulmonální zástava – k obnově srdeční akce může dojít velmi rychle, ale příliš dlouhá apnoe (až 15 minut) bývá primární příčinou smrti  Lokálně – různě hluboké popáleniny až zuhelnatění tkání První pomoc: neodkladná KPR

21 KRANIOCEREBRÁLNÍ PORANĚNÍ (KCP)  Nejčastější příčinou jsou dopravní nehody, přibývá KCP způsobených střelným poraněním  Postižení bývají nejčastěji mladí lidé v produktivním věku (30 let) a muži 2X častěji než ženy

22 KRANIOCEREBRÁLNÍ PORANĚNÍ  Zlomeniny lebky (klenba a spodiny lební)  Fokální poranění mozku – kontuze (anatomické změny mozkové struktury), intracerebrální, subdurální a epidurální hematom  Difúzní poranění mozku – komoce

23 KRANIOCEREBRÁLNÍ PORANĚNÍ Intracerebrální hematom  Vzniká zpravidla po těžkých poraněních hlavy se zlomeninami lebky, kontuzí, epidurálním a subdurálním krvácením. Subdurální hematom  Krvácení pod mozkovou plenu.  Zdrojem krvácení jsou žíly (povrchové mozkové nebo procházející subdurálním prostorem).  Bývá pomalé a může se spontánně zastavit.  Dělí se na akutní (příznaky do 3 dnů), subakutní (od 3 dnů do 3 týdnů) a chronické (více než 3 týdny).  Příznaky - poruchy vědomí.

24 KRANIOCEREBRÁLNÍ PORANĚNÍ Epidurální hematom  Krvácení nad tvrdou plenu, jde o arteriální krvácení.  Příznaky : kvantitativní porucha vědomí, postižený se rychle probere – tzv. volný interval (může trvat minuty až hodiny)- bolest hlavy, zvracení, spavost, bradykardie, hemiparéza – bezvědomí.

25 KRANIOCEREBRÁLNÍ PORANĚNÍ První pomoc  Při zachovalém spontánním dýchání a srdeční akci – stabilizovaná poloha  V poloze v leže podložit hlavu  Nepodávat nic per os  Co nejrychleji volat RZP – hrozí rychlá změna stavu

26 PORANĚNÍ PÁTEŘE A MÍCHY (SPINÁLNÍ PORANĚNÍ)  Dělí se na úrazy páteře bez poranění míchy, s poraněním míchy a úrazy míchy bez poranění páteře. Příčiny: autonehody, pády z výše, závaly a pády hornin, skoky do mělké vody, úrazy při sportu (hokej, jezdectví) Příznaky:ochabnutí HK a DK, poruchy dechu (ochablost končetin zjistíme u postižení při vědomí)

27 PORANĚNÍ PÁTEŘE A MÍCHY (SPINÁLNÍ PORANĚNÍ) První pomoc  Vyloučit jakýkoli pohyb zraněného  Uložit jej na tvrdou podložku  Obložit hlavu tak, aby s ní nebylo možné pohybovat do stran  RZP fixuje krční páteř pomocí krčního límce  Při KPR pozor na záklon hlavy  Transport na tvrdé, rovné podložce

28 OBĚŠENÍ A UŠKRCENÍ  Jsou poranění, při nichž je příčinou smrti náhlá zástava přívodu kyslíku do mozku (stisknutí obou krkavic).  Může dojít k poranění krční páteře, míchy nebo hrtanu. První pomoc  Odstranit škrtící předmět, visících postižených tak, aby nedošlo pádem na zem k dalšímu poranění.  Uvolnit dýchací cesty obvyklým způsobem.  Zahájit KPR.


Stáhnout ppt "Tento studijní materiálů vznikl v rámci projektu operačního programu OP Praha Adaptabilita. Název projektu: Inovace vzdělávacích programů Finanční poradenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google