Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce finanční podpory z OP RLZ, opatření 3.3 3. prosince 2007 Hradec Králové 3. prosince 2007 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce finanční podpory z OP RLZ, opatření 3.3 3. prosince 2007 Hradec Králové 3. prosince 2007 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce finanční podpory z OP RLZ, opatření 3.3 3. prosince 2007 Hradec Králové 3. prosince 2007 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

2 Program 9:00 – Zahájení semináře 9:10 – Projektová část monitorovacích zpráv 10:15 – Přestávka 10:30 – Finanční část monitorovacích zpráv 11:30 – Oběd 12:30 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 13:00 – Legislativně právní úprava, OP LZZ 13:45 – Diskuze 14:00 - Ukončení semináře

3 Projektová část monitorovacích zpráv

4 Obsah prezentace 1.Všeobecné informace 2.Nejčastější chyby při předkládání monitorovacích zpráv – projektová část 3.Závěrečná monitorovací zpráva – projektová část 4.Kontrola v rámci OP RLZ 5.Informace o auditu Evropské komise

5 Všeobecné informace

6 Regiocentrum Nový pivovar Adresa: Krajský úřad KHK Soukenická 57 500 03 Hradec Králové www.kr-kralovehradecky.cz

7 Regiocentrum Nový pivovar Kontaktní osoby Ing. Jitka Hejlová projektová manažerka OP RLZ budova SO.4c, kancelář N3.439, tel.: 495 817 586 jhejlova@kr-kralovehradecky.cz Ing. Ludmila Jenčová finanční manažerka OP RLZ budova SO.4c, kancelář N3.443, tel.: 495 817 217 ljencova@kr-kralovehradecky.cz Ing. Iva Reicheltová finanční manažerka OP RLZ budova SO.4c, kancelář N3.444, tel.: 495 817 282 ireicheltova@kr-kralovehradecky.cz Iva Slavíková finanční manažerka OP RLZ budova SO.4c, kancelář N3.444, tel.: 495 817 129 islavikova@kr-kralovehradecky.cz

8 Internetové stránky www.kr-kralovehradecky.cz sekce Evropská unie, EHP - granty a dotace  Finanční podpora na úrovni kraje  OP Rozvoj lidských zdrojů (2004-2006)

9 Internetové stránky sekce Evropská unie, EHP – granty a dotace  Finanční mechanismy  Informace k operačním programům (OP VK, OP LZZ)  Školení a semináře Projektové záměry – konzultační činnost Ing. Jan Špelda, tel.: 495 817 499 jspelda@kr-kralovehradecky.cz

10 Nejčastější chyby při předkládání MZ projektová část

11 1. Monitorovací zpráva (MZ) A.MZ není podepsaná statutárním zástupcem/oprávněnou osobou. Chybí razítko organizace. B.Nejsou podrobně popsány klíčové aktivity projektu. C.Nejsou popsány všechny realizované i plánované klíčové aktivity projektu. D.V případě změny harmonogramu není tato změna + její zdůvodnění popsáno v MZ v bodě 11 „Věcné změny“. Není přiložena příloha č. 10 Přepracovaný harmonogram projektu. E.Nejsou vyplněny zdroje dat a komentář k monitorovacím ukazatelům.

12 2. Příloha č. 1 Monitorovací ukazatele (MU) A.MU nejsou vygenerovány se správným číslem grantového schématu (CZ.04.1.03/3.3.08) B.V poli „Stav k datu“ není uveden konec monitorovaného období. C.U relevantních ukazatelů chybí členění na ženy. D.Ukazatel 1.04.00. Počet podpořených organizací není dále členěn na organizační formu a charakter činností. E.Nesprávně zařazeny účastníci kurzů, školení apod.

13 Monitorovací indikátory pro OP RLZ, opatření 3.3 Výstupy: 1.01.00.A(F) 1.02.00.A(F) 1.04.00.A 1.08.00.A(F) 1.10.00.A(F) 1.11.00.A(F) 1.25.00.A(F) 1.26.00.A(F) 1.33.00.A(F) 1.34.00.A(F) 1.35.00.A(F) Výsledky: 2.09.00.A(F) 2.12.00.A(F) 2.19.00.A(F) 2.20.00.A(F) 2.31.00.A(F) 2.33.00.A(F)

14 1.01.00.A(F) Počet podpořených osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování služeb  osoby, které v rámci realizovaných projektů získaly jakoukoliv formu podpory  osoby, které jsou podpořeny nikoli proto, aby zlepšily své postavení na trhu práce, ale aby zlepšily kvalitu poskytovaných služeb  každá osoba je započítávána tolikrát, kolik podpor obdržela  jedná se například o pracovníky služeb zaměstnanosti, pracovníky organizací zajišťujících služby v oblasti trhu práce, sociálních služeb, vzdělávání

15 1.08.00.A(F) Počet podpořených pracovníků – lektorů, metodiků, konzultantů a řídících pracovníků – v kurzech  celkový počet osob, které se zúčastnily podpořených kurzů  např. počet lektorů, kteří budou v rámci projektu proškoleni (v kurzech)  podmnožina ukazatele 1.01.00.A(F)  výsledkem (např. získáním certifikátu) je ukazatel 2.19.00.A(F) Počet podpořených pracovníků, u kterých podpora splnila účel

16 1.04.00.A Počet podpořených organizací  zahrnuje se sem organizace předkladatele projektu a její partneři, kteří jsou uvedeni v žádosti o finanční podporu z OP RLZ  nezapomínat na členění  dle organizační formy (1.04.01.A – 1.04.06.A)  dle charakteru činností (1.04.07.A – 1.04.11.A)

17 1.33.00.A(F) Počet účastníků kurzů – poskytovatelů služeb s komponentou informačních technologií  celkový počet účastníků kurzů, kde byl tématický celek výuky (min. 40 hodin) věnován informačním technologií  ukazatel hodnotící naplňování horizontálních témat programu  týká se pouze podpořených osob, ne pilotních kurzů

18 1.34.00.A(F) Počet účastníků kurzů – poskytovatelů služeb s komponentou životního prostředí  celkový počet účastníků kurzů, ve kterých je problematice životního prostředí věnován tématický celek výuky v rozsahu min. 5% celkového času a minimálně 1hodiny  ukazatel hodnotící naplňování horizontálních témat programu  týká se pouze podpořených osob, ne pilotních kurzů

19 1.25.00.A(F) Podíl účastníků kurzů s komponentou informačních technologií  podílový ukazatel, který se automaticky dopočítá při nahrávání do MSSF Monit  1.33.00/1.08.00 x 100 = 1.25.00 v %

20 1.26.00.A(F) Podíl účastníků kurzů s komponentou životního prostředí  podílový ukazatel, který se automaticky dopočítá při nahrávání do MSSF Monit  1.34.00/1.08.00 x 100 = 1.26.00 v %

21 1.35.00.A(F) Počet osob proškolených v pilotním ověřování v podpořených vzdělávacích programech  podpořen je vytvořený vzdělávací program, jehož kvalita a účinnost je ověřována na pilotních účastnících  pilotní ověřování je součást tvorby vzdělávacích programů a proto se nejedná o přímo podpořené osoby  nelze tedy vystavit akreditovaný certifikát, ale pouze osvědčení či potvrzení o absolvování

22  osoby z 1.35.00.A(F) se nemohou započítávat do žádných jiných ukazatelů, které jsou určeny pro přímo podpořené osoby (1.33.00.A(F), 1.34.00.A(F), 1.08.00.A(F) a jiné) 1.35.00.A(F) Počet osob proškolených v pilotním ověřování v podpořených vzdělávacích programech

23 3. Příloha č. 3B Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis A.Příloha není vůbec doložena. B.Chybně uvedené částky. C.Nezapomínat přiložit novou přílohu č. 3B v případě změny uznatelných nákladů!

24 Než předložíte monitorovací zprávu…  shrnutí o 12 bodech, na které si je nutné před podáním monitorovací zprávy odpovědět kladně  ke stažení na internetových stránkách

25 4. Publicita a propagace projektu  Dodržování a provádění publicity dle stanovených pravidel je velmi důležité a bude předmětem kontrol.  Každý příjemce je povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.  Kdykoliv je to možné měl by být použit i popis ESF.  Logo ESF v ČR a logo EU musí být použito na všech příslušných školících, informačních a propagačních materiálech, ve školících místnostech, na zařízení a vybavení zakoupených z prostředku EU, dokumentaci k projektu atd.

26 4. Publicita a propagace projektu  Společně s logem ESF se vždy používá vlajka EU!  Při umístění vlajky EU mohou být použity dvě velikosti.  Vlajka EU může být také v černobílé variantě.

27 4. Publicita a propagace projektu  Samostatnou zkratku ESF lze použít pouze v graficky zpracované podobě ve formě podtisku.  Společně s logem ESF a logem EU lze použít i logo realizátora (nikoli partnera)!  Logo ESF a vlajka EU nesmí být menší než logo příjemce podpory.  Nejmenší možná velikost log je 6 mm.

28 5. Výběrová řízení na dodávku zboží nebo služeb  do 100 000,- Kč (bez DPH)  od 101 000 – 500 000,- Kč (bez DPH)  od 500 001 – 1 999 999,- Kč (bez DPH)  od 2 000 000,- a) příjemce je veřejným zadavatelem b) příjemce není veřejným zadavatelem

29 5. Výběrová řízení na dodávku zboží nebo služeb  Nesmí docházet k dělení předmětu zakázky na menší zakázky s cílem snížit hodnotu pod stanovené limity.  Vzít v úvahu všechna obdobná, spolu související plnění, která se zamýšlí pořídit v průběhu realizace projektu např. vedení účetnictví externí firmou, nákup služeb lektorů, nájem nemovitostí a nebytových prostor (s výjimkou již stávajících), výroba a tisk propagačních materiálů, zhotovení a průběžná aktualizace internetových stránek, příprava vzdělávacích modulů, nákup zařízení a vybavení atd.

30 Závěrečná monitorovací zpráva projektová část

31 Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ)  dle Smlouvy o poskytnutí dotace se předkládá nejpozději do 1 měsíce od ukončení doby realizace projektu  cílem je zhodnotit úspěšnost celého projektu  formulář ZMZ je identický s formulářem průběžné MZ  vhodné vypracovat souhrnnou informaci o realizovaném projektu, která bude přílohou ZMZ a bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: 1.Identifikační údaje – název příjemce, název projektu, datum zahájení a ukončení projektu, příp. partnery, 2.Stručný popis průběhu realizace projektu – celkový průběh klíčových aktivit a jejich způsob realizace, zhodnocení zvoleného způsobu práce, nejdůležitější milníky projektu, co se osvědčilo, co nikoliv a proč, 3.Dosažené cíle projektu – co bylo dosaženo, jak se zlepšila situace cílových skupin, jaké jsou výstupy a produkty projektu, porovnání dosažených cílů s plánem

32 4.Zpětná vazba od cílových skupin – zdroje hodnocení (dotazníky, rozhovory), hodnocení realizovaných aktivit cílovými skupinami, přínos, 5.Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů – plánované a dosažené hodnoty, zdůvodnění nedosažených aktivit, 6.Publicita projektu – články v tisku, odborných časopisech, konference, workshopy, semináře, 7.Udržitelnost projektu – pokračování, rozšiřování, zajištění udržitelnosti, 8.Další náležitosti – problémy při realizaci (překážky), horizontální témata (jak byla zohledněna) a podobně Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ)

33 Kontrola v rámci OP RLZ „Důvěřuj, ale prověřuj!“

34 Základní druhy kontrol Předběžná – konaná před uzavřením smlouvy o poskytnutí finanční podpory, prověření, zda žadatel splňuje všechny stanovené podmínky Průběžná – prověřuje, zda jsou v průběhu použití veřejných prostředků dodržovány stanovené podmínky Následná – prověřuje soulad výsledků se schválenými záměry, dosažení deklarovaných cílů, efektivnost a účelnost použití veřejných prostředků

35 Průběžná kontrola  Administrativní – na základě monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, vyúčtování předložených dokladů  Fyzická (na místě) – ověřuje, zda deklarovaný stav odpovídá skutečnému, prováděna alespoň 1x za dobu trvání projektu

36 Kontrola v rámci OP RLZ Zaměření kontroly: 1.Dodržování právních předpisů a stanovených pravidel 2.Plnění deklarovaných cílů projektu 3.Hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených veřejných prostředků

37 Konkrétní zaměření fyzické kontroly projektu 1.Dokumentace k projektu – k dispozici musí být smlouva, dodatky, partnerská smlouva, materiály z výběrových řízení, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, přehled aktivit a doložení plnění indikátorů, účetní doklady 2.Úplnost dokumentace k prováděným kurzům/seminářům – osnovy kurzů, způsob náboru účastníků, seznam účastníků a jejich oprávněnost, prezenční listiny, zapojení lektorů, školící podklady/pomůcky, kopie vydaných osvědčení o absolvování kurzů, hodnocení kvality a přínosu kurzu pro účastníky apod.

38 Konkrétní zaměření fyzické kontroly projektu 3.Úplnost dokumentace k vyvíjeným modulům, metodikám – zápisy z jednání pracovních skupin, hmotné výstupy, žádost o akreditaci, oznámení o udělení akreditace (je-li relevantní) 4.Plnění výstupů projektu – sledování naplňování indikátorů 5.Čerpání finančních prostředků – nastavení systému finanční kontroly projektu, vedení účetnictví, soulad čerpání s rozpočtem, výběr vzorku dokladů z každé kapitoly rozpočtu, dodržení pravidel pro výběr dodavatelů 6.Průběh vybraných aktivit v případě fyzické účasti na akci – forma vedení semináře, evidence účastníků, publicita, podkladové materiály pro účastníky, hodnocení semináře

39 Zjištěné nedostatky z kontrol projektů  Vyskytuje se neznalost a nezkušenost žadatele v ekonomické oblasti – porušování právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákoník práce – pracovní smlouvy, cestovní náhrady).  Nepřehlednost, nedostatečná průkaznost a velice špatná formální úroveň předložených dokladů.  Účetní doklady neobsahují předepsané náležitosti (čísla dokladů, podpisy, obsah účet. případu).  Nesprávné opravy účetních dokladů – přepisováno, škrtáno, rozporné údaje = nesrozumitelnost.

40 Zjištěné nedostatky z kontrol projektů  Faktury nejsou podloženy objednávkami, dodacími listy, rozpisy provedených prací apod.  Faktury jsou vystaveny dříve než jsou provedeny práce.  Jsou propláceny zálohové faktury, které nejsou následně vyúčtovány.  Velké nedostatky především ve vykazování a proplácení mezd a cestovních náhrad.  Není vedena průkazná evidence pořízeného majetku, není prováděna inventarizace.

41 Zjištěné nedostatky z kontrol projektů  Proplácení výdajů, které očividně nesouvisejí s projektem.  Nedostatečné doložení účelu, potřebnosti, nezbytnosti, souvislosti a efektu výdajů pro realizaci projektu.  Riziko duplicity proplácení stejných výdajů z více veřejných zdrojů.

42 Informace o auditu Evropské komise

43  ze seznamu projektů bylo vybráno cca 30 projektů, které EK navštíví v místě realizace projektu,  v současné době bylo zkontrolováno 8 projektů,  mezi nejčastěji problémové a dotazované oblasti patří tyto: 1. Cíle projektu – co bylo dosaženo, jak se zlepšila situace cílových skupin, jaké jsou výstupy a produkty projektu, porovnání dosažených cílů s plánem 2. Výdaje projektu – zda byly účelně využity, jaký význam měly při naplňování cílů projektu 3. Publicita projektu

44 Informace o auditu Evropské komise 4. Rovné příležitosti – auditoři se ptají, zda byli např. hendikepovaní či jiné sociálně vyloučené skupiny společnosti aktivně oslovovány (inzeráty, přímé oslovování apod.) 5.Udržitelnost projektů – ohlas projektu, získaná akreditace, další potenciální zájemci apod. 6.Rozpočítávání (nepřímých) výdajů na energii, nájem, počítače a jiné vybavení, pokud je současně využíváno i pro potřeby firmy (odpovídající metodika výpočtu)

45 Informace o auditu Evropské komise 7. Výkazy práce – vykazují se stále stejné činnosti; je nárokováno přesně to, co je v rozpočtu = neodpovídá skutečnosti; auditoři ověřují (buď z účetnictví nebo dotazem na jednotlivé náhodně vybrané zaměstnance), zda byly mzdy opravdu vyplaceny 8. Upozorňují na tendenci v některých členských státech EU – nakupovat ke konci projektu věci, které již nejsou pro projekt nezbytné!!! např. tiskárna, kopírka, nábytek, letáčky informující o kurzech po skončení projektu… = neuznatelný výdaj 9. Indikátory – je nutno odlišovat počty podpořených osob a počty osob, které se účastní jednotlivých školení

46 Děkuji za pozornost Ing. Jitka Hejlová, jhejlova@kr-kralovehradecky.cz tel.: 495 817 586


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce finanční podpory z OP RLZ, opatření 3.3 3. prosince 2007 Hradec Králové 3. prosince 2007 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN."

Podobné prezentace


Reklamy Google