Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.13 Vytvořeno:27. 03. 2013 Ověřeno: 02. 04. 2013Třída:NS2

2 Náklady a výnosy – účtování 2 Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:odpisy, rezervy, opravné položky, finanční náklady, mimořádné náklady, daně z příjmů, tržby, změny stavu zásob, aktivace, jiné provozní výnosy, finanční výnosy, mimořádné výnosy Anotace: Materiál je určen k seznámení s obsahovým vymezením jednotlivých nákladových účtů účtových skupin 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů, 56 – Finanční náklady, 58 – Mimořádné náklady, 59 – Daně z příjmů a převodové účty. Zároveň seznamuje s obsahovým vymezením jednotlivých výnosových účtů.

3 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákladů Účet 551 – Odpisy dlouhodobého HM a NM  evidují se účetní odpisy Účet 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv  tvorba a čerpání rezerv v souladu se zákonem o rezervách

4 Účet 554 – Tvorba a zúčtování ost. rezerv  tvorba a čerpání rezerv, které nesplňují podmínky zákona o rezervách  daňově neuznatelné Účet 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek  tvorba a čerpání opravných položek k pohledávkám za podmínek uvedených v zákoně o rezervách  daňově uznatelné

5 Účet 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek  tvorba a čerpání opravných položek k různým majetkovým účtům => nesplňují podmínky zákona o rezervách  daňově neuznatelné

6 Účtová skupina 56 – Finanční náklady Účet 561 – Prodané cenné papíry a podíly  hodnota prodaných cenných papírů v pořizovací ceně Účet 562 – Úroky  placené úroky  nepatří úroky, které jsou součástí pořizovací ceny DM

7 Účet 563 – Kurzové ztráty  rozdíl vzniklý z pohybu kurzů Kč k cizím měnám (peněžní prostředky, pohledávky, závazky v cizí měně)  může nastat i výnos => použijeme účet 663 – Kurzové zisky  daňově uznatelné Účet 568 – Ostatní finanční náklady  náklady peněžního styku = poplatky  pojištění vztahující se k finančnímu majetku

8 Účtová skupina 58 – Mimořádné náklady  náklady, které nemají běžný charakter, ani nepatří do finančních nákladů Účet 582 – Škody  mimořádné škody na majetku – živelní pohromy Účet 588 – Ostatní mimořádné náklady  např. opravy nákladů minulých účetních období (významné částky)

9 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů a převodové účty Účty 591 – 594  daňová povinnost poplatníka z titulu daně z příjmů  účty nejsou součástí hospodářského výsledku  jsou daňově neutrální

10 Účet 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů  dodatečné odvody daně účtujeme na stranu MD účtu 595 (my platíme)  vratky daně za minulé zdaňovací období účtujeme na stranu D účtu 595  návaznost na dodatečná a opravná daňová přiznání

11  6. účtová třída  jedná se o výnosy účetní  pro zjištění základu daně se musí posuzovat z hlediska zákona o daních z příjmů  stejná pravidla platí i pro náklady

12 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží  výkony = výrobky, provedené práce a služby  rozlišujeme podle toho, co je předmětem prodeje: 601 – Tržby za vlastní výrobky 602 – Tržby z prodeje služeb 604 – Tržby za zboží

13 Účtová skupina 61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob  používá se pro eliminaci nákladů vynaložených při výrobě a skladování výrobků  mohou se sledovat odděleně fáze nedokončené výroby, polotovarů a výrobků 611 – Změna stavu nedokončené výroby 612 – Změna stavu polotovarů 613 – Změna stavu výrobků  zůstatek na MD = vyšší úbytky zásob  zůstatek na D = vyšší přírůstky zásob  konečný stav ovlivňuje základ daně

14 Účtová skupina 62 – Aktivace  přírůstek majetku v důsledku vlastní činnosti  přibývá aktivum = aktivace  eliminace nákladů vynaložených na výkony 621 – Aktivace materiálu a zboží 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb (přepravné např. materiálu, zboží, DM) 623 – Aktivace DNM (účtování 041/623) 624 – Aktivace DHM (účtování 042/624)

15 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy Účty 641 – Tržby z prodeje dlouhodobého HM a HM, 642 – Tržby z prodeje materiálu  protipól k nákladovým účtům 541, 542  na účtech tržeb se účtuje o prodejní ceně  při porovnání s uvedenými nákladovými účty lze vyčíslit výsledek z prodeje

16 Účet 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení  smluvní sankce, např. ve vztahu k odb. Účet 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek  úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů Účet 648 – Ostatní provozní výnosy  provozní výnosy, které svým charakterem neodpovídají náplni jiných účtů sk. 60 – 64  např. výnosy z prodeje cenin, přebytky majetku při inventarizaci apod.

17 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy Účet 662 – Úroky  úroky z BÚ, z poskytnutých půjček Účty 665, 666 – Výnosy z finančního majetku  přijaté podíly na zisku v a.s. nebo s.r.o.  nevstupují do základu daně (srážková daň)

18 Účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy Účet 688 – Ostatní mimořádné výnosy  nárok na náhradu škody, oprava výnosů minulých účetních období (významné částky)

19 1.Které účty se používají pro účtování úroků?  účet 562 – Úroky placené  účet 662 – Úroky přijaté 2.Které účty patří do účtové skupiny 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží?  účet 601 – Tržby za vlastní výrobky, 602 – Tržby z prodeje služeb, 604 – Tržby za zboží 3.Při účtování kterých účetních případů se používá účtová skupina 62 – Aktivace?  používá se při zaúčtování přírůstku majetku v důsledku vlastní činnosti (přírůstek aktiva = aktivace)

20 Použité zdroje • ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google