Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavovské povstání Čechy 1526 - 1621.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavovské povstání Čechy 1526 - 1621."— Transkript prezentace:

1 Stavovské povstání Čechy

2 Co předcházelo ?

3 České království- součást habsburské monarchie od 1526, kdy byl po smrti Ludvíka Jagellonského( bitva u Moháče) zvolen českým králem Ferdinand I. (Ferdinand své nároky opíral o dvojité „švagrovství“: jeho sestra Marie byla vdova po Ludvíkovi, jeho manželka Anna byla Ludvíkova sestra. Oba rody- slib vzájemného nástupnictví)

4 Habsburkové Významný evropský panovnický rod
Původně z (dnešního) Švýcarska (hrad Habichtsburg) Od 13. stol. – rodové državy v Rakousku První císař z rodu- Rudolf I.(1273) 1521 se rod rozdělil na (císař Karel V. svěřil středoevropské země bratru Ferdinandu I.) Španělské Habsburky: Španělsko, Nizozemí, část Itálie, dočasně Portugalsko- vymřeli r. 1700 Rakouské Habsburky: rakouské země, české a uherské království, titul římského císaře (od 1556)-vymřeli po meči 1740, pokračovali jako rod habsbursko-lotrinský do r Postupně vznikla…

5 …mnohonárodnostní habsburská „podunajská“ monarchie označující území ovládané středoevropskými Habsburky - od 1526 do Jádrem byly původní alpské državy Habsburků.

6 Habsburská říše v r. 1547

7 Proč česká šlechta vybrala Habsburka na uvolněný trůn?
Evropa z východu vážně ohrožována osmanskými Turky = vznikla nutnost kolektivní obrany (viz fiasko u Moháče) =bezpečnostní záruka pro český stát Jistá „legitimita“ nástupnictví po Jagelloncích sňatkem Ferdinand přinucen stavy při nástupu na trůn zaručit šlechtě podíl na moci a respektování starých privilegií šlechty a měst

8 Anna Jagellonská

9 Ferdinandova politická koncepce:
absolutistická = nedělit se o moc se šlechtou a městy protireformační = podpora katolíků, potlačování protestantů centralizační= nutnost jednotného byrokratického aparátu, ovládat všechny země soustátí z jednoho centra

10 Narazily na sebe dva protichůdné principy:
Stavovský (privilegia šlechty, spoluúčast na vládě, rozvinul se zjm.za slabých Jagellonců) vs. Panovnický, absolutistický Ferdinand sliby dané stavům nedodržel + zatížil český stát finančními nároky, vyplývajícími z vleklých válek proti Turkům a války proti protestantským knížatům v říši

11 Narůstající napětí vyvrcholilo 1547, kdy české stavy odmítly splnit Ferdinandův příkaz vydat se do říše pomoci Ferdinandovu bratru Karlu V. ve válce proti protestantskými panovníky (šmalkaldská válka) „první stavovské povstání“ Povstání nejednotné a poraženo Potrestána byla především města, jejichž ekonomická síla byla trvale podlomena

12 1556 pozval F. do Čech jezuitský řád (usadili se v Klementinu)- přísný, disciplinovaný, fanatický řád- značně přispěl v Čechách k rekatolizaci

13 1556 se stal Ferdinand císařem Svaté říše římské
příkladné manželství s Annou Jagellonskou - 15 dětí, po její smrti se znovu neoženil Podporovatel umění- (letohrádek královny Anny) Chytrý, vzdělaný, schopný panovník Ferdinand, Anna a jejich syn Maxmilián pohřbeni v chrámu sv.Víta v Praze

14 renesance V pol.16. stol. dorazila do Čech se stoletým zpožděním

15 Rudolf II.1576 - 1611 Král český, uherský a císař ve 24 letech
Vychován v přísném katolickém duchu ve Španělsku Jeho dvůr sídlí v Praze- Praha centrem habsburské říše „duševní choroba“?(částečně způsobená syfilis) Uzavřenost, nechuť vládnout, opakující se období deprese a apatie

16 Neshody s vlastními příbuznými (5 bratrů)
V Čechách nucen tolerovat nekatolické náboženství (potřeboval, aby mu stavy odhlasovaly daně) Neoženil se (konkubína Kateřina Stradová, 6 levobočků, syn Don Julius Caesar d´Austria-psychopat) Neshody s vlastními příbuznými (5 bratrů) Degenerace rodu (ani jeden ze 6 bratrů neměl potomky)

17 Rudolfinská Praha Díky Rudolfovu dvoru- velký rozkvět Prahy
Císař- zájem o vědy a umění Zval na dvůr umělce , alchymisty, astronomy a astrology Měl velkou sbírku uměleckých předmětů a kuriozit

18 „celebrity“ Tycho Brahe Johannes Kepler Edward Kelly

19 Tycho Brahe Slavný dánský astronom
1599 – 1601 žil v Čechách (pozván císařem) Sledoval vesmír bez optiky- mylná koncepce Slunce obíhá kolem Země 2 známé historky: nosní protéza (o nos přišel v souboji) a prasknutý měchýř na hostině Petra Voka (nesmysl) Pohřben v Týnském chrámu

20 Johannes Kepler Německý matematik a astronom
působí v Praze „Astronomia Nova“ – 3 fyzikální zákony,popisující pohyb Země kolem Slunce Sepsal 800 horoskopů, mj. pro Albrechta z Valdštejna

21 alchymie

22 Rozvinula se v Egyptě, Indii a Číně
v Evropě se rozšířila prostřednictvím Arabů Vrchol za Rudolfa II. Předchůdkyně moderní chemie Přispěla k rozvoji chemických postupů, přístrojového vybavení, chemického skla, objev nových látek

23 hlavní cíl Příprava kamene mudrců (lapis philosophorum), který měl sloužit k přeměně kovů ve zlato nebo získání věčného mládí Též se snažili sestavit perpetum mobile a homunkula= umělého člověka

24 Rudolf podporoval alchymisty- mezi nimi řada podvodníků (Edward Kelly)
Císař též zájem o umění- obrovská sbírka „Kunstkammer“ Sbírka se postupně rozebrala po Rudolfově smrti

25 Rudolfův majestát na náboženskou svobodu- 1609
1608- spor s bratrem Matyášem o vládu(po r.1600 jeho duševní choroba již znemožňuje vládu) Česká šlechta na straně Rudolfa, protože počítala s jeho vděčností Libeňský mír- česká koruna a císařský titul zůstaly Rudolfovi, ostatní habsburské země připadly Matyášovi Protestantská šlechta si vynutila přes odpor katolíků zákon o náboženské svobodě Poslední dobrodružství císaře: ve snaze obnovit svou vladařskou moc pozval r do Čech vojsko svého bratrance, arciknížete Leopolda Pasovského (obsadili dočasně část Prahy) Rudolf musel abdikovat, 1612 zemřel

26 Napětí v českých zemích se stupňuje
Zároveň narůstá napětí celoevropské Evropa se dělí na stranu katolickou= španělsko-habsburskou vs. protestantskou protihabsburskou Obě strany se radikalizují v Čechách, které jsou středem konfliktu Rudolfův majestát je opakovaně porušován= napětí

27 Pražská defenestrace deputace protihabsburské opozice na Hrad- akce zřejmě naplánovaná, nikoli spontánní Po improvizovaném soudu s místodržícími (tehdejší „česká vláda“) byli vyhozeni z oken Vilém Slavata z Chlumu, Jaroslav Bořita z Martinic, sekretář Filip Fabricius Všichni pád na hromadu odpadků přežili a uprchli Jejich přežití využila protireformační propaganda jako zázrak Panny Marie ve prospěch nevinných

28 1619 králem zvolen Fridrich Falcký (zeť anglického krále Jakuba I)
Povstání trpělo nejednotností a nedostatkem peněz (Vojsko žoldnéřské- bylo třeba vyplácet žold) Ze zahraničí nedorazila žádná pomoc Stavovská armáda- nespolehlivá (žold nevyplácen) 8. listopadu 1620 rozhodující bitva na Bílé Hoře u Prahy

29 Bitva -dvě hodiny Převaha císařských stavovské vojsko- špatná morálka poraženo, útěk do Prahy, vojáci plenili král Fridrich-útěk („Zimní král“), nikdy se nevrátil porážka povstání selhání vojenského i politického vedení

30 21. června 1621- staroměstská exekuce=
Důsledky porážky Katastrofální, dlouhodobé a masové (postihly všechno obyvatelstvo) Fyzická (popravy a emigrace) a hospodářská (konfiskace majetku) likvidace šlechty: poprava 27 předáků povstání (10 šlechticů+17 měšťanů, Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic,Jan Jesenius, …) 21. června staroměstská exekuce=

31 Popravy- nečekaně tvrdý trest- zastrašení hlavy 12 popravených vystaveny na Staroměstské věži Karlova mostu do 1631(dosud nenalezeny)

32 Masové konfiskace majetku šlechty
Ze šlechtických rodů bylo 608 odsouzeno ke ztrátě majetku (1/3 až celý) Na konfiskacích se mnozí obohatili, např. Albrecht z Valdštejna vykoupil levně 64 panství a na severu Čech založil vévodství frýdlantské Obohatil se i na „měnové reformě“, kterou řídil (staženy kvalitní stříbrné mince s portrétem Fridricha Falckého, do oběhu vráceny nové, s nižším obsahem Ag-1/8 původnìho obsahu- inflace- zhroucení financí (státní bankrot)

33 Ožebračení měst, nejvíce Prahy (těžké pokuty za podporu povstání)
Upevnění postavení Habsburků v Čechách Rekatolizace Zavedena němčina, jako druhý úřední jazyk (čeština postupně zatlačována) Masová emigrace duchovní elity Země zatažena do třicetileté války (drancování, hladomory, epidemie) Dlouhodobý úpadek „morálky národa“

34 Obnovené zřízení zemské 1627
Nová „ústava“ – prosazení panovnického absolutismu, potlačení politické síly stavů Trůn dědičný v habsburském rodě =král není volen šlechtou) Zrušen Rudolfův Majestát= konec náboženské tolerantnosti- rekatolizace Čechy ztratily formální samostatnost


Stáhnout ppt "Stavovské povstání Čechy 1526 - 1621."

Podobné prezentace


Reklamy Google