Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro předkladatele projektů v rámci oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro předkladatele projektů v rámci oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro předkladatele projektů v rámci oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

2 Seminář pro předkladatele projektů v rámci oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu Ing. Miloš Ciniburk Ing. Miloš Ciniburk zástupce ředitele 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

3 Obsah prezentace – úvod Projektový cyklus –> podaná Žádost Statistiky výzev č. 03 a 07 IOP 1.1 Úspěšná realizace projektu Úvahy o změnách projektu a jejich dopad na řízení projektu a finanční zabezpečení 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

4 Statistika výzev č. 03 a 07 IOP 1.1 V mil. KčPočetObjem (85%)Alokace (85%) Podané projekty – 3. výzva 375.108,83.888,0 Podané projekty – 7. výzva 394.425,43.000,0 PodánoVráceno příjemciZnovu vráceno Počet ŽoP 3. výzvy v 01/10 14115 PlánovánoPodáno Objem ŽoP 3.výzva 01/10 956,7409,35!!! méně jak ½ PočetPlánovaný objem ŽoP+MZ – duben 1041.083,6 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

5 Projektový cyklus – příprava Co chci dosáhnout? = cíle projektu (indikátory projektu) Jak toho dosáhnout? = aktivity projektu Za co? Mám na to? = rozpočet projektu + jeho krytí (zdroje) Co budu potřebovat? = dodávky,služby, stavby… Jak budu nakupovat?= výběrová řízení (!!!) Kdy vše provádět= harmonogram projektu Kdo bude realizovat? = projektový tým Jestliže vím odpovědi=> Žádost Benefit7+ … 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

6 Úspěšná realizace projektů Znalost dokumentace výzvy – PPŽP, přílohy PPŽP, Závazné postupy, zákony… Kontroly VŘ – kontrola ZD předem (7.výz) – kontrola realizovaného VŘ Harmonogramu projektu – hlášení změny Motivace k úspěšné realizaci projektu – na dotaci není právní nárok, i později mohou být výdaje nezpůsobilé – chyby v realizaci, VŘ… Komunikujte s poskytovatelem dotace – OSF 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

7 Změny v projektech Jak ovlivní projekt – výstupy a indikátory? Vše souvisí se vším…! Jestliže byl projekt dobře plánován – změny by měly vycházet zvenčí, nikoliv ze vnitř projektu! Zdůvodnění změny / její oprávněnost. Maximální výše dotace nelze překročit. Administrace změn a dopad na finanční toky – viz další prezentace. 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

8 Děkuji Vám za pozornost Ing. Miloš Ciniburk Sledujte: www.osf-mvcr.cz Odesílání novinek emailem / možnost registrace Děkuji Vám za pozornost Ing. Miloš Ciniburk ciniburk@mvcr.cz Sledujte: www.osf-mvcr.cz Odesílání novinek emailem / možnost registracewww.osf-mvcr.cz 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

9 Seminář pro předkladatele projektů v rámci oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu Mgr. Jan Louška Oddělení IOP 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

10 Typy právních aktů o poskytnutí dotace Právní akt o poskytnutí dotace Stanovení výdajů na financování akce OSS MV ČR OSS zřízená MV ČR Dopis ředitele OSS mimo MV ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace Příspěvková organizace zřízená MV Kraje, obce a jimi zřizované organizace www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz 19.3.2010

11 Vydání právního aktu o poskytnutí dotace Postup před vydáním právního aktu – Stanovení výdajů na financování akce OSS (projekty předkládané MVČR) Žadatel zasílá na OPF cestou OSF požadavek na vydání registračního listu OSF zasílá žadateli oznámení o schválení projektu výběrovou komisí Vyžádání souhlasu s vydaným Registračním listem v ISPROFIN Zaslání návrhu Podmínek právního aktu a výzva k podpisu (max. 2x) Žadatel zasílá zpět na OSF podepsané podmínky ve 3 vyhotoveních Podmínky podepisuje statutární zástupce, příp. jím pověřená osoba OSF žádá OPF o vydání Stanovení výdajů OPF vydá Stanovení výdajů, u projektů na 100 mil.Kč souhlas MF Žadatel obdrží jeden výtisk Stanovení výdajů a Podmínek 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

12 Vydání právního aktu o poskytnutí dotace Postup před vydáním právního aktu – Dopis ředitele (projekty předkládané jinými OSS) OSF zasílá žadateli oznámení o schválení projektu výběrovou komisí Zaslání návrhu Podmínek právního aktu a výzva k podpisu (max. 2x) U projektu nad 100 mil. Kč zasílá OSF žadateli „Prohlášení k registračnímu listu akce nad 100 mil. Kč“ se souhlasem ŘO Žadatel si zajistí registraci projektu v ISPROFIN Žadatel zasílá zpět na OSF podepsané podmínky ve 3 vyhotoveních Podmínky podepisuje statutární zástupce, příp. jím pověřená osoba Žadatel obdrží jeden výtisk Dopisu ředitele a Podmínek Žadatel zasílá na OSF kopii registračního listu akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

13 Realizace projektu 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

14 Realizace projektu Povinnosti příjemců Realizace projektu dle Právního aktu Realizace veřejných zakázek Uchování dokumentace minimálně do 31.12.2021 Umožnění kontroly projektu Oddělený účetní systém projektu Vnitřní kontrolní systém projektu 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

15 Realizace projektu Povinnosti příjemců Používat standardní formuláře Dokumentace projektu Změny v projektu Publicita Udržitelnost Spolufinancování ISPROFIN 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

16 Změny v projektu Povinnosti příjemců Neprodleně oznamovat změny v projektu Změny nahlásit před jejich samotnou realizací Výjimka: nepředvídatelné situace způsobené force majeure Typy změn Podstatné změny – dopad na změnu právního aktu Nepodstatné změny – nemají dopad na vydání právního aktu 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

17 Změny v projektu Podstatné změny projektu změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu a jeho indikátory, změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu, změny termínů ukončení realizace projektu a závěrečného vyhodnocení akce, finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení čerpání SR a SF v letech, přesun termínu podání žádosti o platbu v případě ex-post plateb, změny struktury financování projektu z jednotlivých zdrojů, změny, které by ovlivnily hodnocení projektu, změny účtu projektu, sídla nebo názvu příjemce. 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

18 Změny v projektu Podstatné změny projektu 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Oznámení změny v projektu Schválení či neschválení změny Změna právního aktu Realizace změny

19 Změny v projektu Nepodstatné změny projektu Změna manažera projektu, statutárního zástupce, Změna kontaktních údajů kromě názvu a adresy příjemce apod. Nákladové a termínové změny etap projektu pokud nezpůsobí přesun čerpání/vyúčtování nákladů mezi ročními alokacemi programu (přesun předložení žádosti o platbu nebo části plánované sumy platby přes 30.srpen daného roku) a neovlivní délku trvání projektu. 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

20 Změny v projektu Nepodstatné změny projektu 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Oznámení změny v projektu Schválení či neschválení změny Dopis o akceptaci či zamítnutí změny Realizace změny

21 Monitoring projektu Příjemci předkládají Monitorovací zprávy s přílohami – etapová, závěrečná Hlášení o pokroku Zjednodušené žádosti o provedení platby s přílohami Zprávy příjemce zadává elektronicky do webové žádosti Benefit7 a zároveň je odevzdává v tištěné podobě Odboru strukturálních fondů 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Vzor monitorovací zprávy a zjednodušené žádosti o platbu je součástí výzvy

22 Hlášení o pokroku Údaje o projektu a zhotoviteli hlášení o pokroku Plnění finančního plánu, odchylky Monitorovací indikátory a jejich naplňování, odchylky Výběrová řízení Změny v projektu Realizované výdaje a příjmy Plánované výdaje a příjmy 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

23 Monitorovací zpráva Údaje o projektu a zhotoviteli monitorovací zprávy Plnění finančního plánu, odchylky Monitorovací indikátory a jejich naplňování, odchylky Výběrová řízení Změny v projektu Realizované výdaje a příjmy Plánované výdaje a příjmy Popis realizace projektu a problémy při realizaci Další plán realizace projektu Environmentální kritéria Horizontální témata Publicita a informování o projektu 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

24 Monitorovací zpráva Monitorovací zprávu předkládá příjemce: po ukončení etapy projektu - etapovou monitorovací zprávu příjemce předkládá vždy do 20 pracovních dnů po ukončení etapy u etap ukončených před vydáním právního aktu do 20 pracovních dnů po vydání právního aktu po celkovém ukončení projektu - závěrečnou monitorovací zprávu příjemce předkládá do 20 pracovních dnů po ukončení realizace projektu 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

25 Monitorovací zpráva Nejčastější chyby Na fakturách chybí označení, že se jedná o projekt spolufinancovaný z IOP a registrační číslo projektu Na výpisech z účtu chybí razítko příjemce Chybí doklad o odděleném účetnictví U výběrových řízení se neshoduje název, předpokládané/skutečné datum a zahájení a ukončení VŘ, předpokládaná hodnota Předloženo VŘ, které není uvedeno v projektu. Není dodána soupiska faktur v elektronické podobě Realizace projektu – nedostatečné popisy realizace, zdůvodnění změn v realizaci Popis plnění finančního plánu – chybí zdůvodnění odchylek od plnění Není objektivně doloženo, jak bylo dosaženo indikátorů 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

26 Závěrečné vyhodnocení akce zpracovává příjemce nejpozději k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen formulář Přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu – příloha vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

27 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Jan Louška louska@mvcr.cz 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

28 Seminář pro předkladatele projektů v rámci oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu Ing. Jitka Cenková Oddělení financování projektů 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

29 Spolupráce s žadateli/příjemci Realizace programů po finanční stránce Realizace programů po finanční stránce Poskytování konzultací k finančním tokům u projektů Poskytování konzultací k finančním tokům u projektů Kontrola žádostí o platbu u projektů operačních programů Kontrola žádostí o platbu u projektů operačních programů EU EU Tvorba rozpočtových výhledů operačních programů Tvorba rozpočtových výhledů operačních programů 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

30 Žádost o platbu Výdaje se uvádějí na 2 desetinná místa V soupisce faktur budou uvedeny všechny doklady Účetní doklady s částkou do 10 000 Kč je příjemce povinen uchovávat, při kontrole mohou být vyžádány kopie Po kontrole žádosti vyzve OSF k odstranění nedostatků V případě zjištění nedostatků, které povedou ke krácení způsobilých výdajů OSF informuje příjemce Žádost o platbu nebude schválena – příjemce bude požádán o doplnění údajů a odstranění nedostatků – lhůta na administraci žádosti se prodlužuje 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

31 Soupiska faktur celkové způsobilé výdaje za danou etapu se uvádí do soupisky faktur, která se přikládá v tištěné i elektronické podobě celková částka způsobilých výdajů ze soupisky musí korespondovat se žádostí o platbu k soupisce faktur se přikládají: a) kopie daňových dokladů a dalších relevantních dokumentů b) kopie výpisů z účtů ze kterých/na které byly realizovány platby za dané monitorovací období, nebo výpisy z elektronického bankovnictví opatřených razítkem příjemce a podpisem osoby odpovědné za účetnictví c) daňové doklady musí splňovat náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 11 Účetní doklady a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty d) daňové doklady/faktury musí obsahovat informaci, že se jedná o náklad konkrétního projektu financovaného ze strukturálních fondů v souladu s pravidly publicity IOP 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

32 Rozpis mzdových nákladů Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu (všichni členové realizačního týmu včetně partnerů) : - číslo položky z rozpočtu projektu - jména a příjmení - druh pracovně právního vztahu - zúčtovaná hrubá mzda v daném měsíci - měsíční fond pracovní doby v hodinách - počet odpracovaných hodin na projektu dle výkazu práce 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

33 Chyby v předložených monitorovacích zprávách a žádostech o platbu  doklady nejsou v souladu s odsouhlasenými změnami projektu (např. výběrová řízení)  dokumenty nejsou podepsané statutární osobou nebo pověřenou osobou  v soupisce faktur nejsou uvedeny všechny faktury  na fakturách není uvedeno číslo projektu  výpisy z účtů nejsou podepsané osobou odpovědnou za účetní případy 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

34 Děkuji Vám za pozornost Ing. Jitka Cenkova cenkova@mvcr.cz 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro předkladatele projektů v rámci oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů 19.3.2010www.strukturalni-fondy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google