Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STARÉ MĚSTO (PRAHA) - z 8. století zmínky o osídlených hradištích - v 11. století na místě náměstí bylo tržiště - po roce 1230 spojením několika osad se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STARÉ MĚSTO (PRAHA) - z 8. století zmínky o osídlených hradištích - v 11. století na místě náměstí bylo tržiště - po roce 1230 spojením několika osad se."— Transkript prezentace:

1 STARÉ MĚSTO (PRAHA) - z 8. století zmínky o osídlených hradištích - v 11. století na místě náměstí bylo tržiště - po roce 1230 spojením několika osad se utvořilo Větší Město Pražské, vznik řemeslných cechů, růst moci měšťanství - ve 14. století místo reformního hnutí - Jan Hus, Jeroným Pražský - Kamenný most se sochou Bruncvíka se štítem a znakem Starého Města - měšťané mají řadu práv a privilegií - do roku 1784 bylo samostatným městem, v tomtéž roce se stalo součástí Královského hlavního města Prahy

2 STARÉ MĚSTO (PRAHA) - za krále Jana Lucemburského roku 1338 postavena Staroměstská radnice - gotickou kapli vybudovala v roce 1381 stavební huť Petra Parléře za Karla IV. - 1410 byl připojen Orloj hodinářem Mikulášem z Kadaně, 1866 osazena kalendářní deska se zvěrokruhem a znakem Prahy od Josefa Mánesa - 1422 zde byl popraven Jan Želivský, 1458 zvolen Jiří z Poděbrad českým králem - 1621 se konala poprava 27 českých pánů po stavovském povstání - 1848 proběhla dostavba novogotického křídla - 1945 na konci 2. světové války požár zničil věž i novogotické křídlo, návrhy na dostavbu nebyly realizovány

3 STARÉ MĚSTO (PRAHA) - kostel Panny Marie před Týnem (Týnský chrám- kostel Matky Boží před Týnem) je gotická stavba, podílela se zde huť Petra Parléře, vnitřní baldachýn od Matěje Rejska působícího v Týnské škole pod kostelem - místo kázání předhusitských reformátorů Konráda Waldhausera a Jana Milíče z Kroměříže - v roce 1601 pohřben astronom Tycho de Brahe - Dům U Kamenného zvonu je unikátní gotická památka (je možné, že se zde narodil 1316 Karel IV. Při pobytu Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny) - vedle stojí rokokový Palác Kinských (Palác Golz - Kinských) podle K. I. Dientzenhofera dnes součást sbírek Národní galerie

4 STARÉ MĚSTO (PRAHA) - kostel svatého Mikuláše postaven K. I. Dientzenhoferem v letech 1732-1735 v barokním slohu, soch jsou od Antonína Brauna - secesní bronzový pomník mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna z roku 1915 k pětistému výročí Husova upálení s postavami husitů a emigrantů - barokní Mariánský sloup se sochou Neposkvrněné Panny Marie z roku 1648 postaven jako poděkování za úspěšnou obranu před Švédy, 1918 stržen jako symbol svržení habsburského režimu, dnes snahy o jeho obnovení - Dům U Minuty - pozdně gotická stavba s renesanční fasádou, sgrafitová výzdoba s antickými, biblickými a alegorickými náměty

5 STARÉ MĚSTO (PRAHA) - Anežský klášter (klášter svaté Anežky české) založen dcerou Přemysla Otakara II. Anežkou Přemyslovnou a králem Václavem I. v letech 1233-1234, byl zde řád minoritů a klarisek - klášter tvoří kostel sv. Františka, ambit, kaple sv. Magdalény, kostel sv. Salvátora a kaple sv. Barbory - dnes sídlo Národní galerie – Sbírka středověkého a raně renesančního umění - Betlémská kaple z let 1391-1394, kázal zde česky mistr Jan Hus a další kněží - roku 1786 zbořena, znovu vybudována v 1. pol. 20. století podle J. Fragnera - v současné době slouží jako slavnostní aula vysokým školám

6 STARÉ MĚSTO (PRAHA) - rotunda svatého Kříže je nejstarší pražská románská rotunda vystavěná po roce 1125 z opukových kvádrů, na východě má půlkruhovou apsidu zdobenou obloučkovým vlysem, zastřešená kupolí s lucernou se sdruženými okny - Stavovské divadlo (původně Hraběcí Nosticovo, od r. 1949 Tylovo divadlo) stavbu zadal hrabě F. A. Nostic staviteli A. Haffeneckerovi, otevřeno bylo roku 1783, dnes je druhou scénou Národního divadla - Dům u Hybernů (podle irských františkánů - Irsko = Hibernia, z gotického - kostela přestavěn barokně, proměněn v celnici, r. 1808-1811 empírová fasáda, dnes muzikálové divadlo

7 STARÉ MĚSTO (PRAHA) - Univerzita Karlova (Universitas Carolina Pragensis) založena Karlem IV. roku 1348 - autorem gotického arkýře je Petr Parléř - dnes má univerzita 17 fakult - Karolinum (Collegium Carolinum, Karlova kolej) – nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě z let 1383-1386, zásadní přestavba z let 1946-1968 J. Fragnerem, dnes sídlo rektora, slouží též k reprezentativním a slavnostním účelům – Velká aula - Prašná brána je pozdně gotická stavba od Matěje Rejska, od 18.století úložiště střelného prachu -1878-1886 provedeny novogotické úpravy J. Mockerem

8 Použitá literatura a zdroje: Muk, Jan; Šamánková, Eva: ABC kulturních památek Československa, Panorama, Praha,1985, vydání první http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_(Praha) http://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1_radnice http://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%BD_orloj http://cs.wikipedia.org/wiki/Starom%C4%9Bstsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9 Bst%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDnsk%C3%BD_chr%C3%A1m http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Kamenn%C3%A9ho_zvonu http://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Golz-Kinsk%C3%BDch http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e _(Praha,_Star%C3%A9_M%C4%9Bsto)

9 Použitá literatura a zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_mistra_Jana_Husa http://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%BD_sloup_(Starom%C4%9 Bstsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD) http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Minuty http://cs.wikipedia.org/wiki/Ane%C5%BEsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter http://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9msk%C3%A1_kaple http://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C 5%BEe_Men%C5%A1%C3%ADho http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavovsk%C3%A9_divadlo http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Hybern%C5%AF http://cs.wikipedia.org/wiki/Karolinum http://cs.wikipedia.org/wiki/Karlova_univerzita http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%A1n%C3%A1_br%C3%A1na


Stáhnout ppt "STARÉ MĚSTO (PRAHA) - z 8. století zmínky o osídlených hradištích - v 11. století na místě náměstí bylo tržiště - po roce 1230 spojením několika osad se."

Podobné prezentace


Reklamy Google