Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějepis- 8-opakování - mezi 30-tiletou válkou a VFR...

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějepis- 8-opakování - mezi 30-tiletou válkou a VFR..."— Transkript prezentace:

1 Dějepis- 8-opakování - mezi 30-tiletou válkou a VFR...

2 1. Prameny, ze kterých vychází historikové při sestavování historie dělíme na : písemné, obrazové a.....

3 2. připomeňme si rozdělení společnosti ve středověku a raném novověku doplň chybějící informace A-B-C

4 3. Stát, kde panovník rozhoduje sám, má ničím neomezenou moc nazýváme............ monarchie

5 4. Je pravda, že státy, kde byla moc panovníka omezena ústavou nazýváme konstituční monarchie? ANO- NE

6 5. Pojmenuj dva panovníky spravující osvícenskou monarchii v 18.stol:

7 6. Pojmenuj stát, v jehož čele stojí doživotně člen panovnické dynastie

8 7. Pojmenuj sněm, či shromáždění, do kterého volí své zástupce občané příslušného státu

9 8. V rámci jaké dějinné události obecně se obyvatelé určitého státu stávají občany? Jak tuto událost nazýváme?

10 9. Je pravda, že osvícenství je myšlenkový směr 17. a 18.století, který se vyznačuje nekritickou vírou v lidský rozum ? ANO-NE

11 10. Stuartovci jsou rod, který nastoupil po r. 1603 na francouzský trůn. Je to pravda? Pokud ne, tak na jaký trůn nastoupili? ANO- NE

12 11. Anglikánskou církev v Anglii zavedl: a)Jindřich VIII. (otec královny Alžběty) b)Ludvík XIV (syn královny Alžběty) c)skotský šlechtic, který se pak stal králem Anglie

13 12. Jmenuj prvního Stuartovce na Anglickém trůnu

14 13. Jaké dva státy se spojily v personální unii pod vládou Jakuba I. Stuarta po r. 1603

15 14. V r.1642 vypukla v Anglii občanská válka. Kdo byl jejím vůdcem? a)Karel I. b)Karel IX. c)Oliver Cromwel

16 15. Pojmenuj jedním slovem neomezenou vládu jednotlivce nebo skupiny, obvykle bez souhlasu většiny ve státě, často zajišťovanou vojenskou silou.

17 16. Jak se nazývá nejvyšší správní úředník v kolonii, zastupující panovníka a)guvernér b)kardinál c)lord protektor

18 17. V r. 1789 byl George Washington zvolen prvním prezidentem – jakého státu?

19 18. USA byly v 17.-18.století kolonií které země?

20 19. Kdo je tento muž?

21 20. Ludvík XIV. nastoupil na trůn po smrti otce ve věku 5-ti let. Jeho regentkou (dočasnou zástupkyní panovníka) se stala jeho matka, královna. V které zemi se tak stalo?

22 21. Co je na fotografii?Uveď název místa sídla francouzského krále Ludvíka XIV.

23 22. Ruská společnost v 17.století? Jaký rod vládl v Rusku v té době? a)Rurikovci b)Karlovci c)Romanovci

24 23. Kterému ruskému caru patří titul „nejvýznamnější“? Uveď jeho jméno. Vládl od r. 1689 a dosáhl mnoha reforem:

25 24. Kdo je nevolník? vystihni nejlépe význam slova a)ten, kdo nesmí volit do národního shromáždění b)ten, kdo je závislý na svém pánu (šlechtě), nesmí se stěhovat, ženit, studovat bez souhlasu pána c)ten, kdo nemá žádný majetek

26 25. Jak je možné, že se Marie Terezie (žena) dostala na habsburský trůn? a)vládla za svého nemocného manžela, který byl skutečným následníkem b)vládla za svého malého syna jako regentka c)její otec Karel VI.vydal tzv.pragmatickou sankci, která zajišťovala v habsburské monarchii nástupnictví i po ženské linii

27 26. Zavedla Marie Terezie roku 1884 povinnou školní docházku? ANO -NE

28 27. Josef II., syn MT, zavedl r. 1781 tzv.Toleranční patent, který: a)fungoval jako občanský zákoník, upravoval vztahy mezi občany b)rušil nevolnictví v habsburské monarchii c)zavedl náboženskou snášenlivost, toleranci k různému vyznání

29 28. Jak nazveš umělecký sloh, který ovládl Evropu v 17.-18.století a byl typický okázalou nádherou, velkolepostí a monumentalitou, ale i zbožností....

30 29. Jak nazveš umělecký sloh na dolním snímku? Zkus přesně.

31 30. Jak nazveš malířskou techniku období baroka, kdy z temného pozadí dramaticky vystupují postavy a výjevy jakoby nasvícené bodovými světly?

32 31. Jmenuj klasika barokního dramatu, jde o umělce francouzského původu a psal komedie, inspiraci hledal v antice vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin

33 32. České země se z období 17.st. mohou chlubit významným vzdělancem nekatolického vyznání, který se hodně zabýval školstvím. Byl členem Jednoty bratrské. Uveď jméno:

34 33. Umělecký směr rokoro můžeme charakterizovat jako: a)hravé, nespoutané, veselé, zdobné b)pompézní, temné, vznešené, strohé c)rozervané, dramatické, řešící vnitřní rozpolcenost

35 34. Švéd Carl Linné byl: a)přírodovědec b)spisovatel c)sochař

36 35. Jmenuj významného českého vydavatele českých novin a knih v 18.století.

37 Konec Ověřovací test, dějepis 8.ročník do str. 54 Zpracovala Ševčíková Únor 2010


Stáhnout ppt "Dějepis- 8-opakování - mezi 30-tiletou válkou a VFR..."

Podobné prezentace


Reklamy Google